Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona12/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(A.m)

PKZ(A.m)(1)posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

PKZ(A.m)(2)korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

PKZ(A.m)(3)przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

PKZ(A.m)(4)wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

PKZ(A.m)(5)stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(6)obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

PKZ(A.m)(7)przechowuje dokumenty;

PKZ(A.m)(8)dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

PKZ(A.m)(9)rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

PKZ(A.m)(10gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

PKZ(A.m)(11)rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(12)przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(13)opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

PKZ(A.m)(14)stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

A.36.

A.36.1(1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

A.36.1(2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

A.36.1(3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;

A.36.1(4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

A.36.1(5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

A.36.1(6) identyfikuje kategorie wynikowe;

A.36.1(7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;

A.36.1(8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

A.36.1(9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

A.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

A.36.1(11) rozlicza koszty działalności organizacji;

A.36.1(12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

A.36.1(13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

A.36.1(14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

A.36.1(15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

A.36.1(16) sporządza zestawienie obrotów i sald;

A.36.1(17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

A.36.1(18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

A.36.2(1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

A.36.2(2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

A.36.2(3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

A.36.3(1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

A.36.3(2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

A.36.3(3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

A.36.3(4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

A.36.3(5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

A.65.

A.65.1(1) sporządza dokumentację pracowniczą;

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

A.65.1(3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

A.65.1(4) rozróżnia elementy składowe listy płac;

A.65.1(5) sporządza listę płac;

A.65.1(6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

A.65.1(7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;

A.65.1(8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;

A.65.1(10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

A.65.1(11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;

A.65.1(12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.1(13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

A.65.2(1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;

A.65.2(2) stosuje przepisy prawa podatkowego;

A.65.2(3) klasyfikuje podatki;

A.65.2(4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;

A.65.2(5) rozlicza podatek VAT;

A.65.2(6) rozlicza podatek akcyzowy;

A.65.2(7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;

A.65.2(8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;

A.65.2(9) prowadzi ewidencje podatkowe;

A.65.2(10) sporządza deklaracje podatkowe;

A.65.2(11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

A.65.3(1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

A.65.3(2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;

A.65.3(3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;

A.65.3(4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

A.65.3(5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

A.65.3(6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna