Program nauczania dla zawodu


Działalność gospodarcza w branży elektrycznejPobieranie 3.04 Mb.
Strona9/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

4.Działalność gospodarcza w branży elektrycznej


  1. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

4.1. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektrycznej;

P

B

 • Podstawy formalno- – prawne działalności gospodarczej:

 • podstawy działalności gospodarczej,

 • planowanie określonej działalności gospodarczej,

 • formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa,

 • pozyskiwanie kapitału,

 • rejestrowanie firmy,

 • dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej,

 • opodatkowanie działalności gospodarczej,

 • zasady systemu wynagrodzeń pracowników,

 • obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych,

 • ubezpieczenia gospodarcze,

 • zasady prowadzenia działalności biurowej.
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektrycznej:

 • badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży elektrycznej,

 • reklama usług w branży elektrycznej,

 • marketing w branży usług elektrycznych,

 • koszty i przychody w działalności małej firmy elektrycznej,

 • źródła przychodów i kosztów w firmie branży elektrycznej,

 • zasady współpracy przedsiębiorstwa branży elektrycznej z innymi firmami.

PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektrycznej;

P

B

PDG(2)1 przeanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

P

A

PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

P

B

PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

B

PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

B

PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej;

P

B

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej;

P

B

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej;

P

B

PDG(5)2 przeanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;

P

B

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej;

P

B

PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej;

P

B

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

B

PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

B

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

D

PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

P

D

PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie;

P

D

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

P

C

PDG(9)1 posługiwać się urządzeniami biurowymi;

P

C

PDG(9)2 korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

P

C

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;

P

C

PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;

P

C

PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej;

P

C

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

P

B

PDG(11)2 ocenić efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej

P

C

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

P

C

OMZ (1)2 dokonać dekompozycji zadania na podzadania;

P

C

OMZ (1)3 oszacować czas realizacji zadań i podzadań;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

D

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

D

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

B

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

D

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

D

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

D

OMZ (5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

D

OMZ (5)3 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

B

OMZ (5)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

B

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

B

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

B

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;


KPS (3)4 rozwiązać problemy;


KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;


KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;


KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;


KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;


KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;


KPS (9)1 określić swoje postulaty;


KPS (9)2 określić techniki mediacji;


KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;


KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;


KPS (10)2 podjąć role w zespole;


Planowane zadania (ćwiczenia)

Zadaniem uczniów będzie opracowanie procedury postępowania przy rejestrowaniu firmy usługowej z branży elektrycznej. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. Uczniowie opracowują projekt działań związanych z rejestracją firmy, w którym określają etapy rejestracji firmy, instytucje, do których muszą się zwrócić, oraz dokumenty, jakie należy przygotować. Oceną wykonania zadania jest uzyskana przez uczniów ocena projektu.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Działalność gospodarcza w branży elektrycznej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa.


Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności, oraz metoda projektu.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna