Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona6/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3. Rachunkowość finansowa


3.1. Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej

3.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych3.3. Rachunek kosztów

3.1. Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.1(4)1 określić cechy aktywów;

P

C

 • Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej.

 • Źródła finansowania zasobów majątkowych.

 • Bilans. Zasada równowagi bilansowej.

 • Źródła przychodów i ich klasyfikacja.

 • Koszty uzyskania przychodów.

 • Inwentaryzacja: rodzaje, etapy i zasady.

 • Analiza finansowa: przedmiot, zadania, etapy i metody.


A.36.1(4)2 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa trwałe;

P

C

A.36.1(4)3 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa obrotowe;

P

C

A.36.1(4)4 rozróżnić kapitały (fundusze) własne w zależności od formy organizacyjno-prawnej;

P

B

A.36.1(4)5 sklasyfikować i scharakteryzować zobowiązania;

P

C

A.36.1(4)6 powiązać strukturę zasobów majątkowych i kapitałów z formami organizacyjno-prawnymi jednostek;

PP

D

A.36.1(4)7 sporządzić uproszczony bilans jednostki organizacyjnej;

PP

C

A.36.1(6)1 zidentyfikować pojęcia: koszt, wydatek, nakład, przychód, wpływ, dochód;

P

A

A.36.1(6)2 sklasyfikować i scharakteryzować koszty w poszczególnych segmentach działalności;

P

C

A.36.1(6)3 sklasyfikować i scharakteryzować przychody w poszczególnych segmentach działalności;

P

C

A.36.1(6)4 scharakteryzować straty i zyski nadzwyczajne;

P

C

A.36.2(1)1 określić cel i zadania inwentaryzacji;

P

C

A.36.2(1)2 rozróżnić rodzaje inwentaryzacji;

P

B

A.36.2(1)3 wymienić etapy przeprowadzenia inwentaryzacji;

P

A

A.36.2(1)4 scharakteryzować zasady inwentaryzacji;

P

C

A.36.3(2)1 określić przedmiot analizy finansowej;

P

C

A.36.3(2)2 określić zadania analizy finansowej;

P

C

A.36.3(2)3 rozpoznać etapy analizy finansowej;

P

A

A.36.3(2)4 zidentyfikować metody analizy finansowej.

P

B

Planowane zadania

Na podstawie otrzymanego zestawienia zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania jednostki organizacyjnej dobierz rodzaj (formę) i termin przeprowadzenia inwentaryzacji do składników aktywów i pasywów, sporządź bilans tej jednostki na dzień kończący rok obrotowy oraz zaproponuj metody przeprowadzenia analizy finansowej, które może wykorzystać jednostka organizacyjna w oparciu o sporządzony bilans. Wykonaj zadanie w zeszycie przedmiotowym.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale programowym „Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej” powinny być kształtowane umiejętności rozróżniania aktywów, pasywów i kategorii wynikowych, zrozumienia celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku oraz planowania przeprowadzenia analizy finansowej.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu, z pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, programem Excel i Power Point oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. –– tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Formularze Bilansu i Rachunku zysków i strat jednostki organizacyjnej.

Tablice, foliogramy, plansze przedstawiające klasyfikację aktywów i pasywów, podział przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia poprzedzone wykładem informacyjnym. Słuchacze będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności klasyfikowania zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania, rozróżniania kategorii wynikowych i sporządzania bilansu jednostki organizacyjnej.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy słuchaczy: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (uszeregowanie aktywów i pasywów według określonych kryteriów, zastosowanie zasad przy sporządzaniu bilansu, dobór form i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji do składników majątku jednostki oraz dobór metod wykonania analizy finansowej do danych wynikających ze sporządzonego bilansu).

Ponadto, do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji oraz obserwacje pracy wykonywanej przez uczniów podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na umiejętność analizy struktury aktywów i pasywów oraz struktury kosztów i przychodów.


Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.1(5)1 określić kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny: cenę zakupu, cenę nabycia, cenę sprzedaży netto, cenę ewidencyjną, koszt wytworzenia, wartość godziwą, trwałą utratę wartości składnika aktywów;

P

A

 • Zasady i przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości.

 • Typy operacji gospodarczych.

 • Konto księgowe: elementy, rodzaje i zasady funkcjonowania.

 • Dzielenie i łączenie kont księgowych.

 • Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych.

 • Ewidencja pozabilansowa.

 • Rozliczenia pieniężne: formy i zasady ewidencji.

 • Zasady wyceny środków pieniężnych.

 • Zasady wyceny i ewidencji innych środków pieniężnych, papierów wartościowych i kredytów.

 • Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków.

 • Zasady wyceny i ewidencji aktywów trwałych.

 • Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.

 • Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych.

 • Zasady ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania.

 • Procedura ustalania wyniku finansowego.
A.36.1(5)2 wycenić materiały, towary i wyroby gotowe

w systemie cen zmiennych i stałych w ciągu roku obrotowego;P

C

A.36.1(5)3 ustalić i rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, towarów i wyrobów gotowych;

P

C

A.36.1(5)4 wycenić aktywa trwałe w ciągu roku obrotowego;

P

C

A.36.1(5)5 wycenić środki pieniężne i rozrachunki wyrażone w walucie krajowej i obcej w ciągu roku obrotowego;

P

C

A.36.1(7)1 zidentyfikować przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej;

P

A

A.36.1(7)2 wymienić elementy zasad (polityki) rachunkowości;

P

A

A.36.1(7)3 zaprojektować zakładowy plan kont;

PP

D

A.36.1(7)4 scharakteryzować i zastosować nadrzędne zasady rachunkowości;

PP

C

A.36.1(8)1 zidentyfikować elementy składowe konta księgowego;

P

A

A.36.1(8)2 zastosować zasadę funkcjonowania kont: aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych, wynikowych, bilansowo-wynikowych, korygujących, rozliczeniowych i pozabilansowych;

P

C

A.36.1(9)1 rozróżnić elementy ksiąg rachunkowych;

P

B

A.36.1(9)2 określić dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych;

P

C

A.36.1(9)3 określić treść ekonomiczną sald początkowych i końcowych;

P

C

A.36.1(10)1 rozróżnić typy operacji gospodarczych;

P

B

A.36.1(10)2 określić wpływ operacji gospodarczych na składniki majątku i kapitału;

P

C

A.36.1(10)3 rozróżnić elementy zapisu księgowego;

P

B

A.36.1(10)4 zastosować zasadę podwójnego księgowania na kontach syntetycznych;

P

C

A.36.1(10)5 określić warunki jakie powinna spełniać ewidencja syntetyczna;

PP

C

A.36.1(10)6 zastosować zasadę powtarzanego zapisu na kontach analitycznych;

P

C

A.36.1(10)7określić konsekwencje stosowania zapisu powtarzanego;

PP

C

A.36.1(10)8 zinterpretować zapisy na kontach księgowych;

PP

C

A.36.1(10)9 sformułować treść operacji gospodarczych;

P

C

A.36.1(14)1 zidentyfikować elementy kształtujące wynik finansowy;

P

A

A.36.1(14)2 określić procedurę ustalania wyniku finansowego;

P

C

A.36.1(14)3 ustalić wynik finansowy metodą statystyczną;

P

C

A.36.1(17)1 rozróżnić formy rozliczeń pieniężnych;

P

B

A.36.1(17)2 scharakteryzować rozliczenia gotówkowe;

P

C

A.36.1(17)3 scharakteryzować formy rozliczeń bezgotówkowych;

P

C

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

C

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

P

C

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

C

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

C

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania

Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych

Na podstawie załączonego wykazu operacji gospodarczych za okres sprawozdawczy zaksięguj na kontach teowych operacje gospodarcze z działalności jednostki organizacyjnej, zamknij konta bilansowe i sformułuj treść ekonomiczną sald końcowych tych kont, oblicz wynik finansowy metodą statystyczną, sporządź wykaz kont bilansowych, wynikowych, bilansowo – wynikowych oraz określ typ i wpływ operacji gospodarczych na majątek tej jednostki. Wykonaj zadanie na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się Zakładowy Plan Kont, Ustawa o rachunkowości i schematy księgowań. Zapisz rozwiązanie w zeszycie przedmiotowym.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale programowym „Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” powinny być kształtowane umiejętności księgowania operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych, interpretowania zapisów księgowych oraz otwierania i zamykania kont teowych.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa. Oprogramowanie finansowo-księgowe w kształceniu zawodowym teoretycznym może być wykorzystane przez nauczyciela do prezentacji księgowań wykonanych przez uczniów na kontach teowych w celu pokazania spójności ewidencji księgowej w technice ręcznej i technice komputerowej.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. –– tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zakładowy Plan Kont.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Plansze, foliogramy i prezentacje przedstawiające zasady funkcjonowania różnych rodzajów kont.

Plansze, foliogramy i prezentacje przedstawiające schematy księgowań operacji gospodarczych związanych ze środkami pieniężnymi, rozrachunkami, papierami wartościowymi, aktywami trwałymi, rzeczowymi składnikami aktywów obrotowych, kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych oraz przychodów i kosztów ich uzyskania.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującymi metodami powinny być: metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego, które zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania oraz metoda dyskusji związanej z wykładem, mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości uczących się, co do tez i sformułowań zawartych w wykładzie oraz uzyskiwanie od nich informacji zwrotnej dotyczącej zrozumienia treści. Słuchacze będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności dekretowania i księgowania operacji gospodarczych.

W procesie kształcenia należy zwrócić uwagę na kształtowanie cech osobowości niezbędnych w pracy technika rachunkowości, takich jak: staranność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań oraz na kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych.

Formy organizacyjne

Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Kryteria oceny powinny uwzględniać prawidłowe posługiwanie się terminologią ekonomiczną i nabytą wiedzą w zakresie funkcjonowania kont księgowych, stosowania zasad księgowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz interpretowania zapisów księgowych.Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji oraz obserwacje pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na poprawność: otwierania kont, doboru kont do księgowania operacji gospodarczych i zamykania kont oraz obliczania obrotów i sald na koncie księgowym.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.3. Rachunek kosztów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.1(11)1 rozróżnić układy gromadzenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej;

P

B

 • Istota, zakres i zadania rachunku kosztów.

 • Przekroje klasyfikacyjne kosztów.

 • Warianty rachunku kosztów.

 • Etapy ewidencji i rozliczania kosztów.

 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie.

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży.

 • Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Kalkulacja: pojęcie, rodzaje i metody.

 • Ewidencja wyników kalkulacji.

A.36.1(11)2 zastosować etapy ewidencji i rozliczania kosztów;

P

C

A.36.1(11)3 rozliczyć koszty układu rodzajowego;

P

C

A.36.1(11)4 rozliczyć koszty w czasie;

PP

C

A.36.1(11)5 rozliczyć koszty zakupu;

P

C

A.36.1(11)6 rozliczyć koszty wydziałowe;

P

C

A.36.1(11)7 rozliczyć koszty produkcji pomocniczej;

PP

C

A.36.1(11)8 rozliczyć koszty produkcji podstawowej;

P

C

A.36.1(11)9 rozliczyć koszty zarządu;

P

C

A.36.1(11)10 rozliczyć koszty sprzedaży;

P

C

A.36.1(12)1 rozróżnić metody amortyzacji w systemie amortyzacji bilansowej i podatkowej;

P

B

A.36.1(12)2 obliczyć amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb bilansowych i podatkowych;

P

C

A.36.1(12)3 sporządzić plan amortyzacji środków trwałych;

PP

C

A.36.1(13)1 rozróżnić metody kalkulacji kosztów;

P

B

A.36.1(13)2 dobrać metodę kalkulacji kosztów produkcji do rodzaju produkcji;

P

C

A.36.1(13)3 obliczyć koszt jednostkowy wyrobu gotowego stosując różne metody kalkulacji kosztów;

P

C

A.36.1(13)4 zaksięgować wyniki kalkulacji;

P

C

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.

P

C

Planowane zadania

1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenie

Jesteś pracownikiem działu księgowości w jednostce organizacyjnej. Zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące kosztów podstawowej (zwykłej) działalności operacyjnej, przyjmując założenie, że każda operacja gospodarcza zarejestrowana na kontach kosztów według rodzaju powinna być jednocześnie (na podstawie tego samego dokumentu) zaksięgowana na kontach prowadzonych dla innych przekrojów klasyfikacyjnych kosztów. Wykonaj zadanie samodzielnie, dokonując zapisów księgowych w zeszycie przedmiotowym. Do wykonania zadania wykorzystaj: wykaz operacji gospodarczych z zakresu kosztów podstawowej (zwykłej) działalności operacyjnej, Zakładowy Plan Kont i schematy księgowań operacji gospodarczych.2. Ewidencja i rozliczanie kosztów według miejsc powstawania

Zadaniem słuchaczy będzie: kontrola i dekretacja dowodów księgowych, księgowanie operacji kosztowych wynikających z tych dowodów oraz rozliczenie kosztów i zamknięcie „kręgu kosztów”.

Słuchacze otrzymają wskazanie dotyczące wariantu ewidencji kosztów, Zakładowy Plan Kont i dowody księgowe potwierdzające operacje gospodarcze z zakresu kosztów podstawowej (zwykłej) działalności operacyjnej.

Słuchacze mogą być podzieleni na zespoły wykonujące oddzielne zadania:

Zespół I przygotuje dowody do księgowania (skontroluje i zakwalifikuje je do ujęcia w księgach rachunkowych),

Zespół II zaksięguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów przygotowanych przez Zespół I,

Zespół III dokona rozliczenia kosztów (zamknięcia „kręgu kosztów”).

Wykonane zadania będą zaprezentowane przez liderów zespołów na forum grupy (10 minut każdy zespół).

Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela w celu weryfikacji zadań.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale „Rachunek kosztów” powinny być kształtowane umiejętności księgowania operacji kosztowych na podstawie dowodów księgowych i rozliczania kosztów. Do osiągnięcia zaplanowanych efektów powinno się wykorzystać nabyte przez uczniów umiejętności z działu programowego „Dokumentacja księgowa” i „Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”. W dziale programowym „Rachunek kosztów” powinno się kształtować postawę odpowiedzialności za podejmowane działania.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa. Oprogramowanie finansowo-księgowe w kształceniu zawodowym teoretycznym może być wykorzystane przez nauczyciela do prezentacji księgowań wykonywanych przez słuchaczy na kontach teowych w celu pokazania spójności ewidencji księgowej w technice ręcznej i technice komputerowej.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. –– tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zakładowy Plan Kont.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Zestaw dowodów do zaksięgowania.

Literatura dla słuchacza.

Pieczęcie dekretacyjne.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Pieczęcie potwierdzające dokonanie kontroli dokumentów.

Plansze, foliogramy i prezentacje przedstawiające schematy księgowań operacji gospodarczych związanych kosztami podstawowej (zwykłej) działalności operacyjnej.

Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy „Rachunek kosztów” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Dominującymi metodami powinny być: metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego, które zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania oraz metoda gry dydaktycznej, która uczy przyjęcia roli księgowego pracującego w dziale księgowości jednostki organizacyjnej. Słuchacze będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności ewidencji i rozliczania kosztów. Dobór metod nauczania ma na celu aktywizowanie i zachęcanie słuchaczy do samodzielnego uczenia się koniecznego do oceny procesów gospodarczych zachodzących w jednostce organizacyjnej.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie zapisów w zeszycie przedmiotowym (zadanie 1.) oraz prezentacji wykonanego zadania i udziału w dyskusji (zadanie 2.). W ocenie należy uwzględnić posługiwanie się terminologią ekonomiczną oraz nabytymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie przekrojów klasyfikacyjnych kosztów.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji oraz obserwacje pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na prawidłową ewidencję i rozliczanie kosztów podstawowej (zwykłej) działalności operacyjnej.


Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna