Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


Techniczna infrastruktura ochrony środowiskaPobieranie 0.64 Mb.
Strona6/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.11.Techniczna infrastruktura ochrony środowiska

W celu ochrony środowiska na obszarze gminy Jaktorów od wielu lat prowadzone są działania proekologiczne. Do roku 1996 wybudowano sieć gazową, która obejmuje swym zasięgiem dwa największe tereny zabudowy zwartej - Jaktorów i Międzyborów. W roku 1997 przystąpiono do budowy sieci wodociągowej, a w roku 2007 planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i rekreacyjnego zwiększył znacznie ilość indywidualnych szamb przydomowych, nie zawsze spełniających wymagania ochrony środowiska.

Infrastruktura techniczna jest tym elementem w układzie gminy, dzięki któremu wszystkie jego składniki zespolone zostają w jedną całość. W skład jej wchodzą sieci związane z uzbrojeniem terenu oraz stan układu komunikacyjnego.


3.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Obecnie na terenie gminy Jaktorów funkcjonuje jedno ujęcie wody na potrzeby zaopatrzenia zbiorowego i znajduje się ono we wsi Bieganów. Oprócz tego gmina zaopatrywana jest w wodę z ujęcia w Kozerach Nowych znajdującego się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (awaryjne ujęcie wody).

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana na terenie gminy we wsi Bieganów pracuje w oparciu o studnię o wydajności eksploatacyjnej zatwierdzonej - 90 m3/h. Stacja zlokalizowana na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki może podać do sieci wodociągowej max. 36,0 m3/h wody. Aktualne potrzeby wodne gminy mieszczą się w granicach wydajności źródła wody.

Do gminnej sieci wodociągowej podłączone jest 63,28 % ludności gminy. Podpisano 1.800 umów na odbiór wody, z czego 37 to umowy z podmiotami gospodarczymi. Do sieci podłączone są również budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie gminy, tj. szkoły w Międzyborowie i Jaktorowie, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia. Łączne zużycie wody z sieci wodociągowej wyniosło w 2003 roku 240,2 tys. m3. Gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze nie podłączone do sieci wodociągowej korzystają z własnych, przydomowych ujęć wody, a ich podłączenie do sieci jest obecnie nieuzasadnione ze względów ekonomiczno-odległościowych. W okresie perspektywicznym przy wzroście potrzeb wodnych gminy związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego konieczne będzie dobudowanie na istniejącej stacji wodociągowej zbiorników wyrównawczych i montaż pomp drugiego stopnia lub budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody.CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ – GMINA JAKTORÓW

Wyszczególnienie

SUW Bieganów

SUW Kozery

Nazwa ujęcia

Stacja Uzdatniania Wody w Bieganowie dz. nr 257/5

Stacja Uzdatniania Wody Hozery

Kozery Nowe dz.85/39Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa [m3/d]

1512

672

Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa [m3/d]

2160

960

Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego

1320 (umów, przyłączy)

5280 mieszkańców
630 umów (przyłączy)

2520 mieszkańcówStan formalnoprawny:

Czy obiekt spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnegoCzy uzdatniona woda spełnia wymogi wody do picia (wg Rozp. Ministra Zdrowia z 19.11.2002 - Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

spełnia

spełnia

Krótki opis technologii uzdatnia wody

Znajdują się 3 filtry oraz zbiornik reakcji technologia - napowietrzanie otwarte wody surowej za pomocą strumienicy, przetrzymywanie napowietrzonej wody surowej w zbiorniku reakcji przez 1O min. Filtracja przez złoże piaskowe o uziarnieniu od 0,6 do 0,8 oraz uaktywnione tlenkami manganu, dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawką do 1,5 gC!2/m3. Woda ze studni tłoczona jest do zbiornika reakcji potem zostaje napowietrzona następnie dopływa do zbiornika reakcji. Pompami tłoczona jest na zespół filtrów, po czym gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych, a następnie dostarczona do sieci.

Sieć wodociągowa długość [km], stan techniczny sieci

100 km, stan bardzo dobry

32,8 km, stan bardzo dobry

Jednostka organizacyjna zajmująca się eksploatacją systemów wodociągowych

Samodzielne stanowisko ds. inwestycyjno-technicznych Urzędu Gminy w Jaktorowie -Inspektor Andrzej Muszyński tel. (046) 855-21-88

Cena 1 m3 wody dla mieszkańców

1,39 zł (z VAT)

Stopień zwodociągowania, liczba mieszkańców podłączona do wodociągów zbiorczych/liczba wszystkich mieszkańców gminy

63,28 %

Źródło: Dane z Urzędu Gminy


3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ściekówGmina Jaktorów nie posiada oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej obsługującej osiedla wiejskie. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej dla terenu całej gminy w oparciu o istniejące oczyszczalnie ścieków w Żyrardowie. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki komunalne odprowadzane będą do indywidualnych zbiorników na nieczystości płynne i wywożone na zlewnię przy najbliższej oczyszczalni. Niestety z powodu nieszczelności szamb indywidualnych ścieki socjalno – bytowe częściowo przedostają się do gruntu i zanieczyszczają środowisko naturalne. Wody opadowe odprowadzane są do naturalnych cieków wodnych, studzienek burzowych i rowów odwadniających bez ich uprzedniego oczyszczenia. W celu uregulowania stanu wodno-prawnego konieczna jest budowa podoczyszczalni wód deszczowych.

3.2.3. Gospodarka odpadami

Została szczegółowo scharakteryzowana w Planie gospodarki odpadami dla gminy Jaktorów stanowiącym integralną część niniejszego Programu.3.2.4. Gospodarka cieplna

Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła oraz kotłowniach opalanych węglem, koksem lub gazem przewodowym ogrzewających zakłady produkcyjne urzędy, szkoły. Szacuje się, że tylko ok. 30% gospodarstw indywidualnych w gminie korzysta do ogrzewania pomieszczeń z gazu ziemnego, a w pozostałych 70% paliwem jest węgiel kamienny i koks. Istnieje zatem konieczność modernizacji urządzeń grzewczych poprzez zastosowanie wysokowydajnych paliw o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe).3.2.5. Gazyfikacja

Przez teren gminy w jej południowo-zachodniej części przebiega gazociąg wysokoprężny relacji Warszawa - Częstochowa. Większość terenu gminy jest już zgazyfikowana. Ogółem przekazano do użytku 100 km sieci gazowej dla 1300 odbiorców we wsiach: Jaktorów, Chylice, Kolonia Chylice, Budy Grzybek, Jaktorów Kolonia, Budy Stare, Międzyborów, Bieganów, Sade Budy, Henryszew. Wysokie koszty ponoszone przez odbiorców gazu zarówno przy budowie sieci jak i wysokie koszty eksploatacji, a także ciągły wzrost cen gazu spowodował znaczny spadek ilości potencjalnych odbiorców w stosunku do projektowanej liczby podanej w koncepcji. Utrzymująca się tendencja spadkowa nie rokuje dalszej rozbudowy sieci gazowej.3.2.6. Sieć energetyczna

Teren gminy zasilany jest w energię elektryczną z GPZ-tu znajdującego się w południowej części miasta Żyrardowa i z GPZ-tu w Grodzisku Mazowieckim. Na terenie gminy dominują linie napowietrzne SN i NN. Jedynie w nowych osiedlach mieszkaniowych występują linie kablowe NN. Ze względu na małe możliwości sieci przesyłowych w niektórych miejscowościach występuje niedobór mocy. Sieć energetyczna na terenie gminy wymaga modernizacji i przebudowy.3.2.7. Sieć komunikacyjna

Sieć komunikacyjną gminy Jaktorów tworzą:

- droga wojewódzka - nr 719 Warszawa - Skierniewice, w średnim stanie technicznym;

- 5 odcinków dróg powiatowych (zestawione w tabeli poniżej):Lp.

Numer drogi

Kierunek

Długość

1.

3832W

Seroki - Gągolina - Baranów - Jaktorów

27,5 km ( w tym 3,5 km to drogi gruntowe w złym stanie technicznym)

2.

1514W

Jaktorów - Budy Zosiny

3.

1515W

Kopiska Małe - Maruna,

4.

1516W

Baranów- Budy Stare

5.

4701W

Oryszew - Grądy - Henryszew - Międzyborów.

Drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią tylko 12% w ogólnej długości dróg, z czego 10% wymaga natychmiastowej modernizacji. Pozostałe drogi to drogi gruntowe i częściowo ulepszone żużlem lub żwirem. Stan nawierzchni jest zróżnicowany, remontów i modernizacji wymagają głównie drogi gminne. Drogi w gminie Jaktorów wymagają modernizacji i zmiany kategorii. Wiele dróg to drogi o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej. Często drogi te są zniszczone i nie posiadają odwodnień.

Układ komunikacyjny Jaktorowa zapewnia połączenia między miejscowościami w gminie oraz połączenia z sąsiednimi gminami. Podstawowym powiązaniem komunikacyjnym z sąsiednimi miejscowościami jest linia kolejowa PKP Warszawa - Skierniewice - Łódź, przebiegająca przez Jaktorów i Międzyborów.W północnej części gminy we wsi Grabnik docelowo ma przebiegać autostrada A2 relacji Warszawa – Poznań. Projektowana autostrada ze względu na brak węzła będzie niedostępna z obszaru gminy. Z chwilą realizacji autostrady A2 należy zakładać obniżenie obciążenia ruchem tranzytowym na drodze wojewódzkiej 719. Nastąpi jednocześnie wzrost obciążenia tej drogi ruchem regionalnym w zakresie dojazdów do aglomeracji warszawskiej i węzła autostradowego w Wiskitkach i okolicach Grodziska Mazowieckiego.Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna