Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Załącznik

do Uchwały Rady Gminy Jaktorów

Nr VI/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

GMINY JAKTORÓW

NA LATA 2007 - 2010
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2011 - 2013


SPIS TREŚCI


1.WSTĘP 4

1.1. Wprowadzenie 4

1.2. Podstawa opracowania 4

1.3. Główne założenia Programu 4

1.4. Cel Programu 5

1.5. Zawartość Programu 5

1.6. Wyjaśnienia skrótów 5

2.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY JAKTORÓW 7

1.7. Położenie administracyjne gminy i uwarunkowania środowiskowe 7

1.8. Demografia, ludność i system osadniczy gminy 9

1.9. Sytuacja gospodarcza 113.CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA 14

1.10. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska 14

1.11. Techniczna infrastruktura ochrony środowiska 16

3.2.1. Zaopatrzenie w wodę 16

3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 17

3.2.3. Gospodarka odpadami 18

3.2.4. Gospodarka cieplna 18

3.2.5. Gazyfikacja 18

3.2.6. Sieć energetyczna 18

3.2.7. Sieć komunikacyjna 19

1.12. Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Jaktorów, analiza SWOT 19

1.13. Identyfikacja problemów w zakresie stanu i ochrony środowiska 204.STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY JAKTORÓW 21

1.14. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 21

1.15. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi 23

1.16. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 23

1.17. Hałas 24

1.18. Promieniowanie niejonizujące 25

1.19. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie 25

5.ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 27

1.20. Programy sektorowe i regionalne 27

1.21. Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy 27

1.22. Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska 31

5.3.1. Limity krajowe ujęte w „II Polityce ekologicznej państwa” 32

5.3.2. Podział limitów krajowych na limity wojewódzkie i powiatowe 336.CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI 34

1.23. Cele ekologiczne do roku 2013 wraz z kierunkami działań 35

1.24. Cele ekologiczne do roku 2010 42

7.HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 44

8.MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM 50

1.25. Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej 51

1.26. Wdrażanie i zarządzanie Programem 51

1.27. Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu 52

1.28. Edukacja ekologiczna 53

1.29. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu 539.ZAŁĄCZNIK 55


 1. WSTĘP

1.1.Wprowadzenie

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2013, jak też planem wdrożeniowym do roku 2010.

W myśl art. 10 Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085) niniejszy program ochrony środowiska został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

1.2.Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska wynika z: • art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085),

 • art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.):

Gmina w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska uwzględniając wymagania art. 14 ww. ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

 • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

1.3.Główne założenia Programu

W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym gminy, w Programie zaprezentowano: • podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian,

 • podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy.

Niniejszy Gminny Program Ochrony Środowiska uwzględnia: założenia, kierunki rozwoju, zadania oraz inne dane istotne przy sporządzaniu ww. dokumentu, wynikające, m.in. z opracowań, tj.:

 • strategia rozwoju gminy,

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • waloryzacja przyrodnicza gminy,

 • plany zaopatrzenia w media,

 • gminny plan gospodarki odpadami,

 • inwestycyjne plany wieloletnie, program rozwoju lokalnego,

 • raport WIOŚ o stanie środowiska na terenie gminy (z 2006 r.).

Przy sporządzaniu niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały uwzględnione wymagania obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Ponadto przy sporządzaniu niniejszego Programu Ochrony Środowiska uwzględnione zostały: • wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące opracowywania programów ochrony środowiska,

 • II Polityka ekologiczna państwa, Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa,

 • Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego (2003 r.),

 • Program ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego (2004 r.).


Pobieranie 0.64 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna