Program ochrony środowiska do 2012r.” Spis treściPobieranie 422.27 Kb.
Strona1/11
Data02.05.2016
Rozmiar422.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XVIII/106/04

Rady Gminy Białowieża

Z dnia 9 grudnia 2004r.


Program ochrony środowiska

do 2012r.”

Spis treści

1. PRZESŁANKI OGÓLNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY BIAŁOWIEŻA 4

2. PODSTAWY PRAWNE 4

3. CEL I ZAKRES PROGRAMU 7

4. FUNKCJE PROGRAMU 8

5. HORYZONT CZASOWY 9

6. METODA OPRACOWANIA 10

I. ANALIZA STANU OBECNEGO 10

1. PODSTAWOWE DANE O GMINIE 101.1. LOKALIZACJA GMINY 10

1.2. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 11

1.3. ŚRODOWISKO GOSPODARCZE 18

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 192.1. RZEŹBA TERENU 19

2.2. WARUNKI KLIMATYCZNE 20

2.3. ZASOBY WODNE 21

2.3.1. Wody powierzchniowe 21

2.3.2. Wody podziemne 21

2.4. WARUNKI GLEBOWE 22

2.5. ZASOBY SUROWCOWE 23

2.6. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE 23

2.6.1. Lasy 23

2.6.2. Formy ochrony przyrody 27

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 293.1. UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA 29

3.2. SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 30

3.3. GOSPODARKA ODPADAMI 30

3.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ 30

4. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 304.1. ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU 31

4.2. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 32

4.3. ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT) 33

4.4. NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 34

4.5. ODPADY 35

5. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 35

6. PODSUMOWANIE DIAGNOZY STANU OBECNEGO 42

– ANALIZA SWOT 42

II. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
I WOJEWÓDZTWA 45

1. ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 461.1. LIMITY KRAJOWE 54

2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 56

III. USTALENIA PROGRAMU 57

1. PRIORYTETY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE 57

2. PROGRAM ZADANIOWY 61

3. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU 633.1. PRAWNE 63

3.2. EKONOMICZNE 65

3.3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 71

3.4. SPOŁECZNE 72

3.5. ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ 72

3.6. SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 74

4. REALIZACJA I MONITORING PROGRAMU 75

5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 77

IV. bliografia i Wykaz Skrótów 79

1. Bibliografia 79

2. Wykaz Skrótów: 81WPROWADZENIE


  1. PRZESŁANKI OGÓLNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY BIAŁOWIEŻA


Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem władz publicznych i obywateli. Władze administracyjne powinny zapewnić, poprzez politykę zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu
i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne
o samorządzie terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami.

Polityka ekologiczna prowadzona przez władze gminy Białowieża w pełni wyrażą się poprzez ideę ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych. Niniejszy dokument Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy Białowieża stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach gminy. Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny


z dokumentami powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.
  1. PODSTAWY PRAWNE


Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy Białowieża sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627
  z poź. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085,
  z poź. zm.),

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229),

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst Dz. U. nr 92, poz. 880
  z dnia 30 kwietnia 2004r),

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z póź. zm.),

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.),

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z póź. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz. U. nr 179, poz. 1490),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 110 poz. 1057),

 • Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki

do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych,

 • Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001 r.),

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

 • Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

 • Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

 • Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska.

Dokument uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikające
z następujących dokumentów:

 • Strategii rozwoju województwa podlaskiego,

 • Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2004 – 2006,

 • Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,

 • Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

 • Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

 • Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska
w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Władze Gminy opracowują program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekty dokumentów powinny być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu
i Województwa. Rady Gminy mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2004 r.

Program ochrony środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać:

 • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska,
w szczególności powinien określać:

 • aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powinien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna