Program ochrony środowiska do 2011 r.” 2003 Spis treści I. Wprowadzenie 4Pobieranie 1.5 Mb.
Strona1/13
Data08.05.2016
Rozmiar1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX-117-2004 r.

POWIAT PŁOŃSK

Program ochrony środowiskado 2011 r.”

2003

Spis treści

I. WPROWADZENIE 4

1. PRZESŁANKI OGÓLNE 4

2. PODSTAWY PRAWNE 5

3. CEL I ZAKRES PROGRAMU 8

4. FUNKCJE PROGRAMU 9

5. HORYZONT CZASOWY 10

6. METODA OPRACOWANIA 10

II. ANALIZA STANU OBECNEGO 11

7. PODSTAWOWE DANE O POWIECIE 117.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 11

7.2. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 13

7.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY 25

8. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU 278.1. RZEŹBA TERENU 27

8.2. WARUNKI KLIMATYCZNE I STAN POWIETRZA 27

8.2.1. Powietrze 288.3. ZASOBY WODNE 30

8.3.1. Wody powierzchniowe 30

8.3.2. Wody podziemne 34

8.4. WARUNKI GLEBOWE 35

8.5. ZASOBY SUROWCOWE 37

8.6. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE 38

8.6.1. Lasy 38

8.6.2. Formy ochrony przyrody 41

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 479.1. UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA 47

9.2. SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 51

9.3. GOSPODARKA ODPADAMI 54

9.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ 57

10. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 6010.1. ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU 60

10.2. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 61

10.3. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 62

10.4. ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT) 65

10.5. ODPADY 68

10.6. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 70

11. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 73

12. PODSUMOWANIE ANALIZY 79

III. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
I WOJEWÓDZTWA 83

13. ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 8313.1. Limity krajowe 91

14. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 93IV. USTALENIA PROGRAMU 96

15. PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE 96

16. PROGRAM ZADANIOWY 99

16.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU 99

16.2. ZADANIA KOORDYNOWANE 105

17. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU 11117.1. PRAWNE 111

17.2. EKONOMICZNE 113

17.3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 119

17.4. SPOŁECZNE 120

17.5. ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ 120

17.6. SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 121

18. REALIZACJA I MONITORING PROGRAMU 124

19. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PROGRAMÓW GMINNYCH 130

V. Bibliografia i Wykaz Skrótów 135

20. Bibliografia 135

21. Wykaz Skrótów: 137I. WPROWADZENIE

  1. PRZESŁANKI OGÓLNE


Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu
i przyszłemu pokoleniu, zapisanym w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów konstytucji stanowi ustawa o samorządzie powiatowym wskazując, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska, leśnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Powiat w pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, szuka takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii,
i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i poprawy warunków bytowych ludności. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów planów i programów redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: Polityka ekologiczna państwa, programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami.

Polityka proekologiczna prowadzona przez władze powiatu Płońskiego, w pełni wyraża się poprzez ideę Ekorozwoju, widoczna jest w planowaniu i realizacji zadań strategicznych. Niniejszy dokument „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami powiecie płońskim do 2011 r.” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.Program jest skorelowany z „Programem ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami województwa mazowieckiego” oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

  1. PODSTAWY PRAWNE


Poniższy „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim do 2011 r.” sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z dnia
  20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 627 z poź. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 100, poz. 1085, z poź. zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U., nr 115, poz. 1229)

 • Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
  o ochronie przyrody. Dz.U. z dnia 14 września 2001r., nr 99, poz. 1079)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U., nr 62, poz. 628, z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz.U. nr 87, poz. 796)

 • Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz.U. nr 179, poz. 1490)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12);

 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz. U. 124, poz. 819).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 Nr 110 poz. 1057)

 • Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych.

 • Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001 r.),

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

 • Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

 • Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

 • Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska,

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim do 2011 r.” uwzględnia uwarunkowania wojewódzkie wynikające z następujących dokumentów:

 • Strategii rozwoju województwa mazowieckiego (2000 r.),

 • projektu Regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2004 – 2006 (2003 r.),

 • projektu Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego (2003 r.),

 • projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego (2003 r.).

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska
w powiecie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska. Zarząd Powiatu opracowuje program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekt programów powinien być zaopiniowany przez Zarząd Województwa. Rady Powiatu mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska do 31 grudnia 2003 r. Z wykonania Programów Zarządy Powiatu będą sporządzać co dwa lata raporty i przekazywać je Radzie Powiatu.

Program Ochrony Środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać: • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska,
w szczególności powinien określać:

 • aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie, ich charakterystykę jakościową
  i ilościową,

 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powiatu płońskiego winien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu płońskiego. Zarząd Powiatu składał będzie co 2 lata Radzie Powiatu sprawozdanie
z realizacji planu gospodarki odpadami, a nie rzadziej niż co 4 lata plan ten powinien ulegać aktualizacji.


  1. Pobieranie 1.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna