Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4Pobieranie 1.34 Mb.
Strona7/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

2.5. Zarządzanie środowiskiem


Wyodrębnioną i odpowiednio uporządkowaną część rzeczywistości, która jest związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten jest złożony i niejednorodny.15 Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie.
W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą
o kształtowaniu systemu sfery realnej.

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje


w zasadzie tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym.

Na schemacie poniżej przedstawiamy w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.Opracowano na postawie stron www.Do organów ochrony środowiska należą:

 • Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

 • Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.

  • Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych
   i rozporządzeń wykonawczych

 • Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie.

 • Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi

 • Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

  • Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

   • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

   • pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

   • pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,

   • decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

   • pozwolenie zintegrowane,

   • pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

   • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

   • pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków,
    w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

   • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

   • pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

   • pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

   • pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

   • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

   • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

   • pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

   • koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

   • zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.

  • Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚ
   i GW.

 • Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu : • uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

 • co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

 • ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

 • wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

W imieniu Starosty zadania ochrony środowiska wykonuje głównie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa współpracuje ze wszystkimi wydziałami Starostwa, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydział Środowiska i Rolnictwa (SR) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Nadleśniczymi Nadleśnictw oraz następującymi pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
Pobieranie 1.34 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna