Program ochrony środowiska dla miasta KielcePobieranie 279.2 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar279.2 Kb.
1   2   3   4

Tab. 7.3. c.d.

1

2

3

4

III.

Ochrona powierzchni ziemi i surowców naturalnych1.

Presja odpadów z procesów produkcji i konsumpcji1.1

Wskaźniki dla odpadów określono w części dotyczącej „Planu gospodarki odpadami dla miasta Kielce”1.2

Nakłady inwestycyjne na ochronę powierzchni ziemi [tys. zł]

1383,7

1400

IV.

IV. Jakość i ochrona klimatu akustycznego (hałas)1.

Jakość klimatu akustycznego – udział mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny %

brak danych

-

2.

Hałas drogowy – wskaźnik „w” %

procentowy stosunek długości tras komunikacyjnych o danym poziomie hałasu do łącznej długości tras, na których wykonano pomiary:

2.1

LAeq 50,1 – 55,0 dB

0

-

2.2

LAeq 55,1 – 60,0 dB

0,65

-

2.3

LAeq 60,1 – 65,0 dB

5,73

-

2.4

LAeq 65,1 – 70,0 dB

14,72

-

2.5

LAeq 70,1 – 75,0 dB

52,10

-

2.6

LAeq > 75,0 dB

26,80

-

3.

Hałas kolejowy – wskaźnik „w” w %

brak danych
4.

Hałas przemysłowy4.1

Liczba zakładów powodujących przekroczenia norm hałasu do liczby zakładów w ewidencji w %

brak danych

-

4.2

Centra handlowe przekraczające normy hałasu w porze rocznej i dziennej w % liczby obiektów handlowych

brak danych

-

5.

Inne źródła hałasu – okresowa emisja związana z imprezami masowymi szczególnie w porze nocnej

brak danych

-

6.

Udział terenów szczególnie zagrożonych emisją hałasu w % powierzchni miasta

brak danych

-

7.

Wydatki na zmniejszenie hałasu i wibracji na 1 mieszkańca [zł/osobę]

brak danych

-

V.

Ochrona przyrody i krajobrazu1.

Powierzchnia ogółem obszarów prawnie chronionych [ha]

4333,2

-

1.1

Obszary prawnie chronione w % powierzchni ogółem

39,6

-

1.2

Rezerwaty przyrody [ha]

58,9

-

1.3

Parki krajobrazowe [ha]

2450,0

-

1.4

Obszary chronionego krajobrazu [ha]

1863,0

-

1.5

Użytki ekologiczne [ha]

1,0

-

1.6

Liczba pomników przyrody

52

-

1.7

Stosunek powierzchni lasów do powierzchni zabudowanej w %

  • powierzchnia lasów ogółem – 2281 ha

  • powierzchnia zabudowana – 2388 ha

96

98

1.8

Stosunek powierzchni zieleni ogólnodostępnej i lasów do terenów zabudowanych w %

108

110

1.9

Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej i lasów na 1 mieszkańca [ha/osobę]

0,012

0,015


Tab. 7.3. c.d.

1

2

3

4

1.10

Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej na 1 mieszkańca [ha/osobę]

0,0059

0,0070

1.11.

Liczba gatunków zagrożonych do ogólnej liczby gatunków (fauna i flora) w %

brak danych

aktualizować

1.12

Wydatki na zieleń na 1 mieszkańca [zł/osobę]

brak danych

aktualizować

1.13

Nakłady inwestycyjne na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu na 1 mieszkańca [zł/osobę]

brak danych

aktualizować

1.14

Udział obszarów ekologicznego zagrożenia w powierzchni miasta ogółem w %

brak danych

aktualizować

1.15

Presja ruchu turystycznego na obszarach chronionych

[w turystach/ha]brak danych

aktualizować

1.16

Zwiększenie lesistości na terenie miasta w [ha]

0

5

do 2020-20ha2.

Gospodarowanie przestrzenią2.1

Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem w %

29,7

30

2.2

Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych w %

80

83

2.3.

Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca [w ha/osobę]

0,015

0,013

2.4.

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego [ha]

1,17

1,25

2.5

Udział powierzchni pozostałych gruntów i nieużytków w powierzchni ogółem w %

20

17

2.6

Presja demograficzna – gęstość zaludnienia [osoba/km2]

1943

1900

2.7

Stopień pokrycia obszaru miasta aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w %

1,4-15

30

VI.

Ochrona przed promieniowaniem i awarie (nadzwyczajne zagrożenia środowiska)1.

Wydatki na ochronę przed promieniowaniem [zł]

brak

danych


aktualizować

2.

Liczba zdarzeń mogących spowodować NZŚ na 100 km22.1

Wypadki – 398

365

350

2.2

Kolizje – 3002

2754

2700

VII.

Dostęp do informacji o środowisku1.

Liczba ośrodków edukacji i bibliotek ekologicznych na 10 tys. mieszkańców

brak

danych


aktualizować

2.

Liczba proekologicznych organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców

brak

danych


aktualizować

3.

Liczba mieszkańców posiadających dostęp informacji ekologicznych w Internecie na 10 tys. mieszkańców

brak

danych


aktualizować

Źródła informacji:

  1. Raport końcowy z realizacji pracy „Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach banku danych regionalnych”

Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonowskiej, 2003 r.

  1. Raport WIOŚ 2003 r.

  2. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego Urząd Statystyczny w Kielcach, 2003 r.

  3. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., 2003 r.


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna