Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4


Szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów gminnychPobieranie 1.34 Mb.
Strona15/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

4.5. Szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów gminnych


Programy powinny być zgodne, przede wszystkim z obowiązującym prawem polskim i unijnym, a także z aktami prawa miejscowego. Przy opracowywaniu programu należy wziąć pod uwagę następujące akty prawne, opracowania, wytyczne i dane:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z dnia
  20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 627 z poź. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 100, poz. 1085, z poź. zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U., nr 115, poz. 1229)

 • Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z dnia 14 września 2001r., nr 99, poz. 1079)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U., nr 62, poz. 628, z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz.U. nr 87, poz. 796)

 • Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz.U. nr 179, poz. 1490)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12);

 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz. U. 124, poz. 819).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 Nr 110 poz. 1057)

 • Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych.

 • Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa
  (2001 r.),

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

 • Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

 • Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

 • Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska,

 • Strategia rozwoju województwa

 • projekt Regionalnego programu operacyjnego dla województwa na lata 2004 – 2006 (2003 r.),

 • projekt Programu ochrony środowiska dla województwa (2003 r.),

 • projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa (2003 r.).

 • Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu wągrowieckiego (2001 r.)

 • Program Ochrony Środowiska i plan gospodarki Opadami Powiatu (20003 r.)

 • plany przestrzennego zagospodarowania województwa i gmin oraz prognozy skutków wpływu ustaleń tych planów na środowisko przyrodnicze

 • inne opracowania strategiczno-planistyczne (Agenda 21, programy ekorozwojowe, opracowania ekofizjograficzne),

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

 • inwentaryzacja przyrodnicza gmin i powiatów,

 • plany ochrony terenów przyrodniczo cennych,

 • inne dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,

 • informacje WIOŚ o stanie środowiska,

 • dane statystyczne,

 • decyzje administracyjne określające warunki korzystania ze środowiska,

 • prawo miejscowe.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Zarząd Gminy sporządza, sam lub przy pomocy zewnętrznych specjalistów, program ochrony środowiska i program gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, w skali lokalnej, przy czym projekt programów powinien być zgodny z polityką ekologiczną powiatu, województwa i państwa. Rady Gmin mają obowiązek uchwalić programy ochrony wraz planem gospodarki odpadami, po zaopiniowaniu przez społeczeństwo, w drodze konsultacji społecznych, oraz przez władze powiatu i województwa do dnia 30.06.2004 roku. Z wykonania Programów Zarządy Gmin będą sporządzać lata raporty i przekazywać je Radzie Gminy.

Program Ochrony Środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do lokalnej polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać: • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska,
w szczególności powinien określać:

 • aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie, ich charakterystykę jakościową
  i ilościową,

 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Istotnym elementem programów będą opracowania kartograficzne – mapy tematyczne, przedstawiające lokalizacje i ważniejsze aspekty planowanych działań. Będą one również ważnym czynnikiem medialnym, wspomagającym edukację ekologiczną. Opracowania kartograficzne powinny być sporządzane w skali 1:50 000 lub 1:100 000.

Gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami powinny być opracowane według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego Programu to: 1. zbieranie i analiza danych dotyczących gminy17

 2. określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu

 3. analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń powiatu metodą Analizy SWOT

 4. określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego

 5. definiowanie priorytetów ochrony środowiska powiatu

 6. konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy zadań

 7. opracowanie systemu monitorowania programu

Programy powinny być przygotowane z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski warto przedstawić w mediach, w internecie.

Każdy program musi uwzględniać aspekt regionalny oraz społeczny. Programy ochrony środowiska warz z planami gospodarki odpadami mają mieć charakter bardzo konkretnych, głównie krótkookresowych programów operacyjnych, uszczegółowionych poprzez zadania i wskaźniki realizacyjno - środowiskowe. Wskaźniki mają być podstawą oceny założonej poprawy stanu środowiska i oceny jakości życia człowieka oraz umożliwiać okresową weryfikację podejmowanych zadań. Wskaźniki projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne.Uwzględniając powyższe wytyczne i wskazówki zwarte w poradniku „Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” proponujemy następującą strukturę gminnych programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami:

 1. Główne zadania programów ochrony środowiska

 2. Ocena istniejącego stanu środowiska i jego analiza

 3. Charakterystyka głównych zmian zachodzących w środowisku – na podstawie analizy

 4. Weryfikacja i adaptacja wykonanych dotychczas programów cząstkowych i działań

 5. Konsultacje społeczne i podsumowanie ich wyników

 6. Cele i priorytety ekologiczne

 7. Optymalny stan środowiska, do którego należy dążyć - w układzie lokalnym i branżowym

 8. Program zadaniowy

 9. Plan finansowania działań i zadań

 10. Plan gospodarki odpadami

 11. Ocena oddziaływania na środowisko realizacji programu

 12. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji programu

 13. Zagrożenia realizacji programu

 14. Zarządzanie programem

 15. Ewaluacja i monitoring, z uwzględnieniem okresów i zakresu aktualizacji programu

Promocja programu i edukacja ekologiczne społeczności.

5. Bibliografia i Wykaz Skrótów

5.1. Bibliografia


 1. Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

 2. Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

 3. Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

 4. Cieślak J. Wskazówki dla rolników podejmujących produkcję metodami ekologicznymi, Wydawca- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego
  i Gospodarczego, Modliszewice 2001.

 5. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

 6. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, pod red. Andersona G., Śleszyńskiego J., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

 7. Geografia Polski : środowisko przyrodnicze, red. nauk. Leszek Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

 8. Kempa. E. Gospodarka odpadami miejskimi, Arkady, Warszawa 1983.

 9. Kompleksowa Gospodarka odpadami (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1998.

 10. Kompostowanie odpadów organicznych w praktyce (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1997.

 11. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

 12. Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999.

 13. Neuerburg W, Padel S: Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1994.

 14. Nowa Polityka Ekologiczna Państwa – założenia; MOŚZNiL, październik 1999r

 15. Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

 16. Piontek F., Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej
  w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej
  / [aut.] [i in.], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.

 17. Piontek F., Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego
  i w rozwoju zrównoważonym
  , tom I, rozdział I.

 18. Podział hydrograficzny Polski, IMGW, Warszawa, 1983.

 19. Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Warszawa 1990.

 20. Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska, Poradnik, Oficyna Wydawnicza „EL-Press”, Warszawa 2001.

 21. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.

 22. Poskrobko B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998.

 23. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

 24. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów (mat. seminaryjne) Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Osieczany 1999.

 25. Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

 26. Przewodnik po Unii Europejskiej; The Economist Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1998.

 27. Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

 28. Strategia Rozwoju Powiatu

 29. Strategia Rozwoju Województwa

 30. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

 31. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000.

 32. Winpenny J.T., Wartość środowiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

 33. WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002, strony www.

 34. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

 35. Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

 36. www.stat.gov.pl

 37. www.znin.pl.


5.2. Wykaz Skrótów:


DPS – Dom Pomocy Społecznej

BOŚ – Bank Ochrony Środowiska

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA – Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE – Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – Unia Europejska

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WODR – Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

PTPP „pro Natura” - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SIGOP – Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami

CEE - Centrum Edukacji Ekologicznej1 Na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu

UU2 www.znin.pl

3 Podział hydrograficzny Polski, IMGW, Warszawa, 1983.

4 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001, strony www

5 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001, strony www

6 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001, strony www

7 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Wągrowcu.

8 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001, strony www

9 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Wągrowcu.

10 WIOŚ w Poznaniu, Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski, strony www

11 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002

12 Ankieta do opracowania Programu Ochrony Środowiska

13 WIOŚ w Poznaniu, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002, strony www

14 WIOŚ w Poznaniu, Ocena wstępna jakości powietrza w Wielkopolsce, strony www

15 B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.

16 Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego.

17 W załączeniu zamieszczono przykładowe ankiety pomocne w zbieraniu danych.


Pobieranie 1.34 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna