Program nazwa programu; deklaracja modułów; część opisowa; Begin ciąg instrukcji; EndPobieranie 69.32 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar69.32 Kb.


Podstawy programowania

Struktura programu

Program zapisany za pomocą składni języka Pascal ma ściśle określoną strukturę.
Program nazwa_programu;

deklaracja_modułów;

część_opisowa;

Begin


ciąg_instrukcji;

End.

Instrukcja wyjścia:

write( ) – powoduje wypisanie wartości wyrażenia zawartego w nawiasie

writeln( ) – powoduje wypisanie wartości wyrażenia zawartego w nawiasie i przejście do nowej linii
Instrukcja wejścia:

read() – powoduje wczytanie do pamięci danych, które mają być przetwarzane

readln() – działanie identyczne z poprzednim, jednak do wykonania wymaga użycia klawisza Enter.
Funkcje predefiniowane(wbudowane):

 • Sin(argument), Cos(argument), Tan(argument), Ctg(argument),

 • Exp(argument),

 • Copy(argument, z którego chcemy otrzymać podciąg – typu string, od którego znaku podciąg ma się zaczynać - integer, ile ma mieć znaków - integer); Np.: Copy(abc, 2, 2),

 • Concat(arg.1, arg.2, arg.3,…) – łączy dowolną liczbę argumentów typu string w jedno słowo,

 • Upcase() – zamienia argument typu char na duży,

 • Succ() – wyznacza następnik danej liczby,

 • Sqr() – zwraca kwadrat argumentu,

 • Sqrt() – zwraca pierwiastek kwadratowy argumentu,


Do deklaracji zmiennych używamy następujących typów:

Typy proste


Typy porządkowe:

Typy rzeczywiste (predefiniowane)

 • Wyliczeniowe

 • Całkowite

 • Znakowe

 • Logiczne

 • Okrojone

 • real

 • single

 • double

 • extended
Ad. Typ wyliczeniowy

Type id_typu = (lista_identyfikatorów )

Np.

Type tydzien = ( poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela )


Ad. Typy całkowite predefiniowane


ShortInt -128 do 127

Integer -32768 do 32767

LongInt ……………….

Byte 0 do 255

Word 0 do 65535
Przykład:

Var i,n : Byte;k : Integer;


Ad. Typ znakowy:

Type id_typu = Char;
Przykład:

Type znak = Char;

Var x: znak;

y: Char;


Boolean
Sposób deklaracji:

Var warunek : Boolean;


Przykład:

Program

Var warunek : Boolean;

Begin


warunek := (2>3);

Writeln(warunek);warunek := (2<3) And (3<4);

Writeln(warunek)

End.Ad. Typy okrojone
Type id_typu = Char;
gdzie stała jest : liczbą całkowita, literałem znakowym, literałem logicznym, wyrażeniem.

Np.


 1. Type litera = ‘A’..’Z’;

 2. Type tydzien = ( poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela );

Type dni_robocze = poniedziałek..piątek;

 1. Type zakres = 1..100;

 2. Const a = 10;

b = 20;

Type przedzial = 2*(a-b)..2*(a+b);


Do zapisywania tekstów służą w Pascalu typy łańcuchowe:
Ad. Typy łańcuchowe


Type id_typu = String[rozmiar];

Rozmiar jest typu Byte

Type id_typu = String;

Domyślnie długość 255 znaków

Przykład:

Var znak : String[1];

tekst : String;

Typy strukturalne


 • typy tablicowe

 • typy rekordowe

 • typy zbiorowe

 • typy plikowe


Ad. Typ tablicowy


Type id_typu = Array[typy_indeksowe] Of typ_składowej;

Np.


 1. Type wektor = Array[0..50] Of Integer;

Type macierz1 = Array[0..5,0..6] Of Single;

Type macierz2 = Array[1..5] Of wektor; 1. Type znak = Char;

Type tablica = Array[Boolean,1..20,znak] Of Char;

 1. Type zakres = 10..20;

Type tablica = Array[zakres] Of Char;

Ad. Typ rekordowy

Type id_typu = Record

lista_deklaracji_pól

End;
Przykład 1:
Type data = Record

rok : Integer;

miesiac: 1..12;

dzien : 1..31

End;
Przykład 2:

Type personalia = Recordnazwisko : String[20];

imie : String[20];

data_ur : dataEnd


Definicja funkcji


Function nazwa_funkcji (argumenty):wartości;

część_opisowa


Begin


ciąg_instrukcji

End;


Result:=wyrażenie;

lub


nazwa_funkcji:=wyrażenie;

Definicja procedury

Procedure nazwa_procedury (lista_parametrów);

część_opisowa


Begin


ciąg_instrukcji

End;


Parametry przekazywane przez wartość:

lista_parametrów : typ


Przykład:

a, b, c : extended;

warunek : Boolean;
Parametry przekazywane przez zmienne określonego typu:

var lista_parametrów : typ

Przykład:Var a, b, c : extended;

warunek : Boolean


Parametry przekazywane przez stałe określonego typu:
Const lista_parametrów : typ

Przykład:Const a, b, c : extended; warunek : Boolean

Parametry otwarte


Var parametr : Array Of identyfikator_typu
lub
Const parametr : Array Of identyfikator_typu
lub
parametr : Array Of identyfikator_typu

Przykład.

Dana jest funkcjaRozwiązanie problemu możemy przedstawić na dwa sposoby:Sposób pierwszy:

Function fun1(x : Extended) : Extended;

Begin


If x<=0,5

Then fun1:= 0,2*x*x-x+0,1


Else fun1:= x*x/(x-0,5)

End;
Sposób drugi:

Function fun1(x : Extended) : Extended;

Begin


If x<=0,5

Then Result:= 0,2*x*x-x+0,1


Else Result:= x*x/(x-0,5)

End;

Instrukcja przypisania

odwołanie_do_zmiennej = wyrażenie;

lub

nazwa_funkcji = wyrażenie;

Przykład: • a := 1;

 • log := True;

 • x := x+1;

 • warunek := (a = b);

 • x[i,j] := 1;

 • tekst := ‘Object Pascal’;


Instrukcje strukturalne


 • Instrukcja złożona

 • Instrukcje iteracyjne:

 • Instrukcja „dla”

 • Instrukcja „dopóki”

 • Instrukcja „powtarzaj”

 • Instrukcje rekurencyjne:

 • Instrukcja „jeśli”

 • Instrukcja „wyboru”


Ad. Instrukcja złożona

Begin


instr_1;

instr_2;


...........

instr_n


End;
Przykład:

Begin


a :=1;

b := a+1


End;
Ad. Instrukcje iteracyjne


 • Instrukcja „dla”
For zmienna:=wyrażenie_1 To wyrażenie_2 Do instrukcja;

lub

For zmienna:=wyrażenie_1 Downto wyrażenie_2 Do instrukcja;

Przykład:For i:=1 To 10 Do Writeln(‘Pascal, i’);

For i:=10 To 1 Downto Writeln(‘Pascal, i’);

For i:=2 To 5 Do

Begin


Write(‘I=’,I);

Writeln;

End;


 • Instrukcja „dopóki”
While wyrażenie Do instrukcja;

Przykład:
Begin

......

x := 100;While x>1 Do x :=x-1;

......


End.

x := 100;
While x>1 Do

Begin

x :=x-1;Writeln(x)

End;
 • Instrukcja „powtarzaj”

Repeat

Instr_1;


Instr_2;

...........

Instr_n

Until wyrażenie;
Wyrażenie jest wyrażeniem logicznym:
Przykład 1:

x := 100;


Repeat

Writeln(x);

x :=x-1


Until x=0;
Przykład 2
Repeat

x := Sqrt(x);Writeln(x)

Until True;

Ad. Instrukcje rekurencyjne:


 • Instrukcja „jeśli”
If wyrażenie Then instrukcja;

lub

If wyrażenie Then instrukcja Else instrukcja;

Wyrażenie jest wyrażeniem logicznym

Dana jest definicja wartości bezwzględnej:
Begin


If x

Then f(x):= x


Else f(x):= -x;

End;


 • Instrukcja „wyboru”
Case wyrażenie Of

sekwencja_instrukcji_wyboruEnd;

Case wyrażenie Of

sekwencja_instrukcji_wyboruElse instrukcja

End;


Przykład:

......


Var wyr : Byte;

.....

Begin


.....

Case wyr Of

1 : Writeln(‘burak’);

2 : Writeln(‘ziemniak’);

3 : Writeln(‘banan’);End;

.....


End.

Przykład:

......


Var wyr : Byte;

.....

Begin


.....

Case wyr Of

1 : Writeln(‘burak’);

2 : Writeln(‘ziemniak’);

3 : Writeln(‘banan’)Else Writeln(‘???’)

End;

.....


End.
Przykład:

......


Var wyr : String[2];

.....

Begin


.....

Case wyr Of

‘PL’ : Writeln(‘Polska’);

‘D’ : Writeln(‘Dania’);

End;

.....


End.


Przykład:

......


Var wyr : String[3];

.....

Begin


.....

Case wyr Of

‘PL’,’D’ : Writeln(‘Europa’);

‘USA’ : Writeln(‘Ameryka’);

Else Writeln(‘???’)

End;

.....


End.Definicje

Definicja 1 Algorytm – sposób rozwiązania zadania w skończonej liczbie kroków z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Najważniejsze cechy algorytmu: • poprawność – algorytm zwraca prawidłowe wyniki dla każdego zestawu danych wejściowych,

 • skończoność – rozwiązanie musi być możliwe dla dowolnego zestawu danych w skończonej liczbie kroków,

 • jednoznaczność – algorytm powinien zwracać te same wyniki dla zestawów takich samych danych wejściowych,

 • sprawność – jak zachowuje się algorytm pod względem szybkości działania i wykorzystania zasobów sprzętowych,

Definicja 2 Programowanie – zespół czynności związanych z przygotowaniem i opracowaniem programu dla komputera przeprowadzane zwykle w języku wysokiego poziomu albo w języku symbolicznym. Składa się z następujących etapów:

 • określenie zadania, które chcemy wykonać,

 • opracowanie działań dla algorytmu programu,

 • kodowanie programu w dowolnym języku programowania,

 • translację programu i usunięcie błędów,

 • przygotowanie danych testujących,

 • testowanie programu,

 • przygotowanie dokumentacji programu,

Definicja 3 Programowanie strukturalne - metoda programowania, polegająca na podziale zadania na programy cząstkowe, które można opisać za pomocą modułów programowych (części programu). Składa się z następujących etpów:

 • określenie zadania, które chcemy wykonać,

 • opracowanie struktur danych i zadeklarowanie zmiennych potrzebnych do zapisania danych wejściowych,

 • zadeklarowanie zmiennych pomocniczych,

 • podzielenie problemu na mniejsze autonomiczne jednostki,

 • zapisanie w języku programowania,

Definicja 4 Instrukcje składające się na program:

  1. instrukcje przypisania – ich funkcją jest nadanie zmiennej określonej wartości

np.: x:=x+1,

  1. instrukcje funkcji i procedur – ich zadaniem jest wykonanie działań z tym, że procedura w odróżnieniu od funkcji nie zwraca wartości,

  2. instrukcje warunkowe – zadaniem tej instrukcji jest wykonanie zadania gdy warunek jest spełniony, bądź pominięcie tego warunku,

  3. instrukcje iteracyjne(pętle) – ich funkcją jest wykonanie zadanych instrukcji pewną liczbę razy aż do określonego przez nas momentu,

  4. instrukcje wejścia-wyjścia – ich zadaniem jest pobieranie zadanych danych wejściowych do pamięci program, bądź wypisywanie danych zwracanych przez program,

Definicja 5 Poprawność algorytmu – algorytm uważamy za poprawny, jeśli:

   • dla każdego elementu należącego do zbioru wartości danych zostaną wygenerowane wyniki zgodne z podaną zależnością między danymi i wynikami;

   • dla każdego elementu należącego do zbioru wartości danych algorytm będzie skończony, tzn. będzie realizował zadanie w skończonej liczbie kroków.

Definicja 6 Optymalizacja algorytmu – ulepszanie działania algorytmu poprzez wybór najlepszego rozwiązania zadania,

Definicja 7 Rekurencja – (łac. recurus –cofnięcie się) – takie definiowanie działań, procedur i funkcji, w których wywołują się one same,

Definicja 8 Iteracja - (łac. iteratur – powtarzanie) - wykonanie zadanych instrukcji pewną liczbę razy aż do określonego przez nas momentu,

Definicja 9 Kompilacja - proces tłumaczenia kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy. Dane wejściowe nazywamy kodem źródłowym, zaś program wykonujący tłumaczenie to kompilator.

Definicja 10 Interpretacja - translacja instrukcji programu na bieżąco do kodu maszynowego i bezpośrednie jej wykonywanie.

Definicja 11 Srodowisko zintegrowane – umożliwia edycję, kompilację, uruchamianie i śledzenie działania programów (np.: C++ Builder, Delhi, JBuilder, Turbo Pascal, C#Builder, Lazarus, Turbo C++)


Copyright by T.Barciński


Pobieranie 69.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna