Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona15/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;

KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania;

Język obcy w rachunkowości

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1 posłużyć się podstawową terminologią języka biznesowego;

JOZ(1)2 posłużyć się podstawową terminologią komputerową;

JOZ(1)3 posłużyć się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki w realizacji zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(2)1 przetłumaczyć wypowiedzi osób posługujących się danym językiem;

JOZ(2)2zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym;

JOZ(2)3 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego słuchania;

JOZ(2)4 porozumiewać się z zespołem współpracowników;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej: przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego, usługowego z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii;

JOZ(3)2 przetłumaczyć z języka obcego na język polski teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;

JOZ(3)3 przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń stosowanych w jednostce organizacyjnej;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(4)1 zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach z kontrahentem;

JOZ(4)2sporządzić notatkę z przeczytanego i wysłuchanego tekstu;

JOZ(4)3 wydać polecenia w języku obcym dotyczące zakresu prac związanych z zawodem technika rachunkowości;

JOZ(4)4 porozumieć się ze współpracownikami w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe;

JOZ(4)5 komunikować się z przełożonym, podwładnym, współpracownikiem oraz klientem w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej;

JOZ(4)6 dokonać autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;

JOZ(4)7 zabrać głos w dyskusji na wybrany temat;

JOZ(4)8 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

JOZ(4)9 zredagować lub sporządzić dokumenty w sprawach osobowych i handlowych;

JOZ(4)10 zredagować lub sporządzić dokumenty związane z obrotem materiałowym krajowym i zagranicznym;

JOZ(4)11 opracować porozumienie o współpracy w kontrahentem;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

JOZ(5)1 posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami i oprogramowaniem komputerowym.

JOZ(5)2 skorzystać z literatury obcojęzycznej;

JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych zasobów multimedialnych;

Rachunkowość finansowa

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

A.36.1(4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

A.36.1(4)1 określić cechy aktywów;

A.36.1(4)2 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa trwałe

A.36.1(4)3 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa obrotowe;

A.36.1(4)4 rozróżnić kapitały (fundusze) własne w zależności od formy organizacyjno-prawnej;

A.36.1(4)5 sklasyfikować i scharakteryzować zobowiązania;

A.36.1(4)6 powiązać strukturę zasobów majątkowych i kapitałów z formami organizacyjno-prawnymi jednostek;

A.36.1(4)7 sporządzić uproszczony bilans jednostki organizacyjnej;

A.36.1(5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

A.36.1(5)1 określić kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny: cenę zakupu, cenę nabycia, cenę sprzedaży netto, cenę ewidencyjną, koszt wytworzenia, wartość godziwą, trwałą utratę wartości składnika aktywów,

A.36.1(5)2 wycenić materiały, towary i wyroby gotowe w systemie cen zmiennych i stałych w ciągu roku obrotowego;

A.36.1(5)3 ustalić i rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, towarów i wyrobów gotowych;

A.36.1(5)4 wycenić aktywa trwałe w ciągu roku obrotowego;

A.36.1(5)5 wycenić środki pieniężne i rozrachunki wyrażone w walucie krajowej i obcej w ciągu roku obrotowego;

A.36.1(6) identyfikuje kategorie wynikowe;

A.36.1(6)1 zidentyfikować pojęcia: koszt, wydatek, nakład, przychód, wpływ, dochód;

A.36.1(6)2 sklasyfikować i scharakteryzować koszty w poszczególnych segmentach działalności;

A.36.1(6)3 sklasyfikować i scharakteryzować przychody w poszczególnych segmentach działalności;

A.36.1(6)4 scharakteryzować straty i zyski nadzwyczajne;

A.36.1(7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;

A.36.1(7)1 zidentyfikować przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej;

A.36.1(7)2 wymienić elementy zasad (polityki) rachunkowości;

A.36.1(7)3 zaprojektować zakładowy plan kont;

A.36.1(7)4 scharakteryzować i zastosować nadrzędne zasady rachunkowości;

A.36.1(8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

A.36.1(8)1 zidentyfikować elementy składowe konta księgowego;

A.36.1(8)2 zastosować zasadę funkcjonowania kont: aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych, wynikowych, bilansowo-wynikowych, korygujących, rozliczeniowych i pozabilansowych;

A.36.1(9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

A.36.1(9)1 rozróżnić elementy ksiąg rachunkowych;

A.36.1(9)2 określić dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych;

A.36.1(9)5 określić treść ekonomiczną sald początkowych i końcowych;

A.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

A.36.1(10)1 rozróżnić typy operacji gospodarczych;

A.36.1(10)2 określić wpływ operacji gospodarczych na składniki majątku i kapitału;

A.36.1(10)3 rozróżnić elementy zapisu księgowego;

A.36.1(10)4 zastosować zasadę podwójnego księgowania na kontach syntetycznych;

A.36.1(10)5 określić warunki jakie powinna spełniać ewidencja syntetyczna;

A.36.1(10)6 zastosować zasadę powtarzanego zapisu na kontach analitycznych;

A.36.1(10)7 określić konsekwencje stosowania zapisu powtarzanego;

A.36.1(10)8 zinterpretować zapisy na kontach księgowych;

A.36.1(10)9 sformułować treść operacji gospodarczych;

A.36.1(11) rozlicza koszty działalności organizacji;

A.36.1(11)1 rozróżnić układy gromadzenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej;

A.36.1(11)2 zastosować etapy ewidencji i rozliczania kosztów;

A.36.1(11)3 rozliczyć koszty układu rodzajowego;

A.36.1(11)4 rozliczyć koszty w czasie;

A.36.1(11)5 rozliczyć koszty zakupu;

A.36.1(11)6 rozliczyć koszty wydziałowe;

A.36.1(11)7 rozliczyć koszty produkcji pomocniczej;

A.36.1(11)8 rozliczyć koszty produkcji podstawowej;

A.36.1(11)9 rozliczyć koszty zarządu;

A.36.1(11)10 rozliczyć koszty sprzedaży;

A.36.1(12) planuje amortyzację i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

A.36.1(12)1 rozróżnić metody amortyzacji w systemie amortyzacji bilansowej i podatkowej;

A.36.1(12)2 obliczyć amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb bilansowych i podatkowych;

A.36.1(12)3 sporządzić plan amortyzacji środków trwałych;

A.36.1(13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

A.36.1(13)1 rozróżnić metody kalkulacji kosztów;

A.36.1(13)2 dobrać metodę kalkulacji kosztów produkcji do rodzaju produkcji;

A.36.1(13)3 obliczyć koszt jednostkowy wyrobu gotowego stosując różne metody kalkulacji kosztów;

A.36.1(13)4 zaksięgować wyniki kalkulacji;

A.36.1(14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i księgową;

A.36.1(14)1 zidentyfikować elementy kształtujące wynik finansowy;

A.36.1(14)2 określić procedurę ustalania wyniku finansowego;

A.36.1(14)3 ustalić wynik finansowy metodą statystyczną;

A.36.1(17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

A.36.1(17)1 rozróżnić formy rozliczeń pieniężnych;

A.36.1(17)2 scharakteryzować rozliczenia gotówkowe;

A.36.1(17)3 scharakteryzować formy rozliczeń bezgotówkowych;

A.36.2(1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

A.36.2(1)1 określić cel i zadania inwentaryzacji;

A.36.2(1)2 rozróżnić rodzaje inwentaryzacji;

A.36.2(1)3 wymienić etapy przeprowadzenia inwentaryzacji;

A.36.2(1)4 scharakteryzować zasady inwentaryzacji;

A.36.3(2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

A.36.3(2)1określić przedmiot analizy finansowej;

A.36.3(2)2 określić zadania analizy finansowej;

A.36.3(2)3 rozpoznać etapy analizy finansowej;

A.36.3(2)4 zidentyfikować metody analizy finansowej;

Wynagrodzenia i podatki

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

A.65.1(2)1 zinterpretować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych;

A.65.1(2)2 rozróżnić rodzaje umów cywilnoprawnych;

A.65.1(2)3 scharakteryzować umowy cywilnoprawne;

A.65.1(3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

A.65.1(3)1 wyjaśnić pojęcia: wynagrodzenie, czas pracy,

A.65.1(3)2 określić wymiar czasu pracy;

A.65.1(3)3 rozróżnić elementy składowe wynagrodzenia osobowego np.: wynagrodzenie: zasadnicze, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za urlopy wypoczynkowe, dodatki: za staż pracy, funkcyjny, za szczególne właściwości pracy, za szczególne kwalifikacje lub warunki pracy oraz premie i nagrody jubileuszowe;

A.65.1(3)4 rozróżnić systemy wynagradzania pracowników;

A.65.1(3)5 zastosować taryfikator wynagradzania;

A.65.1(3)6 obliczyć wynagrodzenia brutto pracownika przy zastosowaniu systemów wynagradzania pracowników za czas pracy, np.: systemu czasowego prostego, systemu czasowego z premią;

A.65.1(3)7 obliczyć wynagrodzenia brutto pracownika przy zastosowaniu systemów wynagradzania pracowników za rezultaty pracy, np.: systemu akordu prostego, systemu akordu progresywnego, systemu akordowo – premiowego;

A.65.1(4) rozróżnia elementy składowe listy płac;

A.65.1(4)1 wyjaśnić różnicę miedzy wynagrodzeniem brutto, wynagrodzeniem netto i wynagrodzeniem do wypłaty;

A.65.1(4)2 rozróżnić obligatoryjne potrącenia w liście płac: składki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrącenia na podstawie tytułów egzekucyjnych;

A.65.1(4)3 rozróżnić potrącenia fakultatywne w liście płac np.: składka na rzecz związków zawodowych, składka na ubezpieczenie na życie itp.;

A.65.1(4)4 zidentyfikować elementy w liście płac podlegające księgowaniu;

A.65.1(4)5 zidentyfikować przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzeń;

A.65.2(1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;

A.65.2(1)1okreśić rolę finansów publicznych;

A.65.2(1)2 rozpoznać finanse podmiotów zaliczanych do finansów publicznych;

A.65.2(1)3 określić funkcje finansów publicznych;

A.65.2(1)4 rozróżnić formy prawnoorganizacyjne podmiotów sektora finansów publicznych;

A.65.2(1)5 wyjaśnić pojęcie systemu budżetowego;

A.65.2(1)6 scharakteryzować procedurę budżetową;

A.65.2(1)7 scharakteryzować strukturę i źródła dochodów budżetu centralnego;

A.65.2(1)8 scharakteryzować strukturę wydatków budżetowych;

A.65.2(1)9 scharakteryzować strukturę dochodów i wydatków budżetów terenowych;

A.65.2(2) stosuje przepisy prawa podatkowego;

A.65.2(2)1 zastosować przepisy prawa ustawy Ordynacja Podatkowa;

A.65.2(2)2 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatków dochodowych;

A.65.2(2)3 zastosować przepisy prawa dotyczące podatków dochodowych;

A.65.2(2)4 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatku od towarów i usług;

A.65.2(2)5 zastosować przepisy prawa dotyczące podatku od towarów i usług;

A.65.2(2)6 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatku akcyzowego;

A.65.2(2)7 zastosować przepisy prawa dotyczące podatku akcyzowego;

A.65.2(2)8 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatków lokalnych;

A.65.2(2)9 zastosować przepisy prawa dotyczące podatków lokalnych;

A.65.2(3) klasyfikuje podatki;

A.65.2(3)1 rozróżnić podatki pośrednie;

A.65.2(3)2 rozróżnić podatki bezpośrednie;

A.65.2(3)3 rozróżnić podatki dochodowe;

A.65.2(3)4 rozróżnić podatki przychodowe;

A.65.2(3)5 rozróżnić podatki majątkowe;

A.65.2(3)6 rozróżnić podatki konsumpcyjne;

A.65.2(3)7 rozróżnić podatki centralne;

A.65.2(3)8 rozróżnić podatki lokalne;

A.65.2(3)9 rozróżnić pozostałe opłaty publiczne;

A.65.2(4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;

A.65.2(4)1 rozpoznać elementy konstrukcji podatku;

A.65.2(4)2 określić podmiot podatku;

A.65.2(4)3 określić przedmiot podatku;

A.65.2(4)4 określić podstawę opodatkowania;

A.65.2(4)5 zastosować stawki podatkowe;

A.65.2(4)6 zastosować skale podatkowe;

A.65.2(4)7 określić warunki i terminy płatności podatków;

A.65.2(4)8 zastosować ulgi i zwolnienia podatkowe;

A.65.2(8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;

A.65.2(8)1 zastosować zasady rozliczania podatków lokalnych;

A.65.2(8)2 określić czynności administracyjne objęte opłatą skarbową;

A.65.2(8)3 określić czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych;

A.65.2(8)4 zastosować zasady rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych;

A.65.2(8)5 scharakteryzować rodzaje opłat celnych;

A.65.2(8)6 uzasadnić ekonomiczną konieczność zastosowania cła;

A.65.3(2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;

A.65.3(2)1 rozróżnić składki na ubezpieczenie emerytalne obciążające ubezpieczonego i płatnika;

A.65.3(2)2 rozróżnić składki na ubezpieczenie rentowe obciążające ubezpieczonego i płatnika;

A.65.3(2)3 zidentyfikować składki na ubezpieczenie chorobowe;

A.65.3(2)4 zidentyfikować składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od ilości zatrudnionych, grup działalności i kategorii ryzyka;

A.65.1(8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(8)1 ustalić podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(8)2 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika;

A.65.1(8)3 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę;

A.65.1(8)4 zastosować kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

A.65.1(9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;

A.65.1(9)1 określić warunki uprawniające do zasiłku chorobowego;

A.65.1(9)2 ustalić podstawę obliczania zasiłku chorobowego;

A.65.1(9)3 obliczyć wysokość zasiłku chorobowego;

A.65.1(9)4 wyjaśnić różnicę między wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a zasiłkiem chorobowym;

A.65.1(10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

A.65.1(10)1 określić kryteria nakładające na płatników obowiązek naliczenia i wypłaty zasiłków;

A.65.1(10)2 rozróżnić świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

A.65.1(10)3 obliczyć zasiłek chorobowy;

A.65.1(10)4 obliczyć zasiłek opiekuńczy;

A.65.1(10)5 obliczyć zasiłek macierzyński;

A.65.1(10)6 obliczyć zasiłek wyrównawczy;

A.65.1(10)7 obliczyć świadczenie rehabilitacyjne;

A.65.1(12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.1(12)1 obliczyć podstawę naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.1(12)2 obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane w liście płac pracowników;

A.65.1(12)3 obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku dochodowego od osób fizycznych;

A.65.1(12)4 zastosować zasadę obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

A.65.1(13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)1 zinterpretować przepisy prawa dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)2 wymienić źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)3 wymienić cele wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)4 ustalić podstawę obliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)5 obliczyć planowaną i faktyczną liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

A.65.1(13)6 obliczyć wysokość odpisu podstawowego na pracowników: zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i w szczególnie uciążliwych warunkach, będących na urlopie wychowawczym, niepełnosprawnych, młodocianych oraz na uprawnionych emerytów i rencistów;

A.65.1(13)7 obliczyć kwotę rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)8 obliczyć korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

A.65.1(13)9 ustalić terminy przekazania równowartości dokonanych odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy;


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna