Program nauczania dla zawodu


CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYKPobieranie 3.04 Mb.
Strona3/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk: • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 1. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM


W programie nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: matematyka i fizyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.
 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


Program nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

 1. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK


Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: • 450 godz. na kształcenie w ramach kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • 350 godz. na kształcenie w ramach kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 • 200 godz. na kształcenie w ramach kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 400 godz. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik elektryk

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin tygodniowo
w czteroletnim okresie nauczania*


Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania*

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1

Elektrotechnika i elektronika

4

2

2

2

2

 

 

 

6

180

2

Maszyny i urządzenia elektryczne

 

2

4

3

6

2

1

 

9

270

3

Instalacje elektryczne

 

 

3

2

3

5

3

 

8

240

4

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

 

 

 

 

 

1

1

 

1

30

5

Język obcy w branży elektrycznej

 

 

 

 

1

1

 

 

1

30

Łączna liczba godzin

4

4

9

7

12

9

5

0

25

750

Kształcenie zawodowe praktyczne **

6

Pomiary w elektrotechnice i elektronice

3

3

3

3

 

 

 

 

6

180

7

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

3

3

4

4

4

 

 

 

9

270

8

Montaż instalacji elektrycznych

 

 

 

4

4

4

 

 

6

180

9

Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

 

 

 

3

5

 

4

120

Łączna liczba godzin

6

6

7

11

8

7

5

0

25

750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

10

10

16

18

20

16

10

0

50

1500

Praktyki zawodowe

4 tyg.


160

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego;

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.


Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.7.) odbywa się pod koniec PIERWSZEGO semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.8.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (E.24.) odbywa się pod koniec PIERWSZEGO semestru klasy czwartej.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik elektryk


Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

Liczba godzin
przeznaczona na dział


1. Elektrotechnika i elektronika (180)

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

10

1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

15

1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

15

1.4. Obwody prądu stałego

30

1.5. Obwody prądu zmiennego

30

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

20

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach z układami elektrycznymi i elektronicznymi

10

1.8. Układy analogowe

25

1.9. Układy cyfrowe

25

2. Maszyny i urządzenia elektryczne (270)

2.1. Wprowadzenie do maszyn i urządzeń elektrycznych

10

2.2. Transformatory

25

2.3. Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny

90

2.4 Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny

40

2.5. Urządzenia elektryczne

70

2.6. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

45

3. Instalacje elektryczne (240)

3.1. Przewody w instalacjach elektrycznych

20

3.2. Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych

60

3.3. Oświetlenie elektryczne

40

3.4. Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych

60

3.5. Eksploatacja instalacji elektrycznych

60

4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej (30)

4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

30

5. Język obcy w branży elektrycznej (30)

5. Język obcy w branży elektrycznej

30

6. Pomiary w elektrotechnice i elektronice (180)

6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pomiarach elektrycznych

10

6.2. Pomiary wielkości elektrycznych

120

6.3. Pomiary elementów, układów i urządzeń elektronicznych

50

7. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (270)

7.1. Montaż i badanie transformatorów

20

7.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego

130

7.3. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych

120

8. Montaż instalacji elektrycznych (180)

8.1. Montaż elementów instalacji elektrycznych

100

8.2. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych

80

9. Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (120)

9.1. Zabezpieczenia maszyn urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych

20

9.2. Ochrona przeciwporażeniowa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

30

9.3. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych

40

9.4. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych

30

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

160

 1. Pobieranie 3.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna