Program nauczania dla zawodu


Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCIPobieranie 1.95 Mb.
Strona13/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

Uczeń:Klasa

Liczba godzin przeznaczonych na realizację efektów kształcenia

I

II

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

X

X66

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

X

XPKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

X

XPKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

X

XPKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

X

XPKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

X

XPKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

X

XPDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

X

X42

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

X

XPDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

X

XPDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

X

XPDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

X

XPDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

X

XPDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

X

XPDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

X

XBHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

X

X4

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

X

XBHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

X

XBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X

XBHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

X

XBHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

XBHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

X

XKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

X

X


KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

X

XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

X

XKPS(4) jest otwarty na zmiany;

X

XKPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

X

XKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

X

XKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

X

XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

X

XKPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

X

Xłączna liczba godzin

112

Język obcy w rachunkowości

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

X

X

X

X

96

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

X

X

X

X

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

X

X

X

X

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

X

X

X

X

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

X

X

X

X

łączna liczba godzin

96

Rachunkowość finansowa

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

X

X


KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

X

XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

X

XA.36.1(4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

X

X288

A.36.1(5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

X

XA.36.1(6) identyfikuje kategorie wynikowe;

X

XA.36.1(7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;

X

XA.36.1(8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

X

XA.36.1(9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

X

XA.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

X

XA.36.1(11) rozlicza koszty działalności organizacji;

X

XA.36.1(12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

X

XA.36.1(13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

X

XA.36.1(14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

X

XA.36.1(17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

X

XA.36.2(1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

X

XA.36.3(2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

X

Xłączna liczba godzin

288

Wynagrodzenia i podatki

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;X

X
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;X

X

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;X

X

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;X

X

304

A.65.1(3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;X

X

A.65.1(4) rozróżnia elementy składowe listy płac;X

X

A.65.2(1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;X

X

A.65.2(2) stosuje przepisy prawa podatkowego;X

X

A.65.2(3) klasyfikuje podatki;X

X

A.65.2(4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;X

X

A.65.2(8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;X

X

A.65.3(2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;X

X

A.65.1(8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;X

X

A.65.1(9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;X

X

A.65.1(10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;X

X

A.65.1(12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;X

X

A.65.1(13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;X

X

łączna liczba godzin

304

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

800

Kształcenie zawodowe praktyczne

Biuro rachunkowe

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

X

X


OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

X

XOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

X

XOMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

X

XOMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

X

XOMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

X

XBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X

X7

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

X

XBHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

XBHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

XBHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

XA.36.1(1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

X

X345

A.36.1(2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

X

XA.36.1(3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;

X

XA.36.1(5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

X

XA.36.1(9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

X

XA.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

X

XA.36.1(14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

X

XA.36.1(15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

X

XA.36.1(16) sporządza zestawienie obrotów i sald;

X

XA.36.1(18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

X

XA.36.2(2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

X

XA.36.2(3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

X

XA.36.2(4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;

X

XA.36.2(5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

X

XA.36.3(1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

X

XA.36.3(3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

X

XA.36.3(4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

X

XA.36.3(5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji;

X

Xłączna liczba godzin

352

Dokumentacja biurowa

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;X

X
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;X

X

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;X

X

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;X

X

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;X

X

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;X

X

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;X

X

5

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;X

X

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;X

X

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;X

X

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;X

X

31

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;X

X

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;X

X

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;X

X

40

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;X

X

PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;X

X

PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;X

X

PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;X

X

PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;X

X

A.65.1(1) sporządza dokumentację pracowniczą;X

X

20

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;X

X

łączna liczba godzin

96

Biuro wynagrodzeń i podatków

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;X

X

2

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;X

X

PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.X

X

30

A.65.1(5) sporządza listę płac;X

X

320

A.65.1(6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;X

X

A.65.1(7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;X

X

A.65.1(11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;X

X

A.65.1(14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.X

X

A.65.2(5) rozlicza podatek VAT;X

X

A.65.2(6) rozlicza podatek akcyzowy;X

X

A.65.2(7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;X

X

A.65.2(9) prowadzi ewidencje podatkowe;X

X

A.65.2(10) sporządza deklaracje podatkowe;X

X

A.65.2(11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;X

X

A.65.2(12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.X

X

A.65.3(1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;X

X

A.65.3(3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;X

X

A.65.3(4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;X

X

A.65.3(5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;X

X

A.65.3(6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychX

X

łączna liczba godzin

352

Łączna liczba godzin y w kształceniu zawodowym praktycznym

800


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna