Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.95 Mb.
Strona9/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

6. Dokumentacja biurowa


6.1. Bezpieczne wykonywanie pracy

6.2. Korespondencja biurowa

6.3. Środki techniczne pracy biurowej

6.4. Współpraca z kontrahentami6.5. Dokumentacja pracownicza


6.1. Bezpieczne wykonywanie pracy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii;

P

C

 • Organizowanie stanowiska pracy biurowej.

 • Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 • Zasady ochrony środowiska w pracy biurowej.

 • System pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia.

 • Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy.

 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w pracy biurowej.
BHP(7)2 zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach;

P

C

BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych w sposób ograniczający wpływ czynników szkodliwych;

P

C

BHP(7)4 dobrać odpowiedni sprzęt biurowy;

P

C

BHP(7)5 utrzymać pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie w dobrym stanie i czystości;

P

C

BHP(8)1 zastosować odpowiednie środki zapobiegające hałasom i drganiom, mogącym być przyczyną utraty słuchu;

PP

D

BHP(8)2 zastosować środki ochrony oczu;

PP

C

BHP(9)1 wskazać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych;

P

B

BHP(9)2 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;

P

C

BHP(9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych;

P

C

BHP(9)4 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;

P

C

BHP(10)4 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w pracy biurowej;

P

C

BHP(10)5 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych;

P

C

BHP(10)6 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;

P

C

OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zadanie przygotowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni ekonomicznej wyposażonej w komputery. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z zasobów Internetu, programów komputerowych i innych środków technicznych pracy biurowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną instrukcję będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni, w której powinno znajdować się stanowisko dla każdego ucznia z pakietem programów biurowych, z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny i biblioteczka zawodowa.Środki dydaktyczne

Zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy biurowej, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą wykonywać różnorodne ćwiczenia prowadzące do zrealizowania ostatecznego efektu pracy - instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji sporządzonej instrukcji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, struktura dokumentu, powiązanie z dokumentami nadrzędnymi), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.6.2. Korespondencja biurowa

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;

P

C

 • Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej.

 • Zasady redagowania pism.

 • Elementy składowe pism.

 • Blankiety korespondencyjne.

 • Pisma z tytułem – protokoły, sprawozdania, notatki służbowe.

 • Korespondencja wewnętrzna.

 • Korespondencja związana z przyjęciem pracownika.

 • Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy.

 • Korespondencja związana z rozwiązaniem umowy o pracę.

 • Pisma handlowe występujące w transakcjach kupna-sprzedaży.

 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

 • Programy komputerowe do edycji tekstów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych I prezentacji multimedialnych (np. MS Word, MS Excel, Power Point.)

 • Archiwizacja dokumentacji.
PDG(7)2 wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej;

P

C

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

P

C

PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności;

PP

D

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej zgodnie z ustalonymi zasadami;

P

C

PKZ(A.m)(2)1 przygotować prezentację multimedialną na określony temat;

P

C

PKZ(A.m)(2)2 obsłużyć przeglądarkę internetową w poszukiwaniu informacji;

P

C

PKZ(A.m)(2)3 skorzystać z zasobów sieci internetowej;

P

C

PKZ(A.m)(2)4 wysłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej;

P

C

PKZ(A.m)(2)5 skorzystać z edytora tekstu przy tworzeniu pism;

P

C

PKZ(A.m)(2)6 zaprojektować blankiet korespondencyjny;

P

C

PKZ(A.m)(3)1 zastosować zasady redagowania pism;

P

C

PKZ(A.m)(3)2 rozmieścić części składowe pisma;

P

C

PKZ(A.m)(3)3 sporządzić pisma występujące w fazie ubiegania się o pracę;

P

C

PKZ(A.m)(3)4 sporządzić pisma występujące w fazie zatrudnienia;

P

C

PKZ(A.m)(3)5 sporządzić pisma występujące w fazie rozwiązania stosunku pracy;

P

C

PKZ(A.m)(3)6 sporządzić pisma w sprawach handlowych;

P

C

PKZ(A.m)(3)7 sporządzić pisma z tytułem;

P

C

PKZ(A.m)(3)8 wypełniać druki i formularze;

P

C

PKZ(A.m)(3)9 przygotować zaproszenia, bilety wizytowe i foldery;

P

C

PDG(8)1 posłużyć się instrukcją kancelaryjną;

P

C

PDG(8)2 przyjąć i wysłać korespondencję;

P

C

PDG(8)3 zastosować odpowiedni system kancelaryjny;

P

C

PDG(8)4 zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń;

PP

D

PKZ(A.m)(5)1 postępować z pismami poufnymi i tajnymi;

P

C

PKZ(A.m)(5)2 stosować przepisy o ochronie danych osobowych;

P

C

PKZ(A.m)(5)3 zidentyfikować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych;

P

B

PKZ(A.m)(7)1 zastosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych;

PP

D

PKZ(A.m)(7)2 przydzielić dokumenty do określonych kategorii archiwalnych;

P

C

PKZ(A.m)(7)3 zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem;

P

C

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

P

C

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

P

C

OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś zadanie sporządzenia poradnika „Krok po kroku – zakładam własną działalność gospodarczą”.

W tym celu określasz nisze na rynku i decydujesz o wyborze rodzaju działalności. Poradnik powinien składać się z dwóch części. Pierwsza część powinna zawierać biznes plan planowanej działalności gospodarczej i wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia. Druga część powinna zawierać projekt blankietu korespondencyjnego firmy i przykładowe pisma w sprawach osobowych i handlowych sporządzone i zarejestrowane w dzienniku kancelaryjnym.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny odbywać się w pracowni techniki biurowej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu.Środki dydaktyczne

Druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne.Zalecane metody dydaktyczne

Uczniowie będą pracowali samodzielnie. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego redagowania pism i sporządzania dokumentacji biurowej. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, struktura dokumentu), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.3. Środki techniczne w pracy biurowej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(6)1 przygotować sprzęt biurowy do pracy;

P

C

 • Typowe środki techniczne pracy biurowej.

 • Instrukcje obsługi sprzętu biurowego.

 • Komputery.

 • Środki łączności (faks, telefaks, komputer z Internetem – poczta elektroniczna).

 • Sprzęt kopiujący (kserokopiarka, skaner).

 • Pomocniczy sprzęt biurowy (laminator; bindownica, gilotyna, niszczarka).

 • Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego.

PKZ(A.m)(6)2 dobrać sprzęt techniczny do wykonywania zadania;

P

C

PKZ(A.m)(6)3 odebrać i przekazać informację za pomocą urządzeń biurowych;

P

C

PKZ(A.m)(6)4 obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi;

P

C

PKZ(A.m)(6)5 obsłużyć sprzęt audiowizualny i nagłaśniający;

P

C

PKZ(A.m)(6)6 rozpoznać i usunąć usterki użytkowanego sprzętu biurowego;

PP

D

PDG(9)1 zainstalować program komputerowy;

P

C

PDG(9)2 pozyskać bezpłatne oprogramowanie z Internetu;

PP

C

PDG(9)3 posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi; działalność gospodarczą;

P

C

PDG(9)4 obsługiwać urządzenia peryferyjne – drukarka, skaner;

P

C

PDG(9)5 korzystać z zasobów Internetu, w tym druków aktywnych.

P

C

Planowane zadania

Obsługiwanie typowych urządzeń technicznych pracy biurowej.

Wybierz dowolne urządzenie wspomagające pracę biurową i przygotuj instrukcję jego obsługi, informację o produkcie, cenach, producentach, warunkach zakupu itp. Tak przygotowane dokumenty skopiuj w 2 egzemplarzach, następnie za pomocą gilotyny przytnij do formatu A5 i zabezpiecz w laminatorze.

Następnie opracuj zapytanie o ofertę. Wydrukuj w jednym egzemplarzu, kopię pisma sporządź używając kserokopiarki i przygotuj pismo do wysyłki pocztą. Oryginał pisma prześlij za pomocą urządzenia faksującego.

Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni środków technicznych i materiałów biurowych. Efekt pracy przekażesz w wersji drukowanej do oceny. Dokonasz również promocji na forum grupy (10 min) wybranego urządzenia wspomagającego pracę biurową, posługując się prezentacją multimedialną. Podczas prezentacji wykorzystasz komputer i rzutnik multimedialny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny odbywać się w pracowni techniki biurowej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej.Środki dydaktyczne

Pakiet programów biurowych, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe.Zalecane metody dydaktyczne

Podczas pracy wykorzystywane będą aktywizujące metody kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie oceny sporządzonych dokumentów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność, kompletność), przygotowanie dokumentów (czytelność, estetyka), sposób prezentacji (czas, czytelność).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.6.4. Współpraca z kontrahentami

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(4)1 zastosować normy i reguły obyczajowe w kontaktach międzyludzkich;

P

C

 • Kultura osobista w miejscu pracy.

 • Zasady i normy zachowania w miejscu pracy.

 • Warunki skutecznej komunikacji.

 • Wpływ pracownika na kształtowanie wizerunku firmy.

 • Sztuka rozwiązywania konfliktów.

 • Postawa asertywna.

 • Stres w miejscu pracy.

 • Sztuka negocjowania i rozwiązywania konfliktów.

 • Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem.

 • Organizacja przyjęć oficjalnych i towarzyskich.

PKZ(A.m)(4)2 przygotować i zaprezentować wystąpienie na konferencji;

P

C

PKZ(A.m)(4)3 dostosować wygląd zewnętrzny do sytuacji zawodowej;

P

C

PKZ(A.m)(4)4 kształtować prawidłowe relacje z pracownikami, kontrahentami i innymi osobami współpracującymi z przedsiębiorstwem;

P

C

PKZ(A.m)(4)5 interpretować komunikaty werbalne i niewerbalne;

P

C

PKZ(A.m)(4)6 przygotować przyjęcia oficjalne i towarzyskie;

P

C

PKZ(A.m)(4)7 zachować się asertywnie w relacjach z uczestnikami procesu pracy;

P

C

PKZ(A.m)(4)8 zastosować techniki negocjowania i rozwiązywania konfliktów;

P

C

PKZ(A.m)(4)9 zastosować podstawowe zasady etyki w biznesie;

P

C

OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;

P

C

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

P

C

OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P

C

OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

P

C

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

P

C

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

P

C

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

P

C

OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

P

C

Planowane zadania

Otrzymałeś polecenie przygotowania projektu realizacji przyjęcia biznesowego, którego celem jest podpisanie współpracy między kontrahentami. Projekt powinien zawierać opis przygotowania sali, schemat rozmieszczenia gości, kosztorys, menu, program spotkania itp. Zadanie wykonujesz w grupie, korzystając z dostępnych w pracowni materiałów i środków technicznych pracy biurowej. Do dyspozycji masz odpowiednio wyposażone stanowisko komputerowe.

Efekt pracy przekażesz w formie elektronicznej i drukowanej nauczycielowi.

Następnie zrealizujesz część ustną zadania. Wg scenariusza przygotowanego przez nauczyciela, przeprowadzisz negocjacje w typowych sytuacjach zawodowych. Po odegranej scence, poprzez autorefleksję ocenisz poziom realizacji zaplanowanych celów. Przedstawisz trudności, z którymi nie mogłeś sobie poradzić w trakcie prowadzenia negocjacji oraz przedstawisz zaistniałe sytuacje konfliktowe i stresowe. Ocenisz umiejętność asertywnego zachowania.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej.Środki dydaktyczne

Pakiet programów biurowych, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące autoprezentacji, zasad negocjacji i współpracy z kontrahentami. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Stosowane będą aktywizujące metody kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody przypadków, mapy „myśli”, dyskusji dydaktycznej.

Dominująca metodą kształcenia będzie analiza przypadku polegająca na wskazaniu rozwiązań problemów powstałych w związku ze współpracą z kontrahentami.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie przygotowanego projektu oraz przeprowadzonych negocjacji uzupełnionych o analizę własnych wypowiedzi. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna, wydruk projektu (bezbłędność edycyjna, wygląd graficzny), sposób prowadzenia negocjacji (język, umiejętność zachowania się, ubiór, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.5. Dokumentacja pracownicza

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.65.1(1)1 wyszukać i zinterpretować przepisy prawa dotyczące dokumentacji pracowniczej;

P

C

 • Prawo pracy.

 • Zasady tworzenia akt osobowych pracownika.

 • Ochrona danych osobowych pracownika.

 • Zasady sporządzania umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (zakres czynności – obowiązków).

 • Systemy kancelaryjne

 • Dokumentacja związana z nawiązaniem stosunku pracy.

 • Dokumentacja tworzona w trakcie stosunku pracy.

 • Dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.

 • Metody ewidencjonowania czasu pracy.

 • Dokumentacja związana z urlopowaniem pracownika.

 • Polecenie wyjazdu służbowego.

 • Pisma w sprawie kar i nagród.

A.65.1(1)2 prowadzić akta osobowe pracownika;

P

C

A.65.1(1)3 zidentyfikować dokumenty osobowe występujące w trakcie stosunku pracy;

P

B

A.65.1(1)4 wyszukać i zinterpretować przepisy Kodeksu pracy dotyczące spraw związanych z zatrudnieniem;

P

C

A.65.1(1)5 sporządzić umowę o pracę dostosowując rodzaj umowy do konkretnej sytuacji;

P

C

A.65.1(1)6 sporządzić oświadczenia składane przez pracownika w trakcie zatrudnienia, w tym: o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania, o przeszkoleniu w zakresie bhp, o zapoznaniu się z zakresem informacji objętych tajemnicą, o przyjęciu odpowiedzialności materialnej;

P

C

A.65.1(1)7 sporządzić zakres czynności pracownika i informację o warunkach zatrudnienia;

P

C

A.65.1(1)8 skorzystać z Klasyfikacji zawodów i specjalności;

PP

C

A.65.1(1)9 prowadzić ewidencję czasu pracy;

P

C

A.65.1(1)10 prowadzić dokumentację związaną z urlopami pracowniczymi;

P

C

A.65.1(1)11 sporządzić karty ewidencyjne ekwiwalentu lub przydziału na odzież i indywidualne środki ochrony;

PP

C

A.65.1(1)12 sporządzić pisma dotyczące kar i nagród;

P

C

A.65.1(1)13 rozróżnić sposoby rozwiązania stosunku pracy;

P

B

A.65.1(1)14 sporządzić wypowiedzenie stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

P

C

A.65.1(1)15 sporządzić świadectwo pracy;

P

C

A.65.1(2).4 stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych;

PP

C

A.65.1(2).5 sporządzić umowy cywilnoprawne.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Pracujesz w dziale kadr. Twoim zadaniem jest prowadzenie akt osobowych pracowników. Gromadzisz akta pracownika X zatrudnionego na stanowisku księgowego. Zadanie wykonujesz w grupie dwuosobowej (pracodawca-pracownik).

Tworzycie odpowiednie dokumenty, które gromadzisz w częściach A, B, C akt osobowych.

W aktach powinny znaleźć się takie dokumenty jak: list motywacyjny, CV, podanie o pracę, świadectwo pracy z poprzednich miejsc pracy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami regulaminu pracy, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia, pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwo pracy.

Zadanie wykonujesz grupowo, korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną dokumentację przekażesz w wersji drukowanej do oceny.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej.Środki dydaktyczne

Oprogramowanie biurowe, program kadrowy, prezentacje multimedialne, czasopisma specjalistyczne, zbiory przepisów prawnych, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać różne pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do sporządzenia dokumentacji.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność dokumentów), wydruk dokumentów (estetyka).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


Pobieranie 1.95 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna