Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Jaktorów, analiza SWOTPobieranie 0.64 Mb.
Strona7/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

1.12.Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Jaktorów, analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

 • Brak dużych zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska na terenie gminy

 • Niski poziom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

 • Relatywnie niski poziom przemysłowych i energetycznych zanieczyszczeń powietrza

 • Urozmaicony krajobraz naturalny – zróżnicowanie przyrodnicze i przestrzenne

 • Znaczący potencjał terenów niezagospodarowanych

 • Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa ekologicznego

 • Brak intensywnego rolnictwa, produkcja rolna głównie na własne potrzeby

 • Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy spowodowany dodatnią migracją (rosnąca antropopresja i urbanizacja)

 • Niski stopień zalesienia gminy

 • Niewystarczające wykorzystanie krajobrazu gminy i jej walorów przyrodniczych

 • Degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków (nieszczelne szamba) i odpadów stałych („dzikie” wysypiska)

 • Słabo rozbudowana infrastruktura techniczna, brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

 • Utrudnienia migracji fauny przez bariery ekologiczne, tj. linia kolejowa, drogi szybkiego ruchu

 • Brak kompleksowego monitoringu środowiska na terenie gminy

Szanse

Zagrożenia

 • Utrzymanie lobby proekologicznego

 • Rozwój systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza budowa kanalizacji sanitarnej

 • Kontrola mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów (wymagana przepisami ewidencja umów na odbiór odpadów przez Urząd Gminy)

 • Bliskość aglomeracji warszawskiej, miast Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki (wzrastająca urbanizacja, antropopresja)

 • Emisja przemysłowych i energetycznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z aglomeracji warszawskiej i pobliskich miast

 • Rosnące natężenie ruchu drogowego - zwiększający się hałas i zanieczyszczenia komunikacyjne - powietrza i gleby w sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu

 • Zagrożenie dla mieszkańców gminy i środowiska w przypadku katastrofy kolejowej lub drogowej, z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne

 • Planowana budowa autostrady A2 łączącej Warszawę z Berlinem (odcinek w obrębie gminy)

Źródło: Oprac. na podstawie danych Urzędu Gminy

1.13.Identyfikacja problemów w zakresie stanu i ochrony środowiska

 1. Brak sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

 2. Zagrożenie zanieczyszczeniami spowodowanymi przez nieszczelne szamba indywidualne i „dzikie” wysypiska – zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

 3. Zła jakość wód rzeki Pisi.

 4. Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu (zanieczyszczenia komunikacyjne powietrza, gleby w sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu, wzrastający hałas).

 5. Przebiegająca przez centrum gminy linia kolejowa oraz krzyżowanie się szlaków komunikacyjnych stanowi zagrożenie dla mieszkańców i środowiska w przypadku powstania katastrofy kolejowej lub drogowej, szczególnie, gdy przewożone są toksyczne środki przemysłowe.

 6. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane używaniem węgla i koksu do systemów grzewczych.

 7. Konieczność zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska przy niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

 8. Na terenie gminy dominują drogi o średnim i złym stanie technicznym, co negatywnie wpływa na kolizyjność, niszczenie pojazdów oraz zwiększa hałas i zanieczyszczenie powietrza i gleby w sąsiedztwie dróg.

 9. Brak kompleksowego monitoringu środowiska na terenie gminy. 1. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY JAKTORÓW

Obszar gminy Jaktorów znajduje się w obrębie południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej i jest enklawą o dobrze zachowanym środowisku przyrodniczym. Korzystnie wpływają na stan czystości powietrza tereny rolne (nieużytki) i leśne (lasy stanowią 7% obszaru gminy). Emisja gazów i pyłów pochodzących spoza obszaru gminy, natężenie hałasu spowodowane nasilającym się ruchem na drodze wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Skierniewice, trakcji kolejowej Warszawa - Skierniewice i linii kolejowej CMK stwarzają pewne uciążliwości i wpływają na jakość środowiska. Transport kołowy jak i kolejowy mogą także stanowić potencjalne źródła nadzwyczajnych zagrożeń ekologicznych.

Zagrożenia dla środowiska naturalnego w gminie Jaktorów zostały podzielone na stwarzające:

1. duże zagrożenie: • droga wojewódzka 719,

 • tereny kolejowe,

 • „dzikie” wysypiska odpadów,

 • brak sieci kanalizacyjnej, nieszczelne szamba,

 • kotłownie opalane koksem i węglem,

2. średnie zagrożenie:

   • ulice lokalne,

   • tereny zabudowy usługowej,

   • tereny zabudowy mieszkaniowej,

   • tereny zabudowy jednorodzinnej na małych działkach,

    • cmentarze z zielenią,

   • ujęcie wody,

3. małe zagrożenie:

    • tereny zabudowy jednorodzinnej na dużych działkach,

    • tereny rolne,

    • ogrody działkowe,

    • tereny rekreacji publicznej.
Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna