Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona14/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.24.Cele ekologiczne do roku 2010

Cele ekologiczne krótkoterminowe - do roku 2010 dla Gminy Jaktorów sformułowano zgodnie z programami ochrony środowiska szczebla wyższego (WPOŚ i PPOŚ) oraz określono kierunki działań dla osiągnięcia tych celów.

Wiele kierunków działań znajdujących swoje zapisy w okresie krótkoterminowym do roku 2010 jest do ciągłego wdrażania. Ich zapis w strategii krótkoterminowej ma za zadanie podkreślenie dużej wagi i konieczności ich wdrażania już w krótkim horyzoncie czasowym.

Planowane cele do osiągnięcia do roku 2010 w zakresie gospodarki odpadami, zostały przedstawione szczegółowo wraz z wyznaczonymi limitami w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO), który stanowi integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ).CEL 1. GOSPODARKA WODNA

 • Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wód podziemnych

 • Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych

 • Budowa nowych odcinków i modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb, rozbudowa kanalizacji deszczowej


CEL 2. GOSPODARKA ODPADAMI

 • Działania i harmonogram zadań - w GPGO


CEL 3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

 • Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, głównie ze źródeł rozproszonych poprzez:

- modernizację kotłowni węglowych (np. na gazowe, olejowe),

- rozbudowę sieci gazowych

- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych


 • Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy poprzez

- modernizację dróg (poprawę nawierzchni dróg)

- wprowadzenie zagadnień akustycznych planach zagospodarowania przestrzennego


CEL 4. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

 • Ograniczenie poboru wód podziemnych poprzez:

- instalacja wodomierzy,

- zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody • Stosowanie energooszczędnych technik i technologii poprzez:

- modernizację oświetlenia ulic na energooszczędne
CEL 5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 • Objęcie wszystkich mieszkańców selektywna zbiórką odpadów

 • Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów i likwidacja szamb

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni poza teren gminy

 • Zalesienia obszarów narażonych na erozję


CEL 6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

 • Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej

 • Rozwój systemu obszarów chronionych i wprowadzenie nowych form ochrony przyrody

 • Pielęgnacja i konserwacja istniejących zasobów przyrodniczych i form ochrony przyrody


CEL 7. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

 • Kontrola i wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych

 • Kontrola techniczna instalacji mogących w wypadku awarii spowodować zagrożenie środowiska


CEL 8. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

 • Zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku

 • Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska

 • Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach poprzez:

- wprowadzenie programów edukacyjnych dla uczniów

- organizację imprez o tematyce ekologicznej takich jak: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, sprzątanie świata • Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy i przedsiębiorców poprzez:

- prezentacje treści ekologicznych w wydawanym w gminie biuletynie „Wieści z Gminy”

- organizowanie konkursów i imprez masowych związanych z tematyką ochrony środowiska np. konkurs na najładniejszy ogród przydomowy


CEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA

 • Prowadzenie monitoringu poszczególnych komponentów środowiska

 • Wykorzystywanie wyników badań monitoringowych środowiska, prowadzonych na terenie gminy, do oceny efektywności realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W niniejszym rozdziale zamieszczono harmonogram zadań dla realizacji założonych w Programie celów do roku 2013, z podaniem okresu ich realizacji i określeniem kosztów. Harmonogram realizacji zadań, wynikających z niniejszego Programu, dostosowywany będzie do możliwości pozyskiwania środków finansowych.HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY JAKTORÓW, NA LATA 2010 – 2013


CEL 1. GOSPODARKA WODNA

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 – 2013

II.1. Opracowanie programu gospodarki wodnej

II.1.1. Przygotowanie planu gospodarowania zasobami wody w gminie z uwzględnieniem planu oczyszczania rowów i konserwacji urządzeń melioracyjnych

Urząd Gminy, WZMiUW, RZGWX

X
Budżet gminy, fund. ochr. środ. (WFOŚiGW)

II.2. Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia

II. 2.2. Modernizacja stacji wodociągowej:

- w m. KozeryUrząd Gminy
X

XBudżet gminy,

fund. ochr. środ.,

fundusze unijne


II.3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej

II. 3.1. Budowa sieci wodociągowej:

- w m. Stare Budy, Budy Zosine, Budy MichałowskieUrząd Gminy,

Prywatni właśc.X

X

X

X

X

Budżet gminy,

fund. ochr. środ.,

fundusze unijne


II. 3.2. Budowa ujęcia wody i SUW

- w m. Budy Grzybek (Kołaczek)Urząd Gminy


X

X

Budżet gminy,

fund. ochr. środ., fundusze unijneII.4. Poprawa działania systemów melioracji

II. 4.1. Modernizacja rowów melioracyjnych:

- na terenie gminy JaktorówUrząd Gminy

WZMiUW


Starostwo grodziskieX

X

X

Budżet gminy,

fund. ochr. środ.,

fundusze unijne


II.5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej

II. 5.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- na terenie gminy JaktorówUrząd Gminy

12 000 tys. zł

18 000 tys. zł

20 000 tys. zł

X

X

Budżet gminy,

fund. ochr. środ. (WFOŚiGW),

fundusze unijne


II. 5.2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi o bardzo rozproszonej zabudowie (gdzie nie dotrze sieć kanalizacyjna)

Urząd Gminy,

Mieszkańcy Gminy, ODRX

X

X

X

X

Budżet gminy, środki własne mieszkańców, f. ochr. śr., f. unijne

 • na terenie gminy Jaktorów nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków; ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Żyrardowie


CEL 2. GOSPODARKA ODPADAMI

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 – 2013


III. Gospodarka odpadami – zadania razem

(wg GPGO – stanowiącego integralną część GPOŚ)

Urząd Gminy,

RZGO, jednostki wywozowe, mieszkańcy


wg GPGO

wg GPGO


Budżet gminy,

fund. ochr. środ.,

f. unijne, środki jednostek wywoz, środki mieszk.CEL 3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 – 2013

IV. 1. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła

IV. 1.1. Modernizacja kotłowni węglowych na gaz

- w gminie Jaktorów
Właściciele obiektów,

Urząd GminyX

X

X

X

X

Środki właścicieli obiektów, budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne

IV. 1.2. Budowa sieci gazowych

- nowe odcinki sieci dla nowopowstających budynków i osiedli mieszkaniowychWłaściciele obiektów, bud.,

mieszkańcy, Urząd Gminy


X

X

X

X

Środki właśc, mieszk., budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne

IV. 2. Zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferyczn.

IV. 2.1. Termomodernizacja, remonty i docieplanie budynków użyteczności publicznej

Urząd Gminy,

Właśc. obiektów


X

X

X
Budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne, śr. własn.

IV. 3. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska

IV. 3.1. Poprawa nawierzchni dróg; budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej

Zarządcy dróg, Urząd Gminy

X

X

X

X

X

Środki własne, fund. unijne


CEL 4. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 - 2013

V.1. Zmniejszenie zużycia wody

V.1.1. Zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody

Urząd GminyX

X

X

Budżet gminy

V.2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

V.2.1. Remont oświetlenia dróg i ulic


Urząd Gminy
X

X

X

X

Budżet gminy

V.2.2. Wymiana oświetlenia dróg i ulic na energooszczędne

Urząd Gminy
X

X

X

X

Budżet gminy, fund. ochr. środ.CEL 5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 - 2013

VI. 1. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej

VI. 1.1. Budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy, ODR, Rolnicy
X

X

X

X

środki rolników, fundusze ochrony środowiska, fundusze unijne

VI. 2. Ochrona gleb przed erozją

VI. 2.1. Program zalesień dla gleb erodowanych

VI. 2.2. Zalesienia gleb erodowanych

Nadleśnictwa, Właściciele terenu, Urząd Gminy
X

X

X

X

Środki własne,

fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminyVI.3. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach, likwidacja i rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kopalin (piasek, żwir i in.)

VI.3.1 Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów

Właściciele terenu,

Urząd GminyX

X

X

X

X

Środki własne, budżet gminy,

fund. ochr. środ., fundusze unijneVI.3.2 Oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach; gminne akcje „sprzątania śmieci”

Zarządcy dróg, właściciele terenu, Urząd Gminy, szkoły mieszkańcy

X

X

X

X

X

Środki własne,

fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminyVI.4. Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórka odpadów

VI.4.1. Opracowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów

Urząd Gminy firm odbierające odpady na terenie Gminy

X

X


Środki własne,

fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminy
CEL 6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 - 2013

VII. 1. Tworzenie zwartych powierzchni leśnych

VII. 1.1 Zalesienia gleb klasy VI

Właśc. gruntów, Nadleśnictwa, Urząd Gminy

X

X

X

X

X

Środki własne,

fund. ochr. środ., budżet gminyVII. 2. Tworzenie nowych, ochrona istniejących obszarów chronionych; działania konserwatorskie

VII. 2.1 Utworzenie użytków ekologicznych, pomników przyrody i in.

Urząd Gminy,

Nadleśnictwa
X
Budżet gminy,

fund. ochr. środ.VII. 2.2 Prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych i parkach wiejskich

Właśc. obiektów,

Urząd GminyX

X

X

X

X

Fund. ochr. środ., budżet gminy


CEL 7. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

20010

2011 - 2013

VIII. 1. Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych

VIII.1.1. Modernizacja dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, instalacja zabezpieczeń środowiska (m.in. separatorów olejów)

Zarządcy dróg, Urząd Gminy

X

X

X

X

X

Budżet wojew., powiatu i gminy,

fundusze unijne
CEL 8. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 - 2013

IX. 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży szkolnej

IX. 1.1. Organizowanie akcji tj. „Sprzątanie świata”, zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, konkursów ekologicznych itp. w szkołach na terenie Gminy

IX. 1.2. Wyposażanie szkół w akcesoria i przedmioty dydaktyczne związane z ochroną środowiska

IX. 1.3. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na „Zielone Szkoły”

IX. 1.4. Kampania informacyjno – edukacyjna społeczeństwa; popularyzacja zasad ochr. środow.

Urząd Gminy, szkoły, organizacje ekologiczne,

mieszkańcyX

X

X

X

X

Budżet gminy,

fund. ochr. środ., fundusze unijne środki organizacji ekologicznychCEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA

KIERUNEK DZIAŁAŃ

ZADANIA

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2007

2008

2009

2010

2011 - 2013

X. 1. Monitoring wód, hałasu, powietrza atmosf., przyrody

X. 1.1. Prowadzenie badań w wyznaczonych punktach pomiarowych

WIOŚ, PIG

wprowadzenie badań na terenie gminy – uzależnione od służb ochrony środowiska prowadzących badania monitoringowe

Budżet państwa

Źródło: Oprac. na podst. danych z: Urzędu Gminy, GPGO, PPOŚ, WPOŚ, PEP, SRG, PRL, WIOŚ, PIG


 1. Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna