Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4


ANALIZA STANU OBECNEGO 2.1. Podstawowe dane o powieciePobieranie 1.34 Mb.
Strona3/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2. ANALIZA STANU OBECNEGO

2.1. Podstawowe dane o powiecie

2.1.1.Położenie geograficzne


Powiat wągrowiecki usytuowany jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego w niedalekiej odległości od Poznania, Bydgoszczy i Piły.

W skład powiatu wągrowieckiego wchodzą następujące jednostki samorządowe: 1. gmina miejska Wągrowiec,

 2. gmina miejsko-wiejska Gołańcz

 3. gmina miejsko-wiejska Skoki,

 4. gmina wiejska Damasławek,

 5. gmina wiejska Mieścisko

 6. gmina wiejska Wapno,

 7. gmina wiejska Wągrowiec.

Powiat wągrowiecki leży w większości w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałuki, zaś gminy: Mieścisko i Skoki leżą na jego pograniczu. Pałuki stanowią północno-wschodnią część Wielkopolski, zajmują obszar ok. 2000 km2 między rzekami: Noteć – Wełna - Struga Margonińska – Dymnica i są najstarszymi polskimi terenami osadniczymi (o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne) zachowującymi do dziś bogate elementy kultury ludowej, tj. budownictwo, strój i zwyczaje.


2.1.2.Środowisko społeczne1


Powiat wągrowiecki zajmuje powierzchnię 1040,8 km2, co stanowi 3,5% ogólnej powierzchni województwa wielkopolskiego. Zamieszkuje go 68,2 tys. osób, czyli 2% ogólnej liczby mieszkańców województwa. Spośród 35 powiatów Wielkopolski, powiat pod względem obszaru znajduje się na 10 miejscu, zaś pod względem liczby ludności na 21 miejscu. Powierzchnię i liczbę mieszkańców w podziale na poszczególne gminy prezentuje poniższe zestawienie (stan w dniu 31 grudnia 1999 roku):
Tabela 1.1.Powierzchnię i liczbę mieszkańców w podziale na poszczególne gminy

Powiatu

Pow. km2

Ludność

Liczba miejscowości

na terenie powiatu

Gmina miejska Wągrowiec

17,91

24.470

1 miasto

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz

192,13

8.860

1 miasto, 26 wsi, w tym 23 sołectwa

Gmina miejsko-wiejska Skoki

198,52

8.504

1 miasto, 39 wsi, w tym 27 sołectwa

Gmina wiejska Damasławek

104,68

5.766

18 wsi, w tym 17 sołectw

Gmina wiejska Mieścisko

135,62

5.982

28 wsi, w tym 22 sołectwa

Gmina wiejska Wapno

44,19

3.269

9 wsi sołeckich

Gmina wiejska Wągrowiec

347,75

11.400

64 wsi, w tym 43 sołectwa

Razem:

1.040,80

68.248

3 miasta, 184 wsi, w tym 140 sołectw
Tabela 1.2.Struktura ludności powiatu według wieku

Wiek

Liczba ludności ogółem

Struktura w %

0 – 6 lat

5 929

8,7

7 – 14 lat

8 050

11,8

15 – 19 lat

6 304

9,2

20 – 29 lat

10 747

15,7

30 – 39 lat

9 198

13,5

40 – 49 lat

10 715

15,7

50 – 59 lat

6 476

9,5

60 – 64 lata

3 803

5,5

65 lat i więcej

7 131

10,4


Tabela 1.3.Powierzchnia (stan w dniu 31 XII 2000); Ludność  (stan w dniu 31 XII 2002)

Wyszczególnienie

Powierzchnia w  km

Ludność

ogółem

w tym kobiety

Powiat ogółem

1 040,8

67 147

33 957

Gminy miejskie

Wągrowiec

17,9

24 401

12 634

Gminy miejsko-wiejskie

Gołańcz

192,1

8 507

4 230

Skoki

198,5

8 514

4 284

Gminy wiejskie

Damasławek

104,7

5 515

2 825

Mieścisko

135,6

5 841

2 876

Wapno

44,2

3 138

1 588

Wągrowiec

347,8

11 400

5 598

Można też wyodrębnić strukturę ludności według grup ekonomicznych, na tle średniej krajowej i województwa wielkopolskiego prezentuje poniższe zestawienie

Struktura ludności w %

Powiat Wągrowiecki

Polska

Województwo wielkopolskie

Wiek przedprodukcyjny

29,5

25,5

26,4

Wiek produkcyjny

57,0

60,0

60,0

Wiek poprodukcyjny

13,5

14,5

13,6

(stan w dniu 30 czerwca 1999 roku – dane GUS)
Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy powiatu są relatywnie młodsi
w porównaniu ze średnią ogólnopolską i województwa wielkopolskiego, o czym świadczy znacznie większy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 – 19 lat). Ludność
w wieku do 49 lat stanowi niemal 70% ogółu mieszkańców powiatu.

Głównym problemem społecznym nękającym gminy opisywanego obszaru funkcjonalnego jest bezrobocie. Zakres zapotrzebowania na pomoc społeczną z roku na rok wzrasta w miarę ubożenia społeczeństwa. W gminach pomoc społeczna staje się jednym z głównych priorytetów polityki samorządowej. Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają pomocy poprzez zasiłki stałe, okresowe i z tytułu macierzyństwa. Współfinansują również dożywianie dzieci w szkołach oraz udzielają pomocy rzeczowej potrzebującym. Jednakże narastającym problemem są ciągle niedostateczne fundusze.

W ocenie infrastruktury społecznej zwrócono szczególną uwagę na problemy związane z modernizacją, utrzymaniem i odpowiednim wykorzystaniem stanu posiadania, co jest w znacznym stopniu uzależnione od środków finansowych
i kompetencji samorządu terytorialnego. Szczególne znaczenie przypisuje się służbie zdrowia, szkolnictwu, kulturze, istotny jest też sport i turystyka

Na terenie powiatu wągrowieckiego funkcjonuje 11 placówek oświatowych, będących jednostka organizacyjnym powiatu: 1. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,

 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Resocjalizacyjno-Diagnostyczny
  w Antoniewie,

 3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu,

 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu,

 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu,

 6. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wągrowcu,

 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,

 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu,

 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu,

 10. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu,

 11. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku.

Istotnym aspektem sfery społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, kompleksy kulturowe, pomniki dziedzictwa oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych. Stolica powiatu - miasto Wągrowiec, który zamieszkuje 36% ogółu mieszkańców powiatu pełni funkcje subregionalnego centrum: edukacji (szkolnictwo średnie, Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych, Państwowa Szkoła Muzyczna, Biblioteka Pedagogiczna), ochrony zdrowia (szpital powiatowy, placówki specjalistycznej opieki medycznej) oraz kultury i sztuki (placówki upowszechniania kultury). Szansą jest oferta proponowana przez miejskie i gminne ośrodki kultury, stowarzyszenia, zespoły amatorskie itp.

Starostwo Powiatowe prowadzi działalność promującą powiat wągrowiecki. Koncentruje się ona na: • organizowaniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjno-informacyjnych, w tym poprzez stronę internetową,

 • promowaniu potencjału kulturalnego, gospodarczego i turystycznego powiatu poprzez współorganizowanie lub współfinansowanie imprez i uroczystości
  o charakterze powiatowym i regionalnym, a także udział w targach turystycznych Tour Salon) i prezentacji powiatu podczas targów EXPO 2000 w Hanowerze,

 • nawiązywaniu, rozwijaniu oraz koordynowaniu współpracy z zagranicą,

 • podejmowaniu działań na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania kapitału krajowego i zagranicznego.

Powiat wągrowiecki oraz gminy wchodzące w jego skład mają podpisaną umowę
o współpracy partnerskiej z powiatem LÜNEBURG w Dolnej Saksonii w Niemczech. Kontakty partnerskie koncentrują się na wymianie kulturalnej, młodzieżowej, jak też współpracy gospodarczej. powiat wągrowiecki prezentuje co dwa lata swój potencjał kulturalny i społeczno-gospodarczy na licznie odwiedzanych targach w LÜNEBURGU.

Powiat wągrowiecki prowadzi wspólne akcje pomocy humanitarnej wraz


z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, przygotowuje międzynarodowe spotkanie młodzieży „WĄGROWIEC 2001” oraz seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w Akademii Wschodniej w LÜNEBURGU. Współpracuje także ze związkiem sportowym (Kreissportbund Lüneburg e.V.), Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK), Wirtschaft und Touristic GmbH, Messe&Ausstellungsgeselchaft mbH Lübeck. Powiat rozpoczął również współpracę z Ambasadą Królestwa Wielkiej Brytanii mającą na celu pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych (wizyty I Sekretarza Ambasady miały miejsce w maju
i listopadzie br.) oraz Polsko-Ukraińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Poszczególne gminy współpracują z zagranicznymi gminami:Gmina miejska Wągrowiec

Współpraca gminy z gminą Adendorf z Dolnej Saksonii oraz gminą Schönwalde (powiat Havelland) z Brandenburgii, Niemcy - wymiana kulturalna, naukowa i gospodarcza.

Powiat Lüneburg z Dolnej Saksonii, Niemcy – umowa partnerska.

Miasto Gyula na Węgrzech – udzielanie pomocy, wymiana doświadczeń.

Gmina Hobro, Dania – współpraca w ramach Polsko - Duńskiego Związku Przyjaźni „ROSZKOWO”.

Rejon Krasnogorsk, Rosja – współpraca w zakresie obustronnych kontaktów


i współpracy w zakresie kultury, ekonomii i handlu.

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz

Współpraca ze Związkiem Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych Allendorf (Hesja) – nawiązanie współpracy w 1998 roku - dziedziny współpracy: wymiana kulturalno-oświatowa, wymiana gospodarcza, współpraca między organizacjami społecznymi.Gmina miejsko-wiejska Skoki

W listopadzie 1995 roku w Skokach, w maju 1996 roku w Bardowick w Niemczech


i w czerwcu 1996 roku w Venhuizen w Holandii zostało podpisane porozumienie
o współpracy między trzema wymienionymi gminami. Współpraca przybrała formę różnorodnych kontaktów między władzami samorządowymi i mieszkańcami poszczególnych gmin. Odbywa się wymiana delegacji i udział w uroczystościach gmin partnerskich. Młodzież ze skockich szkół bierze udział w obozach harcerskich
w Niemczech, odbywają się indywidualne i grupowe wyjazdy dzieci i młodzieży do kolegów z zaprzyjaźnionych gmin. Mieszkańcy skockiej gminy biorą udział w szkoleniach organizowanych w Niemczech. W roku 1999 na obozie sprawnościowym w Gminie Bardowick przebywali członkowie młodzieżowych drużyn OSP ze Skoków. Od 3 lat odbywają się Młodzieżowe Turniej Piłki Nożnej pomiędzy drużynami zaprzyjaźnionych gmin. W 2000 roku turniej taki odbędzie się w Skokach. Dobrze rozwija się współpraca pomiędzy Bractwem Kurkowym w Skokach i Związkiem Strzeleckim w gminie Bardowick. W Danii powstał Związek Przyjaźni Duńsko-Polskiej „Roszkowo”.

Gmina wiejska Damasławek

Współpraca z gminą Oirschot (Holandia) od 1997 roku. Gmina Dahlenburg (Niemcy) – list intencyjny marzec 1999 roku. Obecnie współpraca nieformalna, podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie. Współpraca z tymi gminami obejmuje: wymianę kulturalną, sportowo-turystyczną, oświatową i socjalną.Gmina wiejska Mieścisko

Gmina od kilku lat prowadzi ożywioną współpracę z gminami w Holandii, Francji


i Niemczech. Z gminą Maartensdijk w Holandii współpracuje od 1990 roku, a umowę
o partnerstwie i współpracy podpisano w roku 1995 roku. Od 1993 roku współpracuje
z gminą Retiers we Francji (Bretania) – umowę podpisano w 1997 roku w Mieścisku
i w 1998 roku w Retiers. Ponadto Gmina Mieścisko od 1995 roku współpracuje z gminą Scharnebeck (Niemcy). W ramach corocznej wymiany z zaprzyjaźnionymi gminami, wyjechało kilkaset osób, zaś kilkaset osób gościło w gminie Mieścisko. W wymianie uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli – przedstawiciele różnych grup zawodowych (rolnicy, nauczyciele, rzemieślnicy, strażacy, samorządowcy).

Gmina wiejska Wapno

Współfinansowanie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej inwestycji realizowanych na terenie gminy (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, remont szkoły). Współpraca z gminą Amelinghausen w powiecie Lüneburg w zakresie wymiany młodzieży (obozy szkolne i sportowe), kultury (wspólna wystawa fotograficzna


p.n. „U nas i u Was”, opracowanie wspólnej książki dziecięcej pt. „Chrząszcz – Ryjowiec”). Wystawa fotograficzna i książka prezentowane były na wystawie „EXPO 2000” w Hanowerze.

Gmina wiejska Wągrowiec

Współpraca z gminami: Bleckede w powiecie Lüneburg (Niemcy) oraz Hobro (Dania).Powiat wągrowiecki posiada również zabytki, które mogą przyciągnąć turystów polskich
i zagranicznych.

 1. Zamek obronny zbudowany około 1383 roku, w formie wieży mieszkalno-obronnej,
  z dobudowanymi w następnych wieku murami obronnymi. Zachował się wieża
  i dziedziniec zamkowy otoczony częściowo murem o wysokości do 4 metrów. Brama wjazdowa z drugiej połowy XVII wieku. Wewnątrz wieży zachowały się ślady sklepień oraz stropów. Zamek wzniesiono przed 1383 rokiem dla Gołanieckich.
  W I połowie XV wieku zamek został otoczony murem i przebudowany - podwyższono go o jedną kondygnację. Zamek ucierpiał w czasie najazdu szwedzkiego
  w 1656 roku, został odbudowany, popadł w ruinę w końcu XVIII wieku. Ruinę zabezpieczono dachem w XIX wieku, pewne prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1951-53 i późniejszych.

 2. Czeszewo - Eklektyczny dwór, z elementami neorenesansowymi wybudowany
  w latach 1859-60 według projektu Wiktora Starbowskiego. W fasadzie frontowej wydatny ryzalit z arkadowym wejściem. Charakter dworu dopełnia czterokondygnacyjna wieża. Wieś była własnością Czeszewskich, Szumanów, Karola Libelta, Nepomucena Sołtysińskiego. Park o powierzchni 0,7 hektara
  z aleją kasztanową.

 3. Grylewo – kościół parafialny w stylu neogotyckim z lat 1863-1866 oraz późnobarokowy dwór Grabowskich z końca XVIII w.

 4. Kołybki – Dwór zbudowany w 1882 roku w formie tzw. kostiumu francuskiego. Budynek piętrowy, obok parterowa przybudówka. Od XIX wieku do 1905 roku własność Moszczeńskich. Od 1905 roku do 1939 własność Skoroszewskich.

 5. Padolin - dworek.

 6. Pawłowo Skockie - Dwór z XIX wieku. Wieś z XIV wieku. Na przełomie XVI i XVII wieku należała do Rogalińskich, pod koniec XVIII wieku do Antoniego Prusimskiego następnie Władysława Miłczyńskiego później do rodziny Matzdorf. Około 1894 roku własność Mieczysława Dziembowskiego, a w latach 1904-39 majątek należał do Chłapowskich ze Stawian. Park krajobrazowy, zdziczały o powierzchni 10,95 ha z XIX wieku. Na jego drzewostan składają się klony, jesiony z domieszką grabów

 7. Potulice – jednonawowy, drewniany kościół konstrukcji zrębowej.

 8. Skoki - Dwór z 1870 roku.

 9. Srebrna Góra – zespół pałacowy,

 10. Stawiany - Eklektyczny dwór z 1854 roku, zbudowany wg. projektu Karola Wutemberg. Budynek w kształcie willi z ośmioboczną wieżą. Park o powierzchni przeszło 3 hektary, krajobrazowy, bardzo zaniedbany. W parku znajduje się staw. Wieś położona 7 kilometrów na południowy wschód od Skoków.

 11. Stołężyn – park zabytkowy,

 12. Tarnowo Pałuckie – drewniany kościół z 1373 –1374 zaliczany do klasy „0” oraz dwór.

 13. Wiatrowo. Pierwotny dwór z drugiej połowy XVII wieku przebudowany został w 1856 roku. Przebudowa nadała obiektowi cechy neogotyckie. Pałac składa się z dwóch skrzydeł, ułożonych w kształcie litery L oraz oficyny. Starsze skrzydło jest piętrowe, poprzedzone gankiem nad którym znajduje się taras. Drugie skrzydło składa się z części trzykondygnacyjnej z arkadowymi oknami i krenelażem oraz czterokondygnacyjnej wieży. W XVIII wieku własność Żychlińskich. Od 1801 roku do 1939 własność rodziny Moszczeńskich.

W gminie Wągrowiec znajduje się 1340 z ewidencjonowanych i rozpoznanych stanowisk archeologicznych oraz 421 obiektów zabytkowych w tym 46 wpisanych do rejestru zabytków.

Kluby kultury upowszechniają aktywizują mieszkańców przez: 1. prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań (taniec, muzyka, teatr)

 2. organizowanie seansów filmowych, koncertów, konkursów, imprez artystycznych
  i okolicznościowych

 3. organizowanie wystaw i spotkań z twórcami i pisarzami.

Ze względu na rolniczy charakter powiatu kultywowane są w społeczeństwie tradycje dożynkowe. Towarzyszą im barwne korowody z wieńcami dożynkowymi, występy zespołów ludowych. Na terenie powiatu, przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działają orkiestry dęte, które uświetniają swoimi występami święta państwowe, kościelne, lokalne uroczystości i pogrzeby zasłużonych osób.

Propagowaniem sportu na terenie powiatu zajmują się szkoły podstawowe prowadzone przez miasta i gminy, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia.


2.1.3.Rozwój gospodarczy


Sektor gospodarki sklasyfikować można w pięć zasadniczych działów:

 1. rolnictwo,

 2. leśnictwo,

 3. przemysł,

 4. usługi

 5. turystyka

Powiat wągrowiecki zalicza się do powiatów o funkcji rolniczo-usługowo-przemysłowej, o czym świadczy struktura pracujących według sektorów gospodarki narodowej.
Tabela 1.1.Struktura pracujących według sektorów gospodarki narodowej (stan w dniu 30 czerwca 1999 roku – dane GUS):

Udział pracujących w danym sektorze gospodarki
w % w ogółu pracujących


Powiat Wągrowiecki

Polska

Województwo wielkopolskie

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo

44,2

32

27,2

Przemysł i budownictwo

22,1

28,8

41,6

Usługi rynkowe[1]

16,9

22

15,8

Usługi nierynkowe[2]

16,8

17,2

15,4

[1] Handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm, pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna
i indywidualna.

[2] Administracja publiczna i obrona narodowa, edukacja, ochrona zdrowia i opieka socjalna.WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Sektor

Przedsiębiorstwa państwowe

Spółdzielnie

publiczny

prywatny

WOJEWÓDZTWO

65 622

9 361

56 261

169

1 881

Wągrowiecki

868

186

682

7

51

Na terenie powiatu wągrowieckiego działa obecnie około 4,6 tys. podmiotów gospodarczych (z tego ok. 50% w mieście Wągrowcu), zwłaszcza w sferze handlu, usług oraz przemysłu i budownictwa, w tym ok. 20 spółek prawa handlowego
z udziałem kapitału zagranicznego. Na jego terenie funkcjonują zakłady pracy m.in.
z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, odzieżowej, drzewno-meblarskiej, metalowej, chemicznej i budowlanej. Spośród nich wymienić można następujące:

 • HORSTMANN – Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o.,

 • Mecapol S.A. (produkcja sztucznej skóry),

 • EUROPOL MEBLE S.A.,

 • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie DAMŁYN Sp. z o.o.,

 • Ludwik & Olech (produkcja mebli dębowych),

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN Sp. z o.o.,

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SkarPol” (produkcja eko-mebli),

 • Z.P.U.H. GRAJAN (obsługa sfery związanej z branżą energetyki cieplnej),

 • Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Tomasz Pinkowski,

 • Zakład Krawiecki „DRACHPOL” (produkcja latawców i innych wyrobów),

 • Chemia, Rzemiosło Usługowe – Andrzej Andrzejewski (produkcja opakowań z folii polistyrenowej),

 • Zakład „JAROMI” Sp. z o.o. – produkcja mebli,

 • Przedsiębiorstwo Handlowe Sprzętem Rolniczym „AGROMA” S.A.,

 • Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych,

 • Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów, Zakład Pracy Chronionej

 • Zakład Przemysłu Drzewnego „LINDNER”,

 • Dom Handlowy, Wytwórnia i Skład Materiałów Budowlanych „Igielski”

Miejscem koncentracji działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a także obsługi biznesu (banki i instytucje ubezpieczeniowe) oraz ruchu turystycznego jest Miasto Wągrowiec. Miasto posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z: Poznaniem, Bydgoszczą, Wolsztynem i Kcynią. Bezpośrednio z Wągrowca można dojechać autobusem do takich miejscowości, jak np.: Bydgoszcz, Chojnice, Gniezno, Grudziądz, Łódź, Piła, Poznań, Chodzież, Czarnków, Nakło, Oborniki, Trzcianka, Wałcz, Złotów.
W odległości ok. 65 km znajduje się cywilny port lotniczy na poznańskiej Ławicy.

Poza miastami: Wągrowiec, Gołańcz i Skoki pozostałe obszary powiatu wągrowieckiego mają typowo rolniczy charakter, zaś udział ludności wiejskiej stanowi 53,7% ogółu mieszkańców powiatu (średnia dla Polski – 38,1%, dla województwa wielkopolskiego - 42,4%).Jednym z najistotniejszych problemów społeczno-gospodarczych powiatu wągrowieckiego jest wysoki poziom rejestrowanego bezrobocia. Jeszcze w końcu
1998 roku na terenie powiatu było zarejestrowanych 3365 bezrobotnych, w końcu lipca 2000 roku – 5153 bezrobotnych, zaś w końcu listopada 2000 roku – 5670 bezrobotnych,
a w 2003 (październik) - 6568 bezrobotnych. Oznacza to wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w okresie ostatnich dwóch lat o 13 %.
Tabela 1.2.Podstawowe informacje o bezrobotnych (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu)

Wyszczególnienie

Stan w dniu:

31 lipca 2000 roku

30 listopada 2000 roku

Liczba bezrobotnych na terenie powiatu ogółem

w tym Kobiet

5 153

3 056

5 670

3 339

Gmina miejska Wągrowiec

1 957

2 179

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz

830

841

Gmina miejsko-wiejska Skoki

337

438

Gmina wiejska Damasławek

498

480

Gmina wiejska Mieścisko

423

449

Gmina wiejska Wapno

329

345

Gmina wiejska Wągrowiec

779

938

Udział bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w %

71,4

70,8

Gmina miejska Wągrowiec

68,2

69,1

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz

71,3

75,1

Gmina miejsko-wiejska Skoki

72,4

62,8

Gmina wiejska Damasławek

71,9

71,9

Gmina wiejska Mieścisko

79,7

71,5

Gmina wiejska Wapno

77,2

77,7

Gmina wiejska Wągrowiec

71,9

71,1

Liczba ofert pracy, zgłoszonych do PUP w okresie styczeń – listopad 2000 rok: 1201

Liczba osób, które podjęły pracę w okresie styczeń – listopad 2000 rok: 2354

Zdecydowana większość zarejestrowanych bezrobotnych, to osoby, które utraciły prawo do zasiłku. 40,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy (powyżej 12 miesięcy). Bezrobocie dotyka przede wszystkim osoby młode, kobiety i osoby o niskim poziomie wykształcenia). Istnieje również tzw. bezrobocie utajone, które w gospodarstwach indywidualnych na terenie powiatu wągrowieckiego można szacować na ok. 10-15%.WYSZCZEGÓLNIENIE*)


Ogółem


W tym

Dotychczas
nie pracujący


kobiety

bez prawa do zasiłku

ogółem

w tym absolwenci

WOJEWÓDZTWO

239 470

130 392

200 114

50 879

13 318

POWIATY

197 807

108 224

164 188

42 657

11 055

Wągrowiecki

6 568

3 540

5 388

1 171

310

*) GUS, Stan na październik 2003

Powiat wągrowiecki należy do grupy powiatów o największej stopie rejestrowanego bezrobocia w województwie wielkopolskim.

Władze powiatu inicjują także szeroką współpracę z przedsiębiorcami
i instytucjami tzw. otoczenia biznesu w następujących dziedzinach:


 • działania na rzecz poprawy lokalnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,

 • rozpowszechnianie informacji na temat szkoleń oraz fundacji i stowarzyszeń wspierających rozwój przedsiębiorczości,

 • organizacja spotkań dyskusyjnych z przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi, w szczególności z Organizacją Powiatową Pracodawców,

 • działania na rzecz integracji środowisk biznesowych i ich współpracy z samorządem powiatowym.


Pobieranie 1.34 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna