Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.25 Mb.
Strona1/28
Data02.05.2016
Rozmiar2.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012


Autorzy: mgr inż. Jacek Rygiel, mgr inż. Wojciech Szczepanek

Recenzenci: Krzysztof Parzyszek, Tadeusz Dąbrowski

Lider grupy branżowej: mgr inż. Teresa Jaszczyk

Koordynator prac liderów branżowych: mgr Bogusława Wojtczak

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Emilia Maciejewska

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: zespół Hortpress Sp. z o.o.

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” w ramach Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI

1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4

2.OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4

3.INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 5

4.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 6

5.POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK NAWIGATOR MORSKI Z INNYMI ZAWODAMI 6

6.Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 7

7.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 7

8.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 8

9.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 13

1.Nawigacja 13

2.Budowa i stateczność statku 25

3.Elektrotechnika 31

4.Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie 35

5.Meteorologia i oceanografia 45

6.Urządzenia nawigacyjne 49

7.Manewrowanie statkiem 53

8.Przewozy morskie 56

9.Łączność morska oraz GMDSS 62

10.Astronawigacja 67

11.Eksploatacja statku 71

12.Prawo morskie i ochrona środowiska morskiego 76

13.Prace warsztatowe i konserwacja statku 80

14.Informatyka w transporcie morskim 87

15.Język angielski dla marynarzy 91

Praktyki zawodowe 97

ZAŁĄCZNIKI 105

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK NAWIGATOR MORSKI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 105

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 111ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 128

 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski opracowany został zgodnie z:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. z późn. zm. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 ze zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. z późn. zm. w sprawie uznania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania szkół morskich i ośrodków szkoleniowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1038 z późn. zm),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 173, poz. 1445 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1290.),

 • “The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 78/95”. IMO, London.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna