Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona11/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Praktyki zawodowe


8.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości

8.2. Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac8.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.1(1)6 oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;

P

C

 • Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.

 • Kryteria podziału prac księgowych.

 • Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.

 • Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.

 • Tworzenie i obieg dokumentacji księgowej.

 • Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

 • Ewidencja komputerowa.

 • Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

 • System komunikowania się z bankiem (Home Banking).

 • Zadania działu inwentaryzacji.

A.36.1(1)7 dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;

P

C

A.36.1(1)8 zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;

P

C

A.36.1(2)3 odczytać zdarzenia gospodarcze z dowodów księgowych;

P

C

A.36.1(3)3 określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;

P

C

A.36.1(10)18 określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;

P

C

A.36.1(10)19 zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;

P

C

A.36.1(17)4 zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

P

C

A.36.1(17)5 wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;

P

C

A.36.1(18)7 obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany w jednostce organizacyjnej;

P

C

A.36.2(2)6 rozróżniać metody inwentaryzacji;

P

B

A.36.2(3)3 określić przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

P

C

A.36.2(3)4 podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych.

P

C

Planowane zadania

W trakcie odbywania praktyki zawodowej słuchacz powinien: • zapoznać się z zadaniami działu księgowego,

 • zapoznać się z Zakładowym Planem Kont,

 • zapoznać się z dokumentacją księgową stosowaną w jednostce,

 • dobrać formularze dokumentów, ich oznakowanie oraz wyznaczyć drogę obiegu dokumentów między komórkami organizacyjnymi,

 • zapoznać się ze sposobem archiwizacji dokumentacji księgowej,

 • wykonywać prace związane z archiwizowaniem dokumentów księgowych z zastrzeżeniem ochrony danych osobowych,

 • zapoznać się z formami rozliczeń pieniężnych z kontrahentami jednostki organizacyjnej,

 • sporządzić dokumenty obrotu pieniężnego,

 • zapoznać się z metodami amortyzacji środków trwałych stosowanymi w jednostce organizacyjnej,

 • obliczyć kwotę rocznego odpisu amortyzacji wybranych środków trwałych,

 • sporządzić dowód "Polecenie księgowania" wybranych operacji gospodarczych,

 • sporządzić inne dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego,

 • kontrolować dowody księgowe,

 • rozróżnić dowody potwierdzające operacje gospodarcze i zakwalifikować je do ujęcia w księgach rachunkowych,

 • zaksięgować wybrane operacje gospodarcze na podstawie dowodów źródłowych w programie finansowo – księgowym,

 • zapoznać się z planem i dokumentacją inwentaryzacji,

opracować projekt akcji profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu niedoborów.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyki zawodowe w dziale programowym „Praktyki zawodowe w dziale księgowości” mogą odbywać się w wymiarze 3 tygodni, 7 godzin dziennie. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez słuchaczy szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi, np.: skierowanie, umowa o praktykę zawodową, protokół egzaminacyjny, regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w dzienniczku praktyk lub jego w odpowiedniku, np. w karcie praktyk,.

Praktyki zawodowe powinny umożliwić uczniom pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole.

Praktyki zawodowe powinny również przygotować słuchaczy do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość.

Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej lub w przedsiębiorstwie symulacyjnym w szkole. Jednostka organizacyjna może dokonać korekty programu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.

Środki dydaktyczne

Struktura organizacyjna jednostki, Instrukcja obiegu dokumentów jednostki organizacyjnej, zasady (polityka) rachunkowości, w tym Zakładowy Plan Kont jednostki organizacyjnej, pieczęcie stwierdzające dokonanie kontroli i pieczęcie dekretacyjne, oprogramowanie finansowo – księgowe stosowane w jednostce organizacyjnej.Zalecane metody dydaktyczne

Dominująca metoda będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny odbywać się na samodzielnym stanowisku pracy.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać: • pracowitość,

 • punktualność,

 • etykę zawodową,

 • kulturę osobistą,

 • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów, np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę, np. w dzienniczku praktyk zawodowych lub w protokole egzaminacyjnym oraz w indeksie słuchacza.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
8.2. Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(1)16 sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika;

P

C

 • Zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac.

 • Dokumentacja pracownicza.

 • Dokumentowanie wynagrodzeń.

 • Inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze.

 • Systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej.

 • Obowiązki zgłoszeniowe do ZUS.

 • Dokumentacja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Dokumenty rozliczeniowe.

A.65.1(1)3 sporządzić dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy;

P

C

A.65.1(1)4 określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej;

P

C

A.65.1(2)6 sporządzić umowy cywilnoprawne;

P

C

A.65.1(3)8 obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania obowiązującego w jednostce organizacyjnej;

P

C

A.65.1(5)12 sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo – płacowego stosowanego w jednostce organizacyjnej;

P

C

A.65.1(6)6 rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę o pracę i umowę zlecenia;

P

C

A.65.1(6)7 rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę zlecenia;

P

C

A.65.3(1)6 określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika;

P

C

A.65.3(1)7 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych pracowników;P

C

A.65.3(1)8 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

P

C

A.65.3(1)9 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej;

P

C

A.65.3(1)10 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;

P

C

A.65.3(1)11 sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

P

C

A.65.3(3)7 określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

P

C

A.65.3(3)8 rozróżnić dokumenty rozliczeniowe ZUS;

P

C

A.65.3(3)9 sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

P

C

A.65.3(3)10 sporządzić imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUSRSA;

P

C

A.65.3(3)8 określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych;

P

C

A.65.3(4)6 sporządzić „listę zasiłkową”.

P

C

Planowane zadania

W trakcie odbywania praktyki zawodowej słuchacz powinien: • zapoznać się z zadaniami działu zatrudnienia i płac,

 • zapoznać się z dokumentacją pracowniczą stosowaną w jednostce,

 • zapoznać się z systemem wynagradzania pracowników stosowanym w jednostce organizacyjnej,

 • zapoznać się z regulaminem wynagradzania pracowników,

 • sporządzić listy płac w programie kadrowo – płacowym;

 • sporządzić przelewy wynagrodzeń na imienne rachunki rozliczeniowo – oszczędnościowe pracowników,

 • sporządzić przelewy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • dobrać formularze deklaracji do zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

 • dobrać formularze deklaracji rozliczeniowej do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów,

sporządzić deklaracje ZUS ZUA.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyki zawodowe w dziale programowym „Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac” mogą odbywać się w wymiarze 1 tygodnia, 7 godzin dziennie. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez słuchaczy, szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi, np.: skierowanie, umowa o praktykę zawodową, protokół egzaminacyjny, regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w dzienniczku praktyk lub jego w odpowiedniku np. w karcie praktyk.

Praktyki zawodowe powinny umożliwić słuchaczom pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole.

Praktyki zawodowe powinny również przygotować słuchaczy do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość.

Praktyki zawodowe mogą się odbywać w przedsiębiorstwie symulacyjnym w szkole lub w jednostce organizacyjnej. Jednostka organizacyjna może dokonać korekty programu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz ochronę danych osobowych pracowników.

W przedsiębiorstwie symulacyjnym mogą być ćwiczone wszystkie umiejętności z działu programowego, natomiast w jednostce organizacyjnej ze względu na ograniczenia dostępu do danych pracowników można ćwiczyć umiejętności z działu programowego „Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac” na danych identyfikacyjnych praktykanta lub przykładowego pracownika.Środki dydaktyczne

Struktura organizacyjna jednostki.

Formularze deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularze dokumentów rozliczeniowych ZUS.

Oprogramowanie kadrowo – płacowe stosowane w jednostce organizacyjnej.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominująca metoda będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny odbywać się na samodzielnym stanowisku pracy.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać: • pracowitość,

 • punktualność,

 • etykę zawodową,

 • kulturę osobistą,

 • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów, np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie kadrowo - płacowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę, np. w dzienniczku praktyk zawodowych lub w protokole egzaminacyjnym oraz w indeksie słuchacza.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna