Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4


Cele polityki ekologicznej państwa i województwaPobieranie 1.34 Mb.
Strona9/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

3. Cele polityki ekologicznej państwa i województwa


Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem.

Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu. Uwzględniono obraz całościowy z wyeksponowaniem problemów tyczących się wyżej opisanego regionu.


3.1. Zasady i cele polityki ekologicznej państwa


„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa.

W 1990 r. powstał pierwszy dokument „Polityka ekologiczna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm


i Senat RP. W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która w 2001 r. została zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie
z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej


w dziedzinie środowiska.

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką ...” działań Polska będzie realizować już jako członek Unii.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonymi wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, a zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01).

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero
w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta
w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju,
która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie następujących zasad: • Zasada równorzędności polityki ekologicznej , gospodarczej i społecznej.

 • Zasada integralności polityki ekologicznej z każdą wyodrębnioną polityką sektorową - w skali państwa z polityka międzynarodową, (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi).

 • Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku jego ochrony.

 • Zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia
  i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),

 • Zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli,

 • Zasada ekonomizacji polityki ekologicznej, czyli osiągania postawionych celów minimalnym nakładem sił i środków.

 • Zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

 • Zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć),

 • Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

 • Zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

Cele polityki ekologicznej państwa przedstawione są poniżej:

Rozdział: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie
zasobów przyrody.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań: • utworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000,

 • znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % w 2001 roku do ok. 30% w 2020 roku,

 • ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

 • ochrony terenów wodno – błotnych,

 • racjonalizacji użytkowania wody,

 • zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności
  i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

 • ochrony gleb,

 • ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

 • kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią.

Główne cele polityki to:

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

 • utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej
  i krajobrazowej,

 • zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),

 • renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów
  i siedlisk,

 • restytucja wybranych gatunków

 • ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem wyłączeniem z tego użytkowania,

 • rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,

 • zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,

 • rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu
  i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności,

 • utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego,

 • zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,

 • wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,

 • zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,

 • zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.

w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów

 • wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,

 • dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,

 • rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,

 • kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej),

 • wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,

 • zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,

 • zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,

 • racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,

 • zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników wodnych,

 • utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,

 • ochrona gleb leśnych,

 • wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,

 • zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym,

 • poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.

w zakresie ochrony gleb

 • przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,

 • podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

 • doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,

 • wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

 • objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju
  i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników,

 • przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),

 • maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

 • ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

 • zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

 • objęcie ochroną zasobów kopalin leczniczych i wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód,

 • poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac
  w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,

 • ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom geologicznym.

w zakresie biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie

 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa biologicznego,

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Rozdział: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody
i energii.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań: • wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności
  i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej.

 • Budowa instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

 • Zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie regionalnych zarządów

Główne cele polityki to:

w zakresie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki:

 • Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji,

 • Ograniczenie zużycia wody z wód podziemnych,

 • Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii,

 • Intensyfikacja stosowania obiegów zamkniętych oraz wtórnego wykorzystania mniej zanieczyszczonych ścieków,

w zakresie wykorzystania energii odnawialne:

 • Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych,

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrona przed powodzią:

 • Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,

 • Racjonalizacja zużycia wody,

 • Efektywna ochrona przed powodzią,

Rozdział: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić miedzy innymi w skutek podjęcia działań dotyczących: • jakości wód,

 • jakości powietrza,

 • gospodarowania odpadami,

 • bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

 • poważnych awarii przemysłowych

 • oddziaływania hałasu.

 • oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Główne cele polityki to:

w zakresie jakości wód:

 • osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem jakościowym i ilościowym,

 • zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

 • ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,

 • przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,

 • zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód,

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

 • poprawa stanu czystości powietrza,

 • uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,

 • konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,

 • coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,

 • wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń
  w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),

w zakresie gospodarowania odpadami:

 • pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,

 • zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów
  „u źródła”,

 • zwiększenie poziomu odzysku odpadów,

 • stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

 • w zakresie bezpieczeństwa chemicznego:

 • włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
  z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,

 • harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów i zaleceń,

 • w zakresie poważnych awarii:

 • eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,

 • sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,

 • doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii
  i klęsk żywiołowych,

 • wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,

 • w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego:

 • zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,

 • nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest korzystna,

 • kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,

 • stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,

 • kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,

 • harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,

 • poprawa systemu transportu zbiorowego,

 • produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:

 • włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego,

 • zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,

 • wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  o 6 % w stosunku do roku bazowego,

 • zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych i przedsiębiorstw.

3.1.1.Limity krajowe


W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to:

 • zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r.
  (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

 • ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD
  (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

 • ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

 • dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
  w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

 • odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła
  z odpadów komunalnych,

 • pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

 • zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych
  w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej
  (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

 • ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

 • do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.
Tabela 1.1.Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

Lp.

Limity

1.

Wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003).

2.

Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 %

3.

Rekultywacja starych składowisk od 2003 r.

4.

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r.

5.

Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75 % do 2015 r.

6.

Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r.

7.

Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r.

8.

Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r.

9.

Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę
w gospodarstwach rolnych) do 2010 r.

10.

Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r.

11.

Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2003 r.

12.

Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30 % do 2006 r. i 75 % do 2010 r.
(w stosunku do 2000 r.)

13.

Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 r.

14.

Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r.Pobieranie 1.34 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna