Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEMPobieranie 0.64 Mb.
Strona15/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM

Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Będzie służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom.Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Programu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało a co nie zostało zrobione oraz modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. W tabeli poniżej zamieszczono wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Jaktorów.


WYSZCZEGÓLNIENIE

WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI PROGRAMU


Stan na 2005 r.

Poziom dla 2010 r.

Poziom dla 2013 r.

Zwodociągowanie


~63 %

~80 %

~90 %

Skanalizowanie (i doposaż. w oczyszczalnie przydomowe)

0 %

~60 %

~70 %

Emisja SO2 (śr. dobowa)


1,9 µg/m3

1,7 µg/m3

1,5 µg/m3

Emisja NO2 (śr. roczna)


19,8 µg/m3

19,0 µg/m3

18,0 µg/m3

PM10 (śr. roczna)


38,6 µg/m3

35 µg/m3

30 µg/m3

Wody powierzchniowe*


Brak badań (brak poziomu odniesienia)

Określenie po wprowadzeniu badań monitoringowych na terenie gminy

Wody podziemne*


Brak badań (brak poziomu odniesienia)

Określenie po wprowadzeniu badań monitoringowych na terenie gminy

Obsługa w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców

odpady zmieszane ~79%, segregowane – 0 %

odpady zmieszane i segregowane ~100 %

odpady zmieszane i segregowane ~100 %

Wskaźnik lesistości


7 %

10 %

12 %

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Gminy, PEP, WPOŚ, PPOŚ, GPGO, WIOŚ

* - WIOŚ, PIG nie prowadzi badań


Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jaktorów będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach (co 2 lata) i na koniec każdego okresu programowania (2007-2010, 2011-2013). Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia celów, działań zaplanowanych w GPOŚ na lata 2007 – 2013 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych, m.in.: • wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania gminy,

 • poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

 • poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych,

 • poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody,

 • zwiększenie lesistości gminy.

Przyjmuje się, iż lista wskaźników monitorowania Programu ochrony środowiska będzie sukcesywnie poszerzana i modyfikowana (m.in. wprowadzenie na obszarze gminy przez służby ochrony środowiska np. WIOŚ monitoringu kompleksowego poszczególnych komponentów środowiska pozwoli na określenie poziomów odniesienia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych i umożliwi kontrolowanie ich zmian, poprawy w aspekcie prowadzonych działań i zadań w ramach realizacji Programu).

1.25.Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej

Monitoring - system kontroli stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie. Monitoring ten będzie obejmował:


 • określenie stopnia wykonania działań,

 • określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

 • ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

 • analizę przyczyn tych rozbieżności.

Koordynator wdrażania programu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Do 20010 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2010 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2010-2013.

.

1.26.Wdrażanie i zarządzanie Programem

Niniejszy Program jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań do 2013r. oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości (modyfikacja i aktualizacja Programu). Wdrożeniu Programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Realizacja Programu ochrony środowiska gminy Jaktorów uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych, jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

Za wdrażanie niniejszego Programu odpowiedzialne będą Władze samorządowe Gminy Jaktorów. Efektywne wdrażanie niniejszego Programu wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami (organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Wdrażanie polityki długoterminowej oraz strategii krótkoterminowej rozpocznie się w okresie zmian systemu prawnego, wynikających z dostosowywania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za tym idzie na strukturę zarządzania Programem.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację niniejszego Programu będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.: • zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

 • zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,

 • zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu,

 • przygotowanie co 2 lata raportów na temat wdrażania Programu,

 • zbieranie informacji do raportów o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania Programu,

 • dokonanie oceny po zakończeniu okresu realizacji Programu.

Władze samorządowe gminy Jaktorów, jako instytucja wdrażająca niniejszy Program, odpowiedzialne będą za:

 • opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

 • bezpośrednią realizację zadań w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

 • zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów,

 • raportowanie wdrażania Programu.1.27.Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 18, (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) i przedłożenia go Radzie Gminy.Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu - zamieszczono jako załącznik do niniejszego opracowania.

Wdrożenie systemów informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli - umożliwi dokonywanie co 2 lata oceny realizacji gminnych programów ochrony środowiska oraz oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.


1.28.Edukacja ekologiczna

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma odpowiednia edukacja ekologiczna oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i stworzenie instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Znaczenie edukacji ekologicznej jako istotnego elementu ochrony środowiska będzie rosło w najbliższych latach. Zgodnie z założeniami "II Polityki Ekologicznej Państwa" do głównych celów i działań w perspektywie do roku 2010 należy zaliczyć prowadzenie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa. Promowane będzie umiarkowane użytkowanie zasobów biologicznych i praktyki oszczędnego i rozsądnego gospodarowania.

Edukacja ekologiczna będzie kontynuowana i rozwijana w gminie począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych oraz wśród społeczności lokalnej gminy. W prowadzeniu edukacji będzie wykorzystywany potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych.

W placówkach oświatowych na terenie gminy będą organizowanie konkursy ekologiczne, akcje zbiorowe, m.in. ”Sprzątanie świata”. Poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju upowszechniana będzie wiedza wśród dzieci i młodzieży, o tym jak wpływa na stan środowiska działalność ludzka, jak powinna być realizowana, aby jej efekty nam nie szkodziły oraz jakie podstawy należy nabyć wobec życia w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecznym.


1.29.Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, publikacje Ministerstwa Środowiska, publikacje służb państwowych - Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną, publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych, publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, Polski Klub Ekologiczny, Ośrodki i Centra Edukacji Ekologicznej, Fundacje Ekologiczne, prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, programy telewizyjne i radiowe, targi i giełdy ekologiczne, plakaty, filmy, festiwale i konkursy ekologiczne, akcje edukacyjne i promocyjne, internet.

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań, m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) - zgodnie z art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym założeniem IOŚ do celów swojej działalności włączyła zadania edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie środowiska oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również z realizacji wykonania założeń przyjętych w powyższym opracowaniu. W ramach realizacji tych zadań WIOŚ prowadzi formy działalności, m.in.: opracowuje cyklicznie raporty o stanie środowiska na terenie województwa (w tym gminy), które przekazywane są władzom lokalnym, placówkom oświatowym i bibliotekom oraz poprzez sieć wojewódzkich inspektoratów, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju.

Przedstawiciele WIOŚ zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8 a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku województwa coroczną informację o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego poprawy.Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 18, (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) i przedłożenia go Radzie Gminy.


 1. ZAŁĄCZNIK


HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAKTORÓWLP.

LATA2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ITD.


1

Program ochrony środowiska do 2013r.1.1

Cele i zadania długookresowe

2008

2015


2012

2019
1.2

Cele i zadania krótkookresowe2007

2009
2008

2011
2010

2013
2012

2015
2

Monitoring stanu środowiska2.1

Prowadzenie badań2.2

Wskaźniki stanu środowiska3

Ocena realizacji programu ochrony środowiska3.1

Monitoring osiągnięcia celów ekologicznych3.2

Monitoring realizacji celów i działań3.3

Monitoring postaw realizatorów3.4

Raporty z realizacji programu ochrony środowiska3.5

Monitoring społeczny


Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna