Program nauczania przedmiotuPobieranie 459.46 Kb.
Strona1/7
Data29.04.2016
Rozmiar459.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Barbara Cybulska Konsek, Hanna Marzyńska, Ewa Mikołajczyk, Aleksandra Wilde

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTUHistoria muzyki z literaturą muzyczną

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

Warszawa 2014


Redakcja merytoryczna Alicja TwardowskaBarbara Cybulska–Konsek - nauczyciel dyplomowany historii muzyki, form muzycznych, literatury muzycznej, analizy dzieła muzycznego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku – Białej. Wicedyrektor szkoły pilotażowej I i II st. Konsultant metodyczny w ramach nauczanych przedmiotów oraz działań pilotażowych szkoły w zakresie reformy szkolnictwa artystycznego. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie oraz Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie.
Hanna Marzyńska – nauczyciel dyplomowany historii muzyki, historii muzyki rozrywkowej i literatury muzycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Współpracownik Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Ewa Mikołajczyk - nauczyciel dyplomowany przedmiotów ogólnomuzycznych, m.in. historii muzyki, form muzycznych i literatury muzycznej w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach prowadzi zajęcia z metodyki specjalistycznej w zakresie historii muzyki i form muzycznych. Jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Aleksandra Wilde - nauczyciel dyplomowany historii muzyki, form muzycznych, literatury muzycznej i audycji muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Wicedyrektor do spraw muzycznych pilotażowej szkoły muzycznej I i II st. Ekspert i konsultant metodyczny Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, doradca metodyczny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1039).
Spis treści


Spis treści 3

Uwagi wstępne 4

Struktura programu. 4

Ogólna koncepcja programu 4

Cele edukacyjne. 6

Treści nauczania 8

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 40

Opis umiejętności ucznia na zakończenie etapu kształcenia 41

Opis warunków niezbędnych do realizacji programu 42

Komentarz metodyczny 42

Dobór metod 42

Dobór przykładów muzycznych 45

Uwagi metodyczne i przykładowa literatura muzyczna do poszczególnych zagadnień 46

Starożytność 47

Średniowiecze 48

Renesans 50

Barok 51

Klasycyzm 54

Muzyka XIX w. 55

Muzyka XX i XXI w. 61

Zakończenie 65

Literatura przedmiotu 66


„Przedmiotem nauki historii muzyki z literaturą muzyczną jest dzieło muzyczne w aspekcie funkcji społecznej i narodowej, świeckiej i religijnej, reprezentacyjnej, artystycznej, estetycznej i emocjonalnej oraz specyfiki gatunku, formy, faktury, aparatu i techniki wykonawczej.”


Krystyna Fangorowa

Uwagi wstępne


Przedmiot Historia muzyki z literaturą muzyczną ma długoletnią tradycję nauczania we wszystkich typach szkół muzycznych II st. Jego ranga wzrosła, kiedy w 2002 r. po raz pierwszy został on włączony do zestawu przedmiotów maturalnych. Ważnym momentem była także w 2008 r. zmiana kształtu części teoretycznej egzaminu dyplomowego w szkołach muzycznych II st., gdy ograniczono ją wyłącznie do ustnego egzaminu z historii muzyki na poziomie podstawowym. Nowe podstawy programowe z historii muzyki z literaturą muzyczną, które zaczną obowiązywać od 1 września 2014 r., nie przewidują już podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. W całości zbliżone są do wciąż obowiązujących w szkołach MEN owskich podstaw programowych z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Są jednak opisane bardziej ogólnie, w formie oczekiwanych efektów kształcenia wiedzy i umiejętności oraz rozszerzone o kompetencje personalne i społeczne ucznia. Z tych zmian wyniknęła konieczność ułożenia na nowo programu nauczania do historii muzyki z literaturą muzyczną. Program pisany był z myślą o wszystkich typach szkół muzycznych II st., w których przedmiot realizowany jest w wymiarze 9 godzin w 6 letnim lub 4 letnim cyklu kształcenia. W intencji ma on być programem przykładowym, który w żaden sposób nie powinien ograniczać inwencji i autonomii nauczyciela.

Struktura programu.


W niniejszym programie zaproponowano zestawienie treści nauczania, haseł programowych, szczegółowego opisu osiągnięć oraz przykładowej literatury muzycznej w ujęciu tabelarycznym. Treści z Podstawy programowej zaznaczono pogrubionym drukiem. Taki układ ułatwi nauczycielowi zaplanowanie pracy oraz bieżącą kontrolę osiągnięć ucznia. Oddzielny rozdział stanowi opis form sprawdzania osiągnięć ucznia i opis efektów kształcenia na zakończenie etapu edukacyjnego.

Ważnym elementem programu jest komentarz metodyczny, w którym zawarte są szczegółowe wskazówki dla nauczyciela. Zaproponowano opis metod pracy uwzględniających indywidualne potrzeby ucznia oraz uszczegółowiony spis literatury muzycznej do wykorzystania podczas lekcji. Warto podkreślić, że przykładowe tytuły utworów nie tworzą w żadnej mierze tzw. kanonu dzieł, a są jedynie podpowiedzią kompozycji, które dobrze ilustrują wskazane hasła programowe.
Pobieranie 459.46 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna