Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


Zanieczyszczenia powierzchni ziemiPobieranie 0.64 Mb.
Strona9/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

1.15.Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na terenie gminy Jaktorów źródła zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowią: ścieki, odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikie" wysypiska, zanieczyszczenia gleby pochodzące ze spalania materiałów pędnych, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Skierniewice, jak również trakcji kolejowej Warszawa - Łódź i CMK. Wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.1.16.Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Na terenie gminy Jaktorów nie występują źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które mogłyby wpłynąć w znaczącym stopniu na jego stan czystości. Nie ma tu stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Gmina jest zlokalizowana w strefie grodziskiej. Dla terenu tej strefy stacja monitoringu powietrza jest Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki. Stacja obsługiwana jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W tabeli poniżej przedstawiono (zgodnie z informacją WIOŚ w Warszawie, 2006r.) wyniki z pomiarów zanieczyszczeń ze stacji w Grodzisku Mazowieckim za rok 2005.
Zanieczysz-czenie

Czas uśredniania stężeń

% zatwierdzonych wyników

Precentyl

Sśr. [µg/m3]

Wartość dopuszczalna

Liczba przekroczeń w roku

Klasa strefy

SO2

24 h

80

15 (S99,2)

1,9

125/3 razy

0

A

NO2

Rok kalendarzowy

80

-

19,8

40

-

A

PM10

Rok kalendarzowy

80

-

38,6

40

-

C

24 h

93 (S90,4)

-

50/35 razy

74

Źródło: Dane WIOŚ w Warszawie, 2006 r.
Benzen

Rodzaj stanowiska

Adres

Liczba pomiarów

Sśr. [µg/m3]

Wartość dopuszczalna

Klasa strefy

Tłowa

ul. Żwirki i Wigury

7

2,2

5

A

Komunikacyjna

ul. Żyrardowska

8

3

Źródło: Dane WIOŚ w Warszawie, 2006 r.
Strefę grodziską (zgodnie z informacją WIOŚ w Warszawie, 2006 r.) ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu PM10 zakwalifikowano w rocznej ocenie jakości powietrza za 2005 rok do klasy C, dla której istnieje ustawowy wymóg opracowania programu ochrony powietrza. Wyniki modelowania matematycznego imisji zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim zaprezentowano w „Rocznej Ocenie Jakości Powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2005” (zamieszczony na stronie internetowej WIOŚ: www.wios.warszawa.pl). Wyniki modelowania są w formie map. Na terenie powiatu grodziskiego nie zanotowano żadnych przekroczeń. Na ww. stronie internetowej zamieszczone są wcześniejsze niż powyżej przedstawiona oceny jakości powietrza (wg WIOŚ w Warszawie).

Gmina Jaktorów nie posiada własnych, uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zarówno przemysłowe i energetyczne zlokalizowane na terenie sąsiednich miast Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów oraz aglomeracji warszawskiej wywierają wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obszaru gminy Jaktorów. Obszar ten narażony jest na przenoszone zachodnimi i wschodnimi wiatrami zanieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe znajdujące się na ww. terenach miast ościennych. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pochodzą także od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego - emisja niska COX, SO2 i pyłów z indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych. Źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie analizowanej gminy stanowi również emisja spalin samochodowych, zwłaszcza na odcinkach tras o największym na tym terenie natężeniu ruchu pojazdów (wzdłuż drogi wojewódzkiej). Emisja spalin koncentruje się liniowo wzdłuż przebiegu tras. Największe oddziaływanie występuje w najbliższym otoczeniu dróg w pasie szerokości do 50 – 100 m, w zależności od charakteru obszaru, przez który przebiega trasa i natężenia ruchu pojazdów.

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna