Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona8/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

5. Biuro rachunkowe


5.1. Dokumentacja księgowa

5.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo - księgowym

5.3. Inwentaryzacja

5.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa5.1. Dokumentacja księgowa

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.1(1)1 określić wymagania związane z treścią dowodu księgowego;

P

C

 • Zasady dokumentowania operacji gospodarczych.

 • Cechy i klasyfikacja dowodów księgowych.

 • Funkcje dowodów księgowych.

 • Zasady sporządzania dowodów księgowych.

 • Elementy dowodu księgowego.

 • Zasady kontroli dowodów księgowych.

 • Zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.

 • Przygotowanie dowodów do księgowania.

 • Zasady archiwizowania dowodów księgowych.

A.36.1(1)2 sklasyfikować dowody księgowe ze względu na różne kryteria;

P

C

A.36.1(1)3 sporządzić dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego;

P

C

A.36.1(1)4 skontrolować dowody księgowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym;

P

C

A.36.1(1)5 zakwalifikować dowody księgowe do ujęcia w księgach rachunkowych;

P

C

A.36.1(2)1 sformułować treść operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;

P

C

A.36.1(2)2 wskazać operację gospodarczą na podstawie dowodu księgowego;

P

C

A.36.1(3)1 zidentyfikować zbiory podlegające przechowywaniu;

P

A

A.36.1(3)2 określić okres przechowywania dowodów księgowych według przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów ZUS;

PP

C

A.36.1(15)1 zastosować zasady poprawiania błędów w dowodach zewnętrznych własnych i obcych;

P

C

A.36.1(15)2 wykryć i poprawić błędy w dowodach wewnętrznych;

P

C

A.36.1(15)3 dobrać i sporządzić dokumenty korygujące błędy

w dowodach księgowych;P

C

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

P

D

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

P

D

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P

C

OMZ(3)2 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania.

P

C

Planowane zadania

1. Sporządzanie dowodu Nota odsetkowa

Na podstawie danych potrzebnych do obliczenia odsetek zwłoki za nieterminowe regulowanie należności, sporządź dowód Nota odsetkowa i zakwalifikuj ją do księgowania.2. Przygotowanie dowodów do księgowania

Uczniowie otrzymają zestaw sporządzonych dowodów księgowych: magazynowych, rozrachunkowych i obrotu pieniężnego, które należy: skontrolować pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, wskazać ewentualnie popełnione błędy, sposoby ich poprawy oraz zakwalifikować dowody do ujęcia w księgach rachunkowych. Praca odbędzie się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie uczniowie podzieleni na zespoły dokonają innego rodzaju kontroli tych samych dokumentów, poprawią stwierdzone błędy w dowodach lub wskażą sposób postępowania z dowodami, których nie można poprawić.

W drugim etapie uczniowie podzieleni na zespoły ze względu na rodzaj dokumentowanych operacji gospodarczych, zakwalifikują dowody do ujęcia w księgach rachunkowych, a następnie zespoły wymienią się dowodami i sprawdzą poprawność przygotowania dowodów do księgowania.

Przedstawiciele zespołów zaprezentują efekty wykonanych zadań na forum grupy przez około 10 minut.

Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela w celu rozwiązania ewentualnych problemów i weryfikacji zadań.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale „Dokumentacja księgowa” powinny być kształtowane umiejętności sporządzania dowodów na stanowisku pracy księgowego, kontroli bieżącej i wstępnej dowodów księgowych, postępowania z dowodami, w których stwierdzono błędy oraz kwalifikowania dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych oraz korzystania z przepisów prawa bilansowego i podatkowego.

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rachunkowości, w której powinien znajdować się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego słuchacza), rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości.

Ordynacja podatkowa.

Teksty przewodnie do ćwiczeń.

Sporządzone dowody księgowe (w tym dowody z błędami).

Pieczęć potwierdzająca fakt dokonania kontroli.

Pieczęć dekretacyjna.

Formularz dokumentu – Nota odsetkowa.

Formularze innych dokumentów sporządzanych na stanowisku pracy księgowego np. Polecenie księgowania, Nota księgowa..

Czasopisma branżowe.

Pakiety edukacyjne dla uczniów.

Prezentacje multimedialne.

Przykładowe instrukcje obiegu dokumentów.

Struktury organizacyjne różnych jednostek.Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy „Dokumentacja księgowa” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Dominującymi metodami powinny być: metoda ćwiczeń praktycznych, która pozwala na zastosowanie wiadomości w rozwiązywaniu zadań praktycznych, metoda pracy we współpracy, która uczy współpracy i pracy w grupie i metoda dyskusji dydaktycznej, która uczy prezentowania własnego stanowiska. Dobór metod nauczania ma na celu aktywizowanie i zachęcanie słuchaczy do ćwiczenia umiejętności przydatnych w pracy zawodowejPropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonego dowodu Nota księgowa, prezentacji wykonanych zadań, obserwacji pracy wykonywanej przez słuchaczy i udziału słuchaczy w dyskusji.

W ocenie Noty księgowej należy uwzględnić: obliczenie czasu oprocentowania i kwoty odsetek zwłoki w spłacie należności.

W ocenie przygotowania dowodów do księgowania należy uwzględnić: • wykrycie błędów,

 • zastosowanie właściwego sposobu ich poprawy,

 • zastosowanie wszystkich elementów kwalifikowania dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych.

W trakcie obserwacji pracy wykonywanej przez uczniów podczas ćwiczeń należy zwrócić uwagę na ich aktywność, umiejętność współpracy w grupie, pomysłowość, samodzielność i twórcze myślenie.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego składającego się z zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego WW z jedną odpowiedzią prawidłową, testu praktycznego sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia właściwych dla działu programowego „Dokumentacja księgowa”.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.5.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z pracą biurową na podstawie otrzymanych materiałów;

P

C

 • Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i wymagania ergonomii na stanowisku pracy z komputerem.

 • Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 • Ewidencja rozrachunków.

 • Amortyzacja środków trwałych.

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Ewidencja inwestycji długoterminowych.

 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów.

 • Ewidencja rozchodu materiałów i towarów.

 • Ewidencja produktów pracy.

 • Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.

 • Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych i funduszy specjalnych.

 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów.

 • Wynik finansowy i jego rozliczanie.BHP(5)5 określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia układu ruchu związane z pracą z komputerem;

P

C

BHP(6)3 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka;

P

C

BHP(7)6 zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

P

C

BHP(9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych;

P

C

A.36.1(5)6 wycenić rzeczowe składniki aktywów obrotowych na dzień bilansowy;

P

C

A.36.1(5)7 wycenić aktywa trwałe na dzień bilansowy;

P

C

A.36.1(5)8 wycenić środki pieniężne i rozrachunki wyrażone

w walucie krajowej i obcej na dzień bilansowy;PP

C

A.36.1(5)9 obliczyć odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych i należności;

PP

C

A.36.1(5)10 wycenić kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy;

P

C

A.36.1(9)3 zastosować zasadę otwarcia ksiąg rachunkowych;

P

C

A.36.1(9)4 zamknąć księgi rachunkowe;

P

C

A.36.1(10)10 zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące obrotu pieniężnego i papierów wartościowych;

P

C

A.36.1(10)11zaksięgować rozrachunki z tytułu dostaw i usług, publicznoprawne, z pracownikami i pozostałe;

P

C

A.36.1(10)12 zaksięgować zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

P

C

A.36.1(10)13 zaksięgować inwestycje długoterminowe;

P

C

A.36.1(10)14 zaksięgować operacje gospodarcze związane z obrotem materiałowym i towarowym;

P

C

A.36.1(10)15 zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące wyrobów gotowych;

P

C

A.36.1(10)16 zaksięgować zmiany w kapitałach (funduszach) własnych i specjalnych;

P

C

A.36.1(10)17 zaksięgować odpisy aktualizujące wartość składników aktywów;

PP

C

A.36.1(14)4 ustalić zmianę stanu produktów;

P

C

A.36.1(14)5 obliczyć wynik finansowy metodą księgową w wariancie porównawczym;

P

C

A.36.1(14)6 obliczyć wynik finansowy metodą księgową w wariancie kalkulacyjnym;

P

C

A.36.1(14)7 obliczyć obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;

P

C

A.36.1(14)8 rozliczyć wynik finansowy jednostki w zależności od jej formy organizacyjno-prawnej;

P

C

A.36.1(15)4 zastosować zapis korygujący w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone);

P

C

A.36.1(16)1 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;

P

C

A.36.1(16)2 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych;

P

C

A.36.1(16)3 uzgodnić ewidencję analityczną z ewidencją syntetyczną;

P

C

A.36.1(18)1 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do wprowadzania planu kont jednostki;

P

C

A.36.1(18)2 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do wprowadzania bilansu otwarcia;

P

C

A.36.1(18)3 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do zakładania kartotek kontrahentów, instytucji, pracowników;

P

C

A.36.1(18)4 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do księgowania operacji gospodarczych i sporządzania dziennika księgowań oraz do sporządzania zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

P

C

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

P

C

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

P

C

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy.

P

C

Planowane zadania

Ewidencja księgowa w jednostce organizacyjnej

Jesteś zatrudniony w jednostce organizacyjnej na stanowisku pracy księgowego.

Twoim zadaniem jest wprowadzenie danych identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej i kontrahentów oraz Zakładowego Planu Kont do systemu finansowo – księgowego, zakwalifikowanie załączonych dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych i zaksięgowanie operacji gospodarczych dokumentowanych tymi dowodami księgowymi w programie finansowo-księgowym. Wykonaj zadanie na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i zestaw dowodów księgowych z okresów sprawozdawczych jednostki organizacyjnej.

Do wykonania zadania wykorzystaj Zakładowy Plan Kont i wybrane informacje z „Zasad (polityki) rachunkowości”.

Efektami wykonanego zadania podlegającymi ocenie będą wydruki prac wykonanych w programie finansowo-księgowym: dziennik księgowań, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont pomocniczych.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują słuchacza do posługiwania się programem finansowo-księgowym w prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności jednostki organizacyjnej. W dziale powinny być kształtowane umiejętności wprowadzania i modyfikowania planu kont, księgowania operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym na podstawie źródłowych dowodów księgowych. Do osiągnięcia zaplanowanych efektów powinno się wykorzystać nabyte przez uczniów umiejętności z działu programowego „Dokumentacja księgowa” i „Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rachunkowości, w której powinien znajdować się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu,

z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

W realizacji działu programowego „Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym” jest wskazana współpraca z pracodawcami w zakresie dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla słuchaczy oraz prowadzenia przez pracodawców doskonalenia zawodowego nauczycieli.Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. –– tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej (fragment).

Zakładowy Plan Kont.

Zestawy ćwiczeń.

Zestaw dokumentów.

Instrukcje do ćwiczeń.

Pieczęcie potwierdzające dokonanie kontroli dokumentów.

Pieczęcie dekretacyjne.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń praktycznych. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane zadania w celu ćwiczenia ewidencji operacji gospodarczych z wykorzystaniem oprogramowania finansowo-księgowego.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy do 15 osób, na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i edytorem tekstu Microsoft Word. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie zapisów wydruku: planu kont, dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont pomocniczych, W ocenie należy uwzględnić: • wprowadzone do programu finansowo-księgowego konta syntetyczne i analityczne,

 • zapis wszystkich elementów kwalifikowania dowodów do księgowania (dekretacja, miesiąc, podpis),

 • zaksięgowane operacje gospodarcze w programie finansowo – księgowym w porządku chronologicznym (data dokonania operacji gospodarczej, numer i rodzaj dowodu księgowego, kwota i treści operacji gospodarczej oraz określenie kont i stron tych kont księgowych).

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego składającego się z zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego WW z jedną odpowiedzią prawidłową, testu praktycznego sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia właściwych dla działu programowego „Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym” i obserwację pracy wykonywanej przez uczniów podczas ćwiczeń. Obserwując czynności uczniów, należy zwracać uwagę także na przestrzeganie przepisów bhp, posługiwanie się komputerem, dobór oprogramowania do wykonywanych zadań oraz efekty pracy.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


5.3. Inwentaryzacja

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.2(2)1 scharakteryzować metody przeprowadzenia inwentaryzacji;

P

B

 • Metody inwentaryzacji.

 • Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji.

 • Istota i podział różnic inwentaryzacyjnych.

 • Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

A.36.2(2)2 dobrać metodę inwentaryzacji do składników majątku jednostki;

P

C

A.36.2(2)3 przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury;

P

C

A.36.2(2)4 przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia prawidłowości sald;

P

C

A.36.2(2)5 przeprowadzić inwentaryzację metodą weryfikacji;

PP

C

A.36.2(3)1 ustalić różnice inwentaryzacyjne;

P

C

A.36.2(3)2 zinterpretować różnice inwentaryzacyjne;

P

C

A.36.2(4)1 określić warunki do obliczenia kompensaty niedoborów z nadwyżkami;

P

C

A.36.2(4)2 dokonać kompensaty niedoborów z nadwyżkami;

P

C

A.36.2(4)3 obliczyć ubytki naturalne;

P

C

A.36.2(4)4 rozliczyć niedobory niezawinione;

P

C

A.36.2(4)5 rozliczyć niedobory zawinione bezsporne;

P

C

A.36.2(4)6 rozliczyć niedobory zawinione sporne;

P

C

A.36.2(5)1 sporządzić dokumentację czynności przeprowadzenia inwentaryzacji;

PP

D

A.36.2(5)2 sporządzić Rozliczenie spisu z natury;

PP

D

A.36.2(5)3 sporządzić Protokół z weryfikacji;

PP

D

A.36.2(5)4 sporządzić Potwierdzenie salda;

P

C

A.36.1(18)5 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania dostępnych w programie dokumentów oraz różnych zestawień i rozliczeń;

P

C

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

P

C

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

P

C

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

P

C

Planowane zadania

1.Dobieranie metody przeprowadzenia inwentaryzacji do określonych grup składników

Na podstawie wykazu składników majątku i zobowiązań jednostki organizacyjnej dobierz metodę inwentaryzacji do określonych grup składników. Zadanie wykonaj indywidualnie, zapisując rozwiązanie w formie tabelarycznej.2. Przeprowadzenie inwentaryzacji należności

Przeprowadź inwentaryzację należności w jednostce organizacyjnej na ostatni dzień roku obrotowego i wydrukuj z programu finansowo-księgowego dokument „Potwierdzenie salda” oraz porównaj stan należności od kontrahentów na kontach księgowych ze stanem należności w dokumencie „Potwierdzenie salda”. Wykonaj zadanie na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym. Zadanie jest kontynuacją prac w dziale księgowości jednostki organizacyjnej, wykonanych w dziale programowym „Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym”.

Do rozwiązania zadania wykorzystaj dane znajdujące się w programie finansowo-księgowym.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale programowym „Inwentaryzacja” powinny być kształtowane umiejętności ustalania, obliczania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzania dokumentów przebiegu inwentaryzacji.

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rachunkowości, w której powinien znajdować się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu (jedno stanowisko dla jednego słuchacza), z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. – tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zakładowy Plan Kont.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Pieczęcie potwierdzające dokonanie kontroli dokumentów.

Pieczęcie dekretacyjne.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy do 15 osób na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i edytorem tekstu Microsoft Word. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonych dokumentów. Ocenie w sporządzonym i wydrukowanym dokumencie „Potwierdzenie salda” będą podlegały następujące elementy: • ustalenie kontrahentów, od których należy uzyskać potwierdzenie stanu należności,

 • ustalenie kwot należności od poszczególnych odbiorców na podstawie danych z programu finansowo-księgowego.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego składającego się z zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego WW z jedną odpowiedzią prawidłową, testu praktycznego sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia właściwych dla działu programowego „Inwentaryzacja” i obserwację pracy wykonywanej przez słuchaczy podczas ćwiczeń.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.36.3(1)1 wymienić elementy składowe jednostkowego sprawozdania finansowego;

P

A

 • Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

 • Użytkownicy sprawozdawczości finansowej.

 • Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie jednostki organizacyjnej.
A.36.3(1)2 zidentyfikować procedury związane z jednostkowym sprawozdaniem finansowym;

P

A

A.36.3(1)3 wymienić organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe

w zależności od formy organizacyjno-prawnej jednostki;P

A

A.36.3(1)4 sporządzić bilans;

P

C

A.36.3(1)5 sporządzić rachunek zysków i strat;

P

C

A.36.3(1)6 sporządzić informację dodatkową;

P

C

A.36.3(3)1 dobrać wskaźniki do oceny płynności finansowej;

P

C

A.36.3(3)2 dobrać wskaźniki do oceny wykorzystania majątku;

P

C

A.36.3(3)3 dobrać wskaźniki do oceny wypłacalności;

P

C

A.36.3(3)4 dobrać wskaźniki do oceny perspektyw rozwojowych organizacji;

P

C

A.36.3(3)5 zinterpretować wskaźniki płynności finansowej,

P

C

A.36.3(3)6 zinterpretować wskaźniki rotacji należności i zapasów, produktywności;

P

C

A.36.3(3)7 zinterpretować wskaźniki zadłużenia;

P

C

A.36.3(3)8 zinterpretować wskaźniki rentowności;

P

C

A.36.3(4)1 obliczyć wskaźniki płynności finansowej;

P

C

A.36.3(4)2 obliczyć wskaźniki rotacji zapasów i należności;

P

C

A.36.3(4)3 obliczyć wskaźniki zadłużenia;

P

C

A.36.3(4)4 obliczyć wskaźniki rentowności;

P

C

A.36.3(5)1 ocenić płynność finansową;

PP

C

A.36.3(5)2 ocenić efektywność wykorzystania majątku;

PP

C

A.36.3(5)3 ocenić wypłacalność organizacji;

PP

C

A.36.3(5)4 ocenić rentowność;

PP

C

A.36.1(18)6 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.

PP

C

Planowane zadania

Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki organizacyjnej oraz przeprowadzenie analizy płynności finansowej i opłacalności sprzedaży za rok obrotowy

Wykonaj prace związane ze sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego i przeprowadzeniem analizy płynności i opłacalności sprzedaży: 1. Przyporządkuj konta bilansowe do poszczególnych pozycji bilansu w programie finansowo – księgowym.

 2. Przyporządkuj konta wynikowe do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

 3. Sporządź w programie finansowo-księgowym i wydrukuj bilans na dzień kończący rok obrotowy.

 4. Sporządź w programie finansowo-księgowym i wydrukuj rachunek zysków i start na dzień kończący rok obrotowy.

 5. Przeprowadź analizę płynności finansowej i opłacalności sprzedaży w jednostce organizacyjnej za rok obrotowy.

Wykonaj zadanie na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i edytorem tekstu Microsoft Word.

Zadanie jest kontynuacją prac w jednostce organizacyjnej, której dane zostały wprowadzone do systemu finansowo-księgowego w dziale programowym „Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym”. Do rozwiązania zadania wykorzystaj dane dotyczące zaksięgowanych operacji gospodarczych w roku obrotowym w programie finansowo-księgowym.

Efektami wykonanego zadania podlegającymi ocenie będą wydruki prac wykonanych w programie finansowo-księgowym: bilans, rachunek zysków i strat oraz wydruk z programu Word pliku dotyczącego przeprowadzonej analizy płynności finansowej i opłacalności sprzedaży.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W dziale „Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa” powinny być kształtowane umiejętności powiązania kont bilansowych z bilansem oraz kont wynikowych z rachunkiem zysków i strat w programie finansowo-księgowym oraz sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego w programie finansowo-księgowym. W zakresie analizy finansowej powinny być kształtowane umiejętności dokonywania analizy bilansu i rachunku zysków i strat, doboru wskaźników finansowych do zakresu analizy finansowej, ich obliczania i interpretowania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rachunkowości, w której powinien znajdować się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i pakietem standardowych programów biurowych z edytorem tekstu (jedno stanowisko dla jednego słuchacza), z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.

Środki dydaktyczne

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. –– tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 76, poz. 794 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Zakładowy Plan Kont.

Zestawy ćwiczeń.

Instrukcje do ćwiczeń.

Czasopisma branżowe.

Prezentacje multimedialne.

Pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

W dziale programowym „Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa” dominującą metodą będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone wykładem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy do 15 osób, na samodzielnym stanowisku pracy, na którym znajduje się podłączony do drukarki komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i edytorem tekstu Microsoft Word. Dominująca forma organizacyjna pracy słuchaczy: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie zapisu wydrukowanych dokumentów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonej analizy finansowej.

W ocenie sprawozdania finansowego należy uwzględnić:


 • wartości aktywów i pasywów bilansu,

 • wartości kosztów, przychodów i wyniku finansowego netto w rachunku zysków i strat.

W ocenie przeprowadzonej analizy finansowej należy uwzględnić:

 • dobranie wskaźników do analizy finansowej,

 • obliczenie i interpretację wskaźników analizy finansowej,

 • ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

Ponadto do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu pisemnego składającego się z zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego WW z jedną odpowiedzią prawidłową, testu praktycznego sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia właściwych dla działu programowego „Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa” i obserwację pracy wykonywanej przez uczniów podczas ćwiczeń.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna