Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej o programiePobieranie 219.12 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar219.12 Kb.
  1   2   3

Program nauczania języka polskiego

w zasadniczej szkole zawodowej

O programie
Zrozumieć świat to program nauczania języka polskiego przeznaczony dla nauczyciela i ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r., zał. nr 5.

Głównym podmiotem programu jest uczeń. Zawarta w programie propozycja dostosowana została do sposobu myślenia i percepcji ucznia na tym etapie kształcenia. Podmiotowo traktowany jest też nauczyciel, który ma swobodę w wyborze tekstów kulturowych uwzględniających różne możliwości uczniów oraz doborze form pracy.

Tabelaryczne ujęcie treści kształcenia i poziomów osiągnięcia celów kształcenia zapewnia programowi czytelność. Przejrzyście dokonano zaznaczeń (*) tekstów literackich i przewidywanych osiągnięć niezbędnych do podjęcia przez ucznia wyższego etapu kształcenia (liceum, technikum).

Proponowane w programie kształcenie polonistyczne koncentruje się wokół dydaktyki i wartości wychowawczych. Funkcjonalność programu sprowadza się do nauczania ↔ wychowania poprzez wartości trwałe, sprawdzone, te, które pozwolą zrozumieć świat, człowieka w nim żyjącego, dzieła będące jego wytworem, wydarzenia i zjawiska, w których uczestniczył. Stąd propozycja wykorzystania tekstów w sposób rozumny i refleksyjny na poziomie dosłownym i przenośnym. Tylko takie spojrzenie pozwoli rozwinąć ciekawość poznawczą ucznia, uświadomi mu potrzebę uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze, pomoże zrozumieć otaczający go świat w aspekcie proponowanych przez program wartości. Wśród nich zaakcentowane zostały również i te, które wzmocnią wiarę ucznia we własne siły oraz pomogą w awansie zawodowym i społecznym. Stąd propozycja rozwijania umiejętności ucznia w zakresie słuchania i rozumienia innych poprzez doskonalenie komunikacji w języku polskim w mowie i piśmie w różnych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w pracy zawodowej.


Obudowę programu Zrozumieć świat stanowią:

 1. podręczniki do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego Zrozumieć świat Elżbiety Nowosielskiej i Urszuli Szydłowskiej,

 2. poradniki dla nauczycieli i wychowawców Zrozumieć świat pod red. Elżbiety Nowosielskiej,

 3. płyty CD z wersją wokalną wybranych tekstów oraz wzorcowymi recytacjami utworów z podręcznika.

Struktura programu
Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.

Antoine de Saint-Exupéry


Program Zrozumieć świat proponuje poznawanie świata poprzez wędrowanie nauczyciela polonisty wraz z uczniem po najcenniejszych dokonaniach człowieka od czasów najdawniejszych do współczesności. Poznawanie poprzez szeroko rozumiane teksty kultury przeszłości, obserwowanie teraźniejszości – to niezbędne warunki, aby zrozumieć świat, docenić człowieka, nabrać dystansu wobec akceptowanej nonszalancji.

Nauczyciel polonista w proponowanym programie winien stać się rozsądnym przewodnikiem, tym, który utworzy pomost między przeszłością a teraźniejszością, wrażliwym odbiorcą potrzeb, rozterek uczniów, tym, który wskaże uczniowi sens życia i ułatwi odnajdywanie się w codziennych trudach. Stąd w kształceniu językowym propozycja zwrócenia szczególnej uwagi na skuteczne porozumiewanie się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach życiowych, z uwzględnieniem relacji uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń, praktykant-opiekun stażu, pracownik-pracodawca.

Mimo, iż program odchodzi od poznania kultury w ujęciu chronologicznym, uczeń – szczególnie ten kończący edukację na etapie szkoły zawodowej – otrzyma elementarną wiedzę z zakresu epok, czasu ich trwania, wydarzeń historycznych mających wpływ na życie literackie poprzez ciekawie poprowadzoną w podręcznikach oś czasu.

Poznawanie i zrozumienie świata nastąpi poprzez kręgi tematyczne, którym towarzyszą wyeksponowane wartości i złote myśli. Te ostatnie mogą być doskonałym pretekstem do dyskusji, podstawą kształtowania postaw moralnych. Poznanie świata i człowieka nastąpi także poprzez wprowadzone do podręcznika pojęcia, biogramy, informacje o historii dzieł, historie z życia twórców oraz spotkania z twórcami.

Tytuły kręgów tematycznych nawiązują do tytułów znanych tekstów muzycznych:
Dziwny jest ten świat (Czesław Niemen)

Życie nie po to tylko jest, by brać (Stanisław Sojka)

Kocham Cię, życie (Wojciech Młynarski, Edyta Geppert)

Być czy mieć? (zespół Dżem)

Trzeba żyć naprawdę (Ale jestem Anna Maria Jopek)

Ocalić od zapomnienia (Konstanty I. Gałczyński, Marek Grechuta)
Kręgi te koncentrują się na świecie. Nie tylko obrazują jego dziwność i złożoność (Dziwny jest ten świat), ale uczą tolerancji wobec innych, szacunku dla wysiłku drugiego człowieka (Życie nie po to tylko jest, by brać). Kocham Cię, życie to propozycja dostrzeżenia piękna i mądrości w otoczeniu, codzienności, obcowaniu z naturą. Teksty kręgu Być czy mieć? zmuszają do refleksji nad samym sobą. Jaką drogę wybrać? Czemu się poświęcić? Dwa ostatnie zaproponowane kręgi ilustrują różne wybory człowieka, po to, aby młody czytelnik przyjął swój system wartości.

Wszystkie proponowane teksty nauczyciel znajdzie w podręcznikach, ich wybór jest otwarty, zależny nie tylko od liczby godzin lekcyjnych (minimum 160), ale także zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów.CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

1. Cele dydaktyczne


Program zakłada, aby uczeń w sferze poznawczej zdefiniowany jako uczestnik procesów komunikacyjnych oraz świadomy odbiorca kultury, przyjmował i tworzył wypowiedzi oraz analizował i interpretował teksty kultury przede wszystkim poprzez:

 • poprawne komunikowanie się w języku ojczystym w mowie i piśmie w różnych sytuacjach, relacjach w pracy zawodowej,

 • dążenie do wzbogacania słownictwa, w tym również zawodowego,

 • wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji z różnych źródeł, w tym także Internetu i poddawanie ich krytycznej analizie,

 • rozumne, refleksyjne wykorzystywanie treści, sensu i przesłań różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

2. Cele wychowawcze


Program zakłada, aby uczeń w sferze wychowawczej:

 • wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności samodzielnie wykonywał zadania i rozwiązywał problemy w sposób twórczy,

 • rozumiał potrzebę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i aktywnie w nich uczestniczył,

 • rozwijał ciekawość poznawczą,

 • starał się zrozumieć świat, który go otacza poprzez rozumienie takich wartości jak: odpowiedzialność, miłość, szacunek dla innych ludzi, tolerancja,

 • był krytyczny wobec otaczającej go rzeczywistości,

 • przejawiał szacunek dla pracy i osiągnięć drugiego człowieka,

 • szanował tradycję i kulturę własnego narodu,

 • był tolerancyjny wobec kultur i tradycji innych narodów,

 • bronił przyjętych wartości,

 • przejawiał wrażliwość na piękno, krzywdę, cierpienie,

 • dokonywał oceny swoich możliwości poprzez wzmacnianie wiary we własne siły,

 • umiejętnie stawiał sobie cele wyższe i wytrwale dążył do ich realizacji,

 • efektywnie współpracował w grupie,

 • czuł potrzebę zmian w szerokim tego słowa znaczeniu (ja, grupa społeczna, dom, drugi człowiek),

 • miał pozytywny stosunek emocjonalny do siebie i innych,

 • posiadł umiejętności współżycia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem różnych relacji w pracy zawodowej.

3. Powyższe cele osiągnie nauczyciel języka polskiego, który w swej pracy dążyć będzie do:
 • uświadomienia uczniowi roli wiedzy ogólnej i znajomości kultury poprzez mądre wskazywanie tekstów kultury i odczytywanie ich ponadczasowości,

 • wychowania kompetentnego, świadomego odbiorcy kultury, szczególnie dzieł literackich poprzez rozbudowanie potrzeby świadomego uczestnictwa w kulturze,

 • odkrywania z uczniem uniwersalnych sensów i uwrażliwienia go na ponadczasowe wartości,

 • krytycznego oceniania i wartościowania zjawisk poprzez rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

 • prezentacji własnego (uczniowskiego) punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych,

 • uświadomienia uczniowi potrzeby konieczności ochrony dóbr narodowych, poszanowania dziedzictwa narodowego,

 • motywowania ucznia do poznawania języka polskiego i dbałości o kulturę języka,

 • rozwijania sprawności wypowiadania się ucznia w różnych formach,

 • tworzenia sytuacji umożliwiających uczniowi zdobywanie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem ojczystym w różnych sytuacjach,

 • wykształcenia postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Treści kształcenia


Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

I. Dziwny jest ten świat
 • uniwersalność myśli ludzkiej
 • tolerancja wobec innych religii, kultur, rasy
 • przyjaźń • szacunek dla innych
 • ojczyzna
 • niepodległość
 • patriotyzm
 • miłość do drugiego człowieka i świata


 • K.K. Baczyński, Elegia o chłopcu polskim

 • Biblia (fragm.)

 • W. Broniewski, Obietnica

 • A. Kamieńska, Stabat Mater

 • *J. Kochanowski, Tren X, XIX

 • I. Krasicki, Bajki (Ptaszki w klatce, Przyjaciele, Lew i zwierzęta), Satyry (Pijaństwo)

 • *Lament świętokrzyski

 • S. Lem, Patrol

 • A. Mickiewicz, Romantyczność, Pan Tadeusz (fragm.)

  • C.K. Norwid, Fortepian Szopena

 • J. Słowacki, Testament mój

 • H. Sienkiewicz, Quo vadis (fragm.)

 • N. Tenenbaum, Modlitwa o wschodzie słońca

 • J. Wittlin, Stabat Mater

 • Księga Hioba


„Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy”.

Janusz Ziarnko
„Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi”.

John F. Kennedy


„Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”.

Isaac Newton

„Przyjaźń z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem”.

Aldona Różanek
Krąg

tematyczny

Wartości w odniesieniu do wszystkich lektur

Teksty kultury

Złote myśli

I. Dziwny jest ten świat
 • honor
 • zaangażowanie społeczne
 • ofiarność
 • wolność
 • godność • – Jan Paweł II, Czego lęka się współczesny człowiek

 • – L. Kołakowski, O równości

 • – F. Niedenthal, Apokalipsa teraz

 • – Wywiad ze St. Lemem

 • – Wywiady z osobami wykonującymi interesujące zawody (stylistka, rajdowiec)

 • – reprodukcje malarstwa, rzeźby

 • – A. Osiecka, Nie spoczniemy (płyta CD)

 • – Cz. Niemen, Dziwny jest ten świat (płyta CD)

 • - W. Szekspir Makbet„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”.

Jan Paweł II

„Im więcej wiesz, tym więcej widzisz”.

Tadeusz Kotarbiński


Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

II. Życie nie po to jest, by brać
 • solidarność • humanitaryzm • altruizm • przyjaźń • piękno
 • honor
 • wolność
 • godność
 • patriotyzm
 • ojczyzna
 • poczucie dumy narodowej
 • tolerancja wobec różnych postaw ludzkich


 • Biblia (Przypowieść o dobrym Samarytaninie)

 • *Bogurodzica

 • E. Jackiewiczowa, Tancerze (fragm.)

 • *J. Kochanowski, Pieśń XIX

 • M. Konopnicka, Rota, Pieśń o domu

 • I. Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, Bajki

 • A. Mickiewicz, Bajki (Przyjaciele)

 • B. Prus, Na wakacjach

 • M. Łuków, Milczący szary kumpel (fragm.)

 • T. Różewicz, List do ludożerców

 • A. Rymkiewicz, Dekalog

 • J. Wybicki, Pieśń legionów polskich

 • S. Sojka, Tolerancja (płyta CD)

 • reprodukcje malarstwa, rzeźby

 • kadry filmowe

Spotkania z twórcami

 • M. Gawalewicz, O Bolesławie Prusie

 • J.Z. Jakubowski, O „Fortepianie Szopena”

 • M. Jastrun, Romantyczność„Czego nie stworzymy sami, tego nie będziemy mieli i tego nie będziemy warci”.

Paweł Hulka-Laskowski

„To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach”.

Zofia Nałkowska

„Kto tylko o sobie myśli, traci z oczu świat”.

Karel Čapek

„Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”.

Antoine de Saint-ExupéryKrąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

II. Życie nie po to jest, by brać
 • mądrość życiowa (ja, drugi człowiek, rodzina, środowisko) • poświęcenie dla innych • miłość (dom rodzinny, człowiek, region, ojczyzna) • kultura komunikowania się

we współczesnym świecie


 • Z. Kossak, Krasicki na obiedzie czwartkowym

 • J. Słowacki, Listy do matki (fragm.), Rozłączenie

 • B. Wachowicz, Przynoszę ci kilka pieśni (fragm.)

 • Wywiady z twórcami - osobami godnymi naśladowania, ludźmi sukcesu zawodowego.

Kształcenie językowe

– Skuteczne komunikowanie się

w różnych sytuacjach.

– Funkcje tekstów.

– Językowe środki wyrazu arty-

stycznego, rodzaje i funkcje.

– Kultura języka w zawodzie.

– Pisma użytkowe – ogłoszenie,

zawiadomienie, zaproszenie,

podanie, list (list motywacyjny)

– Dłuższe formy wypowiedzi – opowiadanie, opis, sprawozdanie.

„To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia”.

Paul Holbach

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II
Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

III. Kocham Cię, życie
 • odpowie-

dzialność

 • wierność

sobie


 • wiara w siebie i drugiego człowieka


 • przyjaźń


 • prawda


 • piękno


 • miłość

(macierzyńska, rodzicielska, partnerska)
 • J. Baran, Elegia podróżna

 • P. Bosmans, ***(Masz tylko jedno życie)

 • K. Dickens, Duch Marleya

 • W. Grodecki, Choć dziwny jest ten świat – to kocham go całym sobą

 • M. Hłasko, Śliczna dziewczyna

 • Hymn o miłości (Pierwszy list św. Pawła do Koryntian) (1 Kor 13, 1-13)

 • J. Kasprowicz, Krzak dzikiej róży

 • *J. Kochanowski, Pieśń IX, Fraszki (Do Hanny, Do dziewki, Raki, Do gór i lasów, Ku muzom, Na lipę, O żywocie ludzkim, Na swoje księgi, Na dom w Czarnolesie)

 • A. Mickiewicz, Oda do młodości, Do M***, *Pan Tadeusz (ks. X)

 • Cz. Miłosz, Wiara, Nadzieja, Miłość

 • C.K. Norwid, W Weronie

 • E. Nowosielska, Paradoks Odysa

 • J. Parandowski, Tułaczka Odyseusza

 • *B. Prus, Lalka (fragm.)

 • E. Stachura, Wędrówką życie jest człowieka„Warto żyć dla tej krótkiej chwili”.

Adam Ziemianin

„Puste jest życie człowieka bez wiary, nadziei, miłości, i choćby długie jak rzeka, ginie w otchłani nicości”.

Zbyszek Szubert

„Człowiekowi potrzeba przestrzeni, szumu lasu i śpiewu ptaków, by zgromadzić siły do dalszej drogi”.

Katarzyna Ledwoń


Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

III. Kocham Cię, życie • wiara w siłę miłości • nadzieja spełnienia marzeń • radość i afirmacja życia
 • pasja zawodowa • piękno
 • L. Staff, Odys, Przedśpiew, Wróble wiosenne

 • W. Szymborska, Nic dwa razy

 • I. Naus, Historia kina

 • B. Rosiek, Pamiętnik narkomanki (fragm.)

 • K. Siesicka, Do zakochania… jeden klik (fragm.)

 • J. Kofta, Co to jest miłość, Radość o poranku (płyta CD)

 • W. Młynarski, E. Geppert, Kocham Cię, życie (płyta CD)

 • A. Osiecka, Niech żyje bal (płyta CD)

 • Wywiad z W. Grodeckim

 • Wywiady z osobami wykonującymi interesujące zawody (kosmetyczka, kucharz)

 • reprodukcje malarstwa, rzeźby

 • kadry filmowe

 • zdjęcia teatralne

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”.

Jan Paweł II  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna