Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJIPobieranie 0.64 Mb.
Strona13/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI

Dla osiągnięcia wyznaczonych limitów (wg PEP) sformułowano dla Gminy Jaktorów cele do realizacji zgodnie z programami ochrony środowiska szczebla wyższego (WPOŚ, PPOŚ).

Cele ekologiczne długoterminowe będą stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów do roku 2013. Zostały one sformułowane w oparciu o:


 • analizę i ocenę stanu istniejącego środowiska oraz technicznej infrastruktury ochrony środowiska na obszarze gminy;

 • tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe (wynikające, m.in. z Programu rozwoju lokalnego gminy Jaktorów do roku 2013);

 • limity i cele wynikające z PEP i programów wyższego szczebla - WPOŚ, PPOŚ;

 • obowiązujące i przewidywane unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Cele ekologiczne w niniejszym Gminnym Programie Ochrony Środowiska (GPOŚ) określono w odniesieniu do Gminy Jaktorów wg (niżej zamieszczonej) listy celów sformułowanych w PEP.

Cel 1. Gospodarka wodna

Cel 2. Gospodarka odpadami

Cel 3. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas)

Cel 4. Racjonalizacja użytkowania surowców

Cel 5. Ochrona powierzchni ziemi

Cel 6. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

Cel 7. Przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel 8. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna

Cel 9. Monitoring środowiska
Cele w niniejszym GPOŚ są zgodne z celami Programów szczebla wyższego, tj.:

 • Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego (WPOŚ, 2003 r.),

 • Program ochrony środowiska powiatu grodziskiego (PPOŚ, 2004 r.),1.23.Cele ekologiczne do roku 2013 wraz z kierunkami działańCEL 1. GOSPODARKA WODNA


Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych

i ochrona zasobów wód podziemnych

Celem jest systematyczna poprawa stanu czystości wód powierzchniowych na terenie gminy poprzez zmniejszenie, a docelowo wyeliminowanie spływu nawozów do cieków oraz skanalizowanie obszaru gminy, budowę oczyszczalni przydomowych oraz sukcesywną likwidację szamb.

Zakłada się zmniejszać sukcesywnie i eliminować zagrożenia, które mogą ograniczać możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych gminy, tj.:


 • zanieczyszczenia bakteriologiczne,

 • stężenia zanieczyszczeń biogennych i organicznych,

 • procesy eutrofizacji.

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą prowadzone w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków poza teren gminy Jaktorów – do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie). Ponadto coraz większy nacisk będzie kładziony na zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych (m.in. zmniejszenie nawożenia lub zmiana użytkowania z gruntów ornych na użytki zielone na terenach bezpośrednio przyległych do brzegów rzek).

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych wprowadzany będzie monitoring lokalny, ochrona ujęć wód podziemnych oraz ochrona zbiorników wód podziemnych, likwidacja „dzikich” wysypisk, kierowanie odpadów do unieszkodliwiania i odzysku poza teren gminy, deponowanie odpadów na składowiskach posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed infiltracją odcieków do wód gruntowych (poza terenem gminy), kierowania ścieków sanitarnych do oczyszczania poza teren gminy, budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością zrealizowania wymogów dotyczących całkowitego wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz uzyskania bezpiecznych wskaźników emisyjnych dla poszczególnych substancji, zagrażających ekosystemom wodnym.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni poza terenem gminy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu gminy Jaktorów do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – (wg zamieszczonego w dalszej części niniejszego opracowania – harmonogramu rzeczowo – finansowego).
Dalsza racjonalizacja zużycia wody

Racjonalizacja poboru i wykorzystania wody będzie realizowana zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych (m.in. kontynuacja instalacji wodomierzy, zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody).

W rolnictwie promowane będzie stosowanie najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie ograniczenia ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń.


Ograniczenie spływu powierzchniowego

Oprócz źródeł punktowych znaczący udział w zanieczyszczeniu wód płynących mają zanieczyszczenia pochodzące ze spływów obszarowych, związanych z uprawą pól i nawożeniem. Stosowane będą rozwiązania zmierzające do ograniczenia w rolnictwie związków biogennych, m.in. zmniejszenie nawożenia, zmiana sposobu użytkowania z gruntów ornych na użytki zielone w strefach brzegowych rzek, kontrola przestrzegania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Dyrektywa 91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych nakłada na państwa członkowskie konieczność opracowania co najmniej jednego kodeksu dobrej praktyki rolniczej, który musi być propagowany na terenie całego kraju.


Ograniczanie poboru wód podziemnych

Wody podziemne winny stanowić rezerwę wody pitnej, w związku z tym ograniczony do minimum będzie ich pobór na inne cele.
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody

W celu osiągnięcia do 2010 r. jakości wody w sieci odpowiadającej standardom UE (dostosowanie jakości wody pitnej do Dyrektywy 80/778/EWG, m.in. zawartość związków Fe< 0,02 g/m­3, Mn 0,02 g/m3), planuje się na terenie gminy inwestycje, tj.: budowa nowych, modernizacja istniejących odcinków sieci wodociągowych, modernizacja stacji uzdatniania wody (wg zamieszczonego w dalszej części niniejszego opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego).
Ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych

Na zanieczyszczenie narażone są przede wszystkim wody pierwszego horyzontu. Aby zapobiec degradacji wód w pierwszej kolejności uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa na obszarze gminy poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu gminy Jaktorów do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie, sukcesywną likwidację szamb. Ponadto prowadzone będą działania w celu likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów, budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę.

Ponadto wzmocniona będzie kontrola i uświadamiane konsekwencje zanieczyszczeń właścicielom gospodarstw domowych. Bardzo duże znaczenie będzie miało zatem prowadzenie edukacji w tej dziedzinie, jak również w zakresie stosowania zasad dobrych praktyk rolniczych.
CEL 2. GOSPODARKA ODPADAMI
Cele, działania i harmonogram zadań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie Jaktorów zostały szczegółowo przedstawione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO, 2007r.), stanowiącym integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
CEL 3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)


Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, głównie ze źródeł rozproszonych

Działania planowane w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w gminie Jaktorów: rozbudowa sieci gazowej, modernizacja kotłowni opalanych węglem, przeprowadzenie termomodernizacji (wg harmonogramu rzeczowo – finansowego w dalszej części opracowania).
Ograniczanie niskiej emisji

Ograniczanie niskiej emisji będzie następować w wyniku rozbudowy sieci gazyfikacyjnej na terenie gminy, modernizacji kotłowni lokalnych. Na terenach, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji w znaczącym stopniu wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie źródła energii, jak gaz płynny lub olej opałowy.

Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, dodatkowym problemem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza (m.in. opakowania z tworzyw sztucznych, butelki PET itp.). Istotnym jest zatem prowadzenie edukacji i uświadomienie mieszkańcom zagrożeń powodowanych przez spalanie odpadów.


Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów

Niezbędne jest rzetelne egzekwowanie okresowych kontroli stanu technicznego pojazdów. Pojazdy w złym stanie technicznym powinny być zatrzymywane i nie dopuszczane do ruchu. Emisję ze źródeł ruchomych reguluje w UE szereg dyrektyw ustanawiających wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń, które stopniowo będą wprowadzane w Polsce.

Konieczne jest podniesienie standardu dróg i poprawa ich stanu technicznego. W związku z tym prowadzona będzie systematyczna modernizacja odcinków dróg na terenie gminy.


Zmniejszenie uciążliwości hałasu

Najbardziej uciążliwym na terenie gminy źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny - kolejowy i drogowy. Przy czym ten ostatni, z uwagi na rozwój motoryzacji stanowić będzie największe zagrożenie w nadchodzących latach. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych, ale także dróg dojazdowych i okolic. Konieczne działania to modernizacja dróg, wprowadzanie sukcesywne, na odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu przebiegających na obszarach ze zwartą zabudową mieszkaniową, zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych i pasów zieleni ochronnej.

W II PEP za cel w horyzoncie czasowym do 2010r. uznano, m.in. ograniczenie hałasu na obszarach wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB (poziom równoważny), 65 dB (chwilowe przekroczenia).


Ograniczenie negatywnego wpływu hałasu komunikacyjnego

W celu ograniczenia negatywnego wpływu hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza drogowego zakłada się możliwość odcinkowego wprowadzenia zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów dźwiękochłonnych i/lub zieleni izolacyjnej (po przeprowadzeniu uprzednich pomiarów hałasu, ekspertyz, które wskazałyby odcinki lokalizacji i konieczność zastosowania określonych zabezpieczeń). Ponadto do zmniejszenia hałasu przyczyniać się będzie systematyczne podnoszenie jakości dróg (m.in. w wyniku ich modernizacji).


CEL 4. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW


Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie źródeł energii, tj.: biomasa, energia wód płynących i energia słoneczna. Obowiązek uwzględnienia wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polityce społeczno - gospodarczej i politykach sektorowych wynika nie tylko z polityki UE, ale również z rezolucji Sejmu RP z 1999 r. W II Polityce Ekologicznej Państwa za cel do 2010 r. uznano co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do 2000 r. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wymaga jednak szczegółowej analizy możliwych do osiągnięcia korzyści.


CEL 5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI


Wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Podejmowane będą działania w celu eliminacji źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie gminy, tj.: • sukcesywna likwidacja „dzikich” wysypisk, zwłaszcza na terenach leśnych i przy ciekach,

 • sukcesywna likwidacja szamb (powodujących na skutek nieszczelności zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego);

 • budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię poza terenem gminy;

 • objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywna zbiórką odpadów

 • opracowanie i wdrożenie systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 • stworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych i innych odpadów problemowych

 • budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę;

 • odbiór odpadów z terenu gminy przez jednostki wywozowe i wywóz do unieszkodliwiania i odzysku w instalacjach (posiadających odpowiednie zezwolenia) poza terenem gminy;

 • wykonywanie nasadzeń ochronnych (na terenach narażonych na erozję).


CEL 6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH


Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz

rozwój systemu obszarów chronionych.

Głównym celem w ochronie przyrody na terenie gminy jest: • zachowanie i ochrona przed nieuzasadnionym przekształceniem istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących tych form ochronnych,

 • zabezpieczenie cennych wartości i ochrona bioróżnorodności poprzez wprowadzenie nowych form ochrony prawnej.

Ponadto zakłada się:

  • zwiększenie powierzchni leśnej gminy poprzez zalesienie gruntów rolnych, które wypadły z produkcji,

  • zalesienie obszarów o małej odporności ekologicznej (stref wododziałowych, obszarów źródliskowych, zboczy dolin rzecznych, terenów podatnych na erozję),

  • zakaz zabudowy w strefie ekologicznej, obejmującej tereny rolne wzdłuż cieków, dolin rzecznych i zbiorników wodnych, dopuszcza się natomiast budowę stawów hodowlanych i rekreacyjnych,

  • ochronę obszarów leśnych, cieków wodnych, terenów zieleni parkowej.

Zgodnie z "II Polityką Ekologiczną Państwa" wspierane powinny być takie formy i sposoby zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które sprzyjają zachowaniu i wzrostowi różnorodności biologicznej. W tym celu na terenie gminy intensywne rolnictwo będzie ograniczane do obszarów charakteryzujących się glebami o dobrej jakości, na jakich już dzisiaj jest prowadzone, zaś tereny o wyższych walorach przyrodniczych będą przeznaczane pod ekstensywne gospodarowanie.

Zakłada się ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania dużych dawek środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, jako że powoduje to przyrodniczą degradację, nie tylko pól ornych, ale też obszarów przyległych.


CEL7. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM


Kontrola i wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz kontrola techniczna instalacji mogących w wypadku awarii spowodować zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.

Największe zagrożenie dla mieszkańców i środowiska na terenie gminy Jaktorów może powstać w wyniku kolizji, katastrofy kolejowej lub drogowej z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. W celu przeciwdziałania poważnym awariom są: prowadzone przez odpowiednie służby, (m.in. drogowe, kolejowe, policję) systematyczne kontrole przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz wyznaczane optymalne trasy przewozu substancji niebezpiecznych. Odpowiednie służby techniczne nadzorują instalacje, mogące w przypadku zaistnienia awarii powodować zagrożenia środowiska (na terenie gminy - gazociąg wysokoprężny – potencjalne zagrożenie w przypadku np. uszkodzenia, rozszczelnienia instalacji).


CEL 8. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

- EDUKACJA EKOLOGICZNA


Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach

oraz kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

W zakresie edukacji ekologicznej zakłada się działania, m.in.: • podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska poprzez prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych,

 • integrowanie mieszkańców gminy wokół problemów ochrony środowiska na terenie gminy,

 • prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach na trenie gminy,

 • współpraca Władz Gminy z placówkami oświatowymi, (m.in. przy organizowaniu akcji „sprzątania świata”, konkursów ekologicznych w szkołach itp.), współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi w regionie.


CEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA


Wykorzystanie wyników badań monitoringowych środowiska do oceny efektywności realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Wyniki badań monitoringowych środowiska będą wykorzystywane jako pomoc do oceny efektywności realizowanych działań, zawartych w niniejszym Programie, mających na celu poprawę jakości środowiska w gminie. Będą one pomocne jako wskaźniki (mierniki stanu środowiska) przy sporządzaniu okresowych raportów z realizacji Programu. Obowiązek sporządzania ww. raportów wynika z art. 18 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska Wójt Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy.

Rozwój monitoringu powietrza atmosferycznego

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie poważny problem. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym, zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie. Konieczne jest wprowadzenie monitoringu, który pozwoliłby pozyskać informacje o poziomie emisji na poszczególnych obszarach gminy i wyznaczyć rejony, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona ograniczana.
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

Wskazane jest wprowadzenie badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy przez odpowiednie instytucje i służby ochrony środowiska (PIG, WIOŚ). Duże znaczenie gospodarcze oraz występujące powszechnie zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej ich kontroli. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych.

Zakłada się sukcesywne podwyższanie jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy na skutek prowadzenia działań w zakresie sukcesywnej eliminacji źródeł ich zanieczyszczeń (głównie uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie i ograniczenie spływów powierzchniowych nawozów). Badania monitoringowe są konieczne dla systematycznej oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych w gminie, która będzie miernikiem efektywności założonych w niniejszym Programie działań na rzecz poprawy czystości wód.


Monitoring hałasu

Dotychczas (wg danych WIOŚ) nie prowadzono na terenie gminy Jaktorów pomiarów emisji hałasu. Materiałem wyjściowym do podjęcia jakichkolwiek działań ograniczających jego emisję jest dokładne rozpoznanie miejsc przekroczenia norm. W związku z tym należałoby przeprowadzić badania klimatu akustycznego w miejscach najbardziej zagrożonych jego oddziaływaniem (odcinki dróg i linii kolejowej przecinające obszary zwartej zabudowy).

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna