Program nauczania dla zawodu


Biuro wynagrodzeń i podatkówPobieranie 1.95 Mb.
Strona10/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

7. Biuro wynagrodzeń i podatków


7.1. Bezpieczeństwo pracy

7.2. Naliczanie wynagrodzeń

7.3. Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS

7.4. Rozliczenia podatkowe7.1. Bezpieczeństwo pracy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(3)4 opracować model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie;

P

B

 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

 • Zagrożenia w pracy biurowej.
BHP(3)5 dokonać oceny ryzyka zawodowego;

P

C

BHP(3)6 zorganizować pracę w obiektach odpowiadających przepisom bhp i normom;

PP

C

BHP(3)7 stosować środki ochrony indywidualnej;

P

B

BHP(4)4 przewidywać zagrożenia dla zdrowia związane z nieprawidłową pozycją ciała podczas pracy z komputerem;

P

C

BHP(4)5 przewidywać psychologiczne stresory podczas pracy z komputerem np.: nadmierne obciążenie, presja terminów, przeciążenie informacyjne, monitorowanie wydajności;

P

C

BHP(4)6 przewidywać reakcje fizjologiczne podczas pracy z komputerem.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zadanie opracowania karty stanowiska pracy technika rachunkowości ze względu na zagrożenia dla zdrowia. Zadanie wykonujesz w grupach 5-osobowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną kartę stanowiska pracy będziesz prezentował na forum klasy (10 min).Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Bezpieczeństwo pracy” powinny być realizowane w pracowni wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, instrukcje obsługi urządzeń.Środki dydaktyczne

Zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy biurowej. Zestawy ćwiczeń.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być ćwiczenia i dyskusja dydaktyczna.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: grupowa.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji opracowanej karty stanowiska pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartość opracowanej karty stanowiska pracy biurowej (odniesienie do przepisów prawa), prezentacją (czytelność przekazu, czas).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.2. Naliczanie wynagrodzeń

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(5)1 obliczyć wynagrodzenie brutto, w tym elementy poza płacą zasadniczą, tj. wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za dyżury, wynagrodzenie za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;

PP

D

 • Obliczanie wynagrodzenia brutto.

 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, składki

zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy.

 • Obliczanie wynagrodzeń netto i do wypłaty.

 • Sporządzanie i rozliczanie rachunków do umów. cywilnoprawnych nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

 • Sporządzanie i rozliczanie rachunków do umów. cywilnoprawnych objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

 • Zastosowanie programów do obliczania wynagrodzeń odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

A.65.1(5)2 obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

P

C

A.65.1(5)3 obliczyć kwotę przychodu ogółem;

P

C

A.65.1(5)4 obliczyć wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne;

P

C

A.65.1(5)5 uwzględnić odpowiednie koszty uzyskania przychodów;

P

C

A.65.1(5)6 obliczyć podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy;

P

C

A.65.1(5)7 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi podatkowej;

P

C

A.65.1(5)8 obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobieraną oraz odliczaną od podatku;

P

C

A.65.1(5)9 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przekazywaną do urzędu skarbowego;

P

C

A.65.1(5)10 uwzględnić potrącenia z wynagrodzeń;

P

C

A.65.1(5)11 obliczyć wynagrodzenie do wypłaty;

P

C

A.65.1(5)12 stosować przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzeń;

P

C

A.65.1(6)1 sporządzić rachunek do umowy zlecenia nie objętej składkami na ubezpieczenia społeczne;

P

C

A.65.1(6)2 sporządzić rachunek do umowy objętej składkami na ubezpieczenia społeczne;

P

C

A.65.1(6)3 sporządzić rachunek do „małej umowy zlecenia”;

P

C

A.65.1(6)4 sporządzić rachunek do umowy o dzieło nie objętej składkami na ubezpieczenie społeczne;

P

C

A.65.1(6)5 sporządzić rachunek do umowy o dzieło objętej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;

P

C

A.65.1(14)1 stosować program do zarządzania pracownikami;

P

C

A.65.1(14)2 stosować program do prowadzenie ewidencji czasu pracy;

P

C

A.65.1(14)3 stosować program do prowadzenia indywidualnych kart wynagrodzeń;

P

C

A.65.1(14)4 określić składniki wynagrodzenia;

P

A

A.65.1(14)5 stosować program do sporządzania list płac;

PP

C

A.65.1(14)6 stosować program do obsługi umów cywilno-prawnych;

PP

C

A.65.1(14)7 stosować program do rozliczania zasiłków;

PP

C

A.65.1(14)8 stosować program we współpracy z Płatnikiem;

PP

C

A.65.1(14)9 generować wydruki;

P

A

A.65.1(14)10 obsługiwać system e-Deklaracje;

P

B

PKZ(A.m)(14)1 stosować arkusz kalkulacyjny;

P

C

PKZ(A.m)(14)2 stosować program Office.

P

C

Planowane zadania

Sporządzanie listy płac w programie kadrowo-płacowym

Wykonaj prace związane ze sporządzeniem listy płac za okres sprawozdawczy w programie kadrowo-płacowym:

1. Wprowadź dane zatrudnionych pracowników do ewidencji osobowej.

2. Sporządź w i wydrukuj umowy o pracę zatrudnionych pracowników.

3. Sporządź i wydrukuj listę płac.

Zadanie wykonaj na stanowisku, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Do rozwiązania zadania wykorzystaj załączone dane identyfikacyjne pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzeń tych pracowników.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ekonomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: ustawa Kodeks pracy, ustawa Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wzory rachunków do umowy zlecenia, komputer z dostępem do Internetu (stanowisko dla każdego ucznia), urządzenia multimedialne.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Ustawa Kodeks pracy, ustawa Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wzory rachunków do umowy zlecenia.

Zalecane metody dydaktyczne

W dziale programowym „Naliczanie wynagrodzeń” dominującą metodą będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy do 15 osób, na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonych dokumentów.W kryteriach oceny należy uwzględnić:

 • aktualizację parametrów w programie kadrowo – płacowym,

 • elementy formalne umowy o pracę,

 • w liście płac: okres, za który sporządzona jest lista płac, nazwiska pracowników, składniki wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów, łączne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika, składka na ubezpieczenie zdrowotne i należna zaliczka na podatek dochodowy i kwota do wypłaty.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.7.3. Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(7)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych;

P

B

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

 • Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ubezpieczeń.

 • Sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 • Odpowiedzialność płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 • Sporządzanie dokumentacji zmiany danych.

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych.

 • Sporządzanie dokumentacji zasiłkowej.

 • Zasady podlegania składkom na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
A.65.1(7)2 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym;

P

C

A.65.1(7)3 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;

P

C

A.65.1(7)4 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad ustalania składek na ubezpieczenia społeczne;

PP

C

A.65.1(7)5 zastosować przepisy prawne dotyczące obowiązków płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych;

PP

C

A.65.1(11)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych;

P

B

A.65.1(11)2 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym;

P

C

A.65.1(11)3 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych;

P

C

A.65.1(11)4 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad ustalania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

P

C

A.65.1(11)5 zastosować przepisy prawne dotyczące obowiązków płatników składek w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych;

P

C

A.65.3(1)1 sporządzić zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA;

P

C

A.65.3(1)2 sporządzić zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych ZUS ZZA;

P

C

A.65.3(1)3 sporządzić zgłoszenie danych o członkach rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych ZUS ZCNA;

P

C

A.65.3(1)4 sporządzić zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA;

P

C

A.65.3(1)5 sporządzić zgłoszenie zmiany danych i identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA;

P

C

A.65.3(1)6 sporządzić zgłoszenie/zmiany danych płatnika składek – osoby prawnej ZUS ZPA;

P

C

A.65.3(1)7 sporządzać zgłoszenie/zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej ZUS ZFA;

P

C

A.65.3(1)8 sporządzić zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA;

P

C

A.65.3(1)9 sporządzić wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA;

P

C

A.65.3(1)10 sporządzać informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA;

P

C

A.65.3(1)11 sporządzić Informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA;

P

C

A.65.3(3)1 sporządzić raport imienny ZUS RCA;

P

C

A.65.3(3)2 sporządzić raport imienny ZUS RZA;

P

C

A.65.3(3)3 sporządzić raport imienny ZUS RSA;

P

C

A.65.3(3)4 sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

P

C

A.65.3(3)5 sporządzić raport imienny ZUS RMUA;

P

C

A.65.3(4)1 sporządzić zaświadczenie ZUS Z3;

P

C

A.65.3(4)2 prowadzić dokumentację zasiłkową;

P

C

A.65.3(4)3 sporządzić zastępczą asygnatę zasiłkową Z-7;

P

C

A.65.3(4)4 sporządzać kartę zasiłkową Z-17;

P

C

A.65.3(4)5 sporządzać listę płatniczą zasiłków Z-19;

P

C

A.65.3(5)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

P

B

A.65.3(5)2 wyszukiwać i analizować przepisy prawne dotyczące obowiązku podlegania składkom na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

P

C

A.65.3(5)3 obliczać składki na Fundusz Pracy;

P

C

A.65.3(5)4 obliczać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

P

C

A.65.3(6)1 rejestrować dane ubezpieczonych do dokumentów ubezpieczeniowych;

P

C

A.65.3(6)2 wyedytować w programie komputerowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

P

C

Planowane zadania

Sporządzanie w programie „Płatnik” deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie danych dotyczących nowozatrudnionego pracownika, sporządź i wydrukuj w programie Płatnikdeklarację zgłoszeniową tego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie wykonaj indywidualnie na stanowisku, na którym znajduje się komputer z programem „Płatnik”.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kadrowo-płacowej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: druki zgłoszeniowe, treść ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, komputer z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, druki zgłoszeniowe.

Zalecane metody dydaktyczne

W dziale programowym „Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS” dominującą metodą będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy do 15 osób, na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem kadrowo – płacowym. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonych przez uczniów dokumentów. W ocenie należy uwzględnić: • wprowadzenie do programu „Płatnik” danych identyfikacyjnych pracownika,

 • w deklaracji ZUS ZUA: dane pracownika zgłaszanego do ubezpieczenia, kod ubezpieczenia, data powstania obowiązku w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.4. Rozliczenia podatkowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.2(5)1 rozróżnić rodzaje stawek podatku VAT;

P

B

 • Obliczanie zobowiązań i należności wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.

 • Prowadzenie ewidencji w celu ustalenia. zobowiązania lub należności z tytułu podatku VAT.

 • Rozliczanie podatku VAT Rozliczanie podatku VAT należnego u podatników nie zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych.

 • Sporządzanie deklaracji VAT.

 • Cenotwórczy charakter podatku akcyzowego i podatku VAT.

 • Prowadzenie ewidencji akcyzy.

 • Rozliczanie podatku akcyzowego.

 • Sporządzanie deklaracji AKC.

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem odliczeń i ulg w różnych formach opodatkowania.

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

 • Obliczanie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego za granicą.

 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 • Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem odliczeń i ulg.

 • Analizowanie konta zespołu 8 „Podatek dochodowy”.

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 • Rozliczanie pozostałych podatków.

 • Sporządzanie deklaracji PCC oraz deklaracji innych podatków lokalnych.

 • Przechowywanie dokumentacji podatkowej.
A.65.2(5)2 rozpoznać podatek VAT naliczony i należny;

P

B

A.65.2(5)3 obliczyć kwotę zobowiązania z tytułu VAT;

P

C

A.65.2(5)4 obliczyć kwotę należności z tytułu VAT;

P

C

A.65.2(5)5 zastosować w rozliczeniu podatku VAT aktualnie obowiązujące ulgi i zwolnienia;

P

C

A.65.2(5)6 rozliczyć podatek VAT metodą kasową;

PP

C

A.65.2(5)7 rozliczyć podatek VAT– marża;

PP

C

A.65.2(5)8 rozliczyć podatek VAT z tytułu WNT;

P

C

A.65.2(5)9 rozliczyć podatek VAT z tytułu WDT;

P

C

A.65.2(5)10 rozliczyć zryczałtowany podatek VAT;

PP

C

A.65.2(5)11 rozliczać podatek VAT należny na podstawie struktury zakupów;

P

C

A.65.2(6)1 rozróżnić rodzaje stawek podatku akcyzowego;

P

B

A.65.2(6)2 ustalić podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym w zależności od rodzaju stawki;

P

C

A.65.2(6)3 obliczyć podatek akcyzowy z zastosowaniem stawek procentowych;

P

C

A.65.2(6)4 obliczyć podatek akcyzowy z zastosowaniem stawek kwotowych;

P

C

A.65.2(7)1 rozróżnić sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

P

B

A.65.2(7)2 obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

P

C

A.65.2(7)3 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej;

P

C

A.65.2(7)4 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej;

P

C

A.65.2(7)5 sporządzić rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem ulg podatkowych;

PP

C

A.65.2(7)6 obliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych;

P

C

A.65.2(7)7 sporządzić rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem ulg;

PP

C

A.65.2(7)8 obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych;

P

C

A.65.2(7)9 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych;

P

C

A.65.2(7)10 sporządzić rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem ulg podatkowych;

PP

C

A.65.2(7)11 obliczyć podatek dochodowy od dochodu uzyskanego za granicą z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją;

PP

C

A.65.2(9)1 prowadzić ewidencję przychodów w celu ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego;

PP

C

A.65.2(9)2 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych;

PP

C

A.65.2(9)3 prowadzić ewidencje zakupu i sprzedaży faktur VAT w celu ustalenia podatku od towarów i usług;

P

C

A.65.2(9)4 prowadzić ewidencje akcyzy w zależności od statusu podatnika i charakteru prowadzonej przez niego działalności w celu ustalenia podatku akcyzowego;

PP

D

A.65.2(9)5 prowadzić imienne karty przychodów pracowników w celu ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów pracownika;

P

C

A.65.2(10)1 zidentyfikować deklaracje PIT;

P

B

A.65.2(10)2 sporządzić deklaracje PIT, w tym: PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-16, PIT-16A, PIT-28, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT/B, PIT-37, PIT-38, PIT-40, PIT/O, PIT/ZG;

P

C

A.65.2(10)3 sporządzić deklaracje CIT, w tym: CIT-8, CIT-8/O;

P

C

A.65.2(10)4 sporządzić deklaracje VAT, w tym: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-9, VAT-12, VAT-R, VAT-UE, VAT-Z;

P

C

A.65.2(10)5 sporządzić deklaracje AKC, w tym: AKC-4 z załącznikami, AKC-R, AKC-U, AKC-Z;

P

C

A.65.2(10)6 sporządzić deklaracje PCC, w tym: PCC-2, PCC-3;

P

C

A.65.2(10)7 sporządzić deklaracje pozostałe, w tym: ORD-OG, ORD-IN z załącznikami;

P

C

A.65.2(10)8 sporządzić deklaracje podatków lokalnych;

P

C

A.65.2(10)9 sporządzić e-Deklaracje;

P

C

A.65.2(11)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące przechowywania dokumentacji podatkowej;

P

C

A.65.2(11)2 zanalizować przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji podatkowej;

P

C

A.65.2(11)3 stosować zasady przechowywania dokumentacji podatkowej;

P

C

A.65.2(11)4 określić sankcje za nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji podatkowej oraz brak przechowywania dokumentacji podatkowej;

PP

C

A.65.2(12)1 zaewidencjonować zdarzenia w programie finansowo-księgowym niezbędne do rozliczeń podatkowych;

PP

D

A.65.2(12)2 wygenerować deklaracje w programie finansowo-księgowym;

P

C

A.65.2(12)3 skorzystać z dostępnych aktywnych druków deklaracji podatkowych.

P

C

Planowane zadania

Sporządzanie deklaracji VAT 7.

Sporządź deklarację VAT 7 za ubiegły miesiąc w jednostce organizacyjnej. Zadanie wykonaj w dwojaki sposób:

1. W technice ręcznej na stanowisku pracy, na którym znajduje się komputer z programem aktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Do wykonania zadania wykorzystaj zestaw faktur VAT zakupu i sprzedaży oraz faktur korygujących. Zapisz dane z dokumentów rozrachunkowych do rejestru VAT zakupów i rejestru VAT sprzedaży. Na podstawie danych z rejestrów sporządź deklarację VAT 7.

2. W technice komputerowej na stanowisku pracy, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym. Do wykonania zadania wykorzystaj ten sam zestaw dokumentów.

Wydrukuj obie deklaracje i porównaj kwoty podatku naliczonego i należnego w obu deklaracjach oraz kwotę do rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ekonomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: ustawy podatkowe, komputer z dostępem do Internetu (stanowisko dla każdego ucznia), urządzenia multimedialne.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

Ustawy podatkowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.

W procesie realizacji programu należy eksponować samokształcenie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł: podręczników, literatury zawodowej, pakietów edukacyjnych, poradników, Internetu.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wydrukowanej deklaracji VAT 7. W ocenie należy uwzględnić: • łączną wartość zakupów,

 • łączną wartość sprzedaży opodatkowanej,

 • kwotę podatku VAT naliczonego,

 • kwotę podatku VAT należnego,

 • kwotę do rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT.

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna