Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4Pobieranie 1.34 Mb.
Strona2/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.3. Cel i zakres programu


Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska
w powiecie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska. Zarząd Powiatu opracowuje program ochrony środowiska i program gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekt programów ochrony środowiska powinien być zaopiniowany przez organ wykonawczy województwa. Rada Powiatu ma obowiązek uchwalić program ochrony środowiska do 31 grudnia 2003 r. Z wykonania Programu Zarząd Powiatu będzie sporządzać raporty
i przekazywać je Radzie Powiatu.

Głównym celem Programu jest określenie zasad polityki ochrony środowiska powiatu wągrowieckiego. Program ma być narzędziem realizacji polityki ekologicznej państwa i województwa w skali regionu - powiatu. W pełni odzwierciedla tendencje ogólnopolskiej i europejskiej polityki proekologicznej. Główne cele europejskiej polityki ochrony środowiska to: • zasada zrównoważonego rozwoju,

 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

 • sprawiedliwości międzypokoleniowej,

 • sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej,

 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

 • zasada przezorności,

 • zasada uspołecznienia i subsydiarności,

 • zasada prewencji,

 • zasada „zanieczyszczający” płaci,

 • zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program przedstawia aktualną sytuację środowiska powiatu, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu. Program określa priorytetowe działania i harmonogram zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i edukacji ekologicznej z podziałem na zadania własne powiatu i zadania koordynowane. Opis uwarunkowań realizacyjnych Programu zawiera jego wdrożenie, ewaluację i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami.

Program przygotowany został z udziałem konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w Internecie.Program Ochrony Środowiska określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności:

 • cele i priorytety,

 • program zadaniowy,

 • uwarunkowania prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska i określa:

 • aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

1.4. Funkcje programu


Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego pełni następujące funkcje:

 1. realizacja polityki ekologicznej państwa i województwa w obszarze powiatu

 2. jest instrumentem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju przez władze powiatu

 3. jest instrumentem strategicznego zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 4. jest nośnikiem informacji na temat zasobów środowiska naturalnego oraz stanu poszczególnych jego komponentów

 5. jest analizą problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując jednocześnie sposoby ich rozwiązania

 6. jest cennym źródłem informacji pomocnym przy konstruowaniu budżetu powiatu

 7. stanowi bazę informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy

 8. ma ukierunkowywać gminne programy ochrony środowiska i gospodarki odpadami – być wskazówką przy ich tworzeniu

Program obejmuje zagadnienia merytoryczne, takie jak ochronę środowiska, gospodarkę leśną i wodną, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami, bezpieczeństwo ekologiczne, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

1.5. Horyzont czasowy


Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 program ochrony środowiska powinien co najmniej obejmować okres do roku 2010. Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2,
iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata, i że przewiduje się w niej działania
w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego obejmuje lata 2004 – 2014, zawiera dwa etapy:

 • cele krótkoterminowe będą realizowane w latach 2004 – 2007,

 • cele długoterminowe będą realizowane do roku 2014.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie
z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości jego weryfikacji i aktualizacji.

1.6. Metoda opracowania


Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego Programu to:

 • zbieranie i analiza danych dotyczących powiatu i znajdujących się w nim gmin

 • określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu

 • analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń powiatu metodą Analizy SWOT

 • określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego

 • definiowanie priorytetów ochrony środowiska powiatu

 • konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy działań

 • opracowanie systemu monitorowania Programu.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w internecie. Projekt programu był zaopiniowany przez organ wykonawczy województwa.

Pobieranie 1.34 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna