Program Ochrony Środowiska dla miasta Brodnica abrys technika Sp z o oPobieranie 81.23 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar81.23 Kb.

Program Ochrony Środowiska

dla miasta Brodnica

ABRYS Technika Sp. z o.o.II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA2.1. Dane administracyjne
Miasto Brodnica położone jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Drwęcą. Jest jedną z dziesięciu jednostek samorządowych Powiatu Brodnickiego, o statusie gminy miejskiej. Sąsiaduje z Gminą Brodnica, która stanowi dla niej bezpośrednie otoczenie oraz od strony północnej z Gminą Bobrowo.

Pod względem wielkości miasto Brodnica zajmuje najmniejszą powierzchnię wśród 10 jednostek administracyjnych powiatu. Całkowita powierzchnia miasta wynosi 2 287 ha. Obszar ten zamieszkuje 28 275 mieszkańców (wg stanu ewidencji gminnej na dzień 31.12.2003 r.).

Jest administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym centrum historycznego regionu zwanego „Ziemią Michałowską”.

Miasto posiada bardzo korzystne powiązania komunikacyjne zarówno drogowe jak i kolejowe. Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych drogowych przechodzących przez teren miasta należą: droga krajowa nr 15 oraz drogi wojewódzkie o numerach: 544 i 560. Przez Brodnicę przebiega również linia kolejowa tworząca węzeł komunikacyjny kolejowy, Chojnice – Brodnica - Działdowo.


2.2. Położenie fizycznogeograficzne
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar miasta Brodnica należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz w końcowej klasyfikacji do mezoregionu Dolina Drwęcy.

Dolina Drwęcy - mezoregion który rozciąga się między Pojezierzami: Chełmińskim, Brodnickim i częściowo Iławskim od północnego-zachodu a Pojezierzem Dobrzyńskim i Garbem Lubawskim od południowego-wschodu. Od miejsca wypływu Drwęcy z Jeziora Drwęckiego (wys. 94,0 m n.p.m.) po ujście do Wisły (wys. 38,0 m) dolina ma ponad 100 km długości i około 321 km2 powierzchni.

Dolina składa się z dwóch części o różnym charakterze. Poniżej Brodnicy tworzą ją kotlinowe rozszerzenia i zwężenia, po czym ponownie się rozszerza, przechodząc w poziomy sandrowe. Ponad wąskim na ogół tarasem zalewowym wyższe piaszczyste tarasy zajmują przeważnie lasy.


2.3. Warunki klimatyczne
Miasto Brodnica pod względem regionalizacji klimatycznej należy do IV Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej w strefie Niżu Polskiego (wg. Romera), który w dużej mierze uzależniony jest od wędrówek mas powietrza. Cechuje go duża zmienność i przejściowość wynikająca z położenia pomiędzy łagodnym klimatem morskim na zachodzie, a bardziej surowym klimatem kontynentalnym na wschodzie.

Warunki klimatyczne panujące na terenie miasta Brodnica należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje je duża wilgotność powietrza.

Parametry meteorologiczne opisujące warunki klimatyczne tego obszaru, będące wynikami wieloletnich obserwacji (w latach 1949 – 1971) opracowane zostały dla stacji klimatycznej IMGiW położonej w Brodnicy. Zestawienie danych klimatycznych zawiera poniższa tabela 1.


Parametry klimatyczne na stacji klimatycznej w Brodnicy

lata 1949 – 1971


T a b e l a 1

Parametr

Brodnica

Średnia roczna temperatura powietrza [oC]

7,0

Średni roczny opad [mm]

560

Średnia prędkość wiatru [m/s]

3,2

Źródło: IMGW.
Temperatura

Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i długie, zimy łagodne i krótkie z nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą od 70 do 80 dni. Zima i lato na tym obszarze trwają średnio przez około 90 dni. Na omawianym obszarze najcieplejszymi miesiącami są maj - wrzesień ze średnią temperaturą 14,1 oC, najchłodniejszymi grudzień - kwiecień ze średnią temperaturą 0,3 oC. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi + 8,0 0C.Opady atmosferyczne i wilgotność

Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne z najniższych w Polsce opady, sumy roczne wahają się w przedziale od 500 – 560 mm. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich (V – X) około 350 mm, najniższe w miesiącach zimowych od grudnia do kwietnia – 210 mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w roku wynosi 24.

Wilgotność powietrza jest stosunkowo wysoka - średnia roczna przekracza 80 % - co związane jest z dużą ilością otwartych zbiorników wodnych oraz występowaniem licznych cieków wodnych (rzeka Drwęca, Struga Brodnicka), jak też znaczne obszary leśne.
Stosunki wietrzne

Na obszarze gminy najczęstsze są wiatry zachodnie. Wiatry z sektora zachodniego (W, NW i SW) wieją przez 44,5 % w roku. Najrzadsze są wiatry z południa (7,7%) i północy (8,6%), a cisze atmosferyczne występują w 6,6 % przypadków. Najczęściej wieją wiatry bardzo słabe (1-2 m/s) i słabe (2-4 m/s), na które przypada 70 % udziału. Wiatry te najczęściej wieją latem (49,1 %) i jesienią (46,2 %).

Średnia liczba dni z silnym wiatrem powyżej 8,0 m/s wynosi 40 – 60 dni.
Zachmurzenie

Charakterystyczna dla tej strefy jest także dość duża liczba dni pochmurnych około 120 – 140 dni w roku. Średnie dzienne nasłonecznienie rzeczywiste w lecie wynosi 7,0 – 7,5 h, natomiast w zimie – poniżej 1,3 h.

Teren miasta Brodnica nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych.
2.4. Użytkowanie terenu
Miasto Brodnica jest lokalną metropolią, skupiającą najważniejsze urzędy i instytucje o zasięgu lokalnym i regionalnym zarówno w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, kultury, jak i administracji, handlu, bankowości, ubezpieczeń, sądownictwa, itd.

Miasto stanowi ważny ośrodek przemysłowy, turystyczno - rekreacyjny i kulturalny regionu. Szkoły średnie z dużymi tradycjami przyciągają do miasta młodzież z okolicznych miasteczek i wsi. Dobrze wyposażona baza sportowa stwarza możliwość organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o randze regionalnej i ponadregionalnej.

Uproszczoną strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta Brodnica, na podstawie danych pochodzących z Urzędu Miejskiego w Brodnicy przedstawiono w tabeli 2.


Formy użytkowania terenu w mieście Brodnica T a b e l a 2

Rodzaje gruntów

Powierzchnia

ewidencyjna

[ha]


Udział w ogólnej

powierzchni

[%]


Powierzchnia ogólna

2 287

100,0

Użytki rolne

1 086

47,5

Lasy i grunty leśne

202

8,8

Grunty zabudowane i zurbanizowane

445

19,5

Wody

127

5,5

Tereny inne

427

18,7

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy.
Jak wynika z powyższej tabeli największy udział procentowy w powierzchni miasta mają użytki rolne, które zajmują 47,5 % powierzchni, dalej pozostałe tereny związane z zabudową i infrastrukturą techniczną które zajmują prawie 44,0 % powierzchni.

Dane zamieszczone w tabeli 2 przedstawiono na poniższym rysunku 1.


Rysunek 1. Podstawowa struktura użytkowania gruntów w mieście Brodnica.

Taki sposób użytkowania gruntów w oparciu o zasoby przyrodnicze i rekreacyjne umożliwia gminie częściowy rozwój w kierunku turystycznym.
2.5. Uwarunkowania społeczne
2.5.1. Struktura i procesy demograficzne
Miasto Brodnica (według ewidencji Urzędu Miejskiego w Brodnicy na dzień 31.12.2003 rok) zamieszkuje 28 275 osób na przestrzeni 22,87 km2. Gęstość zaludnienia na omawianym terenie wynosi ok. 1 236 Mk/km2.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31.12.03) tendencje w zakresie zmian demograficznych tego obszaru na przestrzeni lat 1997-2003 kształtowały się następująco:Struktura demograficzna ludności

T a b e l a 3

Cecha struktury

Liczba osób

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - ogółem

27 717

27 895

27 975

28 135

28 195

27 307

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni

13 269

13 367

13 395

13 452

13 518

13 035

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety

14 448

14 528

14 580

14 683

14 677

14 272

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

8 122

7 933

7 746

7 540

7 251

6 790

Ludność w wieku produkcyjnym

16 225

16 521

16 732

17 055

17 353

16 962

Ludność w wieku poprodukcyjnym

3 370

3 441

3 497

3 540

3 591

3 555

Przyrost naturalny ogółem

11

26

59

3

22

9

b.d. – brak danych;

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych.


Z danych ewidencji ludności prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż na omawianym terenie liczba mieszkańców w ostatnich latach ulegała niewielkim zmianom. Na koniec roku 2003 ogólna liczba mieszkańców miasta wzrosła w stosunku do końca roku 2002 o 3,4 %.

Na obszarze miasta ponad 62 % ludności znajduje się w wieku produkcyjnym, jednak malejący przyrost naturalny w analizowanym okresie czasu 1997-2002 świadczy o starzeniu się społeczeństwa lub jego emigracji z miasta.

Analizując strukturę ludności miasta w ostatnich latach można przyjąć, iż w latach kolejnych liczba ludności przy optymistycznych prognozach demograficznych będzie stabilna.

Rysunek 2. Struktura wiekowa ludności miasta Brodnica w 2002 roku

2.5.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
W układzie przestrzenno – funkcjonalnym miasto Brodnica podzielone zostało w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy na 12 jednostek oraz przeprowadzono ich waloryzację przestrzenną.


 • K – ruiny zamku Krzyżackiego, jako element wyróżniający się w strukturach miasta;

 • C – obszar staromiejski, skupiający zarówno funkcje mieszkaniowe jak i usługowe;

 • M – tereny zabudowy mieszkaniowej, z towarzyszącymi elementami usługowymi;

 • U – wyodrębnione tereny usługowe o znaczeniu lokalnym i regionalnym;

 • P – tereny przemysłowe i magazynowo – składowe;

 • G – tereny gospodarcze;

 • Z – tereny zieleni miejskiej i ogródków działkowych;

 • L – tereny lasów;

 • W – tereny dolin i wód powierzchniowych;

 • R – tereny rolne;

 • A - tereny poligonu;

 • PKP – tereny kolejowe.

Jednostki te zostały również podzielone ze względu na waloryzację przestrzenną na 3 strefy:

  • strefę obszarów aktywnych przyrodniczo – tereny lasów, łąk, dolin rzecznych oraz rzeki Drwęcy i jeziora Niskie Brodno, tworzące ciąg ekologiczny;

  • strefę terenów otwartych – tereny rolne, tereny poligonu oraz część dolin rzecznych i łąk;

  • strefę terenów zurbanizowanych.

Powiązanie wydzielonych głównych stref przestrzennych miasta warunkuje jego zrównoważony przestrzennie rozwój.
2.6. Uwarunkowania gospodarcze
2.6.1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KUPON – REGON
Miasto Brodnica stanowi najbardziej rozwinięty ośrodek gospodarczy Powiatu Brodnickiego. Jego potencjał gospodarczo-ekonomiczny jest w przeważającej części komplementarny z gospodarką gmin i miast powiatu. W Brodnicy znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje tworzące niezbędne i sprzyjające rozwojowi gospodarki w postaci urzędów, banków itp.

Według danych Urzędu Miejskiego stan na 31.12.2003 r. na terenie Brodnicy funkcjonowało 1 923 podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON. Podział podmiotów gospodarczych ze względu na branże przedstawia poniższa tabela 4 oraz rysunek 3.
Zestawienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych

na terenie Miasta Brodnica T a b e l a 4

Podmioty gospodarcze ogółem

1 923

Produkcyjne

258

Handlowe

1 053

Usługowe

612


Rysunek 3. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie miasta

O gospodarczym znaczeniu Brodnicy decyduje koncentracja przemysłu motoryzacyjnego, odzieżowego, meblarskiego, rolno-spożywczego, drzewnego, cukiernictwa, materiałów opatrunkowych oraz rozwijający się handel i usługi. Na terenie miasta oraz otaczającej go gminy Brodnica obserwuje się dynamiczny rozwój budownictwa mieszkalnego.

Wśród największych przedsiębiorstw należy wymienić takie firmy jak:


 • POM Sp. z o.o. – produkcja maszyn rolniczych, leśnych, konstrukcji stalowych i budowlanych;

 • WOK – Wytwórnia Opakowań Kartonowych;

 • ZSM POLMO S.A. – Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. – produkcja komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego;

 • Brodnickie Zakłady Żelatyny;

 • HENRI LLOYD POLSKA Sp. z o.o.;

 • POLMEAT Zakłady Mięsne Sp. z o.o.;

 • WOM - Wytwórnia Okuć Meblowych;

 • Zakład Wyrobów Cukierniczych VOBRO

 • Zakład Materiałów Opatrunkowych SENI,

 • Produkcja reklam świetlnych SOCHA Sp. z o.o.

 • SAMINEX, SAMINDRUK, COFRESCO

 • Mleczarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Bromilk" Sp. z o.o. Większość przedsiębiorstw na terenie miasta to jednak małe i średnie zakłady, których utworzenie głównie podyktowane było pogarszającą się sytuacją zakładów państwowych.

Na terenie Brodnicy powstała też duża ilość podmiotów o charakterze handlowym i usługowym, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom miasta.


2.6.2 Gospodarka rolna
Ogólna powierzchnia użytków rolnych miasta Brodnica wynosi 1 086 ha, co stanowi 47,5 % ogólnej powierzchni gruntów gminy miejskiej. Strukturę ich użytkowania przedstawiono w tabeli 5 oraz na poniższym rysunku 4.


Formy użytkowania terenu w mieście Brodnica T a b e l a 5

Rodzaje gruntów

Powierzchnia

ewidencyjna

[ha]


Udział w ogólnej

powierzchni

[%]


Powierzchnia ogólna

2 287

100,0

Użytki rolne

1 086

47,5

w tym grunty orne

680

29,7

sady

32

1,4

łąki trwałe

90

3,9

pastwiska trwałe

52

2,3

Lasy i grunty leśne

202

8,8

Pozostałe grunty

999

43,7

Źródło: Urząd Miasta Brodnica.
Rysunek 4. Struktura użytkowania gruntów rolnych

w mieście Brodnica.


II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna