Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona7/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
2.3. Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.7.1.(2)2 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

 • Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych.

 • Siła elektromotoryczna indukowana w maszynie prądu zmiennego.

 • Uzwojenia maszyn bezkomutatorowych prądu zmiennego.

 • Klasyfikacja maszyn indukcyjnych.

 • Zastosowanie maszyn indukcyjnych.

 • Zasada działania silnika indukcyjnego.

 • Budowa maszyn indukcyjnych.

 • Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej.

 • Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej.

 • Praca maszyny indukcyjnej.

 • Bilans mocy i sprawność.

 • Praca silnikowa maszyny indukcyjnej.

 • Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego.

 • Praca prądnicowa maszyny indukcyjnej.

 • Praca hamulcowa maszyny elektrycznej.

 • Specjalne przypadki pracy maszyny indukcyjnej.

 • Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej.

 • Badania i pomiary maszyn indukcyjnych

 • Podział maszyn komutatorowych prądu przemiennego.

 • Silniki komutatorowe jednofazowe.

 • Silniki komutatorowe wielofazowe

 • Klasyfikacja maszyn synchronicznych.

 • Zasada działania prądnicy synchronicznej.

 • Uzwojenia maszyn synchronicznych.

 • Budowa maszyn synchronicznych.

 • Oddziaływanie twornika w maszynach synchronicznych.

 • Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej.

 • Schemat zastępczy maszyny synchronicznej.

 • Praca samotna prądnicy synchronicznej.

 • Praca równoległa prądnic synchronicznych.

 • Silnik synchroniczny.

 • Wzbudzenie maszyn synchronicznych

 • Straty mocy i sprawność

 • Maszyny synchroniczne o budowie specjalnej.

 • Części zamienne maszyn elektrycznych prądu zmiennego.

 • Układ napędowy i jego elementy,

 • Elementy sterujące i regulacyjne.

 • Układy sterowania w napędzie elektrycznym.

 • Napęd przy użyciu silników elektrycznych.

 • Wał elektryczny.

 • Sprzęgła elektromagnetyczne.

 • Układy napędowe z silnikami prądu zmiennego.

 • Tyrystorowe układy napędowe.

 • Półprzewodnikowe przyrządy mocy

 • Układy scalone mocy.

 • Prostowniki niesterowane i sterowane.

 • Przekształtniki nawrotne.

 • – Przekształtniki dużej mocy.

 • Falowniki.

 • Energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego.

 • Jednofazowe i trójfazowe sterowniki prądu przemiennego.

 • Bezpośrednie i pośrednie przekształtniki częstotliwości.

 • Typowe uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego.
E.7.1.(3)2 rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

B

E.7.1.(4)2 rozpoznać maszyny elektryczne prądu zmiennego i ich elementy;

P

A

E.7.1.(6)2 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego oraz ich elementy;

P

A

E.7.1.(8)2 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu zmiennego;

P

C

E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

PP

D

E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego;

P

C

E.7.2.(1)2 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

A

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

KPS (4)2 przejawić chęć doskonalenia się;

P

C


Planowane zadania

1. Zadaniem waszej grupy jest przygotowanie prezentacji dotyczącej sposobów regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Do dyspozycji macie materiały wskazane przez nauczyciela oraz model silnika indukcyjnego. Efekty waszej pracy będziecie prezentować na forum klasy. Prezentacja będzie podlegała ocenie.

2. Otrzymałeś polecenie wykonania schematu zastępczego maszyny indukcyjnej przy idealnym biegu jałowym. Wyjaśnij oznaczenia na sporządzonym schemacie. Efekty twojej pracy będą podlegały ocenie.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty maszyn prądu zmiennego i elementy ich sterowania, katalogi maszyn elektrycznych prądu zmiennego oraz prostowników i przekształtników w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat maszyn prądu zmiennego i napędu elektrycznego. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, oraz stanowisko do demonstracji działania wybranych maszyn elektrycznych prądu stałego. Dodatkowym wyposażeniem sali dydaktycznej może być: tablica interaktywna i wizualizer. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, która sprzyja kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Wskazana jest także współpraca z pracodawcami prowadzącymi eksploatację maszyn elektrycznych prądu zmiennego.


Środki dydaktyczne

Zestawy zadań i ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn elektrycznych prądu zmiennego, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające maszyny elektryczne prądu zmiennego i napęd elektryczny. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • schematy ideowe maszyn elektrycznych prądu zmiennego

 • przykłady instrukcji obsługi maszyn elektrycznych prądu zmiennego i napędu.


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda przewodniego tekstu, metoda projektów, metoda przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Metoda przewodniego tekstu kształtuje u uczniów zaradność w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, a także umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,

 • produktu projektu i jego prezentacji.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
2.5. Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.7.1.(2)1 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

 • Klasyfikacja maszyn komutatorowych.

 • Zasada działania maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Budowa maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Uzwojenia tworników maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu. twornika maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego.

 • Komutacja w maszynach prądu stałego.

 • Rodzaje pracy maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Rodzaje wzbudzenia maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Praca prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Praca silnikowa prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Straty mocy i sprawność prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.

 • Maszyny specjalne prądu stałego.

 • Typowe uszkodzenia maszyn prądu stałego.

 • Układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu stałego.

 • Układy napędowe z silnikami prądu stałego.

 • Serwomechanizmy.

 • Przekształtniki prądu stałego.

 • Energoelektroniczne łączniki prądu stałego.

 • Części zamienne maszyn elektrycznych prądu stałego.

E.7.1.(3)1 rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

B

E.7.1.(4)1 rozpoznać maszyny elektryczne prądu stałego i ich elementy;

P

A

E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego

P

C

E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(6)1 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu stałego oraz ich elementy;

P

A

E.7.1.(8)1 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(9)1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu stałego;

P

C

E.7.2.(1)1 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

A

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

KPS (4)2 przejawić chęć doskonalenia się;

P

C


Planowane zadania

Praca grupach dwuosobowych. Zadaniem pierwszego ucznia jest wykonanie rysunku przedstawiającego uzwojenie pętlicowe proste. Zadaniem drugiego ucznia jest wykonanie rysunku przedstawiającego uzwojenie faliste proste. Na wykonanych rysunkach uczniowie zaznaczają parametry uzwojeń: poskok tylny, poskok przedni, poskok całkowity. Wykonaną pracę porównują z otrzymanym wzorcem i wzajemnie dokonują oceny prawidłowości wykonania zadania.


Otrzymałeś polecenie narysowania na wykresie i=f(t) rodzajów komutacji. Dokonaj interpretacji wykresu, uwzględniając przyczynę takiego przebiegu prądu. Efekty swojej pracy przedstawisz na forum klasy. Twoja prezentacja będzie podlegała ocenie.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty maszyn elektrycznych prądu stałego elementy oraz układy ich sterowania, katalogi maszyn elektrycznych prądu stałego i w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat maszyn elektrycznych prądu stałego oraz napędu elektrycznego. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, oraz stanowisko do demonstracji działania wybranych maszyn elektrycznych prądu stałego. Dodatkowym wyposażeniem sali dydaktycznej może być: tablica interaktywna i wizualizer. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, która sprzyja kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Wskazana jest także współpraca z pracodawcami prowadzącymi eksploatację maszyn elektrycznych prądu stałego.


Środki dydaktyczne

Zestawy zadań i ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn elektrycznych prądu stałego, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające maszyny elektryczne prądu stałego. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • schematy ideowe maszyn elektrycznych prądu stałego

 • przykłady instrukcji obsługi maszyn elektrycznych prądu stałego i napędu


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda przewodniego tekstu, metoda projektów, metoda przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Metoda przewodniego tekstu kształtuje zaradność w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, a także umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

 • produktu projektu i jego prezentacji,

 • portfolia.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

umiejętność pracy w zespole,

korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).


Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym lub portfolio związane tematycznie z zagadnieniami działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
2.7. Urządzenia elektryczne

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

 • Sposoby przemiany energii elektrycznej w cieplną.

 • Metody grzejne.

 • Materiały grzejne, izolacyjne i ogniotrwałe.

 • Elementy grzejne.

 • Sposoby regulacji temperatury.

 • Grzejnictwo elektryczne oporowe w AGD.

 • Grzejnictwo elektryczne oporowe przemysłowe.

 • Łukowe urządzenia grzejne.

 • Elektrodowe urządzenia grzejne.

 • Indukcyjne urządzenia grzejne.

 • Pojemnościowe urządzenia grzejne.

 • Promiennikowe urządzenia grzejne.

 • Ogrzewanie podłogowe.

 • Ogrzewanie schodów i podjazdów.

 • Klimatyzatory.

 • Czynniki chłodnicze.

 • Chłodnictwo absorpcyjne i sprężarkowe.

 • Parametry techniczne urządzeń elektrycznych.

 • Układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych.

 • Dokumentacja techniczna urządzeń elektrycznych.

 • Części zamienne urządzeń elektrycznych.

 • Klasyfikacja stacji i rozdzielnic elektroenergetycznych.

 • Przyczyny, rodzaje i skutki zwarć.

 • Sposoby gaszenia łuku elektrycznego.

 • Wysokonapięciowe urządzenia rozdzielcze.

 • Elementy wysokonapięciowych urządzeń rozdzielczych.

 • Układy połączeń obwodów głównych.

 • Rozwiązania konstrukcyjne stacji.

 • Dobór urządzeń obwodów głównych.

 • Potrzeby własne.

 • Obwody pomocnicze.

 • Zabezpieczenia w elektroenergetyce.

 • Kompensacja mocy biernej.

 • Poprawa współczynnika mocy cosφ

 • Automatyka elektroenergetyczna

 • – System elektroenergetyczny.

 • Sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

 • Elektrownie cieplne konwencjonalne.

 • Elektrownie wodne.

 • Elektrownie jądrowe.

 • Elektrownie wiatrowe.

 • Panele fotowoltaiczne

 • Współpraca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.
KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

E.7.1.(2)4 określić parametry techniczne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(3)4 rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

B

E.7.1.(4)4 rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy;

P

A

E.7.1.(6)4 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

P

A

E.7.1.(8)4 określić przeznaczenie urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(9)4 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych;

P

C

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(1)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

A


Planowane zadania

Opracowanie portfolio urządzeń grzejnych

Wasza grupa otrzymała polecenie opracowania portfolio urządzeń grzejnych. W portfolio możecie umieszczać różnorodne materiały pozyskane z różnych źródeł, a także własne prace na ten temat. Mogą to być następujące materiały: • notatki i artykuły prasowe dotyczące analizowanego zagadnienia,

 • różnego rodzaju graficzne przedstawienia związane z urządzeniami grzejnymi, (np. tabele i wykresy ukazujące zapotrzebowanie na dane urządzenie grzejne).

 • materiały ilustracyjne: np. reklamy, rysunki(zarówno wycięte z gazety, jak i narysowane przez samego ucznia),

 • notatki z przeczytanych artykułów i książek,

 • informacje, opinie i wypowiedzi osób umieszczone w Internecie w różnej formie (strony www, blogi, chat’y, kluby dyskusyjne), zawsze z podaniem źródła,

 • fragmenty aktów prawnych i norm dotyczących analizowanego zagadnienia

 • bibliografia zawierającą spis wszystkich źródeł (w tym także ustnych i w formie elektronicznej) wykorzystanych w portfolio,

 • fotografie urządzeń grzejnych i ich zastosowania wykonane przez ucznia (lub grupę uczniów) w wersji papierowej lub elektronicznej.

Pamiętajcie, aby każdy z zamieszczonych materiałów opatrzyć własnym krótkim komentarzem, dlaczego został on przez was wybrany do portfolio. Efekty swojej pracy będziecie prezentowali na forum klasy. Zawartość portolio i jego prezentacja będą podlegały ocenie wg kryteriów podanych Wam w przedmiotowym systemie oceniania.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty urządzeń elektrycznych, katalogi urządzeń elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat urządzeń elektrycznych. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, oraz stanowisko do demonstracji działania wybranych urządzeń elektrycznych. Dodatkowym wyposażeniem sali dydaktycznej może być: tablica interaktywna i wizualizer. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, która sprzyja kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Wskazana jest także współpraca z pracodawcami prowadzącymi eksploatację urządzeń elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Zestawy zadań i ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi urządzeń elektrycznych, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające urządzenia elektryczne. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • schematy ideowe urządzeń elektrycznych

 • przykłady instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda projektów, portfolio, metody przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Stosowanie portfolio w kształceniu zawodowym zwiększa poczucie odpowiedzialności uczniów za własną naukę i uczy ich organizacji pracy oraz świadomego zbierania i gromadzenia materiałów przydatnych w nauce,


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,

 • produktu projektu i jego prezentacji,

 • portfolia.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym lub portfolio związane tematycznie z zagadnieniami działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


2.8. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.24.1.(1)1 wymienić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych;

P

A

 • Przepisy dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Zasady stosowania zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Zasady eksploatacji transformatorów.

 • Uszkodzenia transformatorów.

 • Zasady eksploatacji silników elektrycznych.

 • Uszkodzenia silników elektrycznych.

 • Wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych.

 • Mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Ocena stanu technicznego maszyn elektrycznych.

 • Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych.

 • Uszkodzenia urządzeń energoelektronicznych.

 • Zasady eksploatacji urządzeń grzejnych.

 • Uszkodzenia urządzeń grzejnych.

 • Zasady eksploatacji chłodziarek i klimatyzatorów.

 • Uszkodzenia chłodziarek i klimatyzatorów.

 • Wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych.

 • Ocena stanu technicznego urządzeń elektrycznych.

 • Obowiązki służb eksploatacyjnych.

 • Zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Środki ochrony przeciwporażeniowej.

 • Instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

E.24.1.(1)2 wymienić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(1)3 rozróżnić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(1)4 rozróżnić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych;

P

B

E.24.1.(1)5 scharakteryzować wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(1)6 scharakteryzować wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)3 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)4 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(4)1 określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(4)2 określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)1 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)2 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)3 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)4 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)3 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych;

P

A

E.24.1.(6)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(7)1 określić rodzaje zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(7)2 określić rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(7)3 rozpoznać zabezpieczenia maszyn elektrycznych;

P

A

E.24.1.(7)4 rozpoznać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(8)1 określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

P

C

E.24.1.(8)2 rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

P

A

E.24.1.(10)1 określić kryteria oceny stanu technicznego maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(10)2 określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych;

P

C

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizacje celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

D

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

PP

D

OMZ (1)1 rozpoznać zadanie do wykonania;

P

C

OMZ (1)2 dokonać dekompozycji zadania na podzadania;

P

C

OMZ (1)3 oszacować czas realizacji zadań i podzadań;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

P

C

Planowane zadania

W zespole kilkuosobowym opracujcie projekt na temat eksploatacji transformatorów i ich uszkodzeń. Ocenie będzie podlegać: opis projektu, produkt projektu, sprawozdanie z wykonania projektu oraz prezentacja publiczna projektu. Szczegółowe kryteria oceny projektu zostały podane w przedmiotowym systemie oceniania. Czas wykonania: 3 tygodnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty maszyn i urządzeń elektrycznych, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat eksploatacji maszyn i urządzeń. Sala dydaktyczna powinna być wyposażona także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektrycznej prowadzącymi pomiary eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych.
Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Czasopisma branżowe, publikacje SEP, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, normy ISO i PN.

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń:


 • opisy przypadków

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych do lokalizacji uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych

 • schematy ideowe maszyn i urządzeń elektrycznych

 • przykłady instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

 • przykłady protokołów odbiorczych oraz okresowych maszyn i urządzeń elektrycznych


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującymi metodami powinny być metody aktywizujące i motywujące ucznia do pracy, takie jak: metoda projektów i metoda przypadków, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Projekt opracowywany przez uczniów metodą projektów polega na kompleksowym przedstawieniu danego zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej pracy – produktu projektu. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

 • produktu projektu,

 • prezentacji projektu.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt prezentowany w zespole klasowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna