Program ochrony środowiska dla miasta KielcePobieranie 279.2 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar279.2 Kb.
  1   2   3   4
7. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dla oceny efektywności wdrażania programu ochrony środowiska przewiduje się prowadzenie: • monitoringu jakości środowiska,

 • monitoringu polityki ochrony środowiska.

oba monitoringi są ze sobą ściśle powiązane.

7.1. Rola monitoringu

Celem monitoringu jest ocena, poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu. Monitoring jakości środowiska w Kielcach jest realizowany w ramach monitoringu krajowego i regionalnego województwa świętokrzyskiego. W okresie wdrażania niniejszego programu dane uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy aktualizacji programu ochrony środowiska.

Zgodnie z ww. celem najbardziej istotne dla poprawnej realizacji zadań z zakresu monitoringu będą następujące zagadnienia:


 • system monitoringu (kryteria, zakresy, cykliczność badań, unifikacja metod, sprzętu oraz interpretacji wyników),

 • system informacyjny (sposób informowania społeczeństwa, administracji samorządowej, rządowej, pozarządowych organizacji ekologicznych),

 • system weryfikacji polityki środowiskowej na podstawie wyników uzyskiwanych
  z systemu monitoringu jakości środowiska oraz we współpracy z lokalną społecznością.

Właściwe opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu daje informacje o stanie środowiska, które są niezbędne do ustanowienia priorytetów ochrony środowiska, kontrolowania
i egzekwowania wymogów prawa środowiskowego.

7.2. Monitoring jakości środowiska

7.2.1. Wprowadzenie

Państwowy monitoring środowiska jest systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku. Celem państwowego monitoringu środowiska jest systematyczne informowanie administracji rządowej, samorządowej, społeczeństwa o: • stanie środowiska w Polsce,

 • przyczynach zmian jakościowych zachodzących w środowisku,

 • występujących trendach jakości wszystkich komponentów środowiska,

 • ocenie skuteczności realizowanych zadań w dziedzinie ochrony środowiska na każdym szczeblu zarządzania,

 • dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz identyfikacji obszarów występowania przekroczeń,

 • powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określenia trendów zmian środowiska oraz przewidywanych prognoz przy uwzględnieniu wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego.

System umożliwia również realizację międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska wynikających z podpisanych przez Polskę konwencji. Państwowy Monitoring Środowiska jest realizowany w ramach sieci krajowej, regionalnej oraz lokalnych. Koordynowany jest z mocy ustawy przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystywanie badań.

Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów jakości wszystkich komponentów dla potrzeb realizacji polityki ekologicznej państwa. W ramach sieci krajowej realizowane są również badania wynikające z zobowiązań międzynarodowych.

Dane są gromadzone centralnie i przetwarzane w instytucjach naukowo badawczych, które z ramienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sprawują nadzór merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami.

Sieci regionalne organizowane jako międzywojewódzkie lub wojewódzkie mają za zadanie dokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie lub województwie. Programy monitoringu regionalnego uwzględniają specyfikę regionu tzn. są ściśle powiązane z geografią, gospodarczą i ekologiczną charakterystyką obszaru. W praktyce organizacją monitoringu regionalnego środowiska naturalnego zajmują się wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Sieci lokalne są tworzone w celu śledzenia wpływu na środowisko najbardziej szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych. Tworzone są głównie przez organy administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na środowisko.

7.2.2. Monitoring stanu środowiska w mieście

1. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 20032005 nie przewiduje tworzenia odrębnych struktur i systemów monitoringu środowiska na poziomie powiatu lub gminy - ograniczając się do monitoringu krajowego i regionalnego (wojewódzkiego). Dopuszcza jednak możliwość tworzenia systemu monitoringu lokalnego, w tym również pojedynczych stacji pomiarowo-badawczych realizujących programy na potrzeby lokalne, tworzonych, prowadzonych lub koordynowanych przez samorządy lokalne.

2. Dane uzyskiwane w systemach monitoringu lokalnego mogą być wykorzystywane w systemie PMŚ lub porównywane z wynikami uzyskanymi w tym systemie natomiast badania i pomiary muszą być prowadzone na zasadach określonych w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska. Daje to również możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów pomiarów i badań ze źródeł państwowych w finansowaniu PMŚ.

3. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Kielc funkcjonują elementy państwowego Monitoringu Środowiska szczebla Krajowego i Regionalnego z bloku: „Jakość środowiska” i podsystemów: „Monitoring jakości powietrza”, „Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych”, „Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych”, „Monitoring hałasu” oraz „Monitoring jakości gleby i ziemi”, - przyjęcie ich do systemu monitoringu lokalnego nie jest możliwe. Należy przyjąć znaną formułę, w której pomiary i badania monitoringu lokalnego, uzupełniałyby badania prowadzone w PMŚ w taki sposób, aby łącznie otrzymywać wyniki niezbędne do sporządzania rocznych ocen stanu środowiska w mieście i dwuletnich ocen efektów realizacji miejskiego programu ochrony środowiska.

Tego rodzaju system może nosić nazwę: „System pomiarów i badań stanu środowiska na terenie miasta Kielce” i może stanowić integralną część programu ochrony środowiska w mieście. Aby system taki mógł powstać, musi być spełniony tylko jeden warunek: badania w ramach monitoringu lokalnego muszą być prowadzone na zasadach obowiązujących w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska, łącznie z obustronnymi formami pozyskiwania wyników pomiarów.

4. System stanowią: badania, pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku. Celem systemu jest wspomaganie działań na czas realizacji programu ochrony środowiska miasta Kielce, poprzez systematyczne informowanie organów i jednostek organizacyjnych oraz społeczeństwa o efektach realizacji programu, a zwłaszcza o jakości poszczególnych komponentów środowiskowych, występujących zmianach ich jakości, przyczynach tych zmian, przypadkach naruszania standardów jakości środowiska i przyczynach tych stanów oraz podejmowanych działaniach naprawczych.
   1. Elementy systemu monitoringuA. Blok jakości środowiska:

A1. Podsystem: Monitoring jakości powietrza

 • Wykorzystać elementy monitoringu regionalnego.

 • Oznaczenia i zakres badań adekwatny do prowadzonego przez WSSE i WIOŚ. Wyniki badań organów ochrony środowiska są nieodpłatne z mocy prawa.

 • Uzupełnienie systemu i zainstalowanie trzech automatycznych stacji pomiarowych z programem analogicznym jak w stacji przy ul. IX Wieków Kielc (z możliwością rozszerzenia zakresu oznaczeń) zlokalizowanych w rejonie osiedla Ślichowice i Świętokrzyskie oraz w rejonie Psich Górek. Lokalizacja stacji pomiarowych musi spełniać warunki obowiązujące w Państwowym Monitoringu Środowiska.

 • Realizacja sukcesywna, w miarę pozyskiwania środków. Po uruchomieniu wszystkich stacji - zainstalowaniu tablicy świetlnej, prezentowane będą na bieżąco wyniki ze wszystkich trzech stacji. Proponuje się lokalizację tablicy świetlnej na ul. Sienkiewicza w rejonie mostu na Silnicy lub na Pl. Konstytucji 3 Maja albo przed Urzędem Wojewódzkim. Przekazywanie danych siecią telefoniczną lub bezprzewodowo.

A2 Podsystem: Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych.

 • Wykorzystać element monitoringu regionalnego WIOŚ - ujście Silnicy; pozyskiwanie danych analogicznie jak w podsystemie A1.

 • Zmodernizowanie monitoringu na rzece Silnicy i Sufragańcu. Terminy, częstotliwość i zakres badań dostosować do norm PMŚ.

 • Ustalić przekroje pomiarowe na rz. Silnicy przed ujściem do zalewu, bezpośrednio po wypływie z zalewu, na wysokości Pakosza Dolnego.

 • Przekroje pomiarowe na Sufragańcu bez zmian.

 • Badania kąpielisk - na dotychczasowych zasadach.

A3: Podsystem: Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych

 • Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych oraz zakresu badań prowadzonych w ramach monitoringu krajowego i regionalnego w pełni zabezpieczają potrzeby miasta w tym zakresie.

 • W ramach modernizacji monitoringu lokalnego należy dostosować terminy i zakres badań do zasad obowiązujących w monitoringu regionalnym.

 • Przekazywanie wyników badań monitoringu krajowego i regionalnego dla potrzeb miasta - jak w podsystemie A1.

A4 Podsystem: Monitoring jakości gleby i ziemi

Przedmiotowy podsystem jest złożony i wieloetapowy: • będzie kontynuowany monitoring Krajowy gleby i ziemi prowadzony przez JUNG w Puławach w 215 punktach pomiarowo-kontrolnych na glebach użytkowanych rolniczo, na terenie całego kraju w cyklach pięcioletnich; nowy cykl badawczy rozpoczyna się w 2005 r.,

może być kontynuowany monitoring gleb prowadzony przez WIOŚ w ramach sieci wojewódzkich (regionalnych), stosownie do specyficznych potrzeb regionu i zabezpieczonych źródeł finansowania; pozyskiwanie danych dla potrzeb miasta na zasadach jak w podsystemie A1.


 • monitoring lokalny jakości gleb i ziemi, celem obserwowania zmian jakości pod wpływem czynnika antropopresji, jako zadanie własne Starosty (Prezydenta);
  Zadanie to obejmuje w swoim zakresie:

 • identyfikację obszarów lokalnych zanieczyszczeń gleb i ziemi,

 • wskazanie obszarów, dla których podmioty są zobowiązujące do podjęcia działań naprawczych poprzez opracowanie i realizację planów rekultywacyjnych,

 • prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów obszarów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości,

 • przekazywanie rejestrów obszarów do WIOŚ, celem tworzenia zbiorowych wykazów wojewódzkich, na podstawie których GIOŚ sporządza rejestr ogólnopolski;
 • Etap wstępny - wstępna identyfikacja obszarów, w przypadku których w wyniku działalności kontrolnej organów, skarg mieszkańców lub innych informacji stwierdzono, że istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń,

 • Etap I - określenie listy substancji niebezpiecznych, które mogą występować na danym terenie,

 • Etap II - przeprowadzenie wstępnych pomiarów w celu potwierdzenia lub wykluczenia wytypowanych w etapie I substancji,

 • Etap III - przeprowadzenie badań szczegółowych w celu określenia stężenia substancji ustalonych w poprzednim etapie,

 • Etap IV - założenie, prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnego rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości środowiska wraz ze wskazaniem obszarów wymagających rekultywacji.

W celu wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania tego elementu podsystemu PMŚ niezbędna jest ścisła współpraca odpowiednich służb prezydenta z inspekcją ochrony środowiska, a nawet spisania odpowiedniego porozumienia lub umowy.

A5. Podsystem: Monitoring hałasu

W systemie Państwowego Monitoringu Środowiska podstawowym poziomem oceny klimatu akustycznego jest powiat (miasto). Obowiązek oceny stanu akustycznego środowiska dotyczy: • aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,

 • terenów poza aglomeracjami, gdy dotyczy to terenów dróg, linii kolejowych czy lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływania na znacznych obszarach,

 • terenów wskazanych w miejskim programie ochrony środowiska.

Odpowiedzialnym za dokonywane ocen prezentowanych w formie map akustycznych opracowywanych i aktualizowanych w cyklach 5-letnich jest Starosta (Prezydent). W tym celu wykonuje się pomiary i pozyskuje wyniki badań od innych jednostek. Ustawowy termin opracowania mapy akustycznej dla aglomeracji kieleckiej upływa 30.06.2012 r.

W celu wdrożenia podsystemu monitoringu hałasu celowym jest zawarcie odpowiedniego porozumienia (umowy) z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz jednostką z mocy prawa wykonującą pomiary hałasu (w tym wymienione w art. 179 POŚ).A6. Podsystem: Monitoring pól elektromagnetycznych

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wykonywanie badań pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem wojewody, w imieniu którego działa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W roku 2004 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach podejmie pilotażowy cykl badawczy, obejmujący pomiary pól elektromagnetycznych na terenie miast.

Należy zawrzeć porozumienie z WIOŚ w sprawie objęcia badaniami miasta Kielce, ze wskazaniem dzielnic północnych Kielc oraz otoczenia rozproszonych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w rejonie koncentracji zabudowy mieszkaniowej.Podsumowanie

Dla oceny postępu i efektów realizacji miejskiego programu ochrony środowiska przedstawiony powyżej zakres monitoringu środowiska jest wystarczający. Może być w dowolnym czasie rozbudowany o kolejne podsystemy PMŚ, jeśli wystąpi taka potrzeba i zagwarantowane zostaną źródła ich finansowania.

Proponowany system nie obciąży budżetu miasta dodatkowymi kosztami. Przy dotychczasowym poziomie kosztów i maksymalnym wykorzystaniu wyników badań finansowanych z budżetu miasta oraz funduszy celowych, zostanie zabezpieczony dopływ informacji do oceny środowiska w mieście w cyklach rocznych lub dwuletnich.

Uwagi:

Podsystem A9: Lasy - będzie realizowany wyłącznie w sieci krajowej.

Podsystem A10: Przyroda - będzie realizowany wyłącznie w sieci krajowej.

*Źródło informacji: Program Państwowego monitoringu Środowiska na lata 20032005, GIOŚ, Warszawa 2003 r.


7.2.4. Zakres informacji niezbędnych dla systemu monitoringu środowiska
Zakres informacji niezbędnych dla monitoringu środowiska obejmuje

 • bazę danych o obiektach korzystających ze środowiska i wpływających na nie

 • baza danych o odpadach

 • bazę danych o komponentach środowiska

 • bazę danych o projektach ochrony środowiska, pozyskiwanych środkach finansowych

 • bazę danych o technologiach BAT i ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.

Przy opracowaniu systemu będą dodatkowo wykorzystane dane pochodzące z badań ośrodków akademickich, instytutów, urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych.
1. Monitoring obiektów korzystających ze środowiska i wpływających na środowisko

 • dane z kwartalnych opłat wnoszonych do urzędu marszałkowskiego

I. Charakterystyka obiektu:

Uwaga: dla każdego obiektu będzie można wprowadzić do bazy nr ewidencyjny działki, na której obiekt się znajduje, co umożliwi naniesienie obiektów (wraz z opisami z bazy) na posiadaną przez Urząd EWMAPE.

 1. Dane identyfikacyjno – adresowe:

  • nazwa

  • adres

  • regon

  • NIP

  • forma prawna

  • branża według pkd lub ekd

  • telefon, fax, e-mail,

  • opcjonalny dodatkowy opis obiektu

 2. Elementy środowiska, z których obiekt korzysta:

  • powietrze

  • wody powierzchniowe

  • wody podziemne

  • ścieki

  • gleby

  • hałas

  • przyroda

  • odpady

 3. Informacja o utworzeniu strefy ograniczonego użytkowania wokół obiektu

  • data utworzenia

  • promień

  • przyczyna

  • informacje opisowe


II. Dla obiektów korzystających z powietrza:

Dla każdego emitora (1 obiekt może mieć wiele emitorów) wyprowadzającego gazy lub pyły do powietrza należy podać: • adres emitora

 • typ emitora (ze słownika)

 • opcjonalny opis emitora

 • czy wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jeżeli tak, to nr i data wydania oraz termin obowiązywania i ewentualnie warunki

 • rodzaj instalacji (ewentualnie rodzaj działalności)

 • wydajność cieplną urządzenia spalającego paliwo

 • rodzaj urządzenia ochronnego

 • zużycie surowców, materiałów lub ilość produktów

 • wielkość emisji ze źródła:

kod i nazwa emitowanej substancji

skuteczność urządzenia ochronnego

wskaźnik emisji

wielkość emisji • charakterystyka paliw:

 • rodzaj paliwa

 • zużycie

 • wartość opałowa

 • zawartość popiołu [%]

 • zawartość siarki [%]

Dla każdego punktu przeładunku benzyn silnikowych (1 obiekt może mieć ich wiele) należy podać:

 • rodzaj operacji technicznej

 • napełnianie zbiorników z dachem stałym

 • opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

 • napełnianie zbiorników podziemnych

 • napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

 • napełnianie cystern kolejowych

 • napełnianie cystern samochodowych

 • napełnianie zbiorników pojazdów

 • ilość przeładowanej benzyny [Mg]

 • skuteczność redukcji emisji [%]

Dodatkowe informacje:

 • wnoszone opłaty i kary

 • przeprowadzone kontrole PIOŚ i PIS i ich wyniki

 • informacje o monitoringu lokalnym i jego wyniku


III. Dla obiektów korzystających z wód podziemnych:

Dla każdego ujęcia (jeden obiekt może mieć ich wiele) wody podziemnej należy podać: • adres ujęcia

 • typ ujęcia

 • opcjonalny opis ujęcia

 • czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne jeżeli tak, to nr i data wydania oraz termin obowiązywania i ewentualnie warunki,

 • pobór wody w m3 na:

  • zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno – bytowe

  • potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania,

  • inne cele,

  • potrzeby własne zakładu,

  • straty wody w sieci:

 • ilość wody zakupionej

 • sposoby uzdatniania wody, które wykonuje obiekt:

 • niepodlegające procesom uzdatnia-nia

 • podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji

 • podlega procesom odżelazienia i utleniania

 • podlega procesom odmanganiania

 • podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji domieszek lub adsorpcji

 • podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich

 • inne procesy uzdatniania

 • jakość pobranej wody podziemnej (zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3])

 • BZT5

 • ChZT – Cr

 • zawiesina ogólna

 • jony chlorków i siarczanów

 • fenole lotne

 • metale ciężkie

 • inne ( nazwa + ilość)

 • dodatkowe informacje:

wnoszone opłaty i kary

przeprowadzone kontrole PIOŚ i PIS i ich wyniki

informacje o monitoringu lokalnym i jego wyniku
IV. Dla obiektów korzystających z wód powierzchniowych

Dla każdego ujęcia (jeden obiekt może mieć ich wiele) wody powierzchniowej należy podać: • adres ujęcia

 • typ ujęcia

 • opcjonalny opis ujęcia

 • czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne jeżeli tak, to nr i data wydania oraz termin obowiązywania i ewentualne warunki

 • pobór wody w m3 na:

 • na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno – bytowe

 • inne cele

 • woda zakupiona

 • sposoby uzdatniania, które wykonuje obiekt dokonujący poboru wód powierzchniowych

 1. nie jest uzdatniana

 2. za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających, bądź woda jest uzdatniana za pomocą innych procesów uzdatniania wymienionych poniżej

 3. woda podlega filtracji pospiesznej lub jest ujmowana za pomocą urządzeń infiltracyjnych

 4. woda podlega procesom koagulacji domieszek i flokulacji albo infiltracji powrotnej lub procesom odżelazienia i odmanganiania w przypadku wody z ujęć infiltracyjnych

 5. woda podlega procesom membranowym, wymiany jonowej, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami i sorpcji na węglu aktywnym lub samej sorpcji na węglu aktywnym

 6. inne

 • woda sprzedana

 • woda zakupiona

 • jakość pobranej wody powierzchniowej (zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3])

 • BZT5

 • ChZT – Cr

 • Zawiesina ogólna

 • Suma jonów chlorków i siarczanów

 • inne substancje: fenole lotne, metale ciężkie, pozostałe

 • dodatkowe informacje:

wnoszone opłaty i kary

przeprowadzone kontrole PIOŚ i PIS i ich wyniki

informacje o monitoringu lokalnym i jego wyniku

V. Odprowadzanie ścieków:


 • adres zamieszkania

 • rodzaj odbiornika

 • opcjonalny opis

 • czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne jeżeli tak, to nr i data wydania oraz termin obowiązywania i ewentualne warunki

 • ilość wprowadzanych ścieków

 1. ogółem

 2. bytowe, z wyłączeniem wymienionych w pkt c i d

 3. komunalne odprowadzane z urządzeń kanalizacyjnych miasta i wsi

 4. przemysłowe lub komunalne z terenów, na których prowadzi się działalność handlową, przemysłową albo składową

 • ilość ścieków wykorzystana rolniczo

 • jakość wprowadzanych ścieków (zawartość w ściekach):

 • BZT5

 • ChZT – Cr

 • zawiesina ogólna

 • jony chlorków i siarczanów

 • fenole lotne

 • azot ogólny

 • fosfor ogólny

 • pH

 • metale ciężkie

 • inne substancje (nazwa + ilość)

 • ilość i temperatura wody chłodniczej

 • wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

 • rodzaj terenu

 • powierzchnia

 • odprowadzanie wód zasolonych

 • ilość wody [m3]

 • zasolenie [mg/dm3]

 • wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

 • wielkość produkcji

 • powierzchnia użytkowa stawu

 • dodatkowe informacje:

 • wnoszone opłaty i kary

 • przeprowadzone kontrole PIOŚ i PIS i ich wyniki

 • informacje o monitoringu lokalnym i jego wyniku

 • nr ewidencyjny

 • nazwa

 • lokalizacja

 • nazwa

 • opis

2. Monitoring i ocena realizacji działań zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami gospodarki odpadami omówiony jest w Cz. II „Plan gospodarki odpadami dla miasta Kielce”.
3. Dane w bazie będą mogły być w dowolnym momencie modyfikowane i uzupełniane.

Przewiduje się korzystanie z istniejących lub w miarę potrzeb- tworzenie nowych słowników (np. klasyfikacja odpadów, emitory zanieczyszczeń, źródła hałasu itp.), z których system będzie korzystał przy wprowadzaniu danych oraz późniejszym tworzeniu zestawień i raportów. W oparciu o dane zgromadzone w bazie będzie można otrzymać zestawienia i raporty zawierające informacje o: • wybranym obiekcie (wszystkich jego aspektach środowiskowych od momentu wprowadzenia do systemu) grupie obiektów według zadanych kryteriów (np. wybranej branży, przekraczającej normy lub przyznane limity itp.),

 • wybranym składniku środowiska (lista obiektów na nie oddziaływujących, wielkość oddziaływania potencjalna wg przyznanych limitów- i rzeczywista w wybranych latach)

 • zbiorcze zestawienie wszystkich czynników oddziaływujących na środowisko w wybranym okresie,

 • inne zestawienia wg potrzeb Zamawiającego.

4. W każdym zestawieniu będzie możliwe zdefiniowanie zakresu generowanych informacji oraz dodatkowo określenie czy w zestawieniu mają być uwzględnione wszystkie obiekty zawarte w bazie, czy tylko spełniające zadane warunki.

Zestawienia wymienione w punkcie 3 będą generowane na ekran z możliwością: • wydrukowania,

 • eksportu do dokumentu Worda,

 • eksportu do dokumentu Excela,

 • zapisu do pliku w formacie XML,

 • zapisu do pliku w formacie HTML,

 • zapisu do pliku w postaci instrukcji SQL,

 • zapis w formacie tabeli dBase III,

 • zapis do pliku tekstowego,

W ramach tego etapu opracowania została wykonana strona www. według poniższych założeń:

 • prezentacja materiałów opracowanych w ramach umowy

 • forum dyskusyjne umożliwiające umieszczenie opinii przez odwiedzających stronę

 • statystyka odwiedzin strony

 • panel administracyjny umożliwiający dodawanie, usuwanie i wymianę poszczególnych stron portalu

 • panel administracyjny umożliwiający zarządzanie forum dyskusyjnym

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna