Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona2/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.4.Cel Programu

Gminny Program Ochrony Środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska w gminie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców gminy przy zakładanym rozwoju gospodarczym. Długoterminowy cel Programu sformułowany został następująco:Harmonijny, zrównoważony rozwój Gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter Gminy, ale również wspierają jej rozwój gospodarczy.

1.5.Zawartość Programu

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem:  • określenie aktualnego stanu środowiska w gminie,

  • prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska,

  • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska,

  • określenie celów, zadań i instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,

  • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

  • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jaktorów na lata 2007 - 2015 stanowiący integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska.


1.6.Wyjaśnienia skrótów

GPOŚ – Gminny Program Ochrony Środowiska

PPOŚ – Powiatowy Program Ochrony Środowiska

WPOŚ – Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

PRL – Plan Rozwoju Lokalnego

RLM – równoważna liczba mieszkańców

µg/m3 – mikrogramy / metr sześcienny

mg / l – miligramy / litr

SO2 – dwutlenek siarki

NO2 – dwutlenek azotu

CO2 – dwutlenek węgla

PM10 – pył zawieszony

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie tlenu

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

UE – Unia Europejska

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska  1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY JAKTORÓW

1.7.Położenie administracyjne gminy i uwarunkowania środowiskowe

Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim i powiecie grodziskim. Od południa graniczy z gminą Radziejowice, od zachodu z miastem Żyrardów i gminą Wiskitki, od północy z Gminą Baranów, a od strony wschodniej z gminą Grodzisk Mazowiecki.

Gmina Jaktorów położona jest około 40 km od Warszawy, od strony zachodniej.Rys.1 Powiat grodziski

Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha, w tym użytki rolne - 4 290 ha, (co stanowi 78%), lasy i grunty leśne - 485 ha (7%) oraz pozostałe grunty - 749 ha (15%).Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa relacji Skierniewice - Warszawa i linia kolejowa CMK.Rys. 2. Mapa gminy Jaktorów

Gmina Jaktorów leży w obrębie południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej. Powierzchnia terenu jest tu prawie płaska, a jej spadki nie przekraczają 2 %. Jedynie w rejonie Wydm Międzyborowskich i krawędzi doliny rzeki Tucznej rzeźba terenu jest nieco bardziej urozmaicona. Teren opada bardzo łagodnie w kierunku północno-zachodnim w przedziale rzędnych od powyżej 130 m n.p.m. do poniżej 93,7 m n.p.m. na północnych obrzeżach w pobliżu Garbnika. Pod względem geomorfologicznym teren gminy położony jest na wysoczyźnie polodowcowej rozciętej południkowo dolinami rzek Pisi Tucznej, Wierzbianki oraz ich dopływami. Warunki naturalne terenu gminy, tj. rzeźba terenu, jakość gleb, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych, pokrycie terenu i klimat, należy ocenić jako korzystne dla osadnictwa i działalności gospodarczej.

Gmina Jaktorów charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej. W strukturze gleb największy udział mają gleby bielicowe niskich klas bonitacji V i VI. Występowanie gleb lepszych, tj. klas bonitacji głównie IV i lokalnie III, wiąże się zazwyczaj z płytkim zaleganiem glin zwałowych, co na większą skalę ma miejsce w północnej części gminy. Najstarszymi utworami przypowierzchniowymi na terenie gminy są gliny zwałowe, które tworzą płaską wysoczyznę morenową w północnej części gminy oraz holoceńskie torfy, namuły i piaski humusowe i piaski wodnolodowcowe. Teren jest w większości płaski, jedynie w rejonie Wydm Międzyborowskich i krawędzi rzeki Tucznej, rzeźba terenu jest nieco urozmaicona. Pod względem geomorfologicznym teren gminy położony jest na wysoczyźnie polodowcowej rozciągniętej między dolinami ww. rzek. Gliny zwałowe tworzą płaską wysoczyznę morenową w północnej części gminy. W rejonie Grabnika powstała rozległa niecka wytopiskowa, wypełniona holoceńskimi torfami, namułami i piaskami humusowymi. W końcu plejstocenu i na początku holocenu, rozwinęły się intensywne procesy eolityczne, w wyniku których powstały Wydmy Międzyborowskie. W obniżeniach bezodpływowych rzek i tarasów zalewowych osadziły się piaski humusowe, torfy i namuły. Na terenie gminy nie występują w ilościach mających znaczenie złoża pospolitych surowców mineralnych.

Gmina Jaktorów położona jest na pograniczu dwóch podregionów hydrogeologicznych: środkowomazowieckiego i zachodniomazowieckiego. Teren ten charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami w zakresie zaopatrzenia w wodę z zasobów podziemnych. Jedynie w okolicach Bieganowa zlokalizowano czwartorzędową dolinę kopalną, w obrębie której znajduje się wydajne ujęcie wód podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego na terenie gminy. Gmina leży w obrębie zlewni IV rzędu rzek Pisi Tucznej i Wierzbianki. Na terenie gminy brak większych naturalnych zbiorników wodnych. Występują tu liczne drobne „oczka” wodne oraz lokalne zagłębienia o charakterze efemerycznym. Pod względem poziomu wód gruntowych na terenie gminy można wyróżnić dwa różne typy obszarów o odmiennym sposobie występowania najpłytszych wód gruntowych. Doliny rzeczne i rozległe obszary na wysoczyźnie polodowcowej, gdzie wody gruntowe tworzą ciągły poziom wodonośny. Wody gruntowe charakteryzujące się swobodnym zwierciadłem kontaktują się z wodami otwartymi. W obrębie niższych partii terenu poziom zwierciadła wody układa się płytko, zwykle płycej niż 1 m p.p.t., a na wyżej położonych obszarach, na ogół niewiele niżej, bo w przedziale 1,0-1,2 m p.p.t. Głębiej wody gruntowe występują praktycznie jedynie w obrębie utworów eolicznych Międzyborowa i okolic. Najniekorzystniejsze warunki występowania wód gruntowych praktycznie dyskwalifikujące te tereny pod względem lokalizacji inwestycji budowlanych wiążą się z dolinami rzecznymi. Tereny leżące w dolinach rzecznych narażone są na okresowe podtapianie lub zalewanie wodami powodziowymi. Obszary wysoczyznowe, na których bezpośrednio od powierzchni terenu lub pod płytkim nadkładem występują gliny zwałowe. Tereny te charakteryzują się brakiem ciągłej warstwy wodonośnej, a wody gruntowe występują najczęściej jedynie okresowo w cienkiej pokrywie piaszczystej lub deluwialnej leżącej na trudno przepuszczalnych glinach zwałowych. Bardzo słabe warunki filtracji sprawiają, że podziemny poziomy przepływ wody jest praktycznie niemożliwy. Woda gruntowa gromadzi się dzięki miejscowej infiltracji i zanika w wyniku parowania. W okresach mokrych praktycznie na całym obszarze występują wody stagnujące – wody przypowierzchniowe występują często pod postacią izolowanych soczewkowatych warstw wodonośnych, wysoki stan wód utrzymuje się względnie długo.

Wg Romera rejon Jaktorowa należy do dzielnicy klimatycznej Wielkich Dolin, a wg podziału rolniczo – klimatycznego Gumińskiego jest to dzielnica środkowa. Cechy charakterystyczne klimatu tej strefy to: średnia temperatura roczna 7-8 0C, 100-120 dni przymrozkowych, okres wegetacyjny 210 – 220 dni, opad roczny poniżej 550 mm, parowanie terenowe powyżej 500 mm rocznie (może to powodować deficyt wody w glebie), utrzymanie się pokrywy śnieżnej 38 – 60 dni, najczęstszy kierunek wiatrów z zachodu, wysoka roczna suma promieniowania słonecznego (ok. 84 kcal/cm2), średnie usłonecznienie 4,5 godz., średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) 17,8 0C, średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (luty 2,8 0C). Warunki naturalne terenu - ukształtowanie powierzchni terenu, ekspozycja, rodzaj powierzchni i jej właściwości fizyczne, szata roślinna powodują wzrost przestrzennego zróżnicowania klimatu.

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna