Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKAPobieranie 0.64 Mb.
Strona5/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

1.10.Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska

Na terenie Gminy Jaktorów nie ma zlokalizowanych uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Obszar ten jednak narażony jest na przenoszone zachodnimi i wschodnimi wiatrami zanieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe znajdujące się na obszarach ościennych miast – Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego oraz aglomeracji warszawskiej. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą także od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego, co powoduje emisję do atmosfery: CO2, SO2 i pyłów. Istotnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego jest spływ ścieków, infiltracja ścieków z nieszczelnych szamb oraz odcieków z „dzikich” wysypisk. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego znacznie zwiększył ilość szamb przydomowych nie zawsze spełniających wymagania ochrony środowiska (m.in. nieszczelność szamb). Zanieczyszczenia gleby pochodzą także ze spalania materiałów pędnych, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Skierniewice, jak również trakcji kolejowej Warszawa – Łódź i CMK. Jednak wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Starając się ten stan zachować i nie dopuścić do zwiększania zanieczyszczenia, gmina od wielu lat prowadzi działania proekologiczne.

Obszar gminy Jaktorów charakteryzuje się niską lesistością, wynoszącą około 7 %. Brak tu dużych zwartych kompleksów leśnych. Występują jedynie liczne śródpolne i przyzagrodowe zagajniki sosnowe, brzozowe oraz zadrzewienia olszowe w miejscach podmokłych. Największe tereny leśne na obszarze gminy rozciągają się w okolicy Międzyborowa i Maruny Suchej. Najczęściej są to lasy należące do osób fizycznych; administrowane są przez Nadleśnictwo Radziwiłłów. W ciągu ostatnich lat widoczny jest stały wzrost powierzchni terenów zalesionych, powodowane jest to odłogowaniem terenów rolniczych i porastaniem ich brzozą, olszą, osiką, dębem szypułkowym. Pod względem lesistości gmina plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w województwie. W związku z tym opracowano program zwiększenia lesistości. Ochroną objęto kompleks lasów na terenach „Wydm Międzyborowskich”. Tereny te ze względu na walory krajobrazowe mają duże znaczenie turystyczne i rekreacyjne.

Najistotniejsza dla oceny środowiska naturalnego gminy Jaktorów jest jej lokalizacja na terenie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu - część zachodnia i południowo – zachodnia gminy (Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dn. 28.07.1997r.). Najcenniejsze elementy środowiska położone w obrębie tej strefy to:

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wydmy Międzyborowskie" o pow. całkowitej 31,4 ha, z porastającymi je lasami sosnowymi (Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.01.2001 r.) Zespół utworzony został na bazie dawnego Pomnika Przyrody Nieożywionej - Wydmy Międzyborowskie położonego we wsi Międzyborów i Sade Budy - w celu otoczenia większą ochroną tego unikatowego na skalę kraju obszaru o walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

- Dolina rzeki Pisi Tucznej i jej starorzecza wraz z nadbrzeżną roślinnością. Proponuje się utworzenie na tym terenie od południowej granicy gminy do stawów SGGW rezerwatu krajobrazowego lub użytku ekologicznego. Obszar o szerokości 25 m od skarpy rzeki lub starorzecza to unikalny na zachodnim Mazowszu typ środowiska i krajobrazu (nie uregulowana rzeka w silnie zurbanizowanym otoczeniu, malownicze meandry, zakola, bogata fauna i flora, liczne okazy starych drzew kwalifikujących się na pomniki przyrody) - winien być chroniony.

- Doliny rzeczne z przyległymi lasami tworzą korytarze powiązań ekologicznych
o znaczeniu ponadlokalnym. Doliny nie powinny być przegradzane, zabudowywane, aby nie utrudniać migracji mas powietrza, fauny i przepływu ew. wody powodziowej.

W obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje nadrzędna zasada utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych, związanych z uprzemysłowieniem i rolnictwem oraz terenów leśnych, wód otwartych i trwałych użytków zielonych.

Okolica stawów należących do SGGW jest siedzibą rzadkich okazów ptaków – perkoz, stanowisko bociana czarnego. Unikatowy zespół 5 alei – kasztanowej, lipowej, świerkowej, robiniowej, klonowej znajdującej się w lesie w Marunie Suchej.

Na terenie gminy Jaktorów zarejestrowane są następujące pomniki przyrody:  • dąb szypułkowy nr rej. woj. 1/32, decyzja z dn. 28.09.1972 r. w m. Budy Grzybek – obumarły

  • 2 sosny pospolite – Budy Grzybek ul. Ks. Baranowskiego oraz w m. Budy Michałowskie

  • wierzba krucha w Jaktorowie – 2 szt. (obok pomnika Ostatniego Tura).

Ponadto, na terenie gminy istnieje około 30 starych drzew spełniających kryteria pomników przyrody i 1 głaz narzutowy. Jak najszybciej winny być one otoczone opieką prawną.

Gmina Jaktorów posiada duży potencjał rekreacji i wypoczynku. Czynnikami przyciągającymi mieszkańców miast spragnionych czystego powietrza i spokoju są walory gminy wynikające z bliskości jej położenia na terenie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, które zostały przedstawione powyżej, brak większych zakładów przemysłowych, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, tereny leśne, trasy szlaków turystycznych wiodących przez obszar gminy. Rozwojowi rekreacji sprzyja bliskość aglomeracji warszawskiej i dogodny dojazd (droga wojewódzka Nr 719 i linia kolejowa Warszawa - Łódź). Walory krajobrazowe gminy podnosi teren Wydm Międzyborowskich i malownicza dolina rzeki Pisi Tucznej. W bezpośrednim sąsiedztwie - przemysłowego Żyrardowa, znajdują się ciekawe przyrodniczo obiekty przyrody nieożywionej - "Wydmy Międzyborowskie" (Międzyborów), stanowiące zespół przyrodniczo - krajobrazowy oraz tzw. topiela będąca ostoją ptaków i zwierząt (Bieganów). Doliny rzeczne przecinające gminę mają znaczenie ponadlokalne. Wraz z przyległymi kompleksami leśnymi tworzą one korytarze powiązań ekologicznych o znaczeniu regionalnym. Dla celów turystycznych i ochrony środowiska przyrodniczego planowane jest również utworzenie rezerwatu krajobrazowego w dolinie rzeki Pisi Tucznej od granicy z Kuklówką do jaktorowskich stawów SGGW.


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna