Program ochrony środowiska dla miasta Kielce


Wskaźniki dla Programu w Polityki Ekologicznej PaństwaPobieranie 279.2 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar279.2 Kb.
1   2   3   4
4. Wskaźniki dla Programu w Polityki Ekologicznej Państwa

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono:

 • stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),

 • ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną),

 • stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

 • techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych produktu.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki:

 • wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

 • utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego wzrostu poziomu życia obywateli;

 • poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);

 • zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

 • wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego gleb;

 • zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych; 

 • coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

 • wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

 • zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz poprawę jakości powietrza;

 • zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

 • zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania;

 • ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i terenach po byłych bazach wojsk radzieckich, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków,

 • wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;

 • zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków;

 • zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;

 • wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

 • kompletność i stabilność regulacji prawnych;

 • spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

 • zakres i efekty działań edukacyjnych;

 • opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.


Kluczowe/'>Kluczowe/'>Wskaźniki_na_poziomie_województwa'>5. Wskaźniki na poziomie województwa

W tab. 7.1 zestawiono wskaźniki preferowane poprzez program ochrony przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.Tab. 7.1. Zestaw wskaźników wg Programu ochrony środowiska dla woj. świętokrzyskiego

Wskaźnik

Opis

Kluczowe/ przykładowe wskaźniki wyników

Uzdatnianie i oczyszczanie ścieków

Poprawa wydajności stacji oczyszczania ścieków w m3

Likwidacja odpadów i recykling

Utworzona wydajność urządzeń odpowiedzialnych za likwidację i/lub recykling odpadów- wzrost w %

Technologie przyjazne środowisku

Liczba (w tym nowych) przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia finansowego w celu wprowadzenia technologii przyjaznych środowisku lub rozwoju produktów ekologicznych

Powietrze

Liczba elektrowni wyposażonych w filtry powietrza

Hałas

Liczba kilometrów autostrad wyposażonych w bariery redukujące hałas

Ścieki i oczyszczalnie

Liczba programów mających na celu wprowadzenie oszczędności
w zużyciu wody

Kluczowe/ przykładowe wskaźniki rezultatów

Ludność obsługiwana
(likwidacja odpadów)

Gospodarstwa domowe korzystające z usług wywożenia śmieci (liczba
i % ludności)

Ludność obsługiwana (dystrybucja wody)

Gospodarstwa domowe obsługiwane przez nową lub zmodernizowaną sieć dystrybucji wody

Powietrze

Poprawa efektywności zaopatrzenia w energię (%)

Woda pitna

Liczba dni z niewystarczającymi dostawami wody (na 1000 gospodarstw domowych)

Ścieki i oczyszczanie

% ścieków poddanych wstępnemu oczyszczeniu (I stopnia)

% ścieków poddanych dalszemu oczyszczeniu (II stopnia)Kluczowe/ przykładowe wskaźniki oddziaływania

Redukcja zanieczyszczenia

% redukcji oddziaływania na środowisko w kategoriach zmniejszenia zanieczyszczenia

Miejsca pracy (nowe lub utrzymane)

Liczba i % wszystkich miejsc pracy (w podziale na kobiety lub mężczyzn) utrzymanych w przedsiębiorstwach lub instytucjach dzięki projektom związanym ze środowiskiem otrzymującym wsparcie finansowe

Powietrze/odpady/woda pitna/ścieki i oczyszczalnie

Liczba miejsc pracy brutto/netto utworzonych lub utrzymanych po upływie 2 lat (liczba % wszystkich miejsc pracy)

Hałas

Redukcja hałasu powodowanego przez transport w %

Odpady

 • ilość zanieczyszczeń stałych zbieranych w celu recyklingu po upływie roku

 • % zanieczyszczeń stałych poddawanych recyklingowi do powtórnego użytku

 • % zamkniętych lub nielegalnych wysypisk śmieci

Woda pitna

 • poziom zużycia wody przez nowe/zmodernizowane sieci

 • poprawa efektywności zużycia wody (%)

 • redukcja strat z sieci dystrybucji (%)

 • wzrost udziału ścieków podłączonych do stacji oczyszczania ścieków (%)

Ścieki i oczyszczalnie

 • % próbek ścieków z punktów źródłowych wskazujących w szczególny sposób poziom redukcji zidentyfikowanych zanieczyszczeń


6. Wskaźniki na poziomie miasta

Poniżej przedstawiono zestaw wskaźników (mierników) proponowanych w Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2005.Tab. 7.2. Zestaw wskaźników (mierników) do Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”

Cel. XIV. Poprawa estetyki miasta i stanu środowiska naturalnego


Poz.

Opis mierników

Jednostka

Wielkość

1.
1.1

1.2


1.3

2.
3.

4.

5.

5.15.2

6.

7.Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych przez Zakłady; liczba podmiotów: 88

BZT5


ChZT

Zawiesina

Procent ścieków odprowadzanych bez oczyszczania przez Zakłady i Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Procent zielonych terenów urządzonych i utrzymanych (1) w stosunku do ogółu terenów zielonych (2)

(1) 307,74 ha (2) 1250,74 ha

Procentowy udział surowców wtórnych odzyskiwanych (1) w stosunku do ogólnej ilości odpadów komunalnych (2) 1250,74

(1) 51,9 tys. t (2) 60,7 tys. t

Liczba podczyszczalni wód deszczowych:

2002

2004


Nakłady na ochronę środowiska

Klasa czystości wody w Zalewie Miejskim w sezonie letnim

(1) w 2003 r. zalew modernizowany


kg/rok


kg/rok

kg/rok
%


%

%

szt.szt.

tys. zł


klasa czystości

568


3213

974
0


24,6

85,5


9

13

11828,4


II-III

Cel XV. Kompleksowa ochrona wód podziemnych

1.
1.1

1.2


1.3

1.4


2.

3.


3.1
3.2

4.Klasa czystości wód rzek przepływających przez miasto:
Silnica

Lubrzanka II kl. 2,8 km, III – 30,8 km

Sufraganiec

Bobrza


Ilość studni wyłączonych z użytkowania

Wielkość rezerw poboru wody:

przy włączeniu ujęcia w Sukowie do:

sieci miejskiej – rezerwa

niewłączenie ujęcia – deficyt

Liczba eksploatowanych studni awaryjnych
klasa czystości

%

%%

%

szt.m3/dobę

m3/dobę

szt.


non


II-1,0; III-99 II-8; non-92

non


5

4 000


2 500

7


Źródła informacji:

 1. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2003 r.

 2. Raport WIOŚ, 2003 r.

 3. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 2003 r.

7. Wskaźniki proponowane do realizacji celów przyjętych w „Programie...”

Proponowany zestaw wskaźników środowiskowych i przestrzennych uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, wyrażane przez: • wysoki poziom ochrony środowiska przez stosowanie zasad prewencji i przezorności, ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska przyrodniczego, przyjęcie ekosystemowego podejścia – minimalizującego zużycie naturalnych zasobów, wytwarzania odpadów i emisji zanieczyszczeń oraz energii,

 • równy dostęp do środowiska naturalnego,

 • wydajność środowiska.

Proponowane wskaźniki są zgodne z wymogami UE

Tab. 7.3. Wybrane wskaźniki do realizacji celów wybranych w programie

Lp.


Zestaw wskaźników ładu środowiskowego i przestrzennego

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika

2002/2003

Prognoza 2006

1

2

3

4

I

1.


1.1
1.2
1.3

1.4
1.5


1.6

1.6.1


1.6.2

1.6.3


1.7

1.8

1.9


Jakość wód i jej ochrona

Ścieki – presja na jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Udział ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczanych w ogólnej ilości wytwarzanych ścieków (w %)

Udział ścieków komunalnych i przemysłowych nieoczyszczonych w ogólnej ilości wytwarzanych ścieków (w %)

Udział ścieków przemysłowych nieoczyszczonych odprowadzonych bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi w ogólnej ilości ścieków odprowadzonych przez przemysł (%)

Udział ścieków przemysłowych oczyszczanych w ogólnej ilości ścieków odprowadzonych przez przemysł (w %)

Udział ścieków przemysłowych w ogólnej ilości wytwarzanych ścieków w (%)

Udział ludności w zlewni kanalizacji odsługiwanej przez oczyszczalnię w Sitkówce; łącznie z gminą Sitkówka – Nowiny i Masłów

Liczba ludności ogółem (szt.)

Liczba ludności objęta kanalizacją (w %)

Liczba ludności nie objętej kanalizacją (w %)

Udział ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej w ogólnej ilości ścieków odprowadzanych przez przemysł (w %)

Sprawność oczyszczania ścieków – różnica ładunków zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych i oczyszczonych do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni – BZT5 w kg/rok (w %)

Sprawność oczyszczania ścieków – różnica ładunków zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych i oczyszczonych do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni – ChZT w kg/rok (w %)100
0


0

100
15

239.013

86

1499
94

87


100
0


0

100
15

-

92

<1099,5
96

90Tab. 7.3. c.d.

1

2

3

4

1.10

1.11

1.12
1.13

1.14


1.15

1.16


2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6


2.7
3.

3.1


3.2

3.3
Sprawność oczyszczania ścieków – różnica ładunków zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych i oczyszczonych do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni – zawiesina w kg/rok (w %)

Sprawność oczyszczania ścieków – różnica ładunków zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych i oczyszczonych do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni – fosfor ogólny w kg/rok (w %)

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

z zakładów odprowadzonych do wód powierzchniowych (w kg/rok) • liczba podmiotów

 • BZT5

 • ChZT

 • zawiesina

Ścieki z Zakładów odprowadzane do odbiornika (dam3)

(w tym chłodnicze)

Nakłady inwestycyjne na ochronę wód i gospodarkę ściekową na 1 mieszkańca (zł/osobę/rok)

(1) Nakłady – 975,0 tys. zł (2) liczba mieszkańców 211 810

Długość sieci kanalizacyjnej (w km)

Gęstość sieci kanalizacyjnej (w km/km2)

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych • wody powierzchniowe

Udział I klasy czystości wód ustalonych na podstawie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w długości rzek (w %)

Udział II klasy czystości wód ustalonych na podstawie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w długości rzek (w %)

Udział III klasy czystości wód ustalonych na podstawie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w długości rzek (w %)

Udział wód klasy NON (pozaklasowe), ustalonej na podstawie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w długości rzek (w %) • wody podziemne

Udział zwykłych wód podziemnych klasy I – najwyższej i wysokiej jakości (Ia i Ib) w %

Udział zwykłych wód podziemnych klasy II – średniej jakości (II) w %

Udział zwykłych wód podziemnych klasy III – niskiej jakości (III) w %

Korzystanie z zasobów wodnych

Długość sieci wodociągowej w km

Gęstość sieci wodociągowej w km na km2

Wskaźnik długości sieci kanalizacji w km do długości sieci wodociągowej w km

86


59

88

56832 13

974
1182

1094

88

046,03

243,9


2,2

0

1


15-20
84-79

90
10


0
262,2

2,4


0,93


88


61

brak danych


brak danych


50,0

270


2,45

1

1-5


30
68-62

90
10


0
280

2,5


0,95Tab. 7.3. c.d.

1

2

3

4

3.4

3.5


3.6
3.7
3.8
3.9

3.10


3.11

3.12Stopień zwodociągowania (w %)

Pobór wody (ogółem) na potrzeby gospodarki narodowej

Pobór wody (ogółem) na 1km2 w (dam3)
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (dam3)

Udział gospodarstw domowych w strukturze zużycia wody na terenie miasta w %

Udział zużycia wody przez przemysł w ogólnym zużyciu wody w %

Zużycie wody przez przemysł spożywczy (dam3)

Zużycie wody przez przemysł (dam3)

Zużycie wody przez przemysł inny (dam3)
97

11263


103,3
46,8
76,3
13,9

205,5


1336,6

1131,198

11300


103,2
47,5
77,0
13,8

210,0


1330

1125


II.
1.

1.1


1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4


1.5

1.6


1.7

1.8


1.9


Jakość powietrza i jego ochrona

Klasyfikacja stref na potrzeby monitorowania jakości powietrza odnosi się do kryteriów uwzględniających następujące cele:  • ochrona zdrowia ludzi w zakresie: SO2, NO2 pyłu PM10, ołowiu, benzenu i O3

  • ochrona roślin w zakresie: SO2, NOx i O3

Emisja – presja na jakość powietrza

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z Zakładów szczególnie uciążliwych [t/km2 / rok]: • emisja t/rok – 991 km2 - 109

Emisja zanieczyszczeń gazowych z Zakładów szczególnie uciążliwych [t/km2 / rok]:

 • emisja t/rok – 296131 km2 - 109

Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji w % zanieczyszczeń wytworzonych:

zanieczyszczenia pyłowe(%)

zanieczyszczenia gazowe (%)

Emisja dwutlenku siarki SO2 • wielkość [Mg]

 • klasa strefy

Emisja tlenków azotu NO2

 • wielkość [Mg]

 • klasa strefy

Pył zawieszony PM 10

 • wielkość [Mg]

 • klasa strefy

Emisja dwutlenku węgla CO2

 • wielkość [Mg]

 • klasa strefy

Emisja tlenku węgla CO

  • wielkość [Mg]

  • klasa strefy

Pozostałe zanieczyszczenia gazowe

  • wielkość [Mg]

9.1


2717

91.1


1.9
1602

I
584

II
991

IIIb
293032

893

IIIb


20

8.8


2650

92

2.5


1550

I
500

II
970

IIIb
290000

800

IIIb


18
1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna