Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona7/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

4. Wynagrodzenia i podatki


4.1. Wynagrodzenia za pracę

4.2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4.4. Elementy finansów publicznych i system podatkowy4.1. Wynagrodzenia za pracę

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(2)1 zinterpretować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych;

PP

C

 • Umowy cywilnoprawne.

 • Stosunek pracy. Rodzaje umów o pracę.

 • Systemy czasu pracy.

 • Wynagrodzenia: pojęcie, podział, funkcje

 • Systemy wynagradzania pracowników.

 • Dokumentacja wynagrodzeń.

 • Urlopy pracownicze.

 • Rozwiązanie umów o pracę.

 • Świadectwa pracy.

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce.

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.A.65.1(2)2 rozróżnić rodzaje umów cywilnoprawnych;

P

B

A.65.1(2)3 scharakteryzować umowy cywilnoprawne;

P

C

A.65.1(3)1 wyjaśnić pojęcia: wynagrodzenie, czas pracy;

P

C

A.65.1(3)2 określić wymiar czasu pracy;

P

C

A.65.1(3)3 rozróżnić elementy składowe wynagrodzenia osobowego np.: wynagrodzenie: zasadnicze, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za urlopy wypoczynkowe,

dodatki: za staż pracy, funkcyjny, za szczególne właściwości pracy, za szczególne kwalifikacje lub warunki pracy oraz premie i nagrody jubileuszowe;P

B

A.65.1(3)4 rozróżnić systemy wynagradzania pracowników;

P

B

A.65.1(3)5 zastosować taryfikator wynagradzania;

P

C

A.65.1(3)6 obliczyć wynagrodzenia brutto pracownika przy zastosowaniu systemów wynagradzania pracowników za czas pracy, np.: systemu czasowego prostego, systemu czasowego z premią;

P

C

A.65.1(3)7 obliczyć wynagrodzenia brutto pracownika przy zastosowaniu systemów wynagradzania pracowników za rezultaty pracy, np.: systemu akordu prostego, systemu akordu progresywnego, systemu akordowo – premiowego;

P

C

A.65.1(4)1 wyjaśnić różnicę miedzy wynagrodzeniem brutto, wynagrodzeniem netto i wynagrodzeniem do wypłaty;

P

C

A.65.1(4)2 rozróżnić obligatoryjne potrącenia w liście płac: składki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrącenia na podstawie tytułów egzekucyjnych;

P

B

A.65.1(4)3 rozróżnić potrącenia fakultatywne w liście płac np.: składka na rzecz związków zawodowych, składka na ubezpieczenie na życie itp.;

P

B

A.65.1(4)4 zidentyfikować elementy w liście płac podlegające księgowaniu;

P

A

A.65.1(4)5 zidentyfikować przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzeń;

P

A

A.65.3(2)1 rozróżnić składki na ubezpieczenie emerytalne obciążające ubezpieczonego i płatnika;

P

B

A.65.3(2)2 rozróżnić składki na ubezpieczenie rentowe obciążające ubezpieczonego i płatnika;

P

C

A.65.3(2)3 zidentyfikować składki na ubezpieczenie chorobowe;

P

C

A.65.3(2)4 zidentyfikować składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od ilości zatrudnionych, grup działalności i kategorii ryzyka;

P

C

A.65.1(8)1 ustalić podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne;

P

C

A.65.1(8)2 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika;

P

C

A.65.1(8)3 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę;

P

C

A.65.1(8)4 zastosować kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

PP

C

A.65.1(12)1 obliczyć podstawę naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

P

C

A.65.1(12)2 obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane w liście płac pracowników;

P

C

A.65.1(12)3 obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku dochodowego od osób fizycznych;

P

C

A.65.1(12)4 zastosować zasadę obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

PP

C

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

C

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

C

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania

1. Obliczanie kosztów zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w systemie akordu prostego

Na podstawie Umowy o pracę pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego, oblicz: wynagrodzenie brutto pracownika za styczeń b.r., potrącenia obligatoryjne od wynagrodzenia, składki ZUS finansowane przez pracodawcę od tego wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia tego pracownika. Określ miesiąc, w którym koszty zatrudnienia pracownika zostaną ujęte w ewidencji księgowej, jeśli wiadomo, że wypłata wynagrodzenia nastąpiła w lutym b.r., a zapłata składek ZUS w marcu b.r. Zadanie wykonaj indywidualnie, rozwiązanie zapisz w zeszycie przedmiotowym.2. Obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powody choroby i za czas przepracowany

Na podstawie Imiennej karty przychodów pracownika i okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w systemie czasowym prostym, oblicz: podstawę naliczenia wynagrodzenia i wynagrodzenie pracownika za czas niezdolności do pracy, wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy i wynagrodzenie do wypłaty.

Zadanie wykonaj indywidualnie, rozwiązanie zapisz w zeszycie przedmiotowym.

3. Identyfikowanie elementów listy płac podlegających księgowaniu

Na podstawie załączonej listy płac jednostki organizacyjnej sporządzonej za okres sprawozdawczy, ustal w niej elementy podlegające zaksięgowaniu i zakwalifikuj ją do ujęcia w księgach rachunkowych.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale „Wynagrodzenia za pracę” powinny być kształtowane umiejętności obliczania wynagrodzeń przy zastosowaniu różnych systemów wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz obliczania obligatoryjnych potrąceń w liście płac pracowników. Powinno się także uświadomi słuchaczom konieczność aktualizowania wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawnych i wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu (z pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, programem Excel i Power Point oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

Środki dydaktyczne

Kodeks pracy.

Kodeks cywilny.

Ustawa o rachunkowości.

Zakładowy Plan Kont.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Formularze: Imienne karty przychodów pracownika, Umowy o racę, Listy płac.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Schemat obliczania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia poprzedzone wykładem informacyjnym. Słuchacze będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności obliczania wynagrodzeń i obowiązkowych potrąceń od tych wynagrodzeń.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy słuchaczy: indywidualnie i grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

W kryteriach oceny należy uwzględnić; • obliczenie wynagrodzeń przy zastosowaniu różnych systemów wynagradzania,

 • obliczenie obligatoryjnych potrąceń od wynagrodzeń,

 • obliczenie obciążeń pracodawcy od wynagrodzeń,

 • obliczenie kosztów zatrudnienia pracownika,

 • zastosowanie zasady memoriału,

 • identyfikowanie elementów w liście płac podlegających księgowaniu.

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonych obliczeń w zeszycie przedmiotowym oraz zadekretowanej listy płac.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji oraz obserwacje pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na umiejętność prawidłowych obliczeń, zastosowania właściwych stawek do obliczania obligatoryjnych potrąceń od wynagrodzeń.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(9)1 określić warunki uprawniające do zasiłku chorobowego;

PP

D

 • Świadczenia finansowane z ubezpieczenia chorobowego.

 • Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

 • Zasiłek chorobowy.

 • Zasiłek opiekuńczy.

 • Zasiłek macierzyński.

 • Zasiłek wyrównawczy.

 • Świadczenie rehabilitacyjne.A.65.1(9)2 ustalić podstawę obliczania zasiłku chorobowego;

PP

C

A.65.1(9)3 obliczyć wysokość zasiłku chorobowego;

P

C

A.65.1(9)4 wyjaśnić różnicę między wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a zasiłkiem chorobowym;

P

B

A.65.1(10)1 określić kryteria nakładające na płatników obowiązek naliczenia i wypłaty zasiłków;

PP

C

A.65.1(10)2 rozróżnić świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

P

C

A.65.1(10)3 obliczyć zasiłek chorobowy;

P

C

A.65.1(10)4 obliczyć zasiłek opiekuńczy;

P

C

A.65.1(10)5obliczyć zasiłek macierzyński;

P

C

A.65.1(10)6 obliczyć zasiłek wyrównawczy;

P

C

A.65.1(10)7 obliczyć świadczenie rehabilitacyjne;

P

C

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

C

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

P

C

Planowane zadania

Obliczanie świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia chorobowego

Dobierz i oblicz świadczenie pieniężne z ubezpieczenia chorobowego dla pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, która od 1.05.br. sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem w wieku 10 lat. Określ:

1. Warunki wypłaty zasiłku matce dziecka.

2. Okres, przez który zasiłek przysługuje matce dziecka.

3. Dokument stanowiący podstawę wypłaty zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Zadanie wykonaj indywidualnie w zeszycie przedmiotowym. Do rozwiązania zadania wykorzystaj Imienną kartę przychodów pracownika i „ustawę zasiłkową”.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego” powinny być kształtowane umiejętności obliczania różnych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i korzystania z przepisów prawnych.

W procesie kształcenia należy zwrócić uwagę na kształtowanie cech osobowości niezbędnych w pracy technika rachunkowości, takich jak: staranność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań oraz na kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych takich jak znaczenie aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz odpowiedzialność za podejmowane działania.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu z pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, programem Excel i Power Point oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.Środki dydaktyczne

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Formularze: Imienne karty przychodów pracownika.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Literatura fachowa.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia poprzedzone wykładem informacyjnym. Słuchacze będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności obliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy słuchaczy: indywidualnie i grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie zapisów w zeszycie przedmiotowym. W ocenie należy uwzględnić: • dobranie rodzaju świadczenia do obliczenia zasiłku,

 • podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego,

 • wysokość zasiłku opiekuńczego w procentach i w kwocie do wypłaty.

Dodatkowo sprawdzenie efektów kształcenia może być przeprowadzone przez obserwację pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na prawidłowość korzystania z regulacji prawnych i poprawność obliczeń.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(13)1 zinterpretować przepisy prawa dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

P

C

 • Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Inne zwiększenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Zasady wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Świadczenie urlopowe.
A.65.1(13)2 wymienić źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

P

A

A.65.1(13)3 wymienić cele wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

P

A

A.65.1(13)4 ustalić podstawę obliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

P

C

A.65.1(13)5 obliczyć planowaną i faktyczną liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

P

C

A.65.1(13)6 obliczyć wysokość odpisu podstawowego na pracowników zatrudnionych: w pełnym wymiarze czasu pracy, w szczególnie uciążliwych warunkach, będących na urlopie wychowawczym, niepełnosprawnych, młodocianych oraz na uprawnionych emerytów i rencistów;;

P

C

A.65.1(13)7 obliczyć kwotę rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

P

C

A.65.1(13)8 obliczyć korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

P

C

A.65.1(13)9 ustalić terminy przekazania równowartości dokonanych odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy;

P

C

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

D

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania.

P

C

Planowane zadania

Obliczanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonaj prace związane z obliczaniem odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce organizacyjnej:    1. Oblicz planowaną przeciętną liczbę zatrudnionych.

    2. Oblicz odpis podstawowy na ZFŚS na 1-go zatrudnionego.

    3. Oblicz kwotę odpisu na ZFŚS.

    4. Oblicz kwotę równowartości odpisu na ZFŚS do odprowadzenia na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie:

 • do 31.05.br.

 • do 30.09.br.

Prace wykonaj na stanowisku wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu. Do wykonania zadania wykorzystaj załączone dane dotyczące liczby: zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych emerytów i rencistów oraz pracowników młodocianych w III roku nauki. Skorzystaj także z regulacji prawnych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem finansowo-księgowym, z pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, programem Excel i Power Point oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości.

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Teksty przewodnie do ćwiczeń.

Czasopisma branżowe.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Prezentacje multimedialne.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującymi metodami powinny być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń indywidualnych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a słuchacze pracują samodzielnie.

W procesie realizacji programu należy eksponować samokształcenie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł: podręczników, literatury zawodowej, przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, pakietów edukacyjnych, poradników, Internetu.

W procesie nauczania należy kształtować odpowiedzialność za podejmowane działania warunkującą poprawne wykonywanie zadań zawodowych oraz zwracać uwagę na potrzebę aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.Formy organizacyjne

Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

W kryteriach oceny należy uwzględnić: • obliczenie przeciętnej liczby: zatrudnionych pracowników i pracowników młodocianych oraz uprawnionych emerytów i rencistów,

 • dobranie stopy procentowej do obliczenia odpisu podstawowego dla poszczególnych uprawnionych,

 • ustalenie kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,

 • obliczenie kwoty równowartości ZFŚS do odprowadzenia na rachunek bankowy.

Sprawdzanie efektów kształcenia może być przeprowadzone na podstawie zapisów w zeszycie przedmiotowym i obserwacji pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas wykonywanych zadań ze zwróceniem uwagi na umiejętność korzystania z przepisów prawa podatkowego.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.4.4. Elementy finansów publicznych i system podatkowy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.2(1)1okreśić rolę finansów publicznych;

P

C

 • Zasady finansów publicznych.

 • Gospodarka budżetowa państwa.

 • Procedura budżetowa.

 • Źródła i struktura dochodów budżetowych.

 • Klasyfikacja i struktura wydatków budżetowych.

 • Budżety samorządów terytorialnych.

 • System podatkowy w Polsce.

 • Konstrukcja podatków.

 • Charakteryzowanie podatków.

 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków dochodowych.

 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatku od towarów i usług.

 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatku akcyzowego.

 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków lokalnych.

 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru pozostałych opłat publicznych.

A.65.2(1)2 rozpoznać finanse podmiotów zaliczanych do finansów publicznych;

P

A

A.65.2(1)3 określić funkcje finansów publicznych;

P

C

A.65.2(1)4 rozróżnić formy prawnoorganizacyjne podmiotów sektora finansów publicznych;

P

B

A.65.2(1)5 wyjaśnić pojęcie systemu budżetowego;

P

B

A.65.2(1)6 scharakteryzować procedurę budżetową;

P

C

A.65.2(1)7 scharakteryzować strukturę i źródła dochodów budżetu centralnego;

P

C

A.65.2(1)8 scharakteryzować strukturę wydatków budżetowych;

P

C

A.65.2(1)9 scharakteryzować strukturę dochodów i wydatków budżetów terenowych;

P

C

A.65.2(2)1 zastosować przepisy prawa ustawy Ordynacja Podatkowa;

PP

D

A.65.2(2)2 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatków dochodowych;

P

A

A.65.2(2)3 zastosować przepisy prawa dotyczące podatków dochodowych;

P

D

A.65.2(2)4 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatku od towarów i usług;

P

A

A.65.2(2)5 zastosować przepisy prawa dotyczące podatku od towarów i usług;

P

D

A.65.2(2)6 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatku akcyzowego;

P

A

A.65.2(2)7 zastosować przepisy prawa dotyczące podatku akcyzowego;

P

D

A.65.2(2)8 zidentyfikować akty prawne dotyczące podatków lokalnych;

P

A

A.65.2(2)9 zastosować przepisy prawa dotyczące podatków lokalnych;

P

D

A.65.2(3)1 rozróżnić podatki pośrednie;

P

B

A.65.2(3)2 rozróżnić podatki bezpośrednie;

P

B

A.65.2(3)3 rozróżnić podatki dochodowe;

P

B

A.65.2(3)4 rozróżnić podatki przychodowe;

P

B

A.65.2(3)5 rozróżnić podatki majątkowe;

P

B

A.65.2(3)6 rozróżnić podatki konsumpcyjne;

P

B

A.65.2(3)7 rozróżnić podatki centralne;

P

B

A.65.2(3)8 rozróżnić podatki lokalne;

P

B

A.65.2(3)9 rozróżnić pozostałe opłaty publiczne;

P

B

A.65.2(4)1rozpoznać elementy konstrukcji podatku;

P

A

A.65.2(4)2 określić podmiot podatku;

P

C

A.65.2(4)3 określić przedmiot podatku;

P

C

A.65.2(4)4 określić podstawę opodatkowania;

P

C

A.65.2(4)5 zastosować stawki podatkowe;

P

C

A.65.2(4)6 zastosować skale podatkowe;

P

C

A.65.2(4)7 określić warunki i terminy płatności podatków;

P

C

A.65.2(4)8 zastosować ulgi i zwolnienia podatkowe;

P

C

A.65.2(8)1zastosować zasady rozliczania podatków lokalnych;

P

C

A.65.2(8)2 określić czynności administracyjne objęte opłatą skarbową;

P

C

A.65.2(8)3 określić czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych;

P

C

A.65.2(8)4 zastosować zasady rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych;

P

C

A.65.2(8)5 scharakteryzować rodzaje opłat celnych;

P

C

A.65.2(8)6 uzasadnić ekonomiczną konieczność zastosowania cła.

P

C

Planowane zadania

Rodzaje podatków w Polsce

Opracuj klasyfikację podatków w Polsce w dowolnej formie (np. plakatu, prezentacji multimedialnej). W opracowaniu zadania wykorzystaj przepisy prawa podatkowego. Podczas prezentacji scharakteryzuj poszczególne rodzaje podatków.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem finansowo-księgowym, z pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu, programem Excel i Power Point oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ordynacja podatkowa.

Umowy (konwencje) o zasadach unikania podwójnego opodatkowania.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Kodeks karny skarbowy.

Ustawa o podatku od towarów i usług.

Ustawa o podatku akcyzowym.

Teksty przewodnie do ćwiczeń.

Czasopisma branżowe.

Pakiety edukacyjne dla słuchaczy.

Prezentacje multimedialne.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującymi metodami powinny być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń indywidualnych. Słuchacze otrzymają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,

W procesie realizacji programu należy eksponować samokształcenie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł: podręczników, literatury zawodowej, przepisów prawa podatkowego, pakietów edukacyjnych, poradników, Internetu.

W procesie nauczania należy kształtować odpowiedzialność za podejmowane działania warunkującą poprawne wykonywanie zadań zawodowych oraz zwracać uwagę na potrzebę aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

W kryteriach oceny należy uwzględnić posługiwanie się terminologią z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego oraz rozróżnianie podatków w polskim systemie podatkowym.

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego z zadaniami zamkniętymi: wyboru wielokrotnego i na dobieranie, testu pisemnego z zadaniami otwartymi: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzianu ustnego przeprowadzonego w formie pytań i dyskusji oraz obserwacje pracy wykonywanej przez uczniów podczas ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na umiejętność korzystania z przepisów prawa podatkowego.


Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna