Program nauczania dla zawodu


Maszyny i urządzenia elektrycznePobieranie 3.04 Mb.
Strona6/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.Maszyny i urządzenia elektryczne


  1. Wprowadzenie do maszyn i urządzeń elektrycznych –

  2. Transformatory

  3. Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny

  4. Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny

  5. Urządzenia elektryczne

  6. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2.1. Wprowadzenie do maszyn i urządzeń elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:


Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.7.1.(1)1 wymienić rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych;

P

A

 • klasyfikacja maszyn elektrycznych.

 • zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych.

 • podział maszyn ze względu na rodzaj przetwarzanej energii.

 • odwracalność pracy maszyn elektrycznych.

 • elementy maszyn elektrycznych.

 • straty mocy i sprawność.

 • tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych.

 • zagadnienia cieplne.

 • chłodzenie maszyn elektrycznych.

 • rodzaje pracy maszyn elektrycznych.

 • rodzaje ochrony maszyn elektrycznych.

 • rodzaje budowy maszyn elektrycznych

 • oznaczenia maszyn elektrycznych.

 • materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych.

 • materiały magnetyczne.

 • materiały przewodzące.

 • materiały elektroizolacyjne.

 • materiały konstrukcyjne.

 • przewody i kable elektryczne.

 • przewody nawojowe.

E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie;

P

B

E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie;

P

B

E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie;

P

C

E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie;

P

C

E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(1)7 dokonać klasyfikacji maszyn elektrycznych według określonych kryteriów;

P

C

E.7.1.(1)8 dokonać klasyfikacji urządzeń elektrycznych według określonych kryteriów;

P

C

E.7.1.(5)1 wymienić materiały stosowane w elektrotechnice;

P

A

E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych;

P

A

E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

P

B

E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnić cel ich stosowania;

P

B

E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe);

P

B

E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne;

P

B

E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych;

P

B

E.7.1.(5)8 zdefiniować materiały magnetycznie miękkie i twarde;

P

A

E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

P

A

E.7.1.(7)1 rozpoznać rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;

P

A

E.7.1.(7)2 rozpoznać rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;

P

A

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D

KPS (10)2 podjąć role w zespole.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

WebQuest typu zadanie analityczne

Waszym zadaniem jest zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi materiałami a ich zastosowaniem w budowie maszyn i urządzeń elektrycznych. W tym celu będziecie grupą konstruktorów, poszukujących optymalnych materiałów do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych potrzebnych człowiekowi XXI wieku. Do Waszej dyspozycji jest lista materiałów źródłowych opracowanych przez nauczyciela, z których powinniście skorzystać podczas tworzenia WebQuestu. Wasz WebQuest opublikujcie w Internecie, korzystając z dowolnego narzędzia do pisania blogów. Będzie on oceniony przez nauczyciela i inne zespoły uczniowskie z klasy w formie postów. Szczegółowa instrukcja dotycząca przebiegu pracy nad WebQuestem znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Tworzymy WebQuesty”.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty maszyn i urządzeń elektrycznych, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz materiałów stosowanych w elektrotechnice w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat maszyn i urządzeń elektrycznych. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Dodatkowym wyposażeniem sali dydaktycznej może być: tablica interaktywna i wizualizer. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, która sprzyja kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Wskazana jest także współpraca z producentami maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracownikami naukowymi uczelni technicznych zajmującymi się materiałoznawstwem elektrycznym.


Środki dydaktyczne

Zestawy zadań i ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz materiałów stosowanych do ich budowy, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające maszyny i urządzenia elektryczne. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • tabliczki znamionowe maszyn i urządzeń elektrycznych

 • instrukcje do tworzenia WebQuestów


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda przewodniego tekstu, metoda projektów, WebQuest i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. WebQuest stawia przed uczniami zadania, które pozwalają im wykorzystać wyobraźnię oraz zastosować umiejętność rozwiązywania problemów głównie z wykorzystaniem zasobów Internetu. Uczniowie muszą zastosować kreatywne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów, aby znaleźć rozwiązania stawianych problemów. Metoda przewodniego tekstu kształtuje u uczniów zaradność w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, a także umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

produktu projektu i jego prezentacji,

opublikowanego w Internecie WebQuestu.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

umiejętność pracy w zespole,

korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym lub WebQuest związany tematycznie z zagadnieniami działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
2.2. Transformatory

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:


Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

 • Klasyfikacja transformatorów.

 • Zasada działania transformatora.

 • Elementy budowy transformatora.

 • Chłodzenie transformatorów.

 • Parametry transformatorów.

 • Schemat zastępczy transformatora.

 • Stany pracy transformatorów.

 • Stany nieustalone.

 • Transformatory trójfazowe.

 • Budowa transformatorów trójfazowych.

 • Układy i grupy połączeń.

 • Praca równoległa transformatorów.

 • Regulacja napięcia w transformatorze.

 • Straty mocy i sprawność transformatorów.

 • Transformatory specjalne.

 • Transformatory małej mocy.

 • Projektowanie transformatorów.

 • Typowe uszkodzenia transformatorów.

 • Części zamienne transformatorów.

KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

E.7.1.(2)3 określić parametry techniczne transformatorów;

P

C

E.7.1.(3)3 rozróżnić parametry elementów i podzespołów transformatorów;

P

B

E.7.1.(4)3 rozpoznać transformatory i ich elementy;

P

A

E.7.1.(6)3 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia transformatorów oraz ich elementy;

P

A

E.7.1.(8)3 określić przeznaczenie transformatorów;

P

C

E.7.1.(9)3 1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w transformatorach;

P

C

E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów;

P

C

E.7.1.(10)7 sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów;

P

C

E.7.2.(1)3 rozpoznać części zamienne transformatorów;

P

A

Planowane zadania

1 .Zadaniem waszej grupy jest opisanie warunków pracy równoległej transformatorów. Do dyspozycji macie materiały udostępnione przez nauczyciela. Efekty waszej pracy będą prezentowane na forum klasy. Prezentacja będzie podlegała ocenie.

2. Wasza grupa otrzymała polecenie opracowania portfolio transformatorów. W portfolio możecie umieszczać różnorodne materiały pozyskane z różnych źródeł, a także własne prace na ten temat.

Mogą to być następujące materiały: • notatki i artykuły prasowe dotyczące analizowanego zagadnienia,

 • różnego rodzaju graficzne przedstawienia związane z transformatorami,

 • materiały ilustracyjne: np. reklamy, rysunki(zarówno wycięte z gazety, jak i narysowane przez samego ucznia),

 • notatki z przeczytanych artykułów i książek,

 • informacje, opinie i wypowiedzi osób umieszczone w Internecie w różnej formie (strony www, blogi, chat’y, kluby dyskusyjne), zawsze z podaniem źródła,

 • fragmenty aktów prawnych i norm dotyczących analizowanego zagadnienia

 • bibliografia zawierającą spis wszystkich źródeł (w tym także ustnych i w formie elektronicznej) wykorzystanych w portfolio,

 • fotografie transformatorów i ich zastosowania wykonane przez ucznia (lub grupę uczniów) w wersji papierowej lub elektronicznej

Pamiętajcie, aby każdy z zamieszczonych materiałów opatrzyć własnym krótkim komentarzem, dlaczego został on przez Was wybrany do portfolio. Efekty swojej pracy będziecie prezentowali na forum klasy. Zawartość portolio i jego prezentacja będą podlegały ocenie wg kryteriów podanych Wam w przedmiotowym systemie oceniania.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty transformatorów, katalogi transformatorów w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat transformatorów. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, oraz stanowisko do demonstracji działania wybranych transformatorów. Dodatkowym wyposażeniem sali dydaktycznej może być: tablica interaktywna i wizualizer. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, która sprzyja kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Wskazana jest także współpraca z pracodawcami prowadzącymi eksploatację transformatorów.


Środki dydaktyczne

Zestawy zadań i ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi transformatorów, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające transformatorów. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • schematy ideowe transformatorów

 • przykłady instrukcji obsługi transformatorów

 • przykłady protokołów odbiorczych oraz okresowych transformatorówZalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda projektów, portfolio, metody przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Stosowanie portfolio w kształceniu zawodowym zwiększa poczucie odpowiedzialności uczniów za własną naukę i uczy ich organizacji pracy oraz świadomego zbierania i gromadzenia materiałów przydatnych w nauce.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

 • produktu projektu i jego prezentacji,

 • portfolia.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym lub portfolio związane tematycznie z zagadnieniami działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna