Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona8/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

3.Instalacje elektryczne


  1. Przewody w instalacjach elektrycznych

  2. Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych

  3. Oświetlenie elektryczne

  4. Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych

  5. Eksploatacja instalacji elektrycznych

3.1. Przewody w instalacjach elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.8.1(1)1 rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;

P

A

 • Rodzaje przewodów elektrycznych.

 • Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach mieszkalnych i przemysłowych do 1 kV.

 • Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach powyżej 1 kV.

 • Przewody specjalne.

 • Przewody do zastosowania w instalacjach inteligentnych.

 • Wielkości znamionowe przewodów elektrycznych.

 • Cieplne i dynamiczne działanie prądu w przewodach.

 • Obciążalność przewodów elektrycznych.

 • Sposoby łączenia przewodów elektrycznych.

E.8.1(1)2 wymienić rodzaje przewodów elektrycznych;

P

A

E.8.1(1)3 wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych;

P

B

E.8.1(1)4 odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych;

P

C

E.8.1(1)5 wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych;

P

B

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizację celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymaganiami dokumentacji;

P

C

Planowane zadania

Analizowanie wyboru rodzaju przewodu ze względu na zastosowanie

Posługując się katalogami przewodów elektrycznych, wybierz rodzaje przewodów, które można będzie zastosować w instalacjach elektrycznych w podanych poniżej warunkach. Swoje propozycje uzasadnij.  • Instalacja elektryczna na stacji paliw płynnych STATOIL

  • Instalacja elektryczna w młynie zbożowym

  • instalacja alarmowa w zakładzie jubilerskim

  • Instalacja elektryczna na pływalni

  • Instalacja elektryczna w szkole

  • Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym (wieżowcu)

  • Instalacja elektryczna w hipermarkecie

  • Instalacja elektryczna w hucie szkła

  • Instalacja elektryczna w domku jednorodzinnym

  • Instalacja monitoringu na parkingu samochodowym

  • Instalacja elektryczna przeciwpożarowa w hotelu sieci Qubus

Uczniowie pracują w 3-4-osobowych grupach.

W celu wykonania zadania uczniowie powinni: • zapoznać się z normami dotyczącymi warunków zapewnienia bezpieczeństwa w różnych rodzajach budynków

 • zapoznać się z wymaganiami odnośnie przewodów w instalacji elektrycznej w poszczególnych budynkach,

 • dokonać analizy poszczególnych rodzajów przewodów w katalogach

 • zaproponować rodzaj przewodów dla poszczególnych budynków

 • uzasadnić wybór danego rodzaju przewodu

 • ocenić jakość wykonanej pracy

Środki dydaktyczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.02.75.690, zm. z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461), normy elektryczne, katalogi przewodów elektrycznych.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty przewodów elektrycznych stosowanych w instalacjach elektrycznych, katalogi przewodów elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat doboru przewodów elektrycznych do rodzaju pomieszczenia, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Sala dydaktyczna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: • instrukcje i teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • instrukcje eksploatacji instalacji elektrycznych

 • protokoły odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: przewodniego tekstu, metody przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Metoda przewodniego tekstu sprzyja uczeniu zaradności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem przewodów w instalacjach elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Proponuje się również zastosować pogadankę i dyskusję dydaktyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej. Wskazane jest, aby zastosować także metodę WebQuestu, dzięki której uczniowie będą rozwiązywali problemy zawodowe z wykorzystaniem zasobów internetowych.


Formy organizacyjne

Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. w parach lub grupach 34-osobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt lub WebQuest, prezentowany w zespole klasowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.3.2. Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.8.1(2)1 rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych;

P

A

 • Pojęcia podstawowe dotyczące łączników niskiego napięcia.

 • Parametry łączników nn.

 • Łuk elektryczny i jego gaszenie.

 • Rodzaje, budowa, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych ręcznych.

 • Gniazda wtyczkowe i wtyczki.

 • Łączniki drążkowe i warstwowe .

 • Rodzaje, budowa i zastosowanie łączników automatycznych.

 • Wyłączniki instalacyjne nadprądowe.

 • Wyłączniki różnicowoprądowe.

 • Ochronniki przepięć klasy C i D.

 • Styczniki.

 • Bezpieczniki.

 • Łączniki stosowane w układach sterowniczych i sygnalizacyjnych.

 • Łączniki bezstykowe.

 • Łączniki nn w urządzeniach dźwigowych.

 • Rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych.

 • Korytka.

 • Rury ochronne do przewodów stalowe i PCW.

 • Rury elektroinstalacyjne sztywne i giętkie, np. typu peszel.

 • Złączki i puszki instalacyjne.

E.8.1(2)2 wymienić różnice w budowie łączników;

P

A

E.8.1(2)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;

P

A

E.8.1(4)4 rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego;

P

B

E.8.1(4)6 scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego;

P

C

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizację celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji

P

C

Planowane zadania

Porównanie budowy, zasady działania i zastosowania styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych

Porównaj budowę, zasadę działania i zastosowanie styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych. Podaj przykłady ich zastosowania.

Uczniowie pracują w 3-4osobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:


 • zapoznać się z budową, zasadą działania styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych,

 • na podstawie katalogów dokonać analizy zastosowania styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych,

 • sformułować cechy wspólne i różnice styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych,

 • przedstawić w postaci tabeli cechy wspólne i różnice styczników, wyłączników różnicowoprądowych oraz łączników bezstykowych,

 • wykonać prezentację w programie Power Point podsumowującą powyższe rezultaty pracy zespołu,

 • ocenić jakość wykonanej pracy.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w normy elektryczne, eksponaty łączników niskiego napięcia, dokumentacje techniczne łączników niskiego napięcia, prezentacje multimedialne, plansze na temat łączników niskiego napięcia, schematy ideowe instalacji elektrycznych, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Sala lekcyjna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: • instrukcje i teksty przewodnie,

 • opisy przypadków,

 • prezentacje multimedialne, plansze na temat łączników niskiego napięcia,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej,

 • dokumentacje techniczne łączników niskiego napięcia,

 • schematy ideowe instalacji elektrycznych.Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: przewodniego tekstu, metody przypadków i ćwiczeń z normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Metoda przewodniego tekstu sprzyja uczeniu zaradności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem sprzętu i osprzętu w instalacjach elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Proponuje się również zastosować pogadankę i dyskusję dydaktyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej. Wskazane jest, aby zastosować także metodę WebQuestu, dzięki której uczniowie będą rozwiązywali problemy zawodowe z wykorzystaniem zasobów internetowych.


Formy organizacyjne

Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. w parach lub zespołach 3-4-osobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego.

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych przez obserwację czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt lub WebQuest, prezentowany w zespole klasowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
3.3. Oświetlenie elektryczne

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.8.1(3)1 rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach;

P

A

 • Podstawowe wielkości świetlne.

 • Rodzaje źródeł światła.

 • Lampy żarowe i halogenowe.

 • Lampy fluorescencyjne i wyładowcze.

 • Świetlówki kompaktowe.

 • Lampy LED.

 • Klasy oświetlenia wnętrz.

 • Rodzaje oświetlenia.

 • Zasady oświetlania wnętrz i oświetlenia zewnętrznego.

 • Oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych.

 • Oświetlenie ogrodu.

 • Oświetlenie awaryjne.

 • Prawidłowe oświetlenie miejsca pracy.

 • Przeznaczenie, budowa i klasyfikacja opraw oświetleniowych.

 • Parametry świetlne opraw.

 • Oprawy do oświetlenia sufitowego, naściennego i podłogowego.

 • Metody obliczania natężenia oświetlenia.

E.8.1(3)2 rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach;

P

A

E.8.1(2)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;

P

A

E.8.1(3)3 wymienić rodzaje źródeł światła;

P

A

E.8.1(3)4 wymienić rodzaje opraw oświetleniowych;

P

A

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizację celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Dobieranie źródeł światła i opraw do zadanych warunków pracy

Na podstawie katalogów dokonaj analizy parametrów źródeł światła oraz opraw, a następnie zaproponuj rodzaj oświetlenia, źródła światła i oprawy do oświetlenia jednokondygnacyjnego domu mieszkalnego o powierzchni 140m2. Dom ten składa się z pomieszczeń: kuchni, łazienki, WC, 4 pokoi (salonu, sypialni, pokoju dziennego, pokoju dziecinnego), przedpokoju, garderoby i piwnicy. Naszkicuj plan domu i nanieś na niego założone przez ciebie wymiary.

Uczniowie pracują w 3-4-osobowych zespołach.

W celu wykonania projektu uczniowie powinni: • zapoznać się z przykładami planów budynków i pomieszczeń,

 • naszkicować plan domu wraz z założonymi wymiarami,

 • dokonać analizy pomieszczeń pod względem warunków środowiskowych,

 • dokonać analizy katalogów źródeł światła oraz opraw oświetleniowych,

 • zaproponować rodzaj oświetlenia, źródła światła i oprawy oświetleniowe do poszczególnych pomieszczeń w dwóch wersjach,

 • wybrać wersję optymalną rodzaju oświetlenia, źródeł światła i opraw oświetleniowych do poszczególnych pomieszczeń,

 • ocenić jakość wykonanej pracy,

 • zaprezentować efekty pracy zespołu.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w normy elektryczne, przykłady planów budynków i pomieszczeń, schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych, prezentacje multimedialne, plansze na temat instalacji elektrycznych, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Sala dydaktyczna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – . Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: • instrukcje i teksty przewodnie,

 • opisy przypadków,

 • prezentacje multimedialne, plansze na temat oświetlenia elektrycznego,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej,

 • schematy ideowe instalacji elektrycznych,

 • przykłady planów budynków i pomieszczeń.Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia takie jak: metoda przewodniego tekstu, metoda przypadków, metoda projektów i ćwiczeń z dokumentacją techniczną i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Metoda przewodniego tekstu sprzyja uczeniu zaradności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem oświetlenia elektrycznego . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Projekt opracowywany metodą projektów polega kompleksowym opracowaniu tematu zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat, jego realizacje i prezentację Proponuje się również zastosować pogadankę i dyskusję dydaktyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej. Wskazane jest, aby zastosować także metodę WebQuestu, dzięki której uczniowie będą rozwiązywali problemy zawodowe z wykorzystaniem zasobów internetowych.


Formy organizacyjne

Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. 3-4-osobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Planując z uczniami pracę metodą projektów należy opracować kryteria oceny projektu uwzględniając nie tylko ocenę produktu projektu lecz także proces dojścia do wykonania produktu i jego prezentację publiczną. Do każdego projektu powinien być opracowany arkusz oceny produktu projektu i arkusz oceny prezentacji projektu.
Przykładowe arkusze oceny i prezentacji projektu:

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt lub WebQuest, prezentowany w zespole klasowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
3.4. Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.8.1(4)1 zdefiniować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

P

A

 • Parametry techniczne sprzętu instalacyjnego.

 • Parametry techniczne instalacji elektrycznych.

 • Pomiar rezystancji izolacji w instalacji 1-fazowej i 3-fazowej.

 • Części składowe instalacji wg norm: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnica główna.

 • Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza do 1 kV i powyżej 1 kV.

 • Instalacje odbiorcze.

 • Rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania.

 • Układy sieci i instalacji elektrycznych: układ TN, układ TT, układ IT.

 • Rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych.

 • Rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

 • Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych.

 • Przykłady dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych.

 • Zastosowanie rysunku technicznego elektrycznego do tworzenia planów i schematów montażowych instalacji elektrycznych.

 • Zasady projektowania instalacji elektrycznych: oświetleniowych i gniazd wtykowych.

 • Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych.

 • Koszty materiałowe wykonania instalacji elektrycznych.

E.8.1(4)2 rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

P

B

E.8.1(4)3 scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

P

C

E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

P

C

E.8.1(6)1 objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą;

P

B

E.8.1(6)2 rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji;

P

A

E.8.1(6)3 dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

PP

D

E.8.1(6)4 zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem;

P

C

E.8.1(6)5 zaprojektować układy oświetleniowe;

PP

C

E.8.1(6)6 zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego;

PP

C

E.8.1(6)7 dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.1(5)1 sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania;

P

C

E.8.1(5)2 scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.1(5)4 scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

P

C

E.8.1(5)4 dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia;

P

C

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizację celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali widowiskowej

Zaprojektuj instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali widowiskowej o wymiarach 80 m x 40 m x 6 m.

Uczniowie pracują w 3-4-osobowych zespołach.

W celu wykonania zadania uczniowie powinni: • zapoznać się z przepisami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach użyteczności publicznej,

 • zapoznać się z przykładami schematów ideowych i montażowych instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego pomieszczeń,

 • dokonać analizy katalogów przewodów, źródeł światła, opraw oświetleniowych, modułów oświetlenia awaryjnego,

 • narysować schemat ideowy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali widowiskowej,

 • narysować schemat montażowy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali widowiskowej,

 • zaproponować przewody, lampy oświetlenia awaryjnego i oprawy,

 • zaproponować system zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali widowiskowej,

 • ocenić jakość wykonanej pracy.

 • zaprezentować efekty pracy zespołu.

Do wykonania projektu wykorzystaj: przygotowane przez nauczyciela przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach użyteczności publicznej, instrukcje eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń elektrycznych, przykłady schematów ideowych i montażowych instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego pomieszczeń, tekst przewodni, katalogów przewodów, źródeł światła, opraw oświetleniowych, modułów oświetlenia awaryjnego, komputer z dostępem do Internetu, drukarka


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w dokumentacje techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych, normy elektryczne, schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych, prezentacje multimedialne, plansze na temat instalacji elektrycznych, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Sala dydaktyczna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: • instrukcje i teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej,

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych do lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,

 • schematy ideowe instalacji elektrycznych,

 • instrukcje eksploatacji instalacji elektrycznych,

 • protokoły odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych.


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia, takie jak: metoda przewodniego tekstu, metoda przypadków, metoda projektów oraz ćwiczeń praktycznych z dokumentacją techniczną i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Metoda przewodniego tekstu sprzyja uczeniu zaradności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem budowy instalacji elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Projekt opracowywany metodą projektów polega kompleksowym opracowaniu tematu zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat, jego realizacje i prezentację. Proponuje się również zastosować pogadankę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej. Wskazane jest, aby zastosować także metodę WebQuestu, dzięki której uczniowie będą rozwiązywali problemy zawodowe z wykorzystaniem zasobów internetowych.


Formy organizacyjne

Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. w parach lub zespołach 3-4-osobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego.

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych przez obserwację czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.
Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt lub WebQuest, prezentowany w zespole klasowym.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
3.5. Eksploatacja instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.24.2.(1)1 wymienić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

P

A

 • Rodzaje środków ochrony przeciwporażeniowej.

 • Środki ochrony podstawowej.

 • Ochrona przez samoczynne wyłączanie zasilania w układach TN, TT i IT.

 • Ochrona przez zastosowanie: urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, środowiska nieprzewodzącego, separacji elektrycznej, nieuziemionych połączeń wyrównawczych.

 • Rodzaje i budowa uziomów.

 • Warunki, które powinny spełniać układy uziemiające z ziemią.

 • Materiały do budowy uziomów.

 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wg norm europejskich i polskich.

 • Wymagania ogólne ochrony odgromowej.

 • Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

 • Przepisy dotyczące eksploatacji instalacji elektrycznych.

 • Zakłócenia w instalacjach elektrycznych.

 • Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych.

 • Wymagania eksploatacyjne w zależności od rodzaju instalacji i środowiska.

 • Oględziny i przegląd instalacji elektrycznych.

 • Czynności eksploatacyjne zgodne z instrukcją eksploatacji.

 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

 • Warunki przyjmowania instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji.

 • Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

E.24.2.(1)2 rozróżnić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

P

B

E.24.2.(1)3 scharakteryzować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(1)4 zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(5)2 zanalizować wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

P

D

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;

P

C

KPS (2)2 zainicjować realizację celów;

P

C

KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Projektowanie instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej dla zakładu mechaniki pojazdów (z wykorzystaniem przykładowego wzoru instrukcji eksploatacji)

Zaprojektuj instrukcję eksploatacji instalacji elektrycznej dla zakładu mechaniki pojazdów. Skorzystaj z dostępnych wzorów i przykładów w tym zakresie.

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:


 • zapoznać się z przepisami dotyczącymi eksploatacji instalacji elektrycznej

 • zaproponować budowę i części składowe instalacji elektrycznej w zakładzie mechaniki pojazdów

 • dokonać analizy dostępnych wzorów i przykładów instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej

 • zapoznać się z wymaganiami eksploatacyjnymi zaproponowanych odbiorników elektrycznych

 • sformułować instrukcję eksploatacji zaproponowanej instalacji elektrycznej w zakładzie mechaniki pojazdów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

 • ocenić jakość wykonanego zadania

Do wykonania projektu niezbędne będą: przygotowane przez nauczyciela przepisy dotyczące eksploatacji instalacji elektrycznej, instrukcje eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń elektrycznych, przykłady i wzory instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej, tekst przewodni, komputer z dostępem do Internetu, drukarka

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w dokumentacje techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych, normy elektryczne, schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych, prezentacje multimedialne, plansze na temat instalacji elektrycznych, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Sala dydaktyczna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika – „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych.


Środki dydaktyczne

Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: • instrukcje i teksty przewodnie,

 • zestawy zadań indywidualnych i zespołowych,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych do lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych

 • schematy ideowe instalacji elektrycznych

 • instrukcje eksploatacji instalacji elektrycznych

 • protokoły odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia: przewodniego tekstu, metody przypadków, metodę projektów i ćwiczeń praktycznych z dokumentacją techniczną, normami i katalogami, ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do warunków rzeczywistych poznaje przyszłe zadania zawodowe. Metoda przewodniego tekstu sprzyja uczeniu zaradności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i gotowości do przystosowania się do zmieniających się technologii i warunków pracy. Poprzez wykorzystanie metody przypadków procesie nauczania – uczenia się uczeń poznaje prawdziwe zdarzenia i/lub problemy (które mogą wystąpić w rzeczywistości), a są ściśle związane z zagadnieniem eksploatacji instalacji elektrycznych . Dzięki temu uczy się na przykładach i doświadczeniach innych. Projekt opracowywany metodą projektów polega kompleksowym opracowaniu tematu zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat, jego realizacje i prezentację. Proponuje się również zastosować pogadankę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej.Formy organizacyjne

Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. w parach lub zespołach 3-4-osobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego .

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:


 • ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej, – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Podsumowaniem osiągnięć uczniów w tym dziale może być projekt lub WebQuest, prezentowany w zespole klasowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna