Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona5/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1.4. Obwody prądu stałego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)3 uzasadnić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym;

P

D
PKZ(E.a)(2)4 zanalizować zjawiska związane z prądem stałym;

P

D

 • Elementy obwodu.

 • Prawo Ohma.

 • Prawa Kirchhoffa.

 • Obwody nierozgałęzione.

 • Obwody rozgałęzione.

 • Obliczanie obwodów (metoda przekształcania, metoda praw Kirchhoffa, metoda superpozycji, metoda prądów oczkowych, potencjałów węzłowych).

 • Obwody nieliniowe.

PKZ(E.a)(5)1 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

P

C

PKZ(E.a)(5)3 oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych prawa elektrotechniki;

P

D

PKZ(E.a)(5)5 przeliczyć jednostki fizyczne stosując wielokrotności i podwielokrotności systemu SI;

P

C

PKZ(E.a)(7)1 zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych;,

P

C

PKZ(E.a)(7)3 narysować schematy ideowe układów elektrycznych;

P

C

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C
KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Analizowanie obwodu prądu stałego

Podejmij decyzję, jakie należy podać wartości sygnałów na wejście „a” i „b”, aby zaświeciła się żarówka. Możliwe wartości sygnałów na wejściu wejścia "a” lub "b”:: 0 V lub +5 V, – 5 V, + 12 V, – 12 V. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.

.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:

zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


1.5. Obwody prądu zmiennego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)3 uzasadnić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym;

P

D
PKZ(E.a)(2)3 wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem zmiennym;

P

B

 • Przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości, przesunięcie fazowe, analiza).

 • Analiza obwodów z elementami RLC (szeregowe połączenie elementów RL RC, RLC, równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC.

 • Liczby zespolone – pojęcie, podstawowe działania,

 • obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego metodą liczb zespolonych.

 • Moc w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego.

 • Rezonans w obwodach elektrycznych.

 • Metody obliczania obwodów rozgałęzionych.

 • Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory).

 • Układy trójfazowe (układy symetryczne i niesymetryczne, moc w układach trójfazowych).

 • Obwody nieliniowe prądu zmiennego,

 • Stany nieustalone w obwodach liniowych (dwójniki szeregowe RL, RC i RLC).

PKZ(E.a)(2)5 zanalizować zjawiska zawiązane z prądem zmiennym;

P

D

PKZ(E.a.)(3)2 obliczyć wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;

P

C

PKZ(E.a)(3)1 zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego;

P

C

PKZ(E.a)(3)2 opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

P

C

PKZ(E.a)(3)3 przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym;

P

C

PKZ(E.a)(4)1 określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

P

C

PKZ(E.a)(4)2 obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

P

C

PKZ(E.a)(4)3scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

P

C

PKZ(E.c)(1)1 wyjaśnić pojęcie liczb zespolonych;

PP

B

PKZ(E.c)(1)2 zastosować metody wykonywania działań matematycznych na liczbach zespolonych;

PP

C

PKZ(E.c)(1)3 zastosować liczby zespolone przy obliczeniach parametrów obwodów prądu przemiennego;

PP

C

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Obliczanie częstotliwości napięcia zasilającego

Wyjaśnij, jak zmienia się indukcyjność cewki wraz ze wzrostem częstotliwości.

Uszereguj poniższe obwody od najwyższej do najniższej częstotliwości napięcia zasilającego.

Obwód A Obwód B Obwód CWarunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.
Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne, projekty, itd.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(6)3 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów;

P

B

 • Materiały półprzewodnikowe.

 • Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych.

 • Rezystory i potencjometry.

 • Kondensatory.

 • Cewki indukcyjne.

 • Warystory.

 • Termistory.

 • Diody.

 • Tranzystory bipolarne i unipolarne.

 • Półprzewodnikowe elementy przełączające: diaki triaki i tyrystory.

 • Elementy optoelektronicze: fotodiody, fotorezystory, footranzystory, diody LED, transoptory.

 • Dokumentacja techniczna.

 • Katalogi.

 • Instrukcje obsługi.

PKZ(E.a)(6)4 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń;

P

B

PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a)(8)2 rozróżnić parametry elementów elektronicznych;

P

B

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

P

B

PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

P

D

PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;

P

C

PKZ(E.a)(17)4 wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

P

D

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

P

A

PKZ(E.c)(4)1 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.c)(4)2 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektronicznych;


P

C
KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Analizowanie działania diody prostowniczej

Narysuj charakterystykę I = f (U) diody prostowniczej. I na jej podstawie wyjaśnij działanie tej diody. Dokonaj analizy obwodu przedstawionego poniżej i podejmij decyzję, które z łączników należy zamknąć, aby prąd płynął przez rezystor R. Odpowiedź swoją uzasadnij.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, instrukcje obsługi, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, dokumentacje techniczne, schematy ideowe i montażowe.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: • zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

 • zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia

 • Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach z układami elektrycznymi i elektronicznymi

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP (1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi;

P

B

 • Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

 • Przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

 • Przepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

 • Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce,

 • Prawna ochrona pracy.

 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

 • Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

BHP (1)2 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

P

C

BHP (1)3 zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

P

C

BHP (1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy

P

B

BHP (1)5 dobrać środki gaśnicze;

P

C

BHP (1)6 określić zasady ergonomii w pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi;

P

C

BHP (2)1 określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

C

BHP (2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

C

BHP (2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

C

BHP (2)4 scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

C

BHP (2)5 rozróżnić instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

B

BHP (3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP (3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP (3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

PP

C

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Porównywanie obowiązków pracownika na stanowisku technika elektryka w różnych zakładach pracy

Mając do dyspozycji kilka ofert pracy w zawodzie technik elektryk, opis zawodu technik elektryk oraz Kodeks Pracy, porównaj obowiązki pracownika na stanowisku technika elektryka w różnych zakładach pracy. Określ czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące na tym stanowisku pracy w rozpatrywanych zakładach pracy. Zaproponuj sposoby zabezpieczenia się przed nimi, stosując przepisy BHP. Zadanie wykonujesz w 2-osobowym zespole.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktyczne wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe,, Przepisy BHP, Kodeks Pracy, opisy zawodów.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach. Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: obserwacja pracy w grupach wg karty obserwacji, projekt edukacyjny, odpowiedzi ustne.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
1.8. Układy analogowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(5)2 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

P

C

 • Filtry (klasyfikacja filtrów, parametry filtrów).

 • Filtry dolnoprzepustowe, filtry górnoprzepustowe, filtry pasmowe, filtry zaporowe.

 • Układy prostownicze.

 • Stabilizatory.

 • Układy zasilające.

 • Zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych.

 • Dokumentacja techniczna i jej części składowe,

 • Określanie parametrów elementów oraz układów elektrycznych.

 • Metody pomiarów układów elektrycznych.

 • Wiadomości wstępne o wzmacniaczach (sprzężenie zwrotne, parametry wzmacniaczy, charakterystyki wzmacniaczy).

 • Podstawowe układy wzmacniające (wzmacniacze m.cz., wzmacniacze wielostopniowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze szerokopasmowe, wzmacniacze selektywne, wzmacniacze różnicowe, wzmacniacz operacyjny).

 • Analogowe układy scalone.

 • Generatory: przebiegów sinusoidalnych, LC, RC, kwarcowe, przebiegów niesinusoidalnych, przebiegów liniowych.

 • Przerzutniki bistabilne, przerzutniki monostabilne, przerzutniki astabilne.

PKZ(E.a)(5)4 oszacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

P

D

PKZ(E.a)(6)5 nazwać układy elektryczne;

P

A

PKZ(E.a)(7)2 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(7)5 narysować schematy montażowe układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(8)3 rozróżnić parametry układów elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a)(12)1 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych;

P

D

PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

B

PKZ(E.c)(3)1 określić parametry elementów oraz układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.c)(3)2 zinterpretować parametry elementów oraz układów elektrycznych;

P

D

PKZ(E.c)(4)3 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(5)1 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.c)(5)2 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.c)(5)3 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych;

P

D

PKZ(E.c)(5)4 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych;

P

D

PKZ(E.c)(5)5 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów w pracy układów elektrycznych;

PP

D

PKZ(E.c)(5)6 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych;

P

D

PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych;

P

D

PKZ(E.c)(7)2 zanalizować przebieg pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych;

P

D
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D
KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C
KPS (10)2 podjąć role w zespole.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Rozróżnianie filtrów oraz określanie ich funkcji

Określ typ otrzymanego filtra (RLC) oraz omów jego charakterystykę częstotliwościową. Zadanie wykonujesz w dwuosobowym zespole.


Środki dydaktyczne

Różne konfiguracje filtrów.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.

.

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, schematy ideowe i montażowe.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących motywujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia

 • Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
1.9. Układy cyfrowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(6)6 nazwać układy elektroniczne;

P

A

 • Klasyfikacja układów cyfrowych.

 • Arytmetyka cyfrowa.

 • Algebra Boole’a.

 • Układy kombinacyjne.

 • Parametry układów cyfrowych.

 • Technika TTL.

 • Układy sprzęgające i wyjściowe mocy.

 • Układy transmisji sygnałów.

 • Układy uzależnień czasowych.

 • Przerzutniki monostabilne.

 • Przerzutniki astabilne.

 • Konwertery kodów.

 • Pamięci półprzewodnikowe.

 • Przetworniki A/C oraz C/A.
PKZ(E.a)(7)4 narysować schematy ideowe układów elektronicznych;

P

C
PKZ(E.a)(7)6 narysować schematy montażowe układów elektronicznych;

P

C
PKZ(E.a)(7)7 zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektronicznych;


PKZ(E.a)(7)8 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektronicznych;


PKZ(E.a)(8)4 rozróżnić parametry układów elektronicznych;

P

B
PKZ(E.a)(12)2 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznych;

P

D
PKZ(E.c)(3)3 określić parametry elementów oraz układów elektronicznych;

P

C
PKZ(E.c)(3)4 zinterpretować parametry elementów oraz układów elektronicznych;

P

D
PKZ(E.c)(5)2 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektronicznych;

P

C
PKZ(E.c)(5)4 zanalizować wpływ parametry elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych;

PP

D
PKZ(E.c)(5)6 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów w pracy układów elektronicznych;

PP

D
KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

DKPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

CKPS (10)2 podjąć role w zespole.

P

CPlanowane zadania (ćwiczenia)

Analizowanie pracy układów cyfrowych

Dokonaj analizy pracy poniższych układów cyfrowych. Który z układów realizuje funkcję opisaną w tablicy prawdy? Swoją odpowiedź uzasadnij.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tablicę multimedialną, podstawowe przyrządy pomiarowe oraz elementy elektryczne i elektroniczne.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń i zadań, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przewodniego tekstu. Celowym jest również zastosowanie innych metod aktywizujących uczniów do działania, np. dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna