Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4Pobieranie 1.34 Mb.
Strona8/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

2.6. Podsumowanie diagnozy


Wybór właściwej drogi zarządzania środowiskiem musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników. Zgromadzenie wszelkich dostępnych
i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT.

W ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analizowano następujące obszary: • Ochrona wód,

 • Gospodarka wodno – ściekowa,

 • Warunki glebowe,

 • Środowisko przyrodnicze,

 • Ochrona atmosfery,

 • Gospodarka odpadami,

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska powiatu wągrowieckiego.
Tabela 1.1.Analiza SWOT
Uwarunkowania wewnętrzne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

OCHRONA WÓD

 • wysoka zasobność wód,

 • w większości nieużytkowanie turystyczne jezior,

 • występowanie jazów na wodach płynących.

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

 • dobry stopień zwodociągowania,

 • dostateczna ilość ujęć wody,

 • przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.
 • niski stopień skanalizowania zwłaszcza na terenach wiejskich,

 • duże zanieczyszczenie zbiorników retencyjnych,

 • nieprawidłowa gospodarka ściekami.

WARUNKI GLEBOWE

 • bark programów rolno- środowiskowych,

 • niedostateczne melioracje gleb.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • rezerwaty przyrody,

 • pomniki przyrody,

 • parki gminne,

 • zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców

 • rozwój eko i agroturstyki;

 • zapewnienie różnorodności biologicznej i równowagi przyrodniczej;

 • niedostateczna lesistość
  i rozdrobnienie lasów.

 • zamknięta kopalnia soli w Wapnie. (hałdy)

yby

OCHRONA ATMOSFERY

 • dostępność paliw ekologicznych,

 • dobre warunki solarne dla energetyki odnawialnej,

 • zabezpieczenie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniami i pożarami,

 • ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni

 • niewykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,

 • niekorzystna struktura paliw
  w systemach grzewczych,

 • niski stopień gazyfikacji powiatu,

 • występowanie obszarów zagrożenia hałasem komunikacyjnym,

- brak rozpoznania oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego,

GOSPODARKA ODPADAMI

 • rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • składowanie jako dominujący sposób unieszkodliwiania odpadów,

 • brak systemu zbierania padliny, odpadów niebezpiecznych występujących
  w strumieniu odpadów komunalnych,

 • brak składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA

 • kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • udział społeczeństwa w aktywnych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska.

 • niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa,

 • niski poziom socjalny części społeczeństwa,

 • niski budżet powiatu.Uwarunkowania zewnętrzne

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • integracja z UE i wpływ środków pomocowych,

 • regulacje ogólnokrajowe i międzynaro-dowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska,

 • proces decentralizacji zarządzania środowiskiem,

 • postęp technologiczny,

 • korzystne warunki środowiska do wdrażania programów rolno-środowiskowych,

 • popyt na żywność produkowaną metodami ekologicznymi.

 • niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,

 • częste zmiany przepisów prawa
  w zakresie ochrony środowiska,

 • słaba współpraca z sąsiednimi powiatami,

 • niedostateczna pula środków finansowych w budżecie powiatu,

 • transport przez powiat substancji niebezpiecznych.

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron,
a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko powiatu wągrowieckiego są kwintesencją wypracowanej w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania Programu Ochrony Środowiska. Powiat dysponuje atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań. Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie
i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.

Pobieranie 1.34 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna