Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona16/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Biuro rachunkowe

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

OMZ(3)2 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z pracą biurową na podstawie otrzymanych materiałów;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)5 określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia układu ruchu związane z pracą z komputerem;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)3 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)6 zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych;

A.36.1(1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

A.36.1(1)1 określić wymagania związane z treścią dowodu księgowego;

A.36.1(1)2 sklasyfikować dowody księgowe ze względu na różne kryteria;

A.36.1(1)3 sporządzić dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego;

A.36.1(1)4 skontrolować dowody księgowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym;

A.36.1(1)5 zakwalifikować dowody księgowe do ujęcia w księgach rachunkowych;

A.36.1(2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

A.36.1(2)1 sformułować treść operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;

A.36.1(2)2 wskazać operację gospodarczą na podstawie dowodu księgowego;

A.36.1(3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych

A.36.1(3)1 zidentyfikować zbiory podlegające przechowywaniu;

A.36.1(3)2 określić okres przechowywania dowodów księgowych według przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów ZUS;

A.36.1(5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

A.36.1(5)6 wycenić rzeczowe składniki aktywów obrotowych na dzień bilansowy;

A.36.1(5)7 wycenić aktywa trwałe na dzień bilansowy;

A.36.1(5)8 wycenić środki pieniężne i rozrachunki wyrażone w walucie krajowej i obcej na dzień bilansowy;

A.36.1(5)9 obliczyć odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych i należności;

A.36.1(5)10 wycenić kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy;

A.36.1(9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

A.36.1(9)3 zastosować zasadę otwarcia ksiąg rachunkowych;

A.36.1(9)4 zamknąć księgi rachunkowe;

A.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

A.36.1(10)10 zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące obrotu pieniężnego i papierów wartościowych;

A.36.1(10)11 zaksięgować rozrachunki z tytułu dostaw i usług, publicznoprawne, z pracownikami i pozostałe;

A.36.1(10)12 zaksięgować zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

A.36.1(10)13 zaksięgować inwestycje długoterminowe;

A.36.1(10)14 zaksięgować operacje gospodarcze związane z obrotem materiałowym i towarowym;

A.36.1(10)15 zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące wyrobów gotowych;

A.36.1(10)16 zaksięgować zmiany w kapitałach (funduszach) własnych i specjalnych;

A.36.1(10)17 zaksięgować odpisy aktualizujące wartość składników aktywów;

A.36.1(14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i księgową;

A.36.1(14)4 ustalić zmianę stanu produktów;

A.36.1(14)5 obliczyć wynik finansowy metodą księgową w wariancie porównawczym;

A.36.1(14)6 obliczyć wynik finansowy metodą księgową w wariancie kalkulacyjnym;

A.36.1(14)7 obliczyć obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;

A.36.1(14)8 rozliczyć wynik finansowy jednostki w zależności od jej formy organizacyjno-prawnej;

A.36.1(15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

A.36.1(15)1 zastosować zasady poprawiania błędów w dowodach zewnętrznych własnych i obcych;

A.36.1(15)2 wykryć i poprawić błędy w dowodach wewnętrznych;

A.36.1(15)3 dobrać i sporządzić dokumenty korygujące błędy w dowodach księgowych;

A.36.1(15)4 zastosować zapis korygujący w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone);

A.36.1(16) sporządza zestawienie obrotów i sald;

A.36.1(16)1 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;

A.36.1(16)2 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych;

A.36.1(16)3 uzgodnić ewidencję analityczną z ewidencją syntetyczną;

A.36.1(18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe;

A.36.1(18)1 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do wprowadzania planu kont jednostki;

A.36.1(18)2 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do wprowadzania bilansu otwarcia;

A.36.1(18)3 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do zakładania kartotek kontrahentów, instytucji, pracowników;

A.36.1(18)4 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do księgowania operacji gospodarczych i sporządzania dziennika księgowań oraz do sporządzania zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

A.36.1(18)5 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania dostępnych w programie dokumentów oraz różnych zestawień i rozliczeń;

A.36.1(18)6 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat;

A.36.2(2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

A.36.2(2)1 scharakteryzować metody przeprowadzenia inwentaryzacji;

A.36.2(2)2 dobrać metodę inwentaryzacji do składników majątku jednostki;

A.36.2(2)3 przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury;

A.36.2(2)4 przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia prawidłowości sald;

A.36.2(2)5 przeprowadzić inwentaryzację metodą weryfikacji;

A.36.2(3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(3)1 ustalić różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(3)2 zinterpretować różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(4)1 określić warunki do obliczenia kompensaty niedoborów z nadwyżkami;

A.36.2(4)2 dokonać kompensaty niedoborów z nadwyżkami

A.36.2(4)3 obliczyć ubytki naturalne;

A.36.2(4)4 rozliczyć niedobory niezawinione;

A.36.2(4)5 rozliczyć niedobory zawinione bezsporne

A.36.2(4)6 rozliczyć niedobory zawinione sporne;

A.36.2(5) sporządza dokumentację z przebiegu inwentaryzacji;

A.36.2(5)1 sporządzić dokumentację czynności przeprowadzenia inwentaryzacji;

A.36.2(5)2 sporządzić Rozliczenie spisu z natury;

A.36.2(5)3 sporządzić Protokół z weryfikacji;

A.36.2(5)4 sporządzić Potwierdzenie salda;

A.36.3(1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

A.36.3(1)1 wymienić elementy składowe jednostkowego sprawozdania finansowego;

A.36.3(1)2 zidentyfikować procedury związane z jednostkowym sprawozdaniem finansowym;

A.36.3(1)3 wymienić organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe w zależności od formy organizacyjno-prawnej jednostki;

A.36.3(1)4 sporządzić bilans;

A.36.3(1)5 sporządzić rachunek zysków i strat;

A.36.3(1)6 sporządzić informację dodatkową;

A.36.3(3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

A.36.3(3)1 dobrać wskaźniki do oceny płynności finansowej;

A.36.3(3)2 dobrać wskaźniki do oceny wykorzystania majątku;

A.36.3(3)3 dobrać wskaźniki do oceny wypłacalności;

A.36.3(3)4 dobrać wskaźniki do oceny perspektyw rozwojowych organizacji;

A.36.3(3)5 zinterpretować wskaźniki płynności finansowej,

A.36.3(3)6 zinterpretować wskaźniki rotacji należności i zapasów, produktywności;

A.36.3(3)7 zinterpretować wskaźniki zadłużenia;

A.36.3(3)8 zinterpretować wskaźniki rentowności;

A.36.3(4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

A.36.3(4)1 obliczyć wskaźniki płynności finansowej;

A.36.3(4)2 obliczyć wskaźniki rotacji zapasów i należności;

A.36.3(4)3 obliczyć wskaźniki zadłużenia;

A.36.3(4)4 obliczyć wskaźniki rentowności;

A.36.3(5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji;

A.36.3(5)1 ocenić płynność finansową;

A.36.3(5)2 ocenić efektywność wykorzystania majątku;

A.36.3(5)3 ocenić wypłacalność organizacji;

A.36.3(5)4 ocenić rentowność;

Dokumentacja biurowa

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii;

BHP(7)2 zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach;

BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych w sposób ograniczający wpływ czynników szkodliwych;

BHP(7)4 dobrać odpowiedni sprzęt biurowy;

BHP(7)5 utrzymać pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie w dobrym stanie i czystości;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 zastosować odpowiednie środki zapobiegające hałasom i drganiom, mogącym być przyczyną utraty słuchu;

BHP(8)2 zastosować środki ochrony oczu;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)1 wskazać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych;

BHP(9)2 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;

BHP(9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych;

BHP(9)4 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)4 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w pracy biurowej;

BHP(10)5 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych;

BHP(10)6 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;

PDG(7)2 wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej;

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności;

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej zgodnie z ustalonymi zasadami;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)1 posłużyć się instrukcją kancelaryjną;

PDG(8)2 przyjąć i wysłać korespondencję;

PDG(8)3 zastosować odpowiedni system kancelaryjny;

PDG(8)4 zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)1 zainstalować program komputerowy;

PDG(9)2 pozyskać bezpłatne oprogramowanie z Internetu;

PDG(9)3 posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi działalność gospodarczą;

PDG(9)4 obsługiwać urządzenia peryferyjne – drukarka, skaner;

PDG(9)5 korzystać z zasobów Internetu, tym druków aktywnych;

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

PKZ(A.m)(2)1 przygotować prezentację multimedialną na określony temat;

PKZ(A.m)(2)2 obsłużyć przeglądarkę internetową w poszukiwaniu informacji;

PKZ(A.m)(2)3 skorzystać z zasobów sieci internetowej;

PKZ(A.m)(2)4 wysłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej;

PKZ(A.m)(2)5 skorzystać z edytora tekstu przy tworzeniu pism;

PKZ(A.m)(2)6 zaprojektować blankiet korespondencyjny;

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

PKZ(A.m)(3)1 zastosować zasady redagowania pism;

PKZ(A.m)(3)2 rozmieścić części składowe pisma;

PKZ(A.m)(3)3 sporządzić pisma występujące w fazie ubiegania się o pracę;

PKZ(A.m)(3)4 sporządzić pisma występujące w fazie zatrudnienia;

PKZ(A.m)(3)5 sporządzić pisma występujące w fazie rozwiązania stosunku pracy;

PKZ(A.m)(3)6 sporządzić pisma w sprawach handlowych;

PKZ(A.m)(3)7 sporządzić pisma z tytułem;

PKZ(A.m)(3)8 wypełniać druki i formularze;

PKZ(A.m)(3)9 przygotować zaproszenia, bilety wizytowe i foldery;

PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

PKZ(A.m)(4)1 zastosować normy i reguły obyczajowe w kontaktach międzyludzkich;

PKZ(A.m)(4)2 przygotować i zaprezentować wystąpienie na konferencji;

PKZ(A.m)(4)3 dostosować wygląd zewnętrzny do sytuacji zawodowej;

PKZ(A.m)(4)4 kształtować prawidłowe relacje z pracownikami, kontrahentami i innymi osobami współpracującymi z przedsiębiorstwem;

PKZ(A.m)(4)5 interpretować komunikaty werbalne i niewerbalne;

PKZ(A.m)(4)6 przygotować przyjęcia oficjalne i towarzyskie;

PKZ(A.m)(4)7 zachować się asertywnie w relacjach z uczestnikami procesu pracy;

PKZ(A.m)(4)8 zastosować techniki negocjowania i rozwiązywania konfliktów;

PKZ(A.m)(4)9 zastosować podstawowe zasady etyki w biznesie;

PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(5)1 postępować z pismami poufnymi i tajnymi;

PKZ(A.m)(5)2 stosować przepisy o ochronie danych osobowych;

PKZ(A.m)(5)3 zidentyfikować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

PKZ(A.m)(6)1 przygotować sprzęt biurowy do pracy;

PKZ(A.m)(6)2 dobrać sprzęt techniczny do wykonywania zadania;

PKZ(A.m)(6)3 odebrać i przekazać informację za pomocą urządzeń biurowych;

PKZ(A.m)(6)4 obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi;

PKZ(A.m)(6)5 obsłużyć sprzęt audiowizualny i nagłaśniający;

PKZ(A.m)(6)6 rozpoznać i usunąć usterki użytkowanego sprzętu biurowego;

PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;

PKZ(A.m)(7)1 zastosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych;

PKZ(A.m)(7)2 przydzielić dokumenty do określonych kategorii archiwalnych;

PKZ(A.m)(7)3 zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem;

A.65.1(1) sporządza dokumentację pracowniczą;

A.65.1(1)1 wyszukać i zinterpretować przepisy prawa dotyczące dokumentacji pracowniczej;

A.65.1(1)2 prowadzić akta osobowe pracownika;

A.65.1(1)3 zidentyfikować dokumenty osobowe występujące w trakcie stosunku pracy;

A.65.1(1)4 wyszukać i zinterpretować przepisy Kodeksu pracy dotyczące spraw związanych z zatrudnieniem;

A.65.1(1)5 sporządzić umowę o pracę dostosowując rodzaj umowy do konkretnej sytuacji;

A.65.1(1)6 sporządzić oświadczenia składane przez pracownika w trakcie zatrudnienia, w tym: o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania, o przeszkoleniu w zakresie bhp, o zapoznaniu się z zakresem informacji objętych tajemnicą, o przyjęciu odpowiedzialności materialnej;

A.65.1(1)7 sporządzić zakres czynności pracownika i informację o warunkach zatrudnienia;

A.65.1(1)8 skorzystać z Klasyfikacji zawodów i specjalności;

A.65.1(1)9 prowadzić ewidencję czasu pracy;

A.65.1(1)10 prowadzić dokumentację związaną z urlopami pracowniczymi;

A.65.1(1)11 sporządzić karty ewidencyjne ekwiwalentu lub przydziału na odzież i indywidualne środki ochrony;

A.65.1(1)12 sporządzić pisma dotyczące kar i nagród;

A.65.1(1)13 rozróżnić sposoby rozwiązania stosunku pracy;

A.65.1(1)14 sporządzić wypowiedzenie stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

A.65.1(1)15 sporządzić świadectwo pracy;

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

A.65.1(2)4 stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych;

A.65.1(2)5 sporządzić umowy cywilnoprawne;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna