Program nauczania dla zawodu


Biuro wynagrodzeń i podatkówPobieranie 1.95 Mb.
Strona17/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Biuro wynagrodzeń i podatków

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)4 opracować model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie;

BHP(3)5 dokonać oceny ryzyka zawodowego;

BHP(3)6 zorganizować pracę w obiektach odpowiadających przepisom bhp i normom;

BHP(3)7 stosować środki ochrony indywidualnej;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)4 przewidywać zagrożenia dla zdrowia związane z nieprawidłową pozycją ciała podczas pracy z komputerem;

BHP(4)5 przewidywać psychologiczne stresory podczas pracy z komputerem np.: nadmierne obciążenie, presja terminów, przeciążenie informacyjne, monitorowanie wydajności;

BHP(4)6 przewidywać reakcje fizjologiczne podczas pracy z komputerem;

PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(A.m)(14)1 stosować arkusz kalkulacyjny;

PKZ(A.m)(14)2 stosować program Office;

A.65.1(5) sporządza listę płac;

A.65.1(5)1 obliczyć wynagrodzenie brutto, w tym elementy poza płacą zasadniczą, tj. wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za dyżury, wynagrodzenie za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;

A.65.1(5)2 obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(5)3 obliczyć kwotę przychodu ogółem;

A.65.1(5)4 obliczyć wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(5)5 uwzględnić odpowiednie koszty uzyskania przychodów;

A.65.1(5)6 obliczyć podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy;

A.65.1(5)7 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi podatkowej;

A.65.1(5)8 obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobieraną oraz odliczaną od podatku;

A.65.1(5)9 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przekazywaną do urzędu skarbowego;

A.65.1(5)10 uwzględnić potrącenia z wynagrodzeń;

A.65.1(5)11 obliczyć wynagrodzenie do wypłaty;

A.65.1(5)12 stosować przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzeń;

A.65.1(6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

A.65.1(6)1 sporządzić rachunek do umowy zlecenia nie objętej składkami na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(6)2 sporządzić rachunek do umowy objętej składkami na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(6)3 sporządzić rachunek do „małej umowy zlecenia”;

A.65.1(6)4 sporządzić rachunek do umowy o dzieło nie objętej składkami na ubezpieczenie społeczne;

A.65.1(6)5 sporządzić rachunek do umowy o dzieło objętej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;

A.65.1(7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;

A.65.1(7)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych;

A.65.1(7)2 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym;

A.65.1(7)3 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;

A.65.1(7)4 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad ustalania składek na ubezpieczenia społeczne;

A.65.1(7)5 zastosować przepisy prawne dotyczące obowiązków płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych;

A.65.1(11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;

A.65.1(11)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych;

A.65.1(11)2 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym;

A.65.1(11)3 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych;

A.65.1(11)4 zastosować przepisy prawne dotyczące zasad ustalania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.1(11)5 zastosować przepisy prawne dotyczące obowiązków płatników składek w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych;

A.65.1(14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe;

A.65.1(14)1 stosować program do zarządzania pracownikami;

A.65.1(14)2 stosować program do prowadzenie ewidencji czasu pracy;

A.65.1(14)3 stosować program do prowadzenia indywidualnych kart wynagrodzeń;

A.65.1(14)4 określić składniki wynagrodzenia;

A.65.1(14)5 stosować program do sporządzania list płac;

A.65.1(14)6 stosować program do obsługi umów cywilno-prawnych;

A.65.1(14)7 stosować program do rozliczania zasiłków;

A.65.1(14)8 stosować program we współpracy z Płatnikiem;

A.65.1(14)9 generować wydruki;

A.65.1(14)10 obsługiwać system e-Deklaracje;

A.65.2(5) rozlicza podatek VAT;

A.65.2(5)1 rozróżnić rodzaje stawek podatku VAT;

A.65.2(5)2 rozpoznać podatek VAT naliczony i należny;

A.65.2(5)3 obliczyć kwotę zobowiązania z tytułu VAT;

A.65.2(5)4 obliczyć kwotę należności z tytułu VAT;

A.65.2(5)5 zastosować w rozliczeniu podatku VAT aktualnie obowiązujące ulgi i zwolnienia;

A.65.2(5)6 rozliczyć podatek VAT metodą kasową;

A.65.2(5)7 rozliczyć podatek VAT– marża;

A.65.2(5)8 rozliczyć podatek VAT z tytułu WNT;

A.65.2(5)9 rozliczyć podatek VAT z tytułu WDT;

A.65.2(5)10 rozliczyć zryczałtowany podatek VAT;

A.65.2(5)11 rozliczać podatek VAT należny na podstawie struktury zakupów;

A.65.2(6) rozlicza podatek akcyzowy;

A.65.2(6)1 rozróżnić rodzaje stawek podatku akcyzowego;

A.65.2(6)2 ustalić podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym w zależności od rodzaju stawki;

A.65.2(6)3 obliczyć podatek akcyzowy z zastosowaniem stawek procentowych;

A.65.2(6)4 obliczyć podatek akcyzowy z zastosowaniem stawek kwotowych;

A.65.2(7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;

A.65.2(7)1 rozróżnić sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

A.65.2(7)2 obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

A.65.2(7)3 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej;

A.65.2(7)4 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej;

A.65.2(7)5 sporządzić rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem ulg podatkowych;

A.65.2(7)6 obliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych;

A.65.2(7)7 sporządzić rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem ulg;

A.65.2(7)8 obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych;

A.65.2(7)9 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych;

A.65.2(7)10 sporządzić rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem ulg podatkowych;

A.65.2(7)11 obliczyć podatek dochodowy od dochodu uzyskanego za granicą z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją;

A.65.2(9) prowadzi ewidencje podatkowe;

A.65.2(9)1 prowadzić ewidencję przychodów w celu ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego;

A.65.2(9)2 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych;

A.65.2(9)3 prowadzić ewidencje zakupu i sprzedaży faktur VAT w celu ustalenia podatku od towarów i usług;

A.65.2(9)4 prowadzić ewidencje akcyzy w zależności od statusu podatnika i charakteru prowadzonej przez niego działalności w celu ustalenia podatku akcyzowego;

A.65.2(9)5 prowadzić imienne karty przychodów pracowników w celu ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów pracownika;

A.65.2(10) sporządza deklaracje podatkowe;

A.65.2(10)1 identyfikować deklaracje PIT;

A.65.2(10)2 sporządzić deklaracje PIT, w tym: PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-16, PIT-16A, PIT-28, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT/B, PIT-37, PIT-38, PIT-40, PIT/O, PIT/ZG;

A.65.2(10)3 sporządzić deklaracje CIT, w tym: CIT-8, CIT-8/O;

A.65.2(10)4 sporządzić deklaracje VAT, w tym: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-9, VAT-12, VAT-R, VAT-UE, VAT-Z;

A.65.2(10)5 sporządzić deklaracje AKC, w tym: AKC-4 z załącznikami, AKC-R, AKC-U, AKC-Z;

A.65.2(10)6 sporządzić deklaracje PCC, w tym: PCC-2, PCC-3;

A.65.2(10)7 sporządzić deklaracje pozostałe, w tym: ORD-OG, ORD-IN z załącznikami;

A.65.2(10)8 sporządzić deklaracje podatków lokalnych;

A.65.2(10)9 sporządzić e-Deklaracje;

A.65.2(11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(11)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(11)2 zanalizować przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(11)3 stosować zasady przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(11)4 określić sankcje za nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji podatkowej oraz brak przechowywania dokumentacji podatkowej;

A.65.2(12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych;

A.65.2(12)1 zaewidencjonować zdarzenia w programie finansowo-księgowym niezbędne do rozliczeń podatkowych;

A.65.2(12)2 wygenerować deklaracje w programie finansowo-księgowym;

A.65.2(12)3 skorzystać z dostępnych aktywnych druków deklaracji podatkowych;

A.65.3(1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

A.65.3(1)1 sporządzić zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA;

A.65.3(1)2 sporządzić zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych ZUS ZZA;

A.65.3(1)3 sporządzić zgłoszenie danych o członkach rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych ZUS ZCNA;

A.65.3(1)4 sporządzić zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA;

A.65.3(1)5 sporządzić zgłoszenie zmiany danych i identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA;

A.65.3(1)6 sporządzić zgłoszenie/zmiany danych płatnika składek – osoby prawnej ZUS ZPA;

A.65.3(1)7 sporządzać zgłoszenie/zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej ZUS ZFA;

A.65.3(1)8 sporządzić zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA;

A.65.3(1)9 sporządzić wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA;

A.65.3(1)10 sporządzać Informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA;

A.65.3(1)11 sporządzić Informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA;

A.65.3(3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;

A.65.3(3)1 sporządzić raport imienny ZUS RCA;

A.65.3(3)2 sporządzić raport imienny ZUS RZA;

A.65.3(3)3 sporządzić raport imienny ZUS RSA;

A.65.3(3)4 sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

A.65.3(3)5 sporządzić raport imienny ZUS RMUA;

A.65.3(4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

A.65.3(4)1 sporządzić zaświadczenie ZUS Z3;

A.65.3(4)2 prowadzić dokumentację zasiłkową;

A.65.3(4)3 sporządzić zastępczą asygnatę zasiłkową Z-7;

A.65.3(4)4 sporządzać kartę zasiłkową Z-17;

A.65.3(4)5 sporządzać listę płatniczą zasiłków Z-19;

A.65.3(5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

A.65.3(5)1 zidentyfikować akty prawne dotyczące Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

A.65.3(5)2 wyszukiwać i analizować przepisy prawne dotyczące obowiązku podlegania składkom na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

A.65.3(5)3 obliczać składki na Fundusz Pracy

A.65.3(5)4 obliczać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

A.65.3(6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

A.65.3(6)1 rejestrować dane ubezpieczonych do dokumentów ubezpieczeniowych;

A.65.3(6)2 wyedytować w programie komputerowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe;

Praktyki zawodowe

A.36.1(1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

A.36.1(1)6 oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;

A.36.1(1)7 dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;

A.36.1(1)8 zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;

A.36.1(2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowym;

A.36.1(2)3 odczytać zdarzenia gospodarcze z dowodów księgowych;

A.36.1(3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;

A.36.1(3)3 określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;

A.36.1(10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

A.36.1(10)18 określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;

A.36.1(10)19 zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;

A.36.1(17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

A.36.1(17)4 zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

A.36.1(17)5 wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;

A.36.1(18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe;

A.36.1(18)7 obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany w jednostce organizacyjnej;

A.36.2(2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

A.36.2(2)6 rozróżniać metody inwentaryzacji;

A.36.2(3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

A.36.2(3)3 okreslić przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

A.36.2(3)4 podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

A.65.1(1) sporządza dokumentację pracowniczą;

A.65.1(1)16 sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika;

A.65.1(1)3 sporządzić dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy;

A.65.1(1)4 określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej

A.65.1(2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

A.65.1(2)6 sporządzić umowy cywilnoprawne;

A.65.1(3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

A.65.1(3)8 obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania obowiązującego w jednostce organizacyjnej;

A.65.1(5) sporządza listę płac;

A.65.1(5)12 sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo – płacowego stosowanego w jednostce organizacyjnej;

A.65.1(6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

A.65.1(6)6 rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę o pracę i umowę zlecenia;

A.65.1(6)7 rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę zlecenia;

A.65.3(1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

A.65.3(1)6 określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika;

A.65.3(1)7 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych pracowników;

A.65.3(1)8 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

A.65.3(1)9 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej;

A.65.3(1)10 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;

A.65.3(1)11 sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

A.65.3(3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;

A.65.3(3)7 określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.3(3)8 rozróżnić dokumenty rozliczeniowe ZUS;

A.65.3(3)9 sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

A.65.3(3)10 sporządzić imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUSRSA;

A.65.3(3)11 określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych;

A.65.3(4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

A.65.3(4)6 sporządzić „listę zasiłkową”.

: programy nauczania -> pliki
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> O strukturze przedmiotowej
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu
pliki -> Program nauczania dla zawodu

Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna