Program nauczania dla zawodu


PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWPobieranie 3.04 Mb.
Strona4/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


W programie nauczania dla zawodu technik elektryk zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1.Elektrotechnika i elektronika


  1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

  2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

  3. Przyrządy i metody pomiarowe

  4. Obwody prądu stałego

  5. Obwody prądu zmiennego

  6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

  7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach z układami elektrycznymi i elektronicznymi

  8. Układy analogowe

  9. Układy cyfrowe

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)1 zastosować podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym;

P

C

 • Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice.

 • Pole elektryczne (elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, natężenie pola, potencjał i napięcie, przewodnik w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory).

 • Pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, prądy wirowe).

 • Prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prąd w różnych środowiskach).

 • Źródła energii elektrycznej.

PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice;

P

C

PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego;

P

C

PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym;

P

C

PKZ(E.a)(2)2 wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem stałym;

P

B

PKZ(E.a)(2)3 wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem zmiennym;

P

B

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

C
KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Opisz zjawisko magnesowania materiałów. Na którym rysunku jest przedstawione poprawne oznaczenie „namagnesowania” biegunów rdzeni? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.

.

Środki dydaktyczne

zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: • zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

 • zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)5 rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice;

P

A

 • Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, (właściwości, produkcja).

 • Dokumentacja techniczna urządzeń (schematy ideowe i montażowe).

 • Montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych (płytki drukowane, połączenia elektryczne, złącza, sposoby montażu, lutowanie).

 • Elementy w elektrotechnice (oznaczenia),

 • montaż mechaniczny (obudowy, radiatory, połączenia mechaniczne).

 • Proces produkcyjny (dokumentacja, organizacja, kontrola jakości).

 • Komputerowe wspomaganie projektowania.

PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów;

P

A

PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń;

P

A

PKZ(E.a)(6)3 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu i parametrów;

P

A

PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych;

P

B

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

C
KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Określanie wartości rezystancji z kodów paskowych rezystora
Określ wartość rezystancji 5 przygotowanych przez nauczyciela rezystorów, która jest zapisana w postaci kodu kreskowego. Możesz posłużyć się tabelą kodów kreskowych. Jeżeli chcesz otrzymać ocenę celujący, zadanie to wykonaj, nie posługując się tabelą kodów kreskowych.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: • zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

 • zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,


– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

 • Analiza wyników pomiarów (klasa dokładności, błędy pomiaru).

 • Mierniki analogowe.

 • Mierniki cyfrowe.

 • Generatory pomiarowe.

 • Oscyloskopy.

 • Przetworniki pomiarowe (A/C i C/A).

 • Systemy pomiarowe.

 • Komputerowe wspomaganie procesu pomiarów i analizy wyników pomiarów.

PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego;

P

C

PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.c)(2)1 wyjaśnić pojęcie skali logarytmicznej;

P

B

PKZ(E.c)(2)2 zastosować zasady wykonania wykresów w skali logarytmicznej;

P

C

PKZ(E.c)(2)3 narysować wykresy w skali logarytmicznej;

P

C

PKZ(E.c)(6)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.c)(6)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;PKZ(E.c)(6)3 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektrycznych;PKZ(E.c)(6)4 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektronicznych;PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

D

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów;

P

C

PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;

PP

C

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów;PKZ(E.c)(9)1 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych;

PP

B

PKZ(E.c) (9)2 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych;PKZ(E.c)(9)3 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.c) (9)4 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.c)(9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.c) (9)6 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych;

PP

C
KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C
KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Posługiwanie się generatorem sygnału

Na podstawie instrukcji obsługi generatora funkcyjnego przedstaw jego budowę i zastosowanie. Odczytaj ustawione wartości częstotliwości i napięcia na generatorze sygnału przedstawionym na rysunku poniżej. Odpowiedź swoją uzasadnij..Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: • zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

 • zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne, obserwacja pracy w zespołach podczas rozwiązywania zadań otwartych wg karty obserwacji,.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,


– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
Pobieranie 3.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna