Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona14/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Oznaczenia przyjęte w tabeli:

Ś – gatunek podlegający ochronie ścisłej

CZ – gatunek podlegający ochronie częściowej

przelotny – spotykany regularnie w czasie przelotów do miejsc gniazdowania

zalatujący – spotykany sporadycznie, zamieszkuje ekosystemy sąsiadujące z terenem powiatu

jedno stanowisko – na całym terenie stwierdzono jedno stanowisko występowania
Gatunki rzadkie

Miejsca występowania gatunków rzadkich, osobliwości przyrodniczych, na gruntach Nadleśnictwa Mińsk i w zasięgu jego działania podawane są w opracowaniach przyrodniczych dotyczących szaty roślinnej i fauny w rezerwatach oraz na terenie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Poniżej przedstawiono ich wykaz.Tabela 22. Lista gatunków rzadkich na terenie powiatu mińskiego

Lp.

Gatunki rzadkie - osobliwości przyrodnicze

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Rośliny

1

Bniec czerwony

Melamdryum rubrum

2

Bodziszek żałobny

Geranium phaeum

3

Bylica austriacka

Artemisja austriaca

4

Chrząstkowiec polny

Polycnemum arvense

5

Cibora żółta

Cyberus flavescens

6

Czartawa błotna

Circaea alpina

7

Czermień błotna

Calla palustris

8

Czyściec prosty

Stachys recta

9

Czyściec roczny

Stachys annum

10

Dzwonek boloński

Campanula bononiensis

11

Fiołek biały

Viola alba

12

Fiołek kosmaty

Viola hirta

13

Fiołek skalny

Viola rupestris

14

Goździniec okółkowy

Illecebrum varticillatum

15

Groszek czerniejący

Lathyrus niger

16

Groszek wiosenny

Lathyrus vernus

17

Gwiazdnica długolistna

Stellaria longifolia

18

Janowiec skrzydlaty

Genista sagittalis

19

Jaskier kaszubski

Ranunculus cassubicus

20

Jeżogłowiec najmniejsza

Sparganium minimum

21

Kokorycz pełna

Corydalis solida

22

Miodownik melisowaty

Melittis melissophyllum

23

Narecznica szerokolistna

Dryopteris dilatat

24

Pomocnik baldaszkowaty

Chimaphila umbellata

25

Porzeczka alpejska

Ribes alpinum

26

Przygiełka biała

Rhynchospora alba

27

Przylaszczka pospolita

Hepatica nobilis Garsault

28

Rutewka mniejsza

Thalictrum minus

28

Sit cienki

Juncus filiformis

30

Szczyr trwały

Mecurialis perennis

31

Targanek pęcherzykowaty

Astragalus cicer

32

Trzciniak owłosiony

Calamagrostis villosa

33

Turzyca bagienna

Carex limosa

34

Turzyca leśna

Carex silvatica

35

Wąkrotka zwyczajna

Hydrocotyle vulgaris

36

Wielosił błękitny

Polemonium coeruleum

37

Wierzbownica bladoróżowa

Epilobium roseum

38

Zachyłka oszczepowa

Phegopteris polypodicides

39

Zachyłka trójkątna

Phegopteris dryopteris

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
Programy rolno-środowiskowe

Ważne znaczenie dla ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa przyrodniczego wsi ma integracja ochrony przyrody z Krajowym Programem Rolno-Środowiskowym. Celem Programu jest zachęcenie rolników do przestrzegania zasad ochrony środowiska i wspierania ochrony przyrody metodami, które wykraczają poza „Zwykłą dobrą praktykę rolniczą”.

Wielu rolników powiatu mińskiego posiadających mniejsze, ekstensywne gospodarstwa jest jednocześnie „właścicielami” unikatowych walorów przyrodniczych, niespotykanych w Europie Zachodniej. Ten indywidualny fragment przyrody, środowiska i krajobrazu powinien być chroniony przez jego właściciela, a środki na tę ochronę ma zapewnić właśnie Krajowy Program Rolno-Środowiskowy – najbardziej „ekologiczny” ze wszystkich unijnych świadczeń na rzecz rolnictwa. W ten sposób ochrona przyrody w powiecie mińskim wyjdzie formalnie poza granice obszarów prawnie chronionych w formie: rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody.

Do przedsięwzięć rolno-środowiskowych zaliczono: ekologiczne metody produkcji rolniczej, utrzymanie nisko produktywnych łąk i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych, utrzymanie siedlisk stanowiących ostoje dzikiej przyrody, zmiany formy użytkowania gruntów ornych na mniej dochodową, stosowanie zabiegów w celu ochrony gleby i zmniejszenia strat azotu, tworzenie stref buforowych na granicy użytków rolnych ze zbiornikami wód otwartych i obszarów zadrzewionych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zachowanie rodzimych ras zwierząt i miejscowych odmian roślin uprawnych.

Program ten w pierwszych latach realizacji skupia się na wybranych obszarach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym - w tzw. strefach priorytetowych utworzonych w oparciu o obszary Programu NATURA 2000 i obszary dolin rzek. Początkowo zasięg programu jest ograniczony do około 5% powierzchni użytków rolnych w Polsce.

Wstępne kryteria kwalifikacyjne ONW na obszarach nizinnych dotyczą ograniczeń produktywności rolnictwa związanych z niską jakością gleb, mało korzystnymi warunkami klimatycznymi i wodnymi wyrażonymi wskaźnikami waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niskim wskaźnikiem zaludnienia przy jednoczesnym dużym udziale ludności utrzymującej się z rolnictwa.

Przed nami wielkie wyzwanie, a jednocześnie szansa dla rolników powiatu mińskiego posiadających niewielkie, tradycyjne gospodarstwa, umiejących dostrzec i docenić piękno przyrody w swoim najbliższym otoczeniu, ceniących tradycję i kulturę własnej wsi

3.5 Lasy
Naturalnym bogactwem powiatu mińskiego są lasy, których powierzchnia w powiecie wynosi 25 157 ha, w tym lasy i grunty leśne Skarbu Państwa 9 939 ha

Tabela 23. Struktura własnościowa lasów w powiecie mińskimGmina

Grunty leśne Skarbu Państwa

Grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy ogółem

w zarządzie PGL LP

w Zasobie Własności Rolnej SP

inne

razem

lasy gminne

lasy osób fizycznych

lasy kościołów

lasy wspólnot gruntowych

lasy innych osób

razem

Cegłów

2 697

13

1

2 711

1

766

2

4

 

773

3 484

Dębe Wielkie

425

13

5

443

16

1 401

 

21

2

1 440

1 883

Dobre

553

3

12

568

2

1 949

4

6

8

1 969

2 537

Halinów

131

2

8

141

6

799

1

106

16

928

1 069

Jakubów

29

5

21

55

4

1 082

2

2

5

1 095

1 150

Kałuszyn

385

17

42

444

9

1 611

 

13

11

1 644

2 088

Latowicz

375

4

8

387

1

764

 

3

3

771

1 158

Mińsk Mazowiecki

946

1

60

1 007

2

1 715

 

 

 

1 717

2 724

m. Mińsk Mazow.

6

1

 

7

3

41

 

 

 

44

51

Mrozy

2 081

53

29

2 163

10

1 305

4

33

5

1 357

3 520

Siennica

200

10

30

240

1

1 541

 

2

18

1 562

1 802

Stanisławów

1 225

12

170

1 407

13

1 680

1

34

7

1 735

3 142

Sulejówek

363

 

3

366

29

142

10

 

2

183

549

Powiat miński

9 416

134

389

9 939

97

14 796

24

224

77

15 218

25 1571   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna