Program ochrony środowiska dla powiatu płOŃskiego na lata 2013– 2016 z perspektywą do roku 2020”Pobieranie 1.83 Mb.
Strona1/25
Data08.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Płońskiego

Nr XLI/257/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA


DLA POWIATU PŁOŃSKIEGO


NA LATA 2013– 2016
z perspektywą do roku 2020”


(aktualizacja)

WYKONAWCA:

mgr inż. Joanna Sawicka

inż. Agnieszka Tomaszewska
HYDROS

JACEK SAWICKI I JOANNA SAWICKA

SPÓŁKA CYWILNA

Firma konsultingowo - projektowa

Kwiecień 2013r.

SPIS TREŚCIWPROWADZENIE 6

1.1 Podstawa opracowania 6

1.2 Cel, zakres i funkcje Programu 7

1.3 Metodyka opracowania Programu 8

PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR POWIATU PŁOŃSKIEGO 10

1.4 Położenie geograficzne 10

1.5 Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 11

1.6 Sytuacja demograficzna 11

1.7 Klimat 14

1.8 Gospodarka 141.8.1 Gospodarka rolna 14

1.8.2 Turystyka 15

1.8.3 Przemysł 19

1.8.4 Rynek pracy 22

OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA POWIATU PŁOŃSKIEGO 24

1.9 Zasoby wodne 24

1.9.1 Wody powierzchniowe 24

1.9.1.1 Stan aktualny 24

Zagrożenia 33

1.9.2 Wody podziemne 34

1.9.2.1 Stan aktualny 34

Zagrożenia 38

1.9.2.2 Program działań 38

1.10 Powietrze atmosferyczne 39

1.10.1 Stan aktualny 39

1.10.2 Program działań 42

1.11 Powierzchnia ziemi 431.11.1 Gleby 46

1.11.1.1 Stan aktualny 46

1.11.1.2 Program działań 49

1.11.2 Kopaliny 49

1.11.2.1 Program działań 51

1.12 Walory przyrodnicze i krajobrazowe 52

1.12.1 Lasy 52

1.12.2 Formy ochrony przyrody 54

1.12.3 Sieć NATURA 2000 61

Aleja Pachnicowa 621.12.4 Sieć ECONET 65

1.12.5 Program zadaniowy 66

1.13 Infrastruktura techniczna 661.13.1 Gospodarka wodno – ściekowa 66

1.13.1.1 Zaopatrzenie w wodę 66

1.13.1.2 Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków 69

1.13.2 Energetyka 74

1.13.2.1 Ciepłownictwo 74

1.13.2.2 Gazownictwo 77

1.13.2.3 Elektroenergetyka 781.13.3 Gospodarka odpadami 80

1.13.4 Program działań 89

1.13.5 Hałas 90

1.13.6 Promieniowanie elektromagnetyczne 91

1.13.6.1 Program działań 931.13.7 Komunikacja i transport 94

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY


I ENERGII – WNIOSKI 99

1.14 Racjonalne gospodarowanie wodą 99

1.15 Wykorzystanie energii 99

1.16 Racjonalne wykorzystanie materiałów 1001.16.1 Program działań 101

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 102

1.17 Zagrożenia antropogeniczne 102

1.17.1 Gospodarka komunalna 102

1.17.2 Transport i komunikacja 102

1.17.3 Działalność gospodarcza 103

1.17.4 Rolnictwo 103

1.17.5 Poważna awaria przemysłowa 104

1.17.6 Biotechnologia i organizmy zmodyfikowane genetycznie 105

1.18 Zagrożenia naturalne 1061.18.1 Zagrożenie powodziowe 106

1.18.2 Zagrożenie pożarowe 107

1.18.3 Zagrożenia erozją 108

1.18.4 Program działań 108

EDUKACJA EKOLOGICZNA I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA


W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 110

1.19 Program zadaniowy 113

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I INSTRUMENTY OCHRONY 115

PODSUMOWANIE ANALIZY STANU OBECNEGO 119

1.20 Analiza SWOT 119

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 129

1.21 Cele i zasady Polityki ekologicznej państwa na lata 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016 129

1.22 Założenia wyjściowe Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. 133

USTALENIA PROGRAMU 136

1.23 Priorytety i działania ekologiczne 136

1.24 Harmonogram realizacji działań na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020. 141

WYTYCZNE DLA SAMORZĄDÓW 156

ZAMIERZENIA GMIN W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 159

UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU 161

1.25 Uwarunkowania prawne 161

1.26 Uwarunkowania ekonomiczne 161

1.27 Planowanie przestrzenne 170

1.28 Uwarunkowania społeczne 171

1.29 Uwarunkowania związane z integracją europejską 171

REALIZACJA I MONITORING PROGRAMU 173

1.30 Organizacja zarządzania środowiskiem 173

1.31 Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 174

1.32 Monitoring wdrażania Programu 175

1.32.1 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 175

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 179


SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS WYKRESÓW


WPROWADZENIE

1.1Podstawa opracowania


Program ochrony środowiska ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program ochrony środowiska dla powiatu płońskiego na lata 2013 – 2016
z perspektywa do roku 2020”
jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2020 jak też planem wdrożeniowym na lata 2013– 2016. Jest też aktualizacją
i kontynuacją dotychczasowego „Programu ochrony środowiska dla powiatu płońskiego na lata 2008– 2011”.

Opracowanie niniejszego powiatowego programu ochrony środowiska wynika z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst


z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

Organ wykonawczy powiatu (tj. Zarząd Powiatu) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza powiatowy program ochrony środowiska uwzględniając wymagania art. 14 ww. ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

  • cele ekologiczne,

  • priorytety ekologiczne,

  • poziomy celów długoterminowych,

  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Niniejszy program został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie


z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia dokumentu, stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji dokumentu.

Wykaz aktów prawnych zgodnie, z którymi sporządzono niniejsze opracowanie został umieszczony w ZAŁĄCZNIKU NR 2.
Pobieranie 1.83 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna