Program nauczania dla zawodu


Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCIPobieranie 1.95 Mb.
Strona14/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:


Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

PKZ(A.m)(1)1 rozróżnić kategorie mikroekonomiczne i makroekonomiczne;

PKZ(A.m)(1)2wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych;

PKZ(A.m)(1)3 określić rolę ceny w gospodarce rynkowej;

PKZ(A.m)(1)4 dokonać analizy wpływu sytuacji gospodarczej w kraju na funkcjonowanie przedsiębiorstw;

PKZ(A.m)(1)5 dokonać analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa;

PKZ(A.m)(1)6 określić znaczenie ceny równowagi rynkowej;

PKZ(A.m)(1)7 zidentyfikować podstawowe czynniki ekonomiczne wpływające na możliwości finansowe nabywców;

PKZ(A.m)(1)8 określić decyzje podejmowane przez konsumentów i producentów w procesie gospodarowania;

PKZ(A.m)(1)9 ustalić wpływ czynników ekonomicznych i kulturowych na popyt;

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

PKZ(A.m)(8)1 zidentyfikować źródła danych statystycznych dotyczących rynku;

PKZ(A.m)(8)2 dokonać analizy danych statystycznych dotyczących badanego rynku;

PKZ(A.m)(8)3 opracować raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych;

PKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

PKZ(A.m)(9)1 określić przedmiot i rolę statystyki;

PKZ(A.m)(9)2 rozróżnić podstawowe pojęcia statystyczne: jednostka statystyczna i zbiorowość statystyczna;

PKZ(A.m)(9)3 wymienić kryteria określania jednostki statystycznej;

PKZ(A.m)(9)4 rozróżnić podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(9)5 zidentyfikować rodzaje badań statystycznych;

PKZ(A.m)(9)6 dobrać rodzaj badania statystycznego do potrzeb;

PKZ(A.m)(9)7 określić przydatność wykonanego badania statystycznego;

PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

PKZ(A.m)(10)1 zidentyfikować źródło informacji statystycznych określonej zbiorowości statystycznej;

PKZ(A.m)(10)2 zgromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw działających w danej branży;

PKZ(A.m)(10)3 zgromadzić dane dotyczące poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa;

PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić miary zgodności i zróżnicowania;

PKZ(A.m)(11)2 obliczyć i zinterpretować średnią arytmetyczną;

PKZ(A.m)(11)3 obliczyć i zinterpretować medianę;

PKZ(A.m)(11)4 obliczyć i zinterpretować dominantę;

PKZ(A.m)(11)5 wnioskować na podstawie podstawowych miar statystycznych;

PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(12)1 przeprowadzić analizę natężenia zjawisk;

PKZ(A.m)(12)2 przeprowadzić analizę struktury;

PKZ(A.m)(12)3 przeprowadzić analizę dynamiki zjawisk ekonomiczno-finansowych;

PKZ(A.m)(12)4 przeprowadzić analizę rozproszenia;

PKZ(A.m)(12)5 wnioskować w celach decyzyjnych na podstawie ustalonych wskaźników;

PKZ(A.m)(12)6 dobrać najlepszą do danego badania miarę statystyczną;

PKZ(A.m)(12)7 wykonać badanie statystyczne;

PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

PKZ(A.m)(13)1 dobrać jednostkę do próby statystycznej;

PKZ(A.m)(13)2dobrać właściwą metodę badania statystycznego do konkretnej sytuacji;

PKZ(A.m)(13)3 przygotować narzędzia wykorzystywane do badań statystycznych;

PKZ(A.m)(13)4 dokonać kontroli materiału statystycznego;

PKZ(A.m)(13)5 ocenić wpływ błędów w materiale statystycznym na wyniki badań;

PKZ(A.m)(13)6 pogrupować i zliczyć materiał statystyczny;

PKZ(A.m)(13)7 zaprezentować dane statystyczne;

PKZ(A.m)(13)8 określić rolę analizy statystycznej w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji;

PKZ(A.m)(13)9 posłużyć się wskaźnikami struktury i natężenia przy analizie wyników badań statystycznych;

PKZ(A.m)(13)10 zastosować miary dynamiki do analizy zmian zachodzących w czasie;

PKZ(A.m)(13)11 zinterpretować średnie tempo wzrostu;

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)1 rozróżnić małe, średnie i duże przedsiębiorstwo;

PDG(1)2 określić formy własności organizacji: własność państwowa, własność komunalna, własność prywatna osób fizycznych, własność prywatna osób prawnych, własność zagraniczna;

PDG(1)3 wyjaśnić cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne;

PDG(1)4 określić znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, produkcji;

PDG(1)5 wyjaśnić istotę samofinansowania i samodzielności przedsiębiorstwa;

PDG(1)6 rozróżnić rodzaje decyzji produkcyjnych przy zastosowaniu kryterium produkcyjnego;

PDG(1)7 wymienić czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności;

PDG(1)8 wyjaśnić konieczność stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw, tj.: wielkość przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalność wg PKD, formę prawną;

PDG(1)9 scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie;

PDG(1)10 wskazać współzależności działających na rynku podmiotów gospodarczych;

PDG(1)11 scharakteryzować krajowy obrót towarowy;

PDG(1)12 wskazać elementy obrotu pieniężnego;

PDG(1)13 określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstwa;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)1 stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;

PDG(2)2 stosować przepisy prawa podatkowego;

PDG(2)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)4 scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy;

PDG(2)5 wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników;

PDG(2)6 określić zakres działania prawa ubezpieczeniowego;

PDG(2)7 wskazać okoliczności powstawania zobowiązań podatkowych;

PDG(2)8 wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe;

PDG(2)9 scharakteryzować uproszczone formy opodatkowania;

PDG(2)10 przedstawić organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym;

PDG(2)11 scharakteryzować obowiązki podatkowe przedsiębiorców;

PDG(2)12 określić zakres ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)2 wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa (np. prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego);

PDG(3)3 przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)4 korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)5 scharakteryzować prawa i obowiązki konsumenta, producenta i sprzedawcy;

PDG(3)6 określić zasady kredytowania działalności gospodarczej i warunki uzyskania kredytu;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi;

PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach działalności;

PDG(4)3 scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, handlową, budowlaną i usługową;

PDG(4)4 określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia przedsiębiorstwa;

PDG(4)5 wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej;

PDG(4)6 określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży;

PDG(4)7 wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw;

PDG(4)8 scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw;

PDG(4)9 scharakteryzować formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw;

PDG(4)10 określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych;

PDG(4)11 zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku koncentracji przedsiębiorstw;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 dokonać analizy działalności przedsiębiorstwa na rynku;

PDG(5)2 określić warunki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu;

PDG(5)3 określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa;

PDG(5)4 dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży;

PDG(5)5 sporządzić analizę SWOT;

PDG(5)6 dokonać analizy wyników przedsiębiorstwa,

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(6)1 wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu;

PDG(6)2 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku;

PDG(6)3 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży;

PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania na rynku;

PDG(6)5 określić zakres i pola współpracy przedsiębiorstwa;

PDG(6)6 scharakteryzować cechy grup kapitałowych;

PDG(6)7 wskazać typy holdingów;

PDG(6)8 obliczyć wartość bieżącą projektu inwestycyjnego;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 rozróżnić typy i metody badań marketingowych;

PDG(10)2 przeprowadzić pomiar badań marketingowych;

PDG(10)3 zaprezentować wyniki badań marketingowych;

PDG(10)4 zastosować rezultaty badań marketingowych;

PDG(10)5 scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja);

PDG(10)6 określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną działalnością;

PDG(10)7 wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych;

PDG(10)8 dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności;

PDG(10)9 opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego;

PDG(10)10 zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań marketingowych;

PDG(10)11 scharakteryzować formy organizacji działań marketingowych podmiotu gospodarczego;

PDG(10)12 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów;

PDG(10)13 wskazać podstawy podejmowania decyzji marketingowych;

PDG(10)14 zanalizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności;

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;

PDG(11)3 wskazywać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności;

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie;

BHP(1)2 rozróżnić rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych;

BHP(1)3 wyjaśnić zadania i zastosowanie ergonomii w pracy biurowej;

BHP(1)4 wskazać przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska;

BHP(1)5 wyjaśnić zasady ochrony środowiska;

BHP(1)6wskazać przepisy dotyczące korzystania z zasobów środowiska, wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, postępowania z odpadami;

BHP(1)7 scharakteryzować opłaty i sankcje związane z ochroną środowiska;

BHP(1)8 wskazać wpływ eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko przyrodnicze;

BHP(1)9opracować instrukcję alarmową;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)1 wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP((2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

BHP(2)4 wskazać zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy;

BHP(2)5 wskazać zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP (3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie;

BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy biurowej;

BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy;

BHP (5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)1 dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w pracy biurowej;

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy biurowej;

BHP(5)3 określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom występującym przy obsłudze komputera;

BHP(5)4 określić typowe choroby związane z wykonywaniem pracy biurowej;

BHP(5)5 określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia układu ruchu związane z pracą z komputerem;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w pracy biurowej;

BHP(6)2 określić wpływ długotrwałej pracy przy komputerze na organizm człowieka;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia w pracy biurowej;

BHP(10)2 określić zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników;

BHP(10)3 zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 analizować rezultaty działań;

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży;

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(5)3 określić skutki stresu;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień.

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna