Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4Pobieranie 1.34 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Powiat Wągrowiecki

Program ochrony środowiskana lata 2004 - 2014”

2003

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

1.1. Przesłanki ogólne 4

1.2. Podstawy prawne 4

1.3. Cel i zakres programu 6

1.4. Funkcje programu 8

1.5. Horyzont czasowy 9

1.6. Metoda opracowania 9

2. ANALIZA STANU OBECNEGO 10

2.1. Podstawowe dane o powiecie 102.1.1. Położenie geograficzne 10

2.1.2. Środowisko społeczne 11

2.1.3. Rozwój gospodarczy 19

2.2. Środowisko przyrodnicze powiatu 242.2.1. Rzeźba terenu 24

2.2.2. Warunki klimatyczne 25

2.2.3. Zasoby wodne 25

2.2.4. Warunki glebowe 38

2.2.5. Zasoby surowcowe 40

2.2.6. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 42

2.2.7. Turystyka 46

2.3. Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska 472.3.1. Ujęcia wody i sieć wodociągowa 47

2.3.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków 54

2.3.3. Gospodarka odpadami 59

2.3.4. Zaopatrzenie w energię 61

2.4. Źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego 632.4.1. Zanieczyszczenie atmosfery i emisja hałasu 63

2.4.2. Promieniowanie elektromagnetyczne 68

2.4.3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
i podziemnych 69


2.4.4. Odpady 71

2.4.5. Poważne awarie 71

2.5. Zarządzanie środowiskiem 76

2.6. Podsumowanie diagnozy 81

3. Cele polityki ekologicznej państwa i województwa 85

3.1. Zasady i cele polityki ekologicznej państwa 863.1.1. Limity krajowe 95

3.2. Cele polityki ekologicznej województwa 974. Ustalenia programu 101

4.1. CELE KRÓTKOTERMINOWE – DO ROKU 2007 I CELE DŁUGOTERMINOWE – DO ROKU 2014. 101

4.2. Program zadaniowy 106

4.2.1. Zadania własne powiatu 106

4.2.2. Zadania koordynowane 111

4.3. Uwarunkowania realizacyjne programu 1154.3.1. Prawne 115

4.3.2. Ekonomiczne 117

4.3.3. Planowanie przestrzenne 123

4.3.4. Społeczne 124

4.3.5. Związane z integracją europejską 125

4.3.6. System ocen oddziaływania na środowisko 126

4.4. Realizacja i monitoring programu 128

4.5. Szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów gminnych 133

5. Bibliografia i Wykaz Skrótów 137

5.1. Bibliografia 1375.2. Wykaz Skrótów: 140

1. WPROWADZENIE

1.1. Przesłanki ogólne


Ochrona środowiska jest szczególnym obowiązkiem władz samorządowych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów nieuszczuplonych dzisiejszemu i następnym pokoleniom. Obowiązek ten zapisany jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów konstytucji stanowi ustawa
o samorządzie powiatowym wskazując, że powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Powiat Wągrowiecki szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, określił kierunki rozwoju, które mają doprowadzić
do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym ograniczenia emisji gazów, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz wzmocnienia struktur ekologicznych. Niniejszy dokument stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Poniższy program jest skorelowany z wojewódzkim programem ochrony środowiska oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

1.2. Podstawy prawne


Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami powiecie wągrowieckim.” został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem. W trakcie jego opracowywania skorzystano z następujących aktów prawnych:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z dnia
  20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 627 z póz. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U., nr 100, poz. 1085,
  z poz. zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U., nr 115, poz. 1229)

 • Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
  o ochronie przyrody. Dz. U. z dnia 14 września 2001r., nr 99, poz. 1079)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U., nr 62, poz. 628, z poz. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z poz. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z poz. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz. U. nr 87, poz. 796)

 • Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz. U. nr 179, poz. 1490)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12);

 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz. U. 124, poz. 819).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 Nr 110 poz. 1057)

 • Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych.

 • Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001 r.),

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002r.),

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

 • Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

 • Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

 • Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska,

Program uwzględnia również uwarunkowania wojewódzkie. Wynikają one z poniższych dokumentów:

 • Strategii rozwoju województwa,

 • Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2004 – 2006,

 • projektu Programu ochrony środowiska dla województwa (2003 r.),

 • projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa (2003 r.).

Pobieranie 1.34 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna