Program nauczania dla zawodu


INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCIPobieranie 1.95 Mb.
Strona2/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Z INNYMI ZAWODAMI


Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik rachunkowości i technik ekonomista dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. uzyska zawód technika ekonomisty, a technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. uzyska zawód technika rachunkowości. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.m). Zawody, które mają wspólny PKZ (A.m) to technik ekonomista, technik rachunkowości.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

A.35.

Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)


A.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)


431103

Technik rachunkowości

A.65.

Rozliczanie wynagrodzeń

i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

OMZ

PKZ(A.m)

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia rachunkowości;

 2. rozliczania danin publicznych;

 3. rozliczania wynagrodzeń;

 4. rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

 5. prowadzenia analizy finansowej.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ);

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.m);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: Prowadzenie rachunkowości (A.36.) oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65. ).

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna