Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKAPobieranie 0.64 Mb.
Strona11/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

1.20.Programy sektorowe i regionalne

Gminny Program Ochrony Środowiska (GPOŚ) w swoich ustaleniach bazuje na obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska i programach ochrony środowiska wyższego szczebla oraz dokumentach planistycznych będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym, a także dokumentach planistycznych i strategicznych na poziomie analizowanej gminy. Zgodność GPOŚ z programami szczebla wyższego i ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji i uzyskania wymaganej spójności. Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w GPOŚ pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru gminy, poprawę stanu środowiska i wzrost jakości życia mieszkańców.

Przy sporządzaniu niniejszego Programu brano pod uwagę zapisy różnych programów rządowych oraz regionalnych, a także programów i opracowań gminnych i sektorowych, zwłaszcza:


 • II Polityki Ekologicznej Państwa (II PEP),

 • Programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa,

 • Narodowej strategii ochrony środowiska,

 • Spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,

 • Polityki leśnej państwa,

 • Strategii rozwoju turystyki,

 • aktualnych rządowych dokumentów programowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,

 • Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego (2003 r.) WPOŚ,

 • Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego (2004 r.) PPOŚ,

 • Planu gospodarki odpadami dla gminy Jaktorów (2006 r.) GPGO,

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów z elementami strategii rozwoju gminy (2000 r.),

 • Programu rozwoju lokalnego gminy Jaktorów (2005 r.) PRL,

 • Kierunkowego programu rozwoju linii dużych prędkości w Polsce (1995 r.),

 • Studium trasowania linii kolejowej dla V>300 km/godz.1.21.Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy

Gmina Jaktorów przekształca się z gminy o charakterze rolniczym w kierunku modelu bardziej złożonego funkcjonalnie. Polega to na wprowadzeniu funkcji rekreacji, turystyki, mieszkalnictwa nie związanego z rolnictwem, wprowadzenia terenów o przeznaczeniu wielofunkcyjnym oraz przemian strukturalnych rolnictwa do dostosowania go do aktualnych potrzeb gospodarczych. • Gospodarowanie przestrzenią

 • Ochrona obszarów o dobrych glebach przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

 • Obszary okresowo mokre i podtapiane, przyległe do dolin rzecznych i występujące w obniżeniach terenu użytkowane głównie jako łąki i pastwiska – wyłączone ze zmiany aktualnej formy zagospodarowania.

 • Budowa technicznej infrastruktury służącej ochronie środowiska – głównie budowa kanalizacji sanitarnej.

 • W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na obszarze gminy – poprawa stanu istniejącego, wprowadzanie i urządzanie nowych obiektów, obszarów chronionych.

 • Ochrona środowiska przyrodniczego

 • zachowanie i ochrona istniejących obszarów leśnych,

 • wprowadzanie dolesień (zalesienia gleb V, VI klasy),

 • zachowanie, ochrona i bieżąca konserwacja istniejących parków, zieleńców, skwerów,

 • wprowadzanie zieleni uzupełniającej na terenach budownictwa mieszkaniowego,

 • wprowadzenie nowej zieleni izolacyjnej (m.in. przy drogach),

 • otoczenie szczególną ochroną naturalnych obszarów zieleni wykształconej w sąsiedztwie cieków wodnych, zieleni śródpolnej, jako zespołów wykształconych w istniejących warunkach środowiskowo-wodnych,

 • doliny rzeczne z przyległymi lasami, tworzącymi korytarze powiązań ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym – nie wprowadzanie elementów stanowiących przegrodzenia, zabudowy, co mogłoby utrudniać migrację mas powietrza, zwierzyny i mogłoby stwarzać zagrożenie powodziowe,

 • w obrębie Bolimowsko - Radziejowickiej Strefy Krajobrazu Chronionego – przestrzegać zasad zagospodarowania i inwestowania regulowanych przez Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28.07.1997 r. w sprawie wyznaczenia Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

 • w obrębie ww. strefy na obszarze utworzonego tu Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wydmy Międzyborowskie” - ochrona istniejącej tu flory i fauny – bez prawa zabudowy i ingerencji w środowisko przyrodnicze,

 • ochrona doliny rzeki Pisi Tucznej i jej starorzecza,

 • proponuje się utworzenie na ww. terenie od południowej granicy gminy do stawów SGGW rezerwatu krajobrazowego lub użytku ekologicznego; obszar o szerokości 25 m od skarpy rzeki lub starorzecza winien być wyłączony z zabudowy i ingerencji w środowisko, a ewentualnie użytkowanie pozostawione – rolnicze, jak dotychczas; ochrona wymagana ze względu na unikalny na zachodnim Mazowszu typ środowiska i krajobrazu (nie uregulowana rzeka w silnie zurbanizowanym otoczeniu, malownicze meandry, zakola, starorzecza, bogata fauna i flora, liczne okazy starych drzew kwalifikujących się na pomniki przyrody);

 • podjąć działania na rzecz uznania za pomniki przyrody około 30 starych drzew rosnących na terenie gminy.

Wody gruntowe i powierzchniowe – ochrona poprzez właściwą gospodarkę ściekami:

 • zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków wprost do gruntu lub cieków powierzchniowych,

 • ścieki odprowadzane (do czasu skanalizowania gminy) do szczelnych szamb, systematycznie opróżnianych przy pomocy wozów asenizacyjnych do oczyszczalni w Żyrardowie lub Grodzisku Mazowieckim,

 • ścieki deszczowe – wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu na terenie własnych działek, wody deszczowe z terenów utwardzonych wymagają oczyszczenia z substancji ropopochodnych, zawiesin i odprowadzenia do odbiorników (do zbiorników odparowywalnych),

 • ścieki technologiczne – oczyszczane z zanieczyszczeń przemysłowych w granicach działek i odprowadzone (do czasu skanalizowania) do szamb szczelnych (systematycznie opróżnianych za pomocą wozów asenizacyjnych),

 • adaptacja cieków wodnych i rzek z zakazem zanieczyszczania i zasypywania, pozostawienie pasów gruntu szerokości nie mniej niż 5 m od górnej skarpy cieku (rowu melioracyjnego) i 25 m od górnej skarpy rzeki umożliwiających przejazd i dostęp w celach konserwacyjnych,

 • na terenach zmeliorowanych sposób zagospodarowania terenu, w miarę możliwości dostosowywać do istniejącej sieci drenarskiej, ewentualna przebudowa sieci drenarskich – uzgodniona z zarządzającym siecią,

 • w strefie krajobrazu chronionego obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich inwestycji z Konserwatorem Przyrody.

Eliminacja niekorzystnych oddziaływań na środowisko i zagrożeń:

 • zakaz bezpośredniego wprowadzania do gruntu za pośrednictwem szamba lub bezpośrednio do wód powierzchniowych ścieków socjalno – bytowych i gnojowicy,

 • wprowadzenie nakazu ogrzewania w oparciu o nieszkodliwe ekologiczne czynniki grzewcze – gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna,

 • prawidłowe rozwiązania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości wynikających z możliwości katastrof drogowych i kolejowych z udziałem cystern, zbiorników gazu, niebezpiecznych chemikaliów,

 • zakaz lokalizacji inwestycji, użytkowania terenu w sposób grożący degradacją środowiska przyrodniczego,

 • adaptacja cieków wodnych i rzek z zakazem zanieczyszczania i zasypywania,

 • na terenie Chronionego Krajobrazu zachowanie lasów i zadrzewień w maksymalnym stopniu.
 • Gospodarka wodna i ściekowa

Gospodarka wodna i ściekowa stanowią jeden z najważniejszych czynników zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i rozwojem środowiska przyrodniczego.

Głównym celem jest ochrona zasobów wodnych zapewnienie odpowiednich ilości i odpowiedniej jakości wody w czasie i przestrzeni dla racjonalnego i trwałego zaspokojenia potrzeb związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym.


Realizacja tego celu wymaga wielu kompatybilnych i solidarnych działań – monitorowania zamian zachodzących w środowisku, ochrony form przyrody i edukacji proekologicznej społeczeństwa oraz systematycznej rozbudowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej.


 • Gazyfikacja, energia cieplna i elektryczna

 • rozbudowa sieci gazowej,

 • modernizacja kotłowni węglowych,

 • zmiana oświetlenia ulic na energooszczędne,

 • termomodernizacja budynków.
 • Zachowanie bioróżnorodności środowiska

Zachowanie bioróżnorodności środowiska stanowi jeden z głównych celów ochrony przyrody. Dotyczy to zarówno całej zmienności ekosystemów i różnorodności jak i bogactwa świata roślin, zwierząt i mikroorganizmów.

Metodą na obronę różnorodności jest ochrona bierna ekosystemów naturalnych, równoznaczna z ochroną ścisłą. Celem jej jest ochrona naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych, przy całkowitym zaniechaniu ingerencji człowieka.

W odniesieniu do ekosystemów powstałych w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, stosuje się ochronę czynną. Ochrona czynna, czyli inaczej ochrona częściowa, oznacza możliwość ingerowania w zachodzące procesy przyrodnicze, w celu utrzymania określonego stanu ekosystemu i wpływanie na procesy przyrodnicze tak, aby przebiegały w odpowiednim kierunku.

Ustawowo obszar chronionego krajobrazu, obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny, o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.
 • Edukacja proekologiczna społeczeństwa

 • podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska,

 • integrowanie mieszkańców gminy, wokół problemów ochrony środowiska na terenie gminy,

 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizowanie akcji „sprzątania świata”, konkursów,

 • dbanie o ład i estetykę w gminie - tworzenie zieleńców, parków, kwietników w poszczególnych miejscowościach gminnych,

 • wytyczanie ścieżek ekologicznych, dydaktycznych.
 • Kierunki w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

 • dostosowanie parametrów jakości wody pitnej do obowiązujących norm unijnych, (co wymagać będzie przeprowadzenia zmian w procesie uzdatniania wody wodociągowej),

 • modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,

 • poprawa stosunków wodnych i zapobieganie nadmiernym stratom wody - renowacja urządzeń melioracyjnych i zwiększenie retencyjności gleb w wyniku wyłączenia z gospodarczego wykorzystania terenów podmokłych i źródliskowych,

 • ochrona wód powierzchniowych - ograniczenie stosowania wysokotoksycznych środków nawożenia oraz ochrony roślin w strefach brzegowych cieków wodnych,

 • ograniczenie infiltracji i spływów powierzchniowych zanieczyszczonych wód opadowych - likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, przechowywanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz obornika i gnojowicy na powierzchniach zabezpieczonych przed kontaktem ze środowiskiem gruntowo – wodnym,

 • obowiązek przechowywania nawozów sztucznych i obornika na nieprzepuszczalnych płytach ze ścianami bocznymi oraz gnojowicy w szczelnych zbiornikach, celem zabezpieczenia wycieków agresywnych zanieczyszczeń do gruntu i przedostawania się do wód gruntowych i podziemnych,

 • ochrona wód gruntowych - eliminacja źródeł ich zagrożeń (szamba) oraz modernizacja i rozwój sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

 • budowa kanalizacji na terenie gminy Jaktorów z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Żyrardowie,

 • budowa oczyszczalni przydomowych,

 • ochrona ujęć wód podziemnych na cele publiczne - przestrzeganie przepisów dotyczących zasad zagospodarowania w strefach, w tym likwidacja istniejących źródeł zanieczyszczeń i niedopuszczenie do powstawania nowych,

 • optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki - zbilansowanie zapotrzebowania wody i racjonalne jej używanie.
 • Kierunki rozwoju gospodarki leśnej:

 • ochrona obszarów leśnych przed zmianą sposobu użytkowania,

 • powiększanie obszarów leśnych przez zalesienie użytków rolnych mało przydatnych do produkcji rolniczej,

 • zwiększenie powierzchni lasów ochronnych przede wszystkim na obszarach podatnych na erozje i zanieczyszczenia, w obszarach źródliskowych rzek oraz w rejonach o dużej atrakcyjności rekreacyjnej,

 • przystosowanie do różnorodnych form rekreacji i turystyki obszarów leśnych korzystnych dla wypoczynku.
 • Kierunki rozwoju ciepłownictwa i gazownictwa:

 • sukcesywne zwiększanie udziału proekologicznych nośników energii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska – modernizacja kotłowni węglowych,

 • sukcesywna rozbudowa sieci gazowej w celu stopniowej eliminacji ogrzewania paliwami stałymi.

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna