Program nauczania dla zawodu


PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWPobieranie 1.95 Mb.
Strona4/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

9. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


W programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej


  1. Podstawy ekonomii

  2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

  3. Formalno-prawne podstawy działalności

  4. Marketing

  5. Ochrona pracy i środowiska

  6. Statystyka

1.1. Podstawy ekonomii

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(1)1 rozróżnić kategorie mikroekonomiczne i makroekonomiczne;

P

B

 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne.

 • Obszary zainteresowań ekonomii.

 • Ekonomia pozytywna i normatywna.

 • Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług.

 • Systemy gospodarcze.

 • Rola państwa w gospodarce rynkowej.

 • Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Równowaga rynkowa. Zachwianie równowagi rynkowej i jego konsekwencje.

 • Wybór i koszt alternatywny.

 • Decyzje konsumentów i producentów w procesie gospodarowania.

 • Obieg okrężny produktu i dochodu. Odpływy i dopływy płatności.

 • Mierzenie efektów działalności gospodarczej.

 • Bezrobocie i inflacja.

 • Ingerencja rządu i Banku Centralnego w procesy gospodarcze.

 • Polityka fiskalna i monetarna.

 • Ekonomia gospodarki otwartej.

 • Zależności między kosztami przeciętnymi a produkcją przeciętną.

PKZ(A.m)(1)2 wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych;

P

B

PKZ(A.m)(1)3 określić rolę ceny w gospodarce rynkowej;

P

C

PKZ(A.m)(1)4 dokonać analizy wpływu sytuacji gospodarczej w kraju na funkcjonowanie przedsiębiorstw;

P

B

PKZ(A.m)(1)5 dokonać analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa;

P

C

PKZ(A.m)(1)6 określić znaczenie ceny równowagi rynkowej;

P

B

PKZ(A.m)(1)7 zidentyfikować podstawowe czynniki ekonomiczne wpływające na możliwości finansowe nabywców;

P

C

PKZ(A.m)(1)8 określić decyzje podejmowane przez konsumentów i producentów w procesie gospodarowania;

P

C

PKZ(A.m)(1)9 ustalić wpływ czynników ekonomicznych i kulturowych na popyt;

P

C

PDG(1)9 scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie;

P

C

PDG(1)10 wskazać współzależności działających na rynku podmiotów gospodarczych;

PP

C

PDG(5)2 określić warunki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu;

P

C

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

C

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

C

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zlecenie graficznego przedstawienia zmiany równowagi rynkowej na skutek równoczesnych zmian popytu i podaży dla wybranego produktu. Zadanie wykonaj w pracowni ekonomicznej wyposażonej w komputery.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony wykres będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce gospodarki rynkowej.

Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego wyliczenia równowagi rynkowej. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji rezultatów wykonanych ćwiczeń oraz testów wielokrotnego wyboru. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(1)1 rozróżnić małe, średnie i duże przedsiębiorstwo;

P

B

 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

 • Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

 • Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw.

 • Charakterystyka działalności gospodarczej.

 • Wybrane klasyfikacje kosztów produkcji.

 • Koszty i przychody działalności przedsiębiorstwa i ich wpływ na wynik finansowy.

 • Modele konkurencji.

 • Formy własności i organizacji przedsiębiorstw.

 • Funkcje przedsiębiorstw.

 • Strategie i planowanie działalności przedsiębiorstwa.

 • Analiza SWOT.
PDG(1)2 określić formy własności organizacji: własność państwowa, własność komunalna, własność prywatna osób fizycznych, własność prywatna osób prawnych, własność zagraniczna;

P

B

PDG(1)3 wyjaśnić cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne;

P

C

PDG(1)4 określić znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, produkcji;

P

B

PDG(1)5 wyjaśnić istotę samofinansowania i samodzielności przedsiębiorstwa;

P

B

PDG(1)6 rozróżnić rodzaje decyzji produkcyjnych przy zastosowaniu kryterium produkcyjnego;

PP

C

PDG(1)7 wymienić czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności;

P

B

PDG(1)8 wyjaśnić konieczność stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw, tj.: wielkość przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalność wg PKD, formę prawną;

PP

C

PDG(1)11 scharakteryzować krajowy obrót towarowy;

P

B

PDG(1)12 wskazać elementy obrotu pieniężnego;

P

B

PDG(1)13 określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstwa;

P

B

PDG(3)6 określić zasady kredytowania działalności gospodarczej i warunki uzyskania kredytu;

P

B

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi;

P

B

PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach działalności;

P

B

PDG(4)3 scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, handlową, budowlaną i usługową;

P

B

PDG(4)4 określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia przedsiębiorstwa;

P

C

PDG(4)5 wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej;

PP

C

PDG(4)6 określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży;

PP

C

PDG(4)7 wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw;

PP

C

PDG(4)8 scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw;

PP

D

PDG(4)9 scharakteryzować formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw;

PP

C

PDG(4)10 określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych;

P

C

PDG(4)11 zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku koncentracji przedsiębiorstw;

PP

D

PDG(5)1 dokonać analizy działalności przedsiębiorstwa na rynku;

P

C

PDG(5)3 określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa;

P

C

PDG(5)4 dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży;

P

C

PDG(5)5 sporządzić analizę SWOT;

PP

D

PDG(5)6 dokonać analizy wyników przedsiębiorstwa,

P

C

PDG(6)1 wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu;

P

B

PDG(6)2 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku;

P

C

PDG(6)3 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania na rynku;

PP

D

PDG(6)5 określić zakres i pola współpracy przedsiębiorstwa;

P

C

PDG(6)6 scharakteryzować cechy grup kapitałowych;

P

C

PDG(6)7 wskazać typy holdingów;

P

B

PDG(6)8 obliczyć wartość bieżącą projektu inwestycyjnego;

PP

C

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności;

P

B

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;

PP

C

PDG(11)3 wskazywać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności;

PP

D

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS(3)1 analizować rezultaty działań;

P

C

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży;

P

C

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zadanie obliczenia wartości pieniądza w czasie. Przypuśćmy, że inwestujesz, wpłacając 1000 zł na rachunek oszczędnościowy, który jest oprocentowany w wysokości 10% w skali roku. Oblicz, jaką kwotę otrzymasz za rok.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone wyliczenia będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce gospodarczej.

Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego wyliczenia wartości pieniądza w czasie. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w systemie klasowym. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji, a także testu wielokrotnego wyboru. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, struktura dokumentu), sposób wykorzystania dostępnych źródeł, sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.3. Formalno-prawne podstawy działalności

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(2)1 stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;

P

C

 • Prawo podatkowe.

 • Prawo pracy.

 • Prawo ubezpieczeniowe.

 • Prawo dotyczące ochrony danych osobowych.

 • Prawo autorskie.

 • Prawo konsumenckie.

 • Przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

 • Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Wybrane elementy prawa finansowego.

 • Ustawodawstwo dotyczące samorządów.

PDG(2)2 stosować przepisy prawa podatkowego;

P

C

PDG(2)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PP

C

PDG(2)4 scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy;

P

C

PDG(2)5 wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników;

P

C

PDG(2)6 określić zakres działania prawa ubezpieczeniowego;

P

C

PDG(2)7 wskazać okoliczności powstawania zobowiązań podatkowych;

P

B

PDG(2)8 wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe;

P

B

PDG(2)9 scharakteryzować uproszczone formy opodatkowania;

P

B

PDG(2)10 przedstawić organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym;

P

C

PDG(2)11 scharakteryzować obowiązki podatkowe przedsiębiorców ;

P

B

PDG(2)12 określić zakres ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa;

P

B

PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

P

B

PDG(3)2 wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa (np. prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego);

PP

C

PDG(3)3 przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

PP

C

PDG(3)4 korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

P

C

PDG(3)5 scharakteryzować prawa i obowiązki konsumenta, producenta i sprzedawcy;

P

B

KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży;

P

C

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;

P

C

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

P

C

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

C

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

C

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Otrzymałeś zadanie założenia własnej działalności gospodarczej: 1) opracuj algorytmu postępowania w celu założenia firmy, 2) przygotuj odpowiednią dokumentację. Zadanie wykonaj indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony algorytm oraz dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Formalno-prawne podstawy działalność gospodarczej” powinien być prowadzony w pracowni ekonomicznej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; b) stanowiska komputerowe dla uczniów stanowisko dla jednego ucznia, drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe.Środki dydaktyczne

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, komputery z dostępem do Internetu, projektor multimedialny.

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia w dziale powinna być metoda projektów. Wynik projektu: komplet dokumentów, założeń dla wskazanej przez uczniów działalności.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (struktura dokumentacji, wykonane zgodnie z zasadami), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.4. Marketing

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(10)1 rozróżnić typy i metody badań marketingowych;

P

B

 • Istota i zadania marketingu.

 • Rynek, instytucje rynkowe i pozarynkowe w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 • Segmentacja rynku.

 • Strategie marketingowe.

 • Analiza potrzeb i zachowań nabywców.

 • Badania marketingowe.

 • Metody i techniki badań marketingowych.

 • Przetwarzanie danych marketingowych.

 • Wykorzystanie wyników badań marketingowych.

 • Strategia produktu.

 • Funkcja produktu w marketingu.

 • Marketing mix.

 • Strategia ceny.

 • Dystrybucja towarów w marketingu.

 • Promocja jako narzędzie marketingu.

 • Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań.

 • Przepisy prawne regulujące działalność marketingową.

 • Organizacja działań marketingowych w przedsiębiorstwie.
PDG(10)2 przeprowadzić pomiar badań marketingowych;

PP

C

PDG(10)3 zaprezentować wyniki badań marketingowych;

P

C

PDG(10)4 zastosować rezultaty badań marketingowych;

PP

C

PDG(10)5 scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja);

P

B

PDG(10)6 określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną działalnością;

P

C

PDG(10)7 wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych;

P

B

PDG(10)8 dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności;

P

C

PDG(10)9 opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego;

PP

D

PDG(10)10 zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań marketingowych;

P

C

PDG(10)11 scharakteryzować formy organizacji działań marketingowych podmiotu gospodarczego;

P

C

PDG(10)12 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów;

P

C

PDG(10)13 wskazać podstawy podejmowania decyzji marketingowych;

P

C

PDG(10)14 zanalizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych;

PP

D

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

C

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;

P

C

KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;

P

C

KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania.

P

C

Planowane zadania

Na podstawie analizy rynku towarów, produkowanych i sprzedawanych przez przedsiębiorstwo otrzymałeś zadanie opracowania strategii cenowej produktu.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce marketingowej.

Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego określenia strategii marketingowej. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (stosowane metody określania strategii, narzędzia wykorzystane w celu sporządzenia strategii), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.5. Ochrona pracy i środowiska

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie;

P

B

 • Przepisy o ochronie środowiska.

 • Przepisy o postępowaniu z odpadami.

 • Przepisy o ochronie przeciwpożarowej.

 • Instrukcje przeciwpożarowe.

 • Przepisy prawa pracy i bhp.

 • Przepisy dotyczące bhp i ergonomii w poszczególnych branżach.

 • Instytucje ochrony pracy.

 • Przepisy dotyczące odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej.

 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp.

 • Zagrożenia dla zdrowia pracownika w pracy biurowej.BHP(1)2 rozróżnić rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych;

P

B

BHP(1)3 wyjaśnić zadania i zastosowanie ergonomii w pracy biurowej;

P

C

BHP(1)4 wskazać przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska;

P

A

BHP(1)5 wyjaśnić zasady ochrony środowiska;

P

B

BHP(1)6 wskazać przepisy dotyczące korzystania z zasobów środowiska, wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, postępowania z odpadami;

P

A

BHP(1)7 scharakteryzować opłaty i sankcje związane z ochroną środowiska;

P

C

BHP(1)8 wskazać wpływ eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko przyrodnicze;

PP

C

BHP(1)9 opracować instrukcję alarmową;

PP

D

BHP(2)1 wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

P

B

BHP((2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

P

C

BHP(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

P

B

BHP(2)4 wskazać zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy;

P

B

BHP(2)5 wskazać zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

P

B

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP (3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie;

PP

D

BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy biurowej;

P

B

BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy;

P

C

BHP(5)1 dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w pracy biurowej;

PP

C

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy biurowej;

PP

C

BHP(5)3 określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom występującym przy obsłudze komputera;

P

C

BHP(5)4 określić typowe choroby związane z wykonywaniem pracy biurowej;

P

C

BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w pracy biurowej;

P

B

BHP(6)2 określić wpływ długotrwałej pracy przy komputerze na organizm człowieka;

P

B

BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia w pracy biurowej;

P

C

BHP(10)2 określić zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników;

PP

C

BHP(10)3 zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp;

P

C

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

P

C

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS(5)3 określić skutki stresu;

P

C

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

C

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

P

C

Planowane zadania

Określanie procedury postępowania z odpadami produkcyjnymi

Otrzymałeś zadanie określenia procedury postępowania z odpadami produkcyjnymi na podstawie instrukcji.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z odpowiednich przepisów prawa, Norm Polskich, Internetu, podręcznika. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.

Ustawy i akty wykonawcze, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego postępowania z odpadami produkcyjnymi. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: właściwe wykorzystanie źródeł prawa, zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, struktura dokumentu), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.6. Statystyka

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(8)1 zidentyfikować źródła danych statystycznych dotyczących rynku;

P

B

 • Przedmiot i zadania statystyki.

 • Podstawowe pojęcia statystyki.

 • Przedmiot badań statystycznych.

 • Etapy badania statystycznego.

 • Opracowanie materiału statystycznego.

 • Prezentowanie materiału statystycznego.

 • Analiza struktury zbiorowości.

 • Analiza współzależności zjawisk.

 • Analiza dynamiki zjawisk.

 • Zastosowanie statystyki w praktyce gospodarczej.

 • Zastosowanie pakietu EXCEL do opracowań statystycznych.

 • Zastosowanie programu WORD do prezentacji danych.

 • Zastosowanie pakietu POWER POINT do prezentacji danych.

 • Zastosowanie wybranych pakietów statystycznych, np. STSTGRAPHICS, SPSS.

 • Analiza natężenia.PKZ(A.m)(8)2 dokonać analizy danych statystycznych dotyczących badanego rynku;

PP

C

PKZ(A.m)(8)3 opracować raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych;

PP

C

PKZ(A.m)(9)1 określić przedmiot i rolę statystyki;

P

B

PKZ(A.m)(9)2 rozróżnić podstawowe pojęcia statystyczne: jednostka statystyczna i zbiorowość statystyczna;

P

B

PKZ(A.m)(9)3 wymienić kryteria określania jednostki statystycznej;

P

B

PKZ(A.m)(9)4 rozróżnić podstawowe miary statystyczne;

P

B

PKZ(A.m)(9)5 zidentyfikować rodzaje badań statystycznych;

P

C

PKZ(A.m)(9)6 dobrać rodzaj badania statystycznego do potrzeb;

PP

C

PKZ(A.m)(9)7 określić przydatność wykonanego badania statystycznego;

P

C

PKZ(A.m)(10)1 zidentyfikować źródło informacji statystycznych określonej zbiorowości statystycznej;

P

B

PKZ(A.m)(10)2 zgromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw działających w danej branży;

P

C

PKZ(A.m)(10)3 zgromadzić dane dotyczące poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa;

P

C

PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić miary zgodności i zróżnicowania;

P

B

PKZ(A.m)(11)2 obliczyć i zinterpretować średnią arytmetyczną;

P

C

PKZ(A.m)(11)3 obliczyć i zinterpretować medianę;

P

C

PKZ(A.m)(11)4 obliczyć i zinterpretować dominantę;

P

C

PKZ(A.m)(11)5 wnioskować na podstawie podstawowych miar statystycznych;

PP

D

PKZ(A.m)(12)1 przeprowadzić analizę natężenia zjawisk;

P

C

PKZ(A.m)(12)2 przeprowadzić analizę struktury;

P

C

PKZ(A.m)(12)3 przeprowadzić analizę dynamiki zjawisk ekonomiczno-finansowych;

P

C

PKZ(A.m)(12)4 przeprowadzić analizę rozproszenia;

P

C

PKZ(A.m)(12)5 wnioskować w celach decyzyjnych na podstawie ustalonych wskaźników;

PP

D

PKZ(A.m)(12)6 dobrać najlepszą do danego badania miarę statystyczną;

PP

C

PKZ(A.m)(12)7 wykonać badanie statystyczne;

PP

D

PKZ(A.m)(13)1 dobrać jednostkę do próby statystycznej;

P

C

PKZ(A.m)(13)2dobrać właściwą metodę badania statystycznego do konkretnej sytuacji;

P

C

PKZ(A.m)(13)3 przygotować narzędzia wykorzystywane do badań statystycznych;

PP

D

PKZ(A.m)(13)4 dokonać kontroli materiału statystycznego;

P

C

PKZ(A.m)(13)5 ocenić wpływ błędów w materiale statystycznym na wyniki badań;

PP

C

PKZ(A.m)(13)6 pogrupować i zliczyć materiał statystyczny;

P

C

PKZ(A.m)(13)7 zaprezentować dane statystyczne;

P

C

PKZ(A.m)(13)8 określić rolę analizy statystycznej w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji;

P

C

PKZ(A.m)(13)9 posłużyć się wskaźnikami struktury i natężenia przy analizie wyników badań statystycznych;

P

C

PKZ(A.m)(13)10 zastosować miary dynamiki do analizy zmian zachodzących w czasie;

P

C

PKZ(A.m)(13)11 zinterpretować średnie tempo wzrostu.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zadanie opracowania prezentacji wyników badania statystycznego z wykorzystaniem wybranej metody.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Opracuj zebrany materiał i przedstaw jego wyniki w dowolnej formie graficznej. Wyniki zaprezentuj na forum klasy. Do dyspozycji masz sprzęt multimedialny do prezentacji wyników, stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

Roczniki statystyczne, prezentacje multimedialne materiału statystycznego.

Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego doboru metody prezentacji danych statystycznych. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie przygotowanej prezentacji z zastosowaniem odpowiedniej metody. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, wykorzystanie danych statystycznych, struktura dokumentu), sposób prezentacji metody (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna), wyjaśnienia zalet i wad wykorzystywanej metody.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna